Po euro įvedimo – naudotų automobilių kainų šuolis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-07 13:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-07 13:21
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pir­mai­siais eu­ro mė­ne­siais Lie­tu­vo­je – žy­miai pa­bran­go nau­do­ti au­to­mo­bi­liai. Da­bar už nau­do­tą au­to­mo­bi­lį par­da­vė­jai pra­šo net iki penk­ta­da­lio dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais tuo pa­čiu me­tu.

Po eu­ro įve­di­mo ne tik pa­ki­lo trans­por­to prie­mo­nių kai­nos, bet rin­ka ir užs­nū­do. Me­tų pra­džio­je nau­jų ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių san­do­rių skai­čius su­ma­žė­jo dau­giau nei de­šim­ta­da­liu, ro­do lan­ko­miau­sio trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Bal­ti­jos ša­ly­se Au­top­lius.lt, vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ ir „Au­to­ty­ri­mai“ duo­me­nys.

2015 m. pir­mą­jį ket­vir­tį su­da­ry­ta 79,7 tūkst. san­do­rių, t.y. be­veik 9,9 tūkst. ar­ba 11 proc. ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. La­biau­siai – 17,9 proc. – ma­žė­jo nau­jai įvež­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai. Iš vi­so sau­sio-ko­vo mė­ne­siais įsi­gy­ta 25,4 tūkst. nau­jai įvež­tų au­to­mo­bi­lių, o tai yra 5,5 tūkst. vie­ne­tų ma­žiau nei pra­ėju­sių me­tų sau­sį-ko­vą.

Pa­sak Vik­to­ro Dauk­šo, Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vo, me­tų pa­bai­go­je lie­tu­viai ak­ty­viai lei­do san­tau­pas li­tais ir žy­miai pa­gy­vi­no au­to­mo­bi­lių rin­ką.

„Į­ve­dus eu­rą, pir­kė­jai pir­mai­siais mė­ne­siais adap­ta­vo­si prie nau­jos va­liu­tos, ste­bė­jo, kaip kei­čia­si trans­por­to prie­mo­nių kai­nos, ati­džiai skai­čia­vo iš­lai­das. Tai na­tū­ra­lus pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis. Me­tams įsi­bė­gė­jant au­to­mo­bi­lių rin­ka pa­gy­vės ir pa­sieks ar­ba ap­lenks pra­ėju­sių me­tų ro­dik­lius“, – si­tua­ci­ją au­to­mo­bi­lių rin­ko­je ko­men­tuo­ja leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį su­ma­žė­jo ne tik nau­jai įvež­tų, bet ir Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių san­do­rių skai­čius – šie­met už­fik­suo­ta 50 tūkst., o per­nai 54,8 tūkst.

Au­go nau­jų au­to­mo­bi­lių pardavimai

Pir­mai­siais eu­ro mė­ne­siais di­dė­jo tik nau­jų au­to­mo­bi­lių san­do­rių kie­kis. Jei pra­ėju­sių me­tų sau­sio-ko­vo mė­ne­siais įvy­ko 3849 nau­jų au­to­mo­bi­lių san­do­rių, tai šiais me­tais tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu jų bu­vo su­da­ry­ta 4340 vnt., t.y. 12,8 proc. ar­ba 491 san­do­riais dau­giau.

„Džiu­gi­na nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai (au­go 12,8 proc.), jie lyg lak­mu­so po­pie­rė­lis ro­do vers­lo Lie­tu­vo­je nuo­tai­kas. Kai prog­no­zės op­ti­mis­ti­nės – nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba au­ga. Ži­no­ma, par­da­vi­mus iš da­lies pa­di­di­na reeks­por­tas. Sau­sį-ko­vą vi­du­ti­nė nau­jo au­to­mo­bi­lio kai­na sie­kė 20,8 tūkst. Eur (71,8 tūkst. Lt)“, – tei­gia V. Dauk­šas.

Lie­tu­vo­je pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį vie­nam į ša­lį įvež­tam nau­jam au­to­mo­bi­liui te­ko 5,8 nau­do­to. Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ėju­siais me­tais, šis san­ty­kis su­ma­žė­jo treč­da­liu nuo 8,0 iki 5,8.

„Lie­tu­vo­je šis pa­ge­rė­ji­mas yra lai­ki­nas ir tie­sio­giai su­si­jęs su eu­ro įve­di­mu ša­ly­je. Dar iki nau­jų me­tų žmo­nės sku­bė­jo iš­leis­ti tu­ri­mus li­tus ir įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, to­dėl pa­sku­ti­niais 2014 m. mė­ne­siais itin su­ak­ty­vė­jo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba. Na­tū­ra­lu, kad kai nu­per­ka­ma dau­giau au­to­mo­bi­lių, vė­liau par­da­vi­mai su­sto­ja, kol vėl at­si­ran­da po­rei­kis keis­ti au­to­mo­bi­lį“, – tei­gia V. Dauk­šas.

Tie­sa, lie­tu­viai pa­gal par­duo­da­mų nau­jų ir nau­jai įve­ža­mų san­ty­kį dar ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo kai­my­nių Bal­ti­jos ša­lių. Įve­žus vie­ną nau­ją au­to­mo­bi­lį, į Lat­vi­ją im­por­tuo­ja­mi 2 nau­do­ti, o Es­ti­jo­je – nau­jų au­to­mo­bi­lių nu­pirk­ta dau­giau nei nau­do­tų.

Pir­mą­jį ket­vir­tį Bal­ti­jos ša­ly­se įre­gis­truo­ta 14 tūkst. vnt. nau­jų au­to­mo­bi­lių. Lie­tu­va uži­ma be­veik treč­da­lį (30,9 proc.), Es­ti­jai ten­ka 42,4 proc., o Lat­vi­jai – 26,7 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos.

Au­to­mo­bi­liai stip­riai brango

Au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nė nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­na sau­sio-ko­vo mė­ne­siais bu­vo 3,4 tūkst. Eur (11,7 tūkst. li­tų), t.y. 5,7 proc. ar­ba 184,06 Eur (636 Lt) di­des­nė nei per­nai tuo pa­čiu me­tu.

„2015 m. pir­mą­jį ket­vir­tį vi­si nau­do­ti au­to­mo­bi­liai ne­prik­lau­so­mai nuo de­ga­lų ti­po bran­go nuo 5,6 iki 21,4 proc.“, – pa­sa­ko­ja V. Dauk­šas.

La­biau­siai – dau­giau nei penk­ta­da­liu (21,4 proc.) – bran­go prieš 16-20 me­tų pa­ga­min­ti au­to­mo­bi­liai. Sau­sio-ko­vo mė­ne­siais jų vi­du­ti­nė kai­na sie­kė 1219 Eur (4,2 tūkst. Lt) ir bu­vo 215 Eur (742 Lt) di­des­nė nei per­nai tuo pat me­tu.

Net 1565 Eur (5,4 tūkst. Lt) vi­du­ti­niš­kai pa­bran­go 1-5 me­tų am­žiaus gru­pės au­to­mo­bi­liai. Jų pir­mą­jį ket­vir­tį bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti už 11,1 tūkst. Eur (38,5 tūkst. Lt).

Po­pu­lia­riau­si – 11-15 me­tų automobiliai

2015 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­siais iš­li­ko 11-15 me­tų am­žiaus au­to­mo­bi­liai. Jų į ša­lį įvež­ta 11,4 tūkst. vnt., t.y. 45,1 proc. iš vi­sų nau­jai įvež­tų au­to­mo­bi­lių.

Be­veik kas tre­čias (32,3 proc.) į Lie­tu­vą nau­jai įvež­tas au­to­mo­bi­lis bu­vo 6-10 me­tų am­žiaus. To­kių trans­por­to prie­mo­nių bu­vo 8,2 tūkst. vnt.

Lat­vi­jo­je ten­den­ci­jos pa­na­šios kaip ir Lie­tu­vo­je – net 41,2 proc. (4,8 tūkst. vnt.) nau­jai im­por­tuo­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos uži­ma 11-15 me­tų am­žiaus trans­por­to prie­mo­nės. Iš vi­so į Lat­vi­ją per pir­mą­jį ket­vir­tį bu­vo įvež­ta 11,5 tūkst. au­to­mo­bi­lių.

Es­ti­jo­je di­džiau­sią nau­jai im­por­tuo­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos da­lį (38,7 proc.) uži­ma jau­nes­ni – 6-10 me­tų au­to­mo­bi­liai. Iš vi­so į Es­ti­ją nau­jai įvež­ta 5,8 tūkst. au­to­mo­bi­lių.

Ko­kie au­to­mo­bi­lių mo­de­liai per­ka­miau­si?

Lie­tu­vo­je tarp ge­riau­siai par­duo­da­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių sau­sio-ko­vo mė­ne­siais tra­di­ciš­kai pir­ma­vo vo­kiš­kos kil­mės trans­por­to prie­mo­nės. Ly­de­rio po­zi­ci­jo­je už­ti­krin­tai iš­li­ko „Volks­wa­gen Pa­ssat“ mo­de­lio au­to­mo­bi­liai (1951 vnt.), nors jų par­duo­ta 19,9 proc. ar­ba 485 vnt. ma­žiau nei per­nai tuo pat me­tu. An­tro­je po­zi­ci­jo­je iš­li­ko „O­pel Za­fi­ra“ (1395 vnt.), tre­čio­je – „Au­di A6“ (1317 vnt.).

Kaip ir Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pir­mą­ją vie­tą uži­ma „Volks­wa­gen Pa­ssat“. Lat­vi­jo­je mi­nė­tos mar­kės trans­por­to prie­mo­nių par­duo­ta 582 vnt., Es­ti­jo­je – 350 vnt.

Pa­sak V. Dauk­šo, ge­riau­siai par­duo­da­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai kar­di­na­liai ski­ria­si nuo nau­jų au­to­mo­bi­lių.

Pir­mo­sios vie­tos Lie­tu­vo­je ne­ap­lei­do „Fiat 500“, ku­rio par­duo­ta 463 vnt., t.y. 42,5 proc., ar­ba 138 vnt. dau­giau nei pra­ėju­sių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį. An­trą­ją vie­tą uži­ma di­džiau­sią par­da­vi­mo šuo­lį pa­sie­ku­si „Ško­da Oc­ta­via“ (348 vnt., t.y. 198 vnt. dau­giau nei per­nai tuo pat me­tu). Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­rė „Nis­san Qash­qai“ (179 vnt.).

Ge­riau­siai par­duo­da­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ke Lat­vi­jo­je su di­džiu­liu at­otrū­kiu ly­de­riau­ja „Nis­san Qash­qai“ (234 vnt.). Es­ti­jo­je mi­nė­tos mar­kės au­to­mo­bi­liai su 296 vnt. uži­ma an­trą­ją vie­tą ir pa­gal par­da­vi­mo ro­dik­lius nu­si­lei­džia tik „Ško­da Oc­ta­via“ (317 vnt.).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami