Policija dėl valstybinių numerių garažų nešturmuos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-08 06:00
Gintaras Aliksandravičius: „Tikrai nematome reikalo dėl mašinų numerių trikdyti piliečių ramybės jų privačiose valdose". Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Pri­vers­ti­nai iš­re­gis­tra­vus au­to­mo­bi­lį, jo sa­vi­nin­kas per 90 die­nų pri­va­lo vals­ty­bės įmo­nei (VĮ) „Re­gi­tra“ grą­žin­ti vals­ty­bi­nius re­gis­tra­ci­jos nu­me­rius. Prieš­in­gu at­ve­ju jie bus pa­im­ti pri­vers­ti­nai – tai nu­ma­to tvar­ka, ku­rią lie­pos vi­du­ry­je pa­tvir­ti­no Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Pri­vers­ti­nis nu­me­rių pa­ėmi­mas jau gre­sia 850 tūkst. au­to­mo­bi­lių, ku­rie spa­lio 29-ąją bu­vo au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­ti, kai jų val­dy­to­jai ne­pak­lu­so dar lie­pos 6 die­ną pa­skelb­tam „Re­gi­tros“ ra­gi­ni­mui per 90 die­nų at­lik­ti ma­ši­nų pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą, apd­raus­ti jas pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu ar su­mo­kė­ti mui­to mo­kes­čius, jei jie ne­bu­vo su­mo­kė­ti. Lie­pą ma­ši­nų sa­vi­nin­kams bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas eksp­loa­tuo­ti ne­tvar­kin­gas trans­por­to prie­mo­nes.

Tie­sa, vai­ruo­to­jai tu­rė­jo ir dar vie­ną ga­li­my­bę – per in­ter­ne­tą ar ki­tu bū­du su­si­siek­ti su „Re­gi­tros“ par­ei­gū­nais ir pra­tęs­ti lei­di­mą iki me­tų. Ta­čiau iš 913 tūkst. ma­ši­nų sa­vi­nin­kų, ku­rių au­to­mo­bi­liams lie­pos pra­džio­je grė­sė bū­ti su­spen­duo­ta tei­sė va­ži­nė­ti, šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo tik 63 tūkst. vai­ruo­to­jų.

Vals­ty­bi­niai re­gis­tra­ci­jos nu­me­riai yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė. Vis dėl­to Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Alik­sand­ra­vi­čius LŽ sa­kė, jog po­li­ci­nin­kai jė­ga ne­si­verš į pi­lie­čių ga­ra­žus, na­mus ar bu­tus, kad pa­im­tų iš­re­gis­truo­tų ma­ši­nų nu­me­rius. „Tam ti­krais at­ve­jais įsta­ty­mai par­ei­gū­nams iš ti­krų­jų lei­džia pa­žeis­ti pri­va­čią erd­vę, bet ma­ši­nos nu­me­riai ti­krai nė­ra tas at­ve­jis“, - pa­brė­žė LŽ pa­šne­ko­vas.

Tiks­li sta­tis­ti­ka - vėliau

Trans­por­to prie­mo­nės ma­siš­kai bu­vo iš­re­gis­truo­tos jų sa­vi­nin­kų iš anks­to apie tai ne­įs­pė­jus. Šis pro­ce­sas ne­nu­trū­ko - ir to­liau stab­do­mi lei­di­mai va­ži­nė­ti to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, ku­rios nė­ra apd­raus­tos, ne­at­lik­ta jų tech­ni­nė pa­žiū­ra, už jas nė­ra su­mo­kė­ti mo­kes­čiai ar­ba jo­mis bu­vo iš­va­žiuo­ta į ke­lią esant tech­ni­niams trū­ku­mams, su ku­riais Ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET) drau­džia eksp­loa­tuo­ti au­to­mo­bi­lius. Val­dy­to­jams ne­pa­si­rū­pi­nus ma­ši­na, po 90 die­nų ji yra iš­re­gis­truo­ja­ma.

Ta­čiau da­bar ne­tvar­kin­gi vai­ruo­to­jai iš anks­to apie tai įspė­ja­mi. Kol kas – nu­siun­čiant laiš­ką įpras­tu pa­štu. Vė­liau, kai bus ži­no­mi elek­tro­ni­niai val­dy­to­jų ad­re­sai, mo­bi­lio­jo te­le­fo­no nu­me­riai, skai­po ad­re­sai ar ki­ti kon­tak­tai, ži­nu­tės bus siun­čia­mos ir ten.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lai­mu­tė Užu­pė, VĮ „Re­gi­tra“ at­sto­vė, dar tiks­liai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­kiam skai­čiui au­to­mo­bi­lių, be jau au­to­ma­ti­niu bū­du iš­re­gis­truo­tų, gre­sia iš­nyk­ti iš trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro dėl to, kad jų sa­vi­nin­kai iš­va­žia­vo į ke­lią, pa­vyz­džiui, ne­vei­kiant vai­ruo­to­jo pu­sės va­ly­tu­vui ar su skir­tin­go­mis pa­dan­go­mis ant vie­nos ašies (ge­di­mai, ku­riems esant trans­por­to prie­mo­nę drau­džia­ma eksp­loa­tuo­ti). Ki­ta ver­tus, ka­dan­gi pro­ce­sas yra ne­per­trau­kia­mas, vos jį pra­dė­jus su­nku, o gal ir vi­sai ne­įma­no­ma at­lik­ti ope­ra­ty­vių sta­tis­ti­nių skai­čia­vi­mų. Re­zul­ta­tai bus ma­ty­ti po ku­rio lai­ko, o da­bar tiks­liai ži­no­ma tik tai, kiek trans­por­to prie­mo­nių iš kar­to bu­vo iš­brauk­ta iš re­gis­tro au­to­ma­ti­niu bū­du.

Siū­lo ne­leis­ti piktnaudžiauti

Nau­jas Sau­gaus eis­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas pra­dė­jus tai­ky­ti pra­kti­ko­je, vai­ruo­to­jai ir vi­si vals­ty­bės pi­lie­čiai ski­lo į ke­lias opo­nuo­jan­čias sto­vyk­las. Yra la­bai daug pa­si­pik­ti­nu­sių­jų nau­ja tvar­ka. Ko ge­ro, tarp jų dau­giau­sia to­kių, ku­rie pa­tys ne­si­lai­kė su­griež­tin­tų rei­ka­la­vi­mų ir jau nu­ken­tė­jo ar­ba nu­ken­tės.

Da­lis gy­ven­to­jų pri­ta­ria įsta­ty­mo pa­tai­soms – esą iš eis­mo pa­ša­li­nus tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas, sy­kiais – net iš ke­lių au­to­mo­bi­lių su­lip­dy­tas ma­ši­nas la­bai pa­di­dės eis­mo sau­gu­mas ke­liuo­se.

Tre­ti sa­ko, kad to­kių prie­mo­nių im­tis iš­vis ne­rei­kė­jo, nes dau­gu­ma iš be­veik mi­li­jo­no ma­ši­nų, ku­rių sa­vi­nin­kai jo­mis ne­si­rū­pi­no, jau se­niau­siai yra par­duo­tos ir jo­mis va­ži­nė­ja­ma Ry­tuo­se. Kai ku­rie tų au­to­mo­bi­lių į už­sie­nį iš­ke­lia­vo taip se­niai, kad grei­čiau­siai šian­dien jau tė­ra tik me­ta­lo lau­žas. Ne­trūks­ta to­kių se­nie­nų ir Lie­tu­vo­je.

Ta­čiau į re­dak­ci­ją krei­pė­si ir pa­si­pik­ti­nu­sių skai­ty­to­jų, ku­rie pa­brė­žia kai ku­rių gy­ven­to­jų po­lin­kį pikt­nau­džiau­ti, to­dėl ma­no, kad „nau­ja tvar­ka nie­ko ne­pa­keis – kaip va­ži­nė­jo tie pa­žei­dė­jai „lu­že­no­mis“, taip jo­mis va­ži­nės, ypač – kai­mo vie­to­vė­se, kur kon­tro­lė silp­na“. To­kių kri­ti­kų nuo­mo­ne, pa­dė­tis pa­ge­rė­tų ne­bent to­kiu at­ve­ju, jei, iš­re­gis­tra­vus au­to­mo­bi­lius, iš ne­tvar­kin­gų jų sa­vi­nin­kų bū­tų ati­mti ir tų ma­ši­nų vals­ty­bi­niai nu­me­riai. „Ki­taip da­lis žmo­nių gra­žiuo­ju nu­me­rių ti­krai ne­grą­žins ir to­liau va­ži­nės iš­re­gis­truo­to­mis ma­ši­no­mis. Jų nie­kas ne­su­gau­dys – po­li­ci­ja ti­krai kiek­vie­nos ma­ši­nos ne­ti­krins. Pa­dė­tis tap­tų vi­sai ki­ta, jei bū­tų ati­mti nu­me­riai. Tai tu­ri da­ry­ti po­li­ci­ja, ap­si­lan­kiu­si pa­žei­dė­jų ga­ra­žuo­se ar na­muo­se“, - nuo­mo­nę dės­tė skai­ty­to­jai.

Spąs­tai keliuose

Nuimti nuo išregistruotų mašinų valstybinius numerius turi teisę tik policijos pareigūnai. / Romo Jurgaičio nuotrauka

„Ti­krai ne­ma­to­me rei­ka­lo dėl nu­me­rių trik­dy­ti pi­lie­čių ra­my­bės jų pri­va­čio­se val­do­se, dau­gu­ma jų pa­klus­nūs įsta­ty­mams. Kol kas už­teks iš­re­gis­truo­tas ma­ši­nas tie­siog eli­mi­nuo­ti iš eis­mo. Ir da­ry­si­me tai ke­liuo­se", - sa­kė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas G. Alik­sand­ra­vi­čius.

Lie­pos 17 die­ną Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­tvir­ti­no ir tvar­ką, kaip tai pri­va­lo bū­ti da­ro­ma. Do­ku­men­te ra­šo­ma, jog nu­im­ti vie­ša­ja­me eis­me ne­tei­sė­tai da­ly­vau­jan­čios iš­re­gis­truo­tos trans­por­to prie­mo­nės nu­me­rius tu­ri tei­sę tik po­li­ci­jos par­ei­gū­nas. Su­stab­dęs iš­re­gis­truo­tą ar­ba ne­tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį ke­ly­je, jis su­ra­šo vai­ruo­jan­čiam as­me­niui ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą dėl KET tai­syk­lių pa­žei­di­mo (vai­ra­vi­mas trans­por­to prie­mo­nių, ne­įre­gis­truo­tų (ne­per­re­gis­truo­tų) nu­sta­ty­ta tvar­ka, be vals­ty­bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros ir (ar­ba) ne­ap­sid­rau­dus trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ir val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, ir t. t.). Už vi­sus mi­nė­tus nu­si­žen­gi­mus ski­ria­mos nuo 80 li­tų pra­si­de­dan­čios bau­dos, ku­rios vi­sas su­dė­jus ga­li iš­aug­ti iki šim­tų.

Ta­da su­ra­šo­mas ad­mi­nis­tra­ci­nis spren­di­mas nu­im­ti vals­ty­bi­nio re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio ženk­lus nuo iš­re­gis­truo­tos trans­por­to prie­mo­nės. Trans­por­to prie­mo­nė su nu­im­tais vals­ty­bi­niais nu­me­riais ne­del­siant tu­ri bū­ti pa­ša­li­na­ma nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies, o par­si­ga­ben­ti ją – jau pa­ties vai­ruo­to­jo rei­ka­las. Tuo at­ve­ju, jei val­dy­to­jas pa­lie­ka sa­vo ma­ši­ną dū­lė­ti kel­kraš­ty­je, tei­sės ak­tai lei­džia jas į su­lai­ky­tų au­to­mo­bi­lių aikš­te­les pri­vers­ti­nai nu­ga­ben­ti ir bend­ro­vėms, su ku­rio­mis vals­ty­bės var­du yra pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys. Bet ta­da sa­vi­nin­kui kai­nuos dar bran­giau.

Va­ži­nė­ji­mas be vals­ty­bi­nio nu­me­rio ženk­lų už­trau­kia pa­ly­gin­ti ne­di­de­lę 100-200 li­tų bau­dą. Ta­čiau ga­li bū­ti 1-3 mė­ne­siams ati­mtas ir vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas su vi­so­mis iš to iš­plau­kian­čio­mis pa­sek­mė­mis. Be to, vai­ruo­to­jas vėl bū­tų bau­džia­mas už tai, kad va­ži­nė­jo be tech­ni­nės ap­žiū­ros, drau­di­mo ir t. t. Ar ti­krai ap­si­mo­kės ri­zi­kuo­ti?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Untanas  78.63.201.144 2014-10-08 21:31:12
1.Aš už valst. numerius sumokėjau ir jei priverstinai paima tegul grąžina sumokėtą sumą. 2.Priekabą laikau garaže ir ja nesinaudoju nes ant dabartinio automobilio nėra kablio.Kai sugalvosiu naudotis tai tada ir praeisiu techninę apžiūrą ir apdrausiu.Ir niekas negali priversti imti pinigus už nedalyvavimą eisme ir priverstinai išregistruoti mano turtą.Šis įstatymas yra berazumių išmislas.
3 0  Netinkamas komentaras
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2014-10-08 20:38:35
Mano mašina sena, bet tvarkinga, mažai važiuojanti, tad manęs ši priemonė neliečia. Bet tokio didelio skaičiaus automobilių išregistravimas kažkaip keistai atrodo. O kaip daroma pav. Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje? Apie tai mes nieko nežinome, o galėtų atsakingi valdžios vyrai paaiškinti.
2 0  Netinkamas komentaras
taigi  213.226.131.133 2014-10-08 14:15:50
Raidės ir skaičiai yra nuosavybė. O kaip kitaip?
1 0  Netinkamas komentaras
zurnalistams  88.119.159.20 2014-10-08 11:25:22
Vals­ty­bi­niai re­gis­tra­ci­jos nu­me­riai yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė? Abejočiau..Ar valstybė už juos mokėjo? Ne, privatus ar juridinis asmuo. Ar juos pagamino valstybė? Ne. Ar nemokamai, laikinai suteikė teisę jais naudotis? Ne. Ar priimtas teismo sprendimas paimti asmens nuosavybę? Ne. Tai gal nereikia spekuliuoti šia tema, jei dar Lietuvoje nuosavybė yra šventa ir neliečiama...
8 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami