Po išregistravimo stipriai „paseno“ triračiai motociklai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-30 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-30 06:00
Vokietijoje sukurta ir rusų nukopijuota "emka" iki šiol populiari dėl savo neįtikėtino patvarumo.  LŽ archyvo nuotrauka
Nors pra­dė­tas per­nai spa­lį ir šie­met ge­gu­žę baig­tas ma­si­nis trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vos ma­ši­nų par­ką tu­rė­jo at­jau­nin­ti, kai ku­rių ka­te­go­ri­jų ma­ši­nos ta­po „vy­res­nės“, an­tai tri­ra­čių mo­to­cik­lų šei­ma pa­se­no vi­du­ti­niš­kai iš­kart ket­ve­rius me­tus.

2014 me­tų lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­jo Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos, va­do­vau­jan­tis ku­rio­mis po 90-ties nuo nor­mi­nio ak­to įsi­ga­lio­ji­mo die­nų tu­rė­jo bū­ti iš­re­gis­truo­tos vi­sos ne­at­li­kę pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros ir­/ar ne­apd­raus­tos trans­por­to prie­mo­nės. Ter­mi­nas vai­ruo­to­jams pa­da­ry­ti vis­ką, kas rei­ka­lin­ga, kad jų val­do­mos ma­ši­nos ati­tik­tų pa­keis­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, su­ėjo per­nai rug­sė­jo pa­bai­go­je.

At­jau­nė­jo nedaug

To­li gra­žu ne vi­si vai­ruo­to­jai strim­gal­viais puo­lė vyk­dy­ti to, ko iš jų rei­ka­la­vo įsta­ty­mas, to­dėl pra­ėju­sių me­tų spa­lį bu­vo pra­dė­tas ma­si­nis ma­ši­nų iš­re­gis­tra­vi­mas. Vos per ke­lias die­nas iš 2 275 977 įra­šų apie re­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ ad­mi­nis­truo­ja­ma­me Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre li­ko 1 488 899, ar­ba 819 809 (34,9 proc.) ma­ši­no­mis ma­žiau. Prie jų pri­ski­ria­mi ne vien leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai (ar­ba M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nės), bet ir mo­pe­dai (L1, L1e), mo­to­cik­lai (L3, L3e, L4, L4e), tri­ra­čiai (L5, L5e), ke­tur­ra­čiai (L6e, L7e), au­to­bu­sai (M2, M3), kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai (N1, N2, N3), ma­ši­nų prie­ka­bos (O1, O2, O3, O4).

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas dar 180 die­nų – iki 2015 me­tų ge­gu­žės 17 die­nos, pra­il­gi­no ter­mi­ną, per ku­rį at­li­kus ne­tvar­kin­gos trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lo­mą­ją TA ir­/ar ją apd­rau­dus ma­ši­ną bu­vo ga­li­ma grą­žin­ti į eis­mą be pa­pil­do­mų re­gis­tra­vi­mo pro­ce­dū­rų. Vis dėl­to pa­dė­tį tai pa­kei­tė ma­žai – į ke­lius grį­žo vos ke­li tūks­tan­čiai trans­por­to prie­mo­nių.

Bu­vo ti­ki­ma­si, kad ma­siš­kai iš re­gis­tro pa­ša­li­nus daž­nai į sve­ti­mus kraš­tus par­duo­tas, ar­ba se­nas, ne­re­tai rū­džių par­klup­dy­tas ir daž­niau­siais jau ne­nau­do­ja­mas ma­ši­nas, Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių par­kas ste­buk­lin­gai at­jau­nės. Taip at­si­ti­ko tik­tai iš da­lies.. „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, 2014 m. sau­sio 1 d. vi­du­ti­nis ša­lies trans­por­to prie­mo­nių am­žius bu­vo 16,3, o jau šiais me­tais sau­sį – 14,9 me­tų, ar­ba vos 1,4 me­tų „jau­nes­nis“.

Ži­niask­lai­do­je la­biau­siai bu­vo do­mi­ma­si leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių iš­re­gis­tra­vi­mu. VĮ „Re­gi­tra“ skel­bia, kad pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ta 1 829 997 leng­vo­sios ma­ši­nos, o 2015 m. sau­sio 1 d. – 1 118 507, ar­ba 34,9 proc. ma­žiau nei prieš me­tus. Vi­du­ti­nis leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių am­žius su­trum­pė­jo dviem me­tais – nuo 17 iki 15.

Ta­čiau įdo­miau­si skai­čiai sle­pia­si to­se ei­lu­tė­se, kur mi­ni­mi tri­ra­čiai (L1e) ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių prie­ka­bos (O1).

Vir­to vi­siš­kais „senukais“

VĮ „Re­gi­tra“ su­rink­ta sta­tis­ti­ka at­sklei­džia, kad 2014 m. sau­sio 1 d. Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 46 103 mo­to­cik­lai. Iš jų 40 015 bu­vo dvi­ra­čiai (L1), o 6088 – tri­ra­čiai. Jau tuo­met ste­bi­no vi­du­ti­nis dvi­ra­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių am­žius, ku­ris ati­tin­ka­mai bu­vo 17 ir 35 (!) me­tai. Iš­re­gis­tra­vus tri­ra­čių mo­to­cik­lų Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre te­li­ko 1011. Ta­čiau par­adok­sas: jie ėmė ir „pa­se­no“ vi­du­ti­niš­kai iš­kart 4 me­tais. Šių me­tų pra­džio­je jų vi­du­ti­nis am­žius bu­vo 39-i!

Apk­lau­sus ke­lių mo­to­cik­lų klu­bų va­do­vus šie tik gūž­čio­jo pe­čiais. Tar­kim, Kau­no mo­to­cik­lų klu­bo va­do­vas Ma­rius Du­bic­kas tei­gė, kad jų klu­bo na­rių dau­gu­ma mo­to­cik­lų yra nau­ji. „Se­niau­sias iš jų yra sep­ty­ne­rių me­tų am­žiaus“, – kal­bė­jo kau­nie­tis.

Mo­to­cik­li­nin­kų klu­bo va­do­vas sa­kė net ne­įsi­vaiz­duo­jąs, iš kur Lie­tu­vo­je at­si­ra­do tiek daug „se­nu­kų“, ku­rie ši­tiek pa­sen­din­tų tri­ra­čius mo­to­cik­lus. „Ne­bent kai­me?“, – spė­jo M.Du­bic­kas.

Šiek tiek si­tua­ci­ją pra­skaid­ri­no tik­tai „Re­gi­tros“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­kos sky­riaus ve­dė­jas Lai­mu­tis Sker­si­nis. „No­riai per­ka­mos yra jau se­niai ne­ga­mi­na­mos vo­kiš­kos ir ru­siš­kos kil­mės „em­kos“. Jo­mis va­ži­nė­ja ir se­ni­mas, ir jau­ni­mas. Ma­tyt, per iš­re­gis­tra­vi­mą at­me­tus jau­nes­nius ne­nau­do­ja­mus tri­ra­čius ši mo­to­cik­lų ka­te­go­ri­ja ėmė ir „pa­se­no“, – svars­tė pa­šne­ko­vas.

Va­di­na­mo­ji „em­ka“ – tai ru­siš­kas tri­ra­tis mo­to­cik­las IMZ M72. Apie šio mo­to­cik­lo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją su­kur­ta daug le­gen­dų ir pa­sa­ko­ji­mų. Vie­na iš jų by­lo­ja, kad So­vie­tų Są­jun­gos dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no nu­ro­dy­mu pen­ki vie­ne­tai BMW R71 mo­to­cik­lų ka­ro me­tais bu­vo slap­tai įsi­gy­ti per ke­le­tą Šve­di­jos tar­pi­nin­kų. Vė­liau šie mo­to­cik­lai bu­vo so­vie­tų in­ži­nie­rių kruopš­čiai iš­ar­dy­ti, nu­ko­pi­juo­ta net men­kiau­sia de­ta­lė. SSSR nau­ju pa­va­di­ni­mu IMZ M72 iš es­mės vo­kiš­kus tri­ra­čius mo­to­cik­lus ga­mi­no iki pat pra­ęju­sio am­žiaus 8-to de­šimt­me­čio.

Iki ge­gu­žės vy­kęs ma­si­nis iš­re­gis­tra­vi­mas vie­ne­riais me­tais (vi­du­ti­niš­kai nuo 16 iki 17 me­tų) „pa­sen­di­no“ O1 kla­sės au­to­mo­bi­lių prie­ka­bas ar pusp­rie­ka­bes, ku­rio­mis ga­li­ma vež­ti iki 750 ki­log­ra­mų kro­vi­nį.

Vi­du­ti­nio Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių ka­te­go­ri­jų am­žiaus po­ky­čiai

Kategorija2014 01 012015 01 01Po­ky­tis (me­tais +/-)
Mo­pe­dai L1, L1e10100
Mo­pe­dai L2, L2e1713–4
Mo­to­cik­lai L3, L3e2017–3
Tri­ra­čiai mo­to­cik­lai L4, L4e3539+4
Tri­ra­čiai L5. L5e2217–5
Ke­tur­ra­čiai L6, L6e107–3
Ke­tur­ra­čiai L7e43–1
Leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai (M1)1715–2
Au­to­bu­sai M21712–5
Au­to­bu­sai M32321–2
Kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai N11612–4
Kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai N22321–2
Kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai N311110
Prie­ka­bos O11718+1
Prie­ka­bos O22220–2
Prie­ka­bos O32622–4
Prie­ka­bos O410100

Šal­ti­nis: re­gi­tra.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami