Pirmieji naujos laidos "Renault Twingo" ir "Renault Trafic" išvys kauniečiai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-16 12:53
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-16 12:53
Galingiausias "Renault Twingo" pasieks 90 AG. Gamintojos nuotraukos
Rug­sė­jo 19–21 die­no­mis Kau­ne du­ris at­vers nau­jų au­to­mo­bi­lių, ser­vi­so įran­gos, au­to­mo­bi­lių de­ta­lių ir pa­slau­gų par­oda – „Kau­no au­to­mo­bi­lių die­nos 2014“.

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je vyk­sian­čio­je par­odo­je vie­na di­džiau­sių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų Eu­ro­po­je – „Re­nault“ – pri­sta­tys dvi svar­biau­sias šių me­tų nau­jie­nas – ne­di­du­ką mies­to au­to­mo­bi­lį „Re­nault Twin­go“ ir nau­ją­jį ko­mer­ci­nį fur­go­ną „Re­nault Tra­fic“.

Lais­vai jau­sis ir krepšininkas

Pir­mą kar­tą pa­sau­liui šių me­tų ko­vą pa­de­mons­truo­tą au­to­mo­bi­lį pa­ga­liau ga­lės įsi­gy­ti ir pir­kė­jai Lie­tu­vo­je. Kar­tu su „Daim­ler“ kon­cer­nu su­kur­tas au­to­mo­bi­lis su­kur­tas ant vi­siš­kai nau­jos plat­for­mos, dėl ku­rios ma­žiau­sias „Re­nault“ mo­de­lis ta­po leng­ves­nis, erd­ves­nis ir, be abe­jo, eko­no­miš­kes­nis.

Vis dėl­to, nau­jos kar­tos „Re­nault Twin­go“, pa­ly­gin­ti su ki­tais šio seg­men­to au­to­mo­bi­liais, tu­ri ke­le­tą iš­skir­ti­nu­mų. Pir­mą kar­tą „Re­nault Twin­go“ is­to­ri­jo­je au­to­mo­bi­lis bus va­ro­mas ga­li­niais ra­tais, o jo va­rik­lis bus su­mon­tuo­tas ne prie­ky­je, bet ga­le. Be to, „Twin­go“ yra vie­nin­te­lis ma­žas mies­to au­to­mo­bi­lis, ku­rio di­džiau­sias pa­kro­vi­mo il­gis re­kor­diš­kai di­de­lis – 2,31 m, to­dėl šiuo au­to­mo­bi­liu ga­li­ma ga­ben­ti į dė­žes su­pa­kuo­tą šve­diš­ką kny­gų len­ty­ną, kon­tra­bo­są ar­ba, pa­gul­dę iš­il­gai, ir Lie­tu­vos rink­ti­nės krep­ši­nin­ką. Taip pat pir­mą kar­tą per vi­są mo­de­lio is­to­ri­ją „Twin­go“ yra pen­kių du­rų au­to­mo­bi­lis.

Į iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių ger­bė­jus orien­tuo­tas „Re­nault Twin­go“ bus komp­lek­tuo­ja­mas su vie­nu iš dvie­jų ben­zi­ni­nių va­rik­lių. Ba­zi­niai mo­de­liai bus komp­lek­tuo­ja­mi su 1 li­tro tri­jų ci­lind­rų ben­zi­ni­niu va­rik­liu, ku­ris iš­vys­tys 70 AG ir 91 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Tuo tar­pu no­rin­tys šiek tiek dau­giau ga­lės pa­si­rink­ti 0,9 li­tro tur­bi­ni­nį va­rik­lį, ku­rio pa­jė­gu­mas sieks 90 AG ir 135 Nm.

Naujojo komercinio furgono "Renault Trafic" pirkėjams bus siūloma rinktis vieną iš dešimt spalvų.

"For­mu­lės 1" patirtis

Siek­da­ma pa­ten­kin­ti pa­čius įvai­riau­sius vers­lo klien­tų po­rei­kius ir lū­kes­čius, bend­ro­vė „Re­nault“ rin­kai tei­kia pla­tų (nuo 2 iki 22 m³ tū­rio) leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių asor­ti­men­tą. Jau še­šio­lik­tus me­tus iš ei­lės šis pre­kės ženk­las ne­už­lei­džia ly­de­rio po­zi­ci­jų Eu­ro­pos rin­ko­je, o „Re­nault Tra­fic“ – tvir­tas šio seg­men­to ly­de­ris, pel­nęs dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų. Nuo „Tra­fic“ ga­my­bos pra­džios 1980 me­tais „Re­nault“ par­da­vė dau­giau nei 1,6 mln. šio mo­de­lio vie­ne­tų.

„Re­nault“, no­rė­da­ma iš­sau­go­ti ir su­stip­rin­ti ly­de­rės po­zi­ci­jas leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­te, šie­met pri­sta­tė gau­siai at­nau­jin­tą „Tra­fic“ mo­de­lių šei­mą, ku­ri bus pri­sta­ty­ta ir Lie­tu­vos rin­kai.

Lie­tu­vo­je, par­odos „Kau­no au­to­mo­bi­lių die­nos 2014“ me­tu, de­biu­tuo­sian­tis ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis bus siū­lo­mas su ke­liais skir­tin­gais kė­bu­lo ti­pais (pa­vyz­džiui, ke­lei­vi­nis 9 vie­tų, pra­il­gin­tas iki 5,4 m ar pa­aukš­tin­tas kro­vi­ni­nis), 10 skir­tin­gų kė­bu­lo spal­vų, ke­tu­riais skir­tin­go ga­lin­gu­mo va­rik­liais ir gau­sy­be ga­myk­li­nių pri­tai­ky­mų. Ne­abe­jo­ti­nai, pla­tus asor­ti­men­tas, at­nau­jin­ta kons­truk­ci­ja, pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos ir vi­sa nau­jų va­rik­lių se­ri­ja, ku­riuos pro­jek­tuo­jant pa­nau­do­ta ir „For­mu­lės-1“ lenk­ty­nė­se su­kaup­ta „Re­nault“ pa­tir­tis, leis nau­ja­jam „Tra­fic“ ne tik tęs­ti sa­vo pirm­ta­kų tra­di­ci­jas ir stip­rin­ti da­bar­ti­nių klien­tų lo­ja­lu­mą, bet ir pri­trauk­ti nau­jų ger­bė­jų, ieš­kan­čių pa­ti­ki­mos, nau­jo­viš­kos trans­por­to prie­mo­nės, iš­sis­ki­rian­čios aukš­čiau­sios kla­sės vei­ki­mo cha­rak­te­ris­ti­ko­mis.

Be nau­jų­jų „Twin­go“ ir „Tra­fic“, par­odos lan­ky­to­jai ga­lės iš­vys­ti ir lenk­ty­ni­nį „Re­nault Clio RS Cup“, mies­to vi­su­rei­gį „Re­nault Cap­tur“ bei at­nau­jin­tą kro­vi­ni­nį fur­go­ną „Re­nault Mas­ter“, ku­riam par­odos me­tu ga­min­to­jos at­sto­vai Lie­tu­vo­je ža­da kai­nų nuo­lai­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami