Pirmos kartos biodegalus visiškai pakeis švaresniais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-17 06:00
OMD apklausos duomenimis, trys ketvirtadaliai Lietuvos vairuotojų, rinkdamiesi degalus itin svarbiu parametru laiko mažesnes degalų sąnaudas, o beveik 40 proc. – degalų sudėtyje esančius priedus. LŽ archyvo nuotrauka
Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skai­čia­vi­mais, did­me­ni­nė pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais pra­ėju­sius me­tais pa­di­dė­jo 10 pro­cen­tų. Smar­kiai iš­au­gu­sį par­da­vi­mą fik­sa­vo ir did­me­ni­nin­kai, ir de­ga­li­nių tink­lai.

Nors ren­kan­tis de­ga­lus kai­na te­bė­ra svar­biau­sias fak­to­rius, anot de­ga­li­nių at­sto­vų, vis dau­giau vai­ruo­to­jų krei­pia dė­me­sį į ap­lin­kos ap­sau­gą ir pa­si­rink­tų de­ga­lų su­dė­tį bei juo­se esan­čius prie­dus.

„Da­lis vai­ruo­to­jų rū­pi­na­si ne vien kai­na, jiems svar­bi ir de­ga­lų ko­ky­bė. Kai ku­rie žmo­nės, at­va­žia­vę į au­to­ma­ti­zuo­tą de­ga­li­nę, at­sis­kai­to kuo smul­kes­nė­mis ku­piū­ro­mis, pi­la de­ga­lus per ke­lis kar­tus, nes ti­ki­si, kad kiek­vie­ną­syk į ba­ką ga­li įkris­ti pa­pil­do­mas la­šas ben­zi­no ar dy­ze­li­no. Jei klien­tas jau­čia­si taip su­tau­pęs – pui­ku. Mes esa­me orien­tuo­ti į pra­ktiš­ką var­to­to­ją, to­dėl svar­bi tiek de­ga­lų kai­na, tiek jų ko­ky­bė. Džiu­gu, kad ko­ky­bei vai­ruo­to­jai ski­ria vis dau­giau dė­me­sio“, – kal­bė­jo bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rin­gau­das Stei­kū­nas.

Pa­siel­gė priešingai

Pa­sak jo, šva­res­niais de­ga­lais, to­kiais kaip „Nextbtl“, do­mi­si ne tik pri­va­tūs, bet ir vers­lo klien­tai. Tie­sa, dau­ge­liui trans­por­to įmo­nių de­ga­lų kai­na iš­lie­ka svar­biau­sia iš­lai­dų de­da­mą­ja. Ypač toms, ku­rių su­nkve­ži­mių par­kas nė­ra nau­jas. Ta­čiau se­nus vil­ki­kus keis­da­mos nau­jais, va­ro­mais EU­RO 5 ar EU­RO 6 stan­dar­to va­rik­liais, vers­lo įmo­nės vis dau­giau dė­me­sio ski­ria ir de­ga­lų ko­ky­bei.

Nuo šių me­tų Sei­mui pa­nai­ki­nus de­ga­lų su biop­rie­dais ak­ci­zo leng­va­tas, „Nes­te Lie­tu­va“ iš pra­džių abe­jo­jo, ar aps­kri­tai pa­vyks iš­lai­ky­ti dy­ze­li­ną „Pro Die­sel“, į ku­rį pa­sta­ruo­ju me­tu „Nes­te“ py­lė maž­daug pu­sę iš at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių pa­ga­min­to an­tros kar­tos „Nexbtl“ bio­dy­ze­li­no. Jis yra šva­res­nis, ta­čiau bran­ges­nis už rie­ba­lų rūgš­čių me­ti­lo es­te­rį (RRME), ku­rį pri­va­lo­ma mai­šy­ti su de­ga­lais. Vis dėl­to nu­spręs­ta pa­suk­ti prieš­in­gu ke­liu. Bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“ maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vas Aud­rius Mie­žys pa­tvir­ti­no, kad nuo šiol RRME nu­tar­ta vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti ir vie­toj jo tiek į „Pro Die­sel“, tiek į pi­ges­nį „Nes­te Fu­tu­ra“ pro­duk­tą pil­ti tik „Nexbtl“.

„De­ga­lai ir jų prie­dai tu­ri tie­sio­gi­nį po­vei­kį au­to­mo­bi­lio dar­bui. Skir­tin­gos su­de­da­mo­sios da­lys skir­tin­gai vei­kia trans­por­to prie­mo­nių de­ta­les, ne­vie­no­dai rea­guo­ja į ap­lin­kos są­ly­gas. Taip pat ski­ria­si de­ga­lų, pra­tur­tin­tų tam ti­krų rū­šių prie­dais, po­vei­kis ap­lin­kai. To­dėl džiu­gu, kad vis dau­giau mū­sų ša­lies vai­ruo­to­jų do­mi­si į au­to­mo­bi­lio ba­ką pi­la­mo dy­ze­li­no su­dė­ti­mi“, – sa­kė A. Mie­žys.

Bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“ ini­cia­ty­va ko­mu­ni­ka­ci­jos pla­na­vi­mo agen­tū­ros OMD šį pa­va­sa­rį at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, net trys ket­vir­ta­da­liai Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų itin svar­biu par­ame­tru lai­ko ma­žes­nes de­ga­lų są­nau­das, o be­veik 40 proc. – jų su­dė­ty­je esan­čius prie­dus. Svar­biau­sias de­ga­lų pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus ir to­liau iš­lie­ka kai­na – ją kaip itin reikš­min­gą nu­ro­dė 85 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių vai­ruo­to­jų. De­ga­lų są­nau­dos rū­pi 78 proc., o va­rik­lio tau­so­ji­mas – 54 proc. res­pon­den­tų. Di­des­nė va­rik­lio ga­lia, ku­rią ga­li su­teik­ti nau­do­ja­mi de­ga­lai, svar­bi be­veik treč­da­liui mū­sų ša­lies vai­ruo­to­jų.

Au­gant de­ga­lų par­da­vi­mui „Nes­te Lie­tu­va“ pra­ėju­siais me­tais ati­da­rė ke­tu­rias nau­jas de­ga­li­nes. Ne ma­žes­nė plė­tra pla­nuo­ja­ma ir šie­met. Ne­tru­kus „Nes­te“ tink­lą pa­pil­dys pir­mo­ji de­ga­li­nė Mo­lė­tuo­se, dar tris ke­ti­na­ma įreng­ti Aly­tu­je, Kau­ne ir ša­lia ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“.

Pa­na­šius duo­me­nis apie pa­di­dė­ju­sį var­to­to­jų su­si­do­mė­ji­mą įvai­riais prie­dais pra­tur­tin­tais de­ga­lais pa­tei­kė ir „Sta­toil“ ženk­lo de­ga­li­nes val­dan­ti bend­ro­vė „Circ­le K Lie­tu­va“. Pa­sak įmo­nės de­ga­lų ka­te­go­ri­jos va­do­vo Ig­no Kli­mai­čio, vai­ruo­to­jai vis la­biau krei­pia dė­me­sį į eko­no­miš­ką de­ga­lų var­to­ji­mą ir ap­lin­kos tau­so­ji­mą. Ne­se­niai pri­sta­ty­tų eko­no­miš­kes­nių de­ga­lų „mi­les“, lei­džian­čių nu­va­žiuo­ti 3 proc. to­liau, par­da­vi­mas di­dė­ja spar­čiau ne­gu įpras­to rin­ko­je par­duo­da­mo dy­ze­li­no.

Dy­ze­li­no šuolis

„Per vi­są 3 me­tų lai­ko­tar­pį vai­ruo­to­jų trans­por­to prie­mo­nės, va­ro­mos eko­no­miš­kes­niais de­ga­lais su dau­gia­funk­ciais prie­dais, į ap­lin­ką iš­me­tė 74 mln. kg ma­žiau CO2 ne­gu nau­do­jan­čios įpras­tus de­ga­lus. Žmo­nės vis la­biau at­krei­pia dė­me­sį į ap­lin­kos tau­so­ji­mą, ir tai ma­to­me ne tik iš di­dė­jan­čio su­si­do­mė­ji­mo tau­pes­niais de­ga­lais, bet ir iš po­pu­lia­rė­jan­čių tva­res­nių bei eko­no­miš­kes­nių elek­tro­mo­bi­lių“, – dės­tė I. Kli­mai­tis.

Lie­tu­vo­je de­ga­lų par­da­vi­mas, „Sta­toil“ duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus smar­kiai iš­au­go – net 33 proc., jei ly­gin­tu­me šių me­tų ko­vą ir 2013-ųjų tą pa­tį mė­ne­sį. I. Kli­mai­čio tei­gi­mu, tam dau­giau­sia įta­kos tu­rė­jo de­ga­lų kai­nų ma­žė­ji­mas. „Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus de­ga­lų rin­ko­je dėl krin­tan­čių kai­nų ir ky­lan­čios Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ma­to­mas iš­au­gęs jų var­to­ji­mas. Po­li­ti­niai ša­lių su­si­ta­ri­mai prie to taip pat pri­si­dė­jo. ES ir Ru­si­jos tar­pu­sa­vio sank­ci­jos lė­mė di­des­nį tarp­tau­ti­nio su­nkio­jo trans­por­to de­ga­lų pir­ki­mą Lie­tu­vo­je, o smu­ku­sios le­ga­lių de­ga­lų kai­nos ma­ži­no kon­tra­ban­di­nių de­ga­lų pa­trauk­lu­mą“, – aiš­ki­no I. Kli­mai­tis.

Jis skai­čia­vo, kad per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus ben­zi­no ir dy­ze­li­no kai­nos bend­ro­vės de­ga­li­nių tink­le kri­to ati­tin­ka­mai 25 proc. ir 32 proc., du­jų – 35 pro­cen­tais. Mi­ni­mu lai­ko­tar­piu au­to­mo­bi­li­nių du­jų var­to­ji­mas su­ma­žė­jo 16 proc., ben­zi­no pa­di­dė­jo 3 proc., o dy­ze­li­no – net 55 pro­cen­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Baikai  78.56.248.77 2016-05-17 21:35:15
Tu geriau pasidomėk kaip tas geresnis biodyzelinas išgaunamas. Kol kas už RRME ar RRAE geresnio nėra - ekonomine prasme, plius neturi sieros, nereikia brangių katalizatorių, aukštos temperatūros, didelio slėgio ir t.t. P.s. beje tas geresnis biodyzelinas gaunamas iš to paties aliejaus kaip ir RRME, kurio cetaninis skaičius lygus RRME.
0 0  Netinkamas komentaras
Baika  213.252.196.2 2016-05-17 13:08:09
O lietuviu burai dumoja jog uz lietuviska rapsa nieka negali buti geriau.
0 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami