Pirmasis RAV4 hibridas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-03 06:00
„Toyota RAV4 Hybrid“ „Motortrend“ nuotraukos
Dau­ge­lio vai­ruo­to­jų no­rui sės­ti už mies­to vi­su­rei­gių vai­ro ki­birkš­tį įskė­lė to­kie šio seg­men­to pra­di­nin­kai kaip „Toyo­ta RAV4“, „Hon­da CR-V“ ar­ba „Nis­san Qash­qai“. Pra­ėjus de­šimt­me­čiui nuo pir­mo­jo mo­de­lio pa­si­ro­dy­mo, „Toyo­ta“ pa­ste­bi­mai at­nau­ji­no RAV4 flo­ti­lę, pa­pil­dy­da­ma ją hib­ri­di­niu mo­de­liu.

Į tra­są iš­ban­dy­ti pir­mo­jo RAV4 hib­ri­do ga­li­my­bių iš­vai­ra­vo­me ska­ti­na­mi ke­lių kir­ban­čių klau­si­mų. Svar­biau­sias jų, ži­no­ma, ar ja­po­nams pa­vy­ko hib­ri­di­nę pa­va­rą šia­me mo­de­ly­je pri­tai­ky­ti taip, kad re­zul­ta­tas ga­lė­tų su­ža­vė­ti pla­čią­sias vai­ruo­to­jų ma­ses?

Mū­sų iš­ban­dy­to ke­tu­riais ra­tais va­ro­mo RAV4 hib­ri­do ben­zi­ni­nį 2,5 li­tro, ke­tu­rių ci­lind­rų At­kin­so­no cik­lo va­rik­lį pa­pil­do du elek­tri­niai mo­to­rai – prie­ki­nei ir už­pa­ka­li­nei ašims. Mak­si­ma­li vi­so ag­re­ga­to ga­lia – 150 kW (197 AG). Už­pa­ka­li­nis elek­tros mo­to­ras yra skir­tas tik šiai ašiai. To­kia sis­te­ma, ga­min­to­jo tei­gi­mu, lei­džia la­bai lanks­čiai pa­skirs­ty­ti prie­ki­niams ir už­pa­ka­li­niams ra­tams ten­kan­čią ga­lią.

Už­pa­ka­li­nis mo­to­ras įsi­jun­gia tik tuo­met, kai au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­ris už­fik­suo­ja prie­ki­nių ra­tų pra­sly­di­mo ga­li­my­bę, pri­klau­so­mai nuo grei­čio, vai­ro pa­dė­ties ir ki­tų kom­piu­te­rio al­go­rit­mais ap­do­ro­ja­mų par­ame­trų. Ke­tu­riais ra­tais va­ro­ma hib­ri­di­nė ver­si­ja taip pat lei­džia su­kaup­ti dau­giau elek­tros mo­to­rams skir­tos ener­gi­jos stab­dy­mo me­tu. Pa­gal spe­ci­fi­ka­ci­jas, au­to­mo­bi­lis iki 40 km/h grei­čiu, esant pa­kan­ka­mai su­kaup­tos ener­gi­jos, ga­lė­tų va­žiuo­ti va­ro­mas tik elek­tros mo­to­rų. Ta­čiau men­kiau­sias ne­at­sar­gus ak­ce­le­ra­to­rius spus­te­lė­ji­mas – ir į dar­bą įtrau­kia­ma pa­grin­di­nė ben­zi­ni­nė jė­gai­nė.

De­ga­lų są­nau­dų aritmetika

Vi­du­ti­nėms de­ga­lų są­nau­doms mies­te ir už­mies­ty­je aps­kai­čiuo­ti rei­kė­tų dau­giau lai­ko, ta­čiau mies­to ir už­mies­čio ke­liais įvei­kus apie 400 km, įspū­dis toks, jog ofi­cia­lūs skai­čiai ir ti­kro­ji si­tua­ci­ja de­ga­lų ba­ke ge­ro­kiai ski­ria­si. Taip, mies­te, no­rint mak­si­ma­liai su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das ir iš­nau­do­ti vi­sus hib­ri­di­nės pa­va­ros pri­va­lu­mus, hib­ri­dą rei­kia pri­si­jau­kin­ti, to­dėl pa­tei­kia­mo 5,1 l/100 km smar­kiai ne­kri­ti­kuo­si­me – gal kam taip ir pa­vyks­ta.

Ta­čiau įjun­gus adap­ty­vų au­to­pi­lo­tą (vie­nas pra­ktiš­kiau­sių pri­va­lu­mų il­ges­nė­je ke­lio­nė­je) ir ma­gis­tra­le pa­si­lei­dus šiuo me­tu mak­si­ma­liai leis­ti­nu 130 km/val grei­čiu, de­ga­lų są­nau­dos bu­vo dvi­gu­bai di­des­nės nei už­mies­ty­je dek­la­ruo­ja­mi 4,9 l/100 ki­lo­me­trų.

Ta­čiau vai­ra­vi­mo įspū­dis la­bai ma­lo­nus. Ga­lios šiam hib­ri­di­niam vi­su­rei­giui ti­krai pa­kan­ka bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je. Ir iki 100 km/val jis įsi­bė­gė­ja be­veik se­kun­de grei­čiui nei gry­nai ben­zi­ni­nė „Val­ve­ma­tic“ ver­si­ja.

Pa­pil­do­mas 145 kg hib­ri­di­nės pa­va­ros svo­ris ju­dant di­des­niu grei­čiu už­ti­krin­tu­mo stai­giuo­se ke­lio vin­giuo­se ne­pri­de­da, ta­čiau aps­kri­tai vai­ras ob­jek­ty­viai rea­guo­ja į vai­ruo­to­jo ju­de­sius.

Sa­lo­nas pra­ktiš­kam vairuotojui

Au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas jun­ta­mai erd­vus, o an­tro­je sė­dy­nių ei­lė­je su­au­gu­siems ke­lei­viams vie­tos pa­kaks. Tie, ku­riems ba­ga­ži­nės tal­pa ne ma­žiau svar­bi nei erd­vė sa­lo­ne, pa­ste­bės, jog 509 li­trų hib­ri­do ba­ga­ži­nė yra 34 li­trais ma­žes­nė nei tik ben­zi­ni­nių ar dy­ze­li­nių mo­to­rų va­ro­mų ver­si­jų. Ta­čiau nu­len­kus už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes erd­vės tu­rė­tų pa­kak­ti 99 proc. gy­ve­ni­mo at­ve­jų, an­traip – jums rei­kia ne mies­to vi­su­rei­gio, o pi­ka­po.

Sa­lo­no in­ter­je­ras, kaip ir sko­nis – su­bjek­ty­vus da­ly­kas, bet su­si­da­ro įspū­dis, jog šis au­to­mo­bi­lis orien­tuo­tas į pra­ktiš­ką, o ne per­fek­cio­niz­mo ir nau­jau­sių ma­dos vė­jų gai­nio­ja­mą vai­ruo­to­ją. Cen­tri­nio pul­to iš­dės­ty­mas, kaip ir pa­čios mul­ti­me­di­jos sis­te­mos ar na­vi­ga­ci­jos val­dy­mas, yra aiš­kus ir leng­vai perp­ran­ta­mas. Nors vai­ra­vi­mo re­ži­mų myg­tu­kai ir Aux-in bei USB jung­tys gal­būt ga­lė­tų ne­bū­ti nu­grūs­tos į pa­čią pul­to apa­čią.

Vai­ruo­to­jo pa­gal­bi­nių ir sau­gu­mo sis­te­mų da­vik­liai vei­kia tiks­liai. Ja­po­niš­ka elek­tro­ni­ka ne­klai­džio­ja ir į ap­lin­ką rea­guo­ja taip, kaip rei­kia – nei per daug jau­triai, nei vi­sai aps­nū­du­siai. Tie­sa, stan­dar­ti­nę komp­lek­ta­ci­ją pa­si­rin­kę vai­ruo­to­jai gaus ba­zi­nes ABS ir VSC (sta­bi­lu­mo kon­tro­lės) sis­te­mas, pa­gal­bi­nes va­žia­vi­mo įkal­ne, nuo­kal­ne ir prie­ka­bos siū­ba­vi­mo kon­tro­lės sis­te­mas. Ta­čiau pa­gei­dau­jan­tie­ji ne­ma­to­mų zo­nų mo­ni­to­riaus, su­si­dū­ri­mo iš­ven­gi­mo ir ki­tų pa­na­šių elek­tro­ni­nių gel­bė­to­jų ar net adap­ty­vaus au­to­pi­lo­to tu­rės rink­tis bran­giau­sias komp­lek­ta­ci­jas.

„Toyo­ta RAV4“ yra pa­ti­ki­mas au­to­mo­bi­lis, ku­ris leis pa­to­giai jaus­tis mies­te ir už­mies­ty­je bei ne­suk­ti gal­vos dėl su­dė­tin­gos eksp­loa­ta­ci­jos. Bet pi­giau­sia ke­tu­riais ra­tais va­ro­mo hib­ri­do komp­lek­ta­ci­ja už ben­zi­ni­nį mo­de­lį su ta pa­čia eki­puo­te vis dar yra bran­ges­nė 3 tūkst. eu­rų.

Jei no­ri­te vai­ruo­ti bū­tent RAV4, o sim­pa­ti­jo­mis hib­ri­dams kol kas ne­trykš­ta­te ir ke­tu­rių va­ro­mų­jų ra­tų nie­ka­da ne­pri­rei­kė, tin­ka­mas va­rian­tas ga­li bū­ti net ir dviem ra­tais va­ro­ma dy­ze­li­nė ver­si­ja su lai­ko pa­ti­krin­tu dvi­li­triu D-4D va­rik­liu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Alex  213.252.196.2 2016-05-06 12:50:07
Gerai atrodo ir rieda, bet va del visureigiohibrido ekonomiskumo kyla klausimas. Nors kiek teko isgirsti apie kitus mazus kaip yaris hybrid ar avencis tai geri atsiliepimai del degalu suvartojimo.
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami