Pirmo pasaulyje greitojo automobilių serviso startas - Vilniuje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-06 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-06 06:00
"Eneos Sprint" greitais servisas yra naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.  BFL archyvo nuotraukos
Penk­ta­die­nį Vil­niu­je pra­dė­jo veik­ti grei­ta­sis au­to­mo­bi­lių ser­vi­sas „E­neos Sprint Ser­vi­sas“. Uni­ka­lią, pa­sau­ly­je dar ne­iš­ban­dy­tą grei­to­jo ser­vi­so idė­ją pri­sta­tė Ja­po­ni­jos ir Lie­tu­vos kom­pa­ni­jos. Pre­ky­bos cen­tro „Hy­per­Ri­mi“ aikš­te­lė­je pa­sta­ty­ta­me leng­vai kil­no­ja­ma­me pa­sta­te, kol au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ap­si­pir­ki­nės, ser­vi­so meis­trai per 30 min. pa­keis aly­vą bei fil­trus, at­liks tech­ni­nę au­to­mo­bi­lio diag­nos­ti­ką ar grei­tai iš­va­lys au­to­mo­bi­lį.

„Šian­dien Lie­tu­vo­je vei­kian­tys au­to­mo­bi­lių ser­vi­sai daž­nai yra ne­pa­to­gio­se vie­to­se, to­liau nuo įpras­tų gy­ven­to­jų marš­ru­tų, dir­ba trum­pai. Vai­ruo­to­jams su­nku ži­no­ti, ka­da ser­vi­sas tu­rės ga­li­my­bių pri­im­ti sa­vo klien­tus bei ką aps­kri­tai veik­ti, kol bus su­teik­tos pa­slau­gos. Nu­spren­dė­me su­kur­ti vai­ruo­to­jams pa­to­gų ser­vi­są, to­dėl pa­si­rin­ko­me grei­to ap­tar­na­vi­mo mo­de­lį pre­ky­bos cen­trų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se – da­bar klien­tai ga­lės lan­ky­tis pre­ky­bos cen­tre, o jų au­to­mo­bi­lius tuo me­tu pa­ti­krins ir ap­tar­naus mū­sų meis­trai“, – pa­sa­ko­jo Kęs­tu­tis Gru­žins­kas, „E­neos Sprint Ser­vi­są“ ini­ci­ja­vu­sios „Mo­dus gru­pės“ įmo­nės „In­ter­vi­ga“ di­rek­to­rius.

„Ša­lies sos­ti­nę veik­los star­tui pa­si­rin­ko­me dėl di­de­lio vai­ruo­to­jų srau­to. Vil­niaus aps­kri­ty­je už­re­gis­truo­ti be­veik 400 tūkst. au­to­mo­bi­lių, čia taip pat at­vyks­ta daug vai­ruo­to­jų iš kai­my­ni­nės Bal­ta­ru­si­jos. Jau­čia­me, kad au­ga ir aukš­tos ko­ky­bės ser­vi­so pa­slau­gų po­rei­kis, ku­rį mes ir siek­si­me pa­ten­kin­ti“, – tei­gė K. Gru­žins­kas.

Greitojo serviso viduje vairuotojų laukia moderni technika.

Pri­si­dė­jo ir Ja­po­ni­jos korporacija

Grei­tą­jį ser­vi­są „In­ter­vi­ga“ įkū­rė kar­tu su jos at­sto­vau­ja­ma Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ja „JX Nip­pon Oil & Ener­gy“, ku­ri Lie­tu­vo­je ge­riau ži­no­ma kaip po­pu­lia­riau­sios ja­po­niš­kos au­to­mo­bi­lių aly­vos „E­neos“ ga­min­to­ja. Ši tarp­tau­ti­nė kom­pa­ni­ja yra vie­na di­džiau­sių va­rik­li­nių, trans­mi­si­nių aly­vų, ki­tų eksp­loa­ta­ci­nių me­džia­gų tie­kė­jų ga­myk­li­niam už­pil­dy­mui dau­ge­liui Ja­po­ni­jos, Ko­rė­jos, Eu­ro­pos ir JAV au­to­mo­bi­lių kon­cer­nų, to­kių kaip „Hon­da“, „Toyo­ta-Le­xus“, „Nis­san“, „Volks­wa­gen Group“, „Ford Group“, „Hyun­dai“ ir kt.

„Prie šio pro­jek­to pri­si­jun­gė­me to­dėl, kad tai yra ino­va­ci­ja au­to­mo­bi­lių ap­tar­na­vi­mo in­dus­tri­jo­je – toks ser­vi­sas yra pir­ma­sis ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir, kiek mums ži­no­ma, pa­sau­ly­je. Nors grei­tų­jų ser­vi­sų ki­to­se ša­ly­se ga­li­ma ras­ti, „E­neos Sprint Ser­vi­sas“ iš­sis­kirs tuo, kad jis įreng­tas leng­vai kil­no­ja­ma­me pa­sta­te pre­ky­bos cen­tro aikš­te­lė­je. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad tai bus pa­to­gu vai­ruo­to­jams ir taip pat su­teiks jiems ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti po­pu­lia­riau­sią ja­po­niš­ką au­to­mo­bi­lių aly­vą „E­neos“, – sa­kė „JX Nip­pon Oil & Ener­gy Eu­ro­pe“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Hi­sas­hi Ha­ra.

„Kaip lenk­ty­ni­nin­kas, pui­kiai ži­nau, ko­kią di­de­lę reikš­mę sau­gu­mui ke­ly­je tu­ri ge­ra au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė būk­lė. O kaip ei­li­nis žmo­gus daž­nai su­si­du­riu su si­tua­ci­jo­mis, kai vai­ruo­to­jai ati­dė­lio­ja vi­zi­tą į ser­vi­są, kol su­si­kaups dau­giau tai­sy­ti­nų prob­le­mų. No­riu ti­kė­ti, kad to­kie pro­jek­tai, kaip „E­neos Sprint Ser­vi­sas“ su­teiks pa­to­gu­mo ir pa­ska­tins vai­ruo­to­jus lai­ku pa­si­rū­pin­ti au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ra ir re­mon­tu“, – sa­kė lenk­ty­ni­nin­kas Be­ne­dik­tas Va­na­gas, Da­ka­ro ra­lio iš­tver­mės var­žy­boms pa­si­rin­kęs „E­neos“ aly­vą.

Plė­tra pri­klau­sys nuo rezultatų

Pir­ma­sis „E­neos Sprint Ser­vi­sas“, ku­ris įreng­tas prie „Hy­per­Ri­mi“ par­duo­tu­vės, esan­čios Sa­va­no­rių pr. 16, Vil­niu­je yra ban­do­ma­sis pro­jek­tas. Yra nu­ma­ty­ta ir to­li­mes­nė plė­tra.

„E­neos Sprint Ser­vi­sas“ tu­rės du au­to­mo­bi­lių kel­tu­vus, skir­tus aly­vų ir fil­trų kei­ti­mui, bei grei­to va­ly­mo, diag­nos­ti­kos ir ki­tiems lai­kui ne­im­liems, bet daž­nai klien­tams rei­ka­lin­giems dar­bams. Vie­nu me­tu bus ga­li­ma ap­tar­nau­ti 2 au­to­mo­bi­lius.

Anot „E­neos Sprint Ser­vi­so“ įkū­rė­jų, au­to­mo­bi­lių ser­vi­so pa­slau­ga bus ak­tua­li vai­ruo­to­jams, ku­rių au­to­mo­bi­liai nė­ra su­ge­dę, ta­čiau jiems rei­kia lai­ku pa­keis­ti aly­vą, diag­no­zuo­ti ge­di­mus, ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lį ar at­si­kra­ty­ti sa­lo­no ne­šva­ros.

Nu­ma­ty­ta, kad ser­vi­so dar­bo lai­kas su­taps su pre­ky­bų cen­tro dar­bo lai­ku. Vai­ruo­to­jai į ser­vi­są ga­lės re­gis­truo­tis in­ter­ne­tu, o apie pa­baig­tus dar­bus bus in­for­muo­ja­mi SMS pra­ne­ši­mais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami