Po krizės graibsto naujus automobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-20 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-20 06:00
Balandį Italijos gamintojos "Fiat Group" prekybą tempė net 50,8 proc. išaugęs grupei priklausančios "Jeep" markės visureigių pardavimas.    LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ba­lan­dį ūg­te­lė­jo 4,6 pro­cen­to. Kaip ro­do nau­jau­sia ES au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta, įspū­din­giau­sius au­gi­mo re­zul­ta­tus ro­do tos ša­lys, ku­rias pra­ūžu­si pa­sau­li­nė ūkio kri­zė la­biau­siai pa­vei­kė.

ACEA duo­me­ni­mis, nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je šok­te­lė­jo 36 pro­cen­tais. Ta­čiau par­odžiu­si įspū­din­gą re­zul­ta­tą mū­sų ša­lis li­ko an­tra tarp tų ES vals­ty­bių, ku­rio­se re­gis­tra­vi­mo šuo­lis bu­vo di­džiau­sias. Lie­tu­vą ap­len­ku­sio­je Por­tu­ga­li­jo­je 2014 me­tų ba­lan­dį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, bu­vo re­gis­truo­ta net 53,1 proc. dau­giau nau­jų ma­ši­nų.

Iš ACEA at­as­kai­tos ma­ty­ti, jog pa­sta­ruo­ju me­tu au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas la­biau­siai stie­bia­si skau­džiau­siai nuo kri­zės nu­ken­tė­ju­sio­se vals­ty­bė­se, prie ku­rių pri­ski­ria­mos Lie­tu­va ir Por­tu­ga­li­ja. Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka, jei­gu ver­tin­tu­me vien pa­gal jos au­gi­mą pro­cen­tais, kles­ti ir be­ne smar­kiau­siai nuo eko­no­mi­nio nuo­smu­kio iš ES vals­ty­bių nu­ken­tė­ju­sio­je Lat­vi­jo­je: ba­lan­dį re­gis­truo­tas au­gi­mas su­da­rė 34 pro­cen­tus, taip pat Ai­ri­jo­je (+28 proc.), kri­zės vis dar pur­to­mo­se Is­pa­ni­jo­je (+28,7 proc.) ir Kip­re (+21,2 proc.).

Kas sle­pia­si už pro­cen­tų?

Skep­ti­kai, ži­no­ma, at­kreips dė­me­sį, jog per kri­zę mi­nė­to­se ES vals­ty­bė­se nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka la­biau­siai smu­ko, o įspū­din­gi jos au­gi­mo re­zul­ta­tai šian­dien fik­suo­ja­mi tik dėl to, kad re­mia­mės nuo pa­ly­gin­ti la­bai men­kos pra­ėju­sių me­tų ly­gi­na­mo­sios re­gis­tra­vi­mo ba­zės.

Tie­sos čia la­bai daug. Už­ten­ka pa­žiū­rė­ti, kiek nau­jų au­to­mo­bi­lių (vie­ne­tais), tar­ki­me, ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo re­gis­truo­ta ge­riau­sią au­gi­mą par­odžiu­sio­se vals­ty­bė­se, ir su­pran­ti, jog įspū­din­gi pro­cen­tai, nors ir la­bai gai­la, reiš­kia tik­tai in­dė­lį po­pie­riu­je į at­si­gau­nan­čią ES nau­jų ma­ši­nų rin­ką. Rea­ly­bė to­kia, kad ti­kra­sis in­dė­lis su­ku­ria­mas tur­tin­go­se Bend­ri­jos vals­ty­bė­se, ku­rių au­gi­mo pro­cen­tas ana­li­ti­kų gal ir ne­ver­čia aik­te­lė­ti, bet skai­čiuo­jant vie­ne­tais jo­se re­gis­truo­ja­ma la­bai daug nau­jų au­to­mo­bi­lių.

Tar­ki­me, jei kaip pa­grin­di­nį rin­kos ver­ti­ni­mo ro­dik­lį pa­si­rink­tu­me tik­tai au­gi­mo pro­cen­tus, iš­ei­tų, jog pen­kio­se ge­riau­sio­se ES vals­ty­bė­se – Por­tu­ga­li­jo­je, Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je ir Kip­re – ba­lan­džio mė­ne­sį rin­ka pa­sis­tie­bė net 33 pro­cen­tus. Ki­taip sa­kant, net 7,2 kar­to dau­giau nei Bend­ri­jos vi­dur­kis. Ta­čiau to­se pa­čio­se pen­kio­se pir­mau­jan­čio­se pa­gal au­gi­mo re­zul­ta­tus vals­ty­bė­se, kaip ro­do ACEA at­as­kai­ta, pra­ėju­sį mė­ne­sį iš vi­so bu­vo re­gis­truo­ta vos 103 531 nau­ja ma­ši­na. Tai – be­veik tris­kart ma­žiau nei pir­mau­jan­čio­je pa­gal au­to­mo­bi­lių (vie­ne­tais) re­gis­tra­vi­mą ES ša­ly­je - Vo­kie­ti­jo­je, čia ba­lan­dį įre­gis­truo­tos net 274 097 nau­jos ma­ši­nos.

Vi­sos ES ba­lan­džio mė­ne­sio rin­ka su­da­rė 1089,226 tūkst. re­gis­truo­tų nau­jų ma­ši­nų. Tad pir­ma­jam pen­ke­tu­kui pa­gal au­gi­mo ro­dik­lius pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čius su­da­rė ma­žiau nei 10 pro­cen­tų. Aki­vaiz­du, jog bend­ram nau­jų au­to­mo­bi­lių (vie­ne­tais) re­gis­tra­vi­mui ES to­kią ma­žą rin­kos da­lį uži­man­čios vals­ty­bės ga­li da­ry­ti tik sim­bo­li­nę įta­ką.

Es­ti­jos fenomenas

Krin­ta į akis ir tai, jog anks­čiau iš eko­no­mi­kos kri­zės iš­si­kaps­čiu­sio­se ša­ly­se nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas iš­sik­vė­pė. Pui­kiau­sias to pa­vyz­dys – Es­ti­ja.

2013-ųjų ba­lan­dį es­tai sa­vo ša­ly­je re­gis­tra­vo 1913 nau­jų au­to­mo­bi­lių, o au­gi­mas ta­da, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų ba­lan­džio mė­ne­siu, su­da­rė anuo­met fan­tas­ti­nius 22,2 pro­cen­to. Pri­min­si­me, jog per­nai ba­lan­dį vi­so­je ES nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas bu­vo pa­au­gęs 4,5 proc., o iš ūkio sąs­tin­gio vos pra­dė­ju­sio­se kil­ti Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bu­vo fik­suo­tas ati­tin­ka­mai –10 proc. ir -1,9 proc. sie­kęs nuo­smu­kis.

Šie­met ba­lan­dį Es­ti­jo­je re­gis­truo­ta 1190 nau­jų au­to­mo­bi­lių, o rin­ka pa­sis­tie­bė jau tik 4 pro­cen­tus. Ma­ža to, kaip skel­bia ACEA, nuo sau­sio iki ba­lan­džio mė­ne­sio, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, Es­ti­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka pa­au­go vos 2 pro­cen­tus. Ta­čiau at­ei­ty­je ro­dik­lis dar ga­li pra­stė­ti. Mat nau­jie­nų agen­tū­ra „Reu­ters“ ne­se­niai pa­skel­bė apie net 1,9 proc. pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2013 m. lai­ko­tar­piu, smu­ku­sį es­tų bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą (BVP). Ir nors ana­li­ti­kai nė­ra įro­dę tie­sio­gi­nio ry­šio tarp nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos ir BVP ro­dik­lių, pra­kti­ka ro­do, kad smu­kus BVP po ku­rio lai­ko trau­kia­si ir pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais. „Reu­ters“ pa­žy­mė­jo, kad nuo 2010-ųjų Es­ti­jos BVP tik­tai ki­lo į vir­šų. Kar­tu bu­vo ma­to­mas ir au­to­mo­bi­lių bu­mas.

Ar pa­na­šus li­ki­mas lau­kia ir Lie­tu­vos, pa­sak au­to­mo­bi­liz­mo ana­li­ti­kų, dar anks­ti kal­bė­ti. Mū­sų nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka, pa­sak ana­li­ti­kų, es­tų li­ki­mo ga­li iš­veng­ti vien dėl to, kad skai­čiuoajnt 1000 gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je iki šiol ne­bu­vo re­gis­truo­ja­ma tiek san­ty­ki­nai daug ma­ši­nų, kiek jų re­gis­tra­vo es­tai, tad ir re­gis­tra­vi­mo bur­bu­lo mū­sų ša­ly­je, ku­ris gaė­tų sprog­ti, kol kas nė­ra.

ES ša­lys, ku­rio­se 2014 m. ba­lan­dį bu­vo di­džiau­sias nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo augimas

VietaŠalisAu­gi­mas (proc.)Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (proc.)
1.Portugalija+53,112 314
2.Lietuva+361418
3.Latvija+341067
4.Ispanija+28,780 174
5.Kipras+21,2681

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se 2014 m. ba­lan­dį bu­vo įre­gis­truo­ta dau­giau­sia nau­jų automobilių

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo po­ky­tis (proc.)*Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1.Vokietija-3,6274 097
2.Di­džio­ji Britanija+8,2176 820
3.Prancūzija+5,8166 959
4.Italija+1,9119 099
5.Ispanija+28,780 174

* Pa­ly­gin­ti su 2013 m. ba­lan­džio mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami