Po avarijų bando klastoti eismo schemas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-26 07:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-26 07:22
Pasak draudikų, tarp eismo įvykio dalyvių kilus abejonėms ar nesutarimams, visuomet geriau į avarijos vietą iškviesti policiją.   Ritos Stankevičiųtės nuotrauka
Vai­ruo­to­jų per ava­ri­jas pa­tir­tas stre­sas, iš­gąs­tis ar šo­kas le­mia, kad eis­mo įvy­kių sche­mos daž­nai nu­brai­žo­mos ne­tei­sin­gai ar ne­tiks­liai. Ma­ža to, ne­re­tai vie­nas iš eis­mo įvy­kio da­ly­vių ne­tgi ban­do pa­si­nau­do­ti ki­to pa­ti­ria­mu stre­su ir sie­kia už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją bei nu­brai­žy­ti ava­ri­jos sche­mą sa­vo nau­dai.

To­kias iš­va­das at­li­ku­si ty­ri­mą pa­da­rė drau­di­mo kom­pa­ni­ja „ER­GO In­su­ran­ce“. Anot jos pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, ke­lių po­li­ci­jai jau vis re­čiau ten­ka vyk­ti į iš­kvie­ti­mus dėl smul­kes­nių ava­ri­jų, o eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją vai­ruo­to­jai pa­pras­tai už­si­pil­do sa­va­ran­kiš­kai. Bet ne vi­suo­met gy­ven­to­jams pa­vyks­ta tai pa­da­ry­ti tei­sin­gai, o daž­niau­siai klai­di­nan­ti ar­ba ne vi­sai aiš­ki bū­na da­ly­vių nu­brai­žy­ta eis­mo įvy­kio sche­ma.

Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vo Rai­mon­do Bie­liaus­ko, brai­žy­da­mi eis­mo įvy­kį ilius­truo­jan­čią sche­mą vai­ruo­to­jai pir­miau­sia pri­va­lo pa­sis­teng­ti, kad jo­je pa­vaiz­duo­ta si­tua­ci­ja bū­tų kuo aiš­kes­nė.

„Dėl to brė­ži­ny­je svar­bu pa­vaiz­duo­ti ne tik ma­žą ke­lio frag­men­tą, ku­ria­me ava­ri­ja įvy­ko, bet ir pla­tes­nį vaiz­dą – pa­grin­di­nius ke­lio ženk­lus, eis­mo įvy­kio me­tu švie­so­fo­ro ro­dy­tus sig­na­lus, vi­są san­kry­žą, įsu­ki­mus bei eis­mo juo­stų ri­bas. Kuo tiks­liau pa­tei­kia­mos vi­sos de­ta­lės, tuo ma­žiau lie­ka ne­aiš­ku­mų ir klaus­tu­kų mū­sų eks­per­tams. Ne­re­tai gy­ven­to­jai nu­pie­šia tik au­to­mo­bi­lius, jų su­si­dū­ri­mo tra­jek­to­ri­ją, ta­čiau ne­nu­ro­do pa­grin­di­nio ir ša­lu­ti­nio ke­lio, ženk­lų bei ki­tų svar­bių de­ta­lių. Tai, be abe­jo, ap­sun­ki­na eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bių aiš­ki­ni­mą­si ir pra­il­gi­na lai­ką, per ku­rį gau­na­ma drau­di­mo iš­mo­ka“, – pa­ste­bi R. Bie­liaus­kas.

Pa­sak drau­di­kų at­sto­vo, ki­ta daž­na vai­ruo­to­jų da­ro­ma klai­da pil­dant eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją yra au­to­mo­bi­lių pa­vaiz­da­vi­mas to­kio­je pa­dė­ty­je, ko­kio­je jie at­si­dū­rė jau po smū­gio. Vis tik, anot R. Bie­liaus­ko, sche­mo­je tu­rė­tų bū­ti už­fik­suo­tas pats su­si­dū­ri­mo mo­men­tas, o ne jo pa­sek­mės.

„Į eis­mo įvy­kį pa­te­kę vai­ruo­to­jai brai­žy­da­mi sche­mą taip pat daž­nai pa­mirš­ta nu­ro­dy­ti au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mo kryp­tis. Ne­pa­žy­mė­jus, į ku­rią pu­sę ku­ris au­to­mo­bi­lis ju­dė­jo iki su­si­dū­ri­mo, iš eis­mo įvy­kio sche­mos daž­niau­siai – jo­kios nau­dos. At­ro­dy­tų smulk­me­na, ta­čiau la­bai svar­bi“, – pa­brė­žia R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, ko­dėl eis­mo įvy­kių sche­mos nu­brai­žo­mos ne­tei­sin­gai ar ne­tiks­liai, yra vai­ruo­to­jų stre­sas, iš­gąs­tis ar šo­ko bū­se­na. Ne­re­tai vie­nas iš eis­mo įvy­kio da­ly­vių ne­tgi spe­cia­liai ban­do pa­si­nau­do­ti ki­to pa­ti­ria­mu stre­su ir sie­kia už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją bei nu­brai­žy­ti ava­ri­jos sche­mą sa­vo nau­dai.

„ER­GO In­su­ran­ce“ at­sto­vas ypač pa­brė­žia, kad į eis­mo įvy­kį pa­te­kę vai­ruo­to­jai ne­tu­rė­tų pa­si­duo­ti spau­di­mui pil­dy­ti eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją sku­bo­tai, su­tik­ti su gin­čy­ti­nais ver­ti­ni­mais ir si­tua­ci­jos in­terp­re­ta­ci­jo­mis. „Jei jau­čia­mas di­de­lis stre­sas ar iš­gąs­tis, pa­tar­ti­na pa­pra­šy­ti drau­gų ar ar­ti­mų­jų, kad šie at­vyk­tų į eis­mo įvy­kio vie­tą ir pa­dė­tų už­pil­dy­ti vi­sus do­ku­men­tus. Tie­sa, dek­la­ra­ci­ją už­pil­dy­ti ir ją pa­si­ra­šy­ti bet ko­kiu at­ve­ju tu­ri pa­tys eis­mo įvy­ky­je da­ly­va­vę vai­ruo­to­jai. Nie­kuo­met ne­rei­kė­tų pul­ti į pa­ni­ką, pra­ras­ti šal­to pro­to. Ga­liau­siai, jei ky­la ko­kių nors abe­jo­nių ar ne­su­ta­ri­mų, vi­suo­met ga­li­ma iš­sik­vies­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nus“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

„ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je at­sto­vo tei­gi­mu, ne­re­tai gy­ven­to­jai bai­mi­na­si, kad klai­din­gai ar ne­aiš­kiai už­pil­dy­ta eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ja ga­li kai­nuo­ti jiems pri­klau­san­čią drau­di­mo iš­mo­ką ar ki­tos ša­lies pa­tir­tų nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mą. Vis dėl­to R. Bie­liaus­kas sa­ko, kad nu­ken­tė­ju­siems vai­ruo­to­jams nuo­sto­liai at­ly­gi­na­mi vi­suo­met, o dėl ne itin vy­ku­sios eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jos ar ava­ri­jos sche­mos vi­sų ap­lin­ky­bių aiš­ki­ni­mas tie­siog ga­li už­truk­ti il­giau. Iš­mo­kos ga­li bū­ti su­ma­žin­tos ar ne­mo­ka­mos ne­bent tuo at­ve­ju, jei vai­ruo­to­jas są­mo­nin­gai sie­kia su­klai­din­ti drau­di­mo bend­ro­vę.

Blo­gai nu­brai­žy­tą eis­mo įvy­kio sche­mą taip pat ga­li­ma vė­liau perb­rai­žy­ti, ta­čiau tai rei­kia da­ry­ti ant at­ski­ro la­po ir raš­tu nu­ro­dy­ti prie­žas­tis, dėl ku­rių pir­mi­nis brė­ži­nys bu­vo ko­re­guo­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami