Pirmasis „Maserati“ visureigis pribloškia neįtikėtina jėga

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-28 16:19
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-28 16:19
Pirmos laidos "Maserati" visureigis buvo pristatytas bendrovės "Autobrava" salone. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
Iki šiol iš­skir­ti­nė ita­lų mar­kė „Ma­se­ra­ti“ gar­sė­jo sa­vo ori­gi­na­laus di­zai­no se­da­nais, ku­pė, o šiais me­tais at­ėjo ir vi­su­rei­gių me­tas. Nau­ja­sis vi­sais ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ pa­sau­liui bu­vo pri­sta­ty­tas tarp­tau­ti­nė­je Že­ne­vos (Švei­ca­ri­ja) au­to­mo­bi­lių par­odo­je, o da­bar at­va­žia­vo ir į Lie­tu­vą.

Ket­vir­ta­die­nį pir­mos lai­dos „Ma­se­ra­ti“ ži­niask­lai­dos at­sto­vams pri­sta­tė jo im­por­tuo­to­jai Lie­tu­vo­je bend­ro­vė „Au­tob­ra­va“. Vos už­me­tus akį ne­sun­ku bu­vo pa­ste­bė­ti, kad sa­vo kė­bu­lo for­mo­mis nau­ja­sis „Le­van­te“ nė­ra la­bai nu­to­lęs nuo tos pa­čios kla­sės spor­tiš­kų vi­su­rei­gių „Au­di Q7“ ar „Pors­che Ma­can“. Ta­čiau ne­vel­tui liau­dy­je sa­ko­ma, kad vel­nias sle­pia­si de­ta­lė­se. Su ko­le­go­mis žur­na­lis­tais il­gai sten­gė­mės pri­si­min­ti, į ką, pa­vyz­džiui, pa­na­šus ga­na ag­re­sy­vus, su di­de­lė­mis lyg ryk­lio nas­rai ra­dia­to­riaus gro­to­mis iš­skir­ti­nio ita­lo prie­kis, bet nė vie­nos aso­cia­ci­jos taip ir ne­atė­jo į gal­vą. Va­di­na­si, pa­sau­ly­je sa­vo iš­mo­ne gar­sė­jan­tys Ita­li­jos di­zai­ne­riai dar kar­tą par­odė, kad ne­tgi la­bai ankš­tuo­se au­to­mo­bi­lių di­zai­no dir­vo­nuo­se vis dar ga­li­ma ras­ti vie­tos sa­vo ne­pa­kar­to­ja­mai va­gai su­ar­ti.

"Maserati" ženklo vadovas Lietuvai Martynas Lukošiūnas pažymėjo, kad naujasis "Levanti" turi ypatybių, kurios artikmos sportiniams visureigiams.

„Tie, kas kan­triai lau­kė nau­jo­jo „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ pa­si­ro­dy­mo, tu­rė­tų bū­ti ma­lo­niai nu­ste­bin­ti. Ita­lai įro­dė, kad ir vi­su­rei­gis sa­vo ele­gan­tiš­ko­mis for­mo­mis ga­li pri­lyg­ti se­da­nams. Bet „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ iš­skir­ti­nu­mas ne­ap­si­ri­bo­ja vien tik iš­ore. Tai uni­ka­lus vi­su­rei­gis, nes sa­vo val­dy­mo ypa­ty­bė­mis jis pri­lygs­ta spor­ti­niams se­da­nams, o jo vi­du­je ga­li­ma mė­gau­tis pra­ban­ga, ku­ria iki šiol gar­sė­jo „Ma­se­ra­ti“ se­da­nai“, – kal­bė­jo „Ma­se­ra­ti“ pre­kės ženk­lo va­do­vas Lie­tu­vai Mar­ty­nas Lu­ko­šiū­nas.

„Ma­se­ra­ti Le­van­te“ šiuo me­tu siū­lo­mas su dvie­jų ti­pų va­rik­liais. Pir­ma­sis – tai dy­ze­li­nis 3 li­trų dar­bi­nio tū­rio V6 va­rik­lis su tur­bi­na, iš­vys­tan­tis 275 AG ga­lią ir 600 Nm jė­gą. Šis va­rik­lis 100 km/val. grei­tį lei­džia au­to­mo­bi­liui pa­siek­ti per 6,9 se­kun­dės, o mak­si­ma­lus iš­vys­to­mas grei­tis – 230 km/val. Vi­du­ti­nės „Le­van­te“ su dy­ze­li­niu va­rik­liu de­ga­lų są­nau­dos su­da­ro 7,2 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 189 g/km.

„Ma­se­ra­ti Le­van­te S“ mo­de­ly­je su­mon­tuo­tas 3 li­trų dar­bi­nio tū­rio V6 „Twin-Tur­bo“ ben­zi­ni­nis va­rik­lis, ge­ban­tis pa­siek­ti 430 AG ga­lią ir dy­ze­li­niam va­rik­liui be­veik pri­lygs­tan­tį 580 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Šis mo­de­lis nuo 0 iki 100 km/val. ga­li įsi­bė­gė­ti per 5,2 se­kun­dės ir pa­siek­ti mak­si­ma­lų 264 km/val. grei­tį. Vi­du­ti­nės šio vi­su­rei­gio mo­de­lio de­ga­lų są­nau­dos – 10,9 l/100 km, o ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 253 g/km.

Naujasis "Maserati Levante" atkreipia dėmesį savo neįtikėtinai agresyviu priekiu - jo radiatoriaus grotelės primena ryklio nasrus, o siauri žibintai - šuoliui pasirengusios pumos akis.

Nuo ki­tų me­tų Eu­ro­pos rin­ko­je pa­si­ro­dys dar vie­na ben­zi­ni­nė al­ter­na­ty­va – tai 350 AG ga­lin­tis pa­siek­ti 3 li­trų dar­bi­nio tū­rio V6 „Twin-Tur­bo“ va­rik­lis. „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ mo­de­lis su šiuo va­rik­liu iki 100 km/val. ga­lės pa­grei­tė­ti per 6 se­kun­des, mak­si­ma­lus iš­vys­to­mas grei­tis sieks 251 km/val. Šio mo­de­lio vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos – 10,7 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 249 g/km.

Vi­si va­rik­liai kom­po­nuo­ja­mi kar­tu su vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­ma „Q4“, op­ti­ma­liai pa­skirs­tan­čia su­ki­mo mo­men­tą tarp ra­tų, 8 laips­nių au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že ir „Start&Stop“ funk­ci­ja. Ne­prie­kaiš­tin­gas „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ vi­su­rei­gio val­dy­mo ypa­ty­bes už­ti­kri­na į stan­dar­ti­nės įran­gos są­ra­šą įtrauk­ti re­gu­liuo­ja­ma pneu­ma­ti­nė pa­ka­ba ir elek­tro­ni­niu bū­du val­do­mi amor­ti­za­to­riai.

Pa­sak „Ma­se­ra­ti“ im­por­tuo­to­jų Lie­tu­vo­je, di­na­miš­kas „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ va­žia­vi­mo ir val­dy­mo cha­rak­te­ris­ti­kas, bū­din­gas „Ma­se­ra­ti“ se­da­nams, le­mia itin že­mas svo­rio cen­tras, idea­lus svo­rio tarp ašių pa­skirs­ty­mas (50:50), ri­bo­to pra­sly­di­mo ga­li­nis di­fe­ren­cia­las, vie­nas ma­žiau­sių kla­sė­je pa­sip­rie­ši­ni­mo orui koe­fi­cien­tas (Cx – 0,31). Ga­li­my­bė pa­ste­bi­mai pa­aukš­tin­ti re­gu­liuo­ja­mą vi­su­rei­gio pa­ka­bą – pa­ka­bos aukš­čio po­ky­čio amp­li­tu­dė sie­kia 8,5 cm, – lei­džia už­ti­krin­tai įveik­ti įvai­rias be­ke­lės kliū­tis.

Pa­sak M.Lu­ko­šiū­no, su­si­do­mė­ji­mas nau­juo­ju „Ma­se­ra­ti Le­van­te“ vi­su­rei­giu Lie­tu­vo­je itin di­de­lis – pa­si­ra­šy­tos dau­giau kaip 5 su­tar­tys dėl šio au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo. Be to, šiuo me­tu dau­giau kaip 50 klien­tų yra su­si­do­mė­ję ga­li­my­be iš­ban­dy­ti šį au­to­mo­bi­lį jam pa­sie­kus Lie­tu­vą.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami