Poilsiautojai Palangą pasieks saugiau

Aras MOCKUS red@lzinios.lt 2014-06-11 17:08
Aras MOCKUS
red@lzinios.lt 2014-06-11 17:08
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bend­ro­vė „Kelp­ro­jek­tas“ par­engs ke­lio iš Klai­pė­dos į Pa­lan­gą at­kar­pos nuo 12 iki 19 ki­lo­me­tro re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tą.

Di­džiau­sia Lie­tu­vos trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­ta­vi­mo įmo­nė lai­mė­jo kon­kur­są ir pa­si­ra­šė 4,32 mln. li­tų ver­tės ke­lio re­kons­truk­ci­jos pro­jek­ta­vi­mo dar­bų su­tar­tį su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD). Par­eng­ti pro­jek­tą ti­ki­ma­si iki 2017 me­tų pra­džios.

„Šiuo ma­gis­tra­li­niu ke­liu va­sa­ros me­tu į Pa­lan­gą, Šven­tą­ją va­žiuo­ja poil­siau­to­jai. Šis ke­lio ruo­žas yra ne­re­kons­truo­to se­no­jo ke­lio li­ku­tis ke­ly­je Klai­pė­da-Lie­po­ja. Jo dan­ga pro­vė­žuo­ta, duo­bta, ke­lias ava­rin­gas, ja­me yra „juo­do­ji dė­mė“. Mū­sų tiks­las, kad ke­liau­to­jai ku­ror­tus pa­siek­tu pa­to­giai ir sau­giai“, – sa­kė VĮ „Klai­pė­dos re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Pe­tras Kau­či­kas.

Šiuo me­tu re­kons­truo­ta tik kai­rė ke­lio ruo­žo va­žiuo­ja­mo­ji da­lis. Tuo tar­pu de­ši­nė pu­sė yra siau­ra ir duo­bė­ta. Ši at­kar­pa yra ma­gis­tra­li­nio ke­lio A13 Klai­pė­da – Lie­po­ja da­lis. Ke­liu vi­du­ti­niš­kai per par­ą pra­va­žiuo­ja 10 tūkst. au­to­mo­bi­lių ir 800 su­nkve­ži­mių, jis itin ap­krau­tas va­sa­ros se­zo­no me­tu, ta­čiau ne­ati­tin­ka sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ir dėl to čia įvyks­ta skau­džių ne­lai­mių.

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus nu­ma­to­ma­me re­kons­truo­ti ke­lio ruo­že žu­vo vie­nas, o bu­vo su­žeis­ta dar 19 žmo­nių.

„Ma­gis­tra­li­nių ke­lių prie­žiū­ra, at­nau­ji­ni­mas ir sau­gu­mas yra vie­nas pa­grin­di­nių vals­ty­bės pri­ori­te­tų. Tu­ri­me su­kau­pę ži­nių ir pa­tir­ties, ku­ri lei­džia vi­sa­pu­siš­kai įver­tin­ti ke­lio si­tua­ci­ją ir pa­siū­ly­ti op­ti­ma­liau­sius spren­di­mus, už­ti­kri­nan­čius mak­si­ma­lų eis­mo sau­gu­mą“, – sa­kė Al­gi­man­tas Me­džiau­šis, UAB „Kelp­ro­jek­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Pla­nuo­ja­mu re­kons­truo­ti ke­lio ruo­žu va­žiuo­ja ne tik leng­vo­sios ir kro­vi­ni­nės ma­ši­nos, bet ir vi­suo­me­ni­nis trans­por­tas, taip ke­liu nau­do­ja­si pės­tie­ji, ei­nan­tys į au­to­bu­sų sto­te­les.

Pa­sak šiam pro­jek­tui va­do­vau­jan­čios „Kelp­ro­jek­to“ Klai­pė­dos pa­da­li­nio va­do­vės Ine­sos Čiu­ba­ro­vos, ke­ly­je esan­čios nuo­va­žos, san­kry­žos bei ap­si­su­ki­mai per ski­ria­mą­ją juo­stą ne­ati­tin­ka da­bar­ti­nių eis­mo sau­gu­mo bei I ka­te­go­ri­jos ma­gis­tra­li­niams ke­liams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Taip pat sau­gu­mo ir pra­lai­du­mo rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka san­kry­žos su vals­ty­bi­niais ra­jo­ni­nės reikš­mės ke­liais.

„Balt­Cap“ val­do­mas „Kelp­ro­jek­tas“ šiuo me­tu yra di­džiau­sia trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros in­ži­ne­ri­jos įmo­nių gru­pė Lie­tu­vo­je, pro­jek­tuo­jan­ti su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jas, vie­šo­jo nau­do­ji­mo pa­sta­tus, in­ži­ne­ri­nius tink­lus, at­lie­kan­ti te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo dar­bus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
manau  87.239.86.102 2014-06-12 13:27:00
jis yra lietuvos pilietis, zmones zino jo nuopelnus-ypac klausimams del nekilnojamojo turto pavertimo kilnojamu, tukstanciai zmoniu liko nuskariausti ir apgauti, todel kokiu tai papildomu islaidu apsaugai NEREIKIA, UZSIDIRBO PATS, JEI BIJO RUNKELIU,
2 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami