Policija naujų eismo taisyklių pažeidėjų kol kas nebaus

BNS 2014-07-04 10:01
BNS
2014-07-04 10:01
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­jus nau­jiems sau­gaus eis­mo rei­ka­la­vi­mams po­li­ci­jos at­sto­vai ža­da iš­kart ne­siim­ti sank­ci­jų prieš dvi­ra­ti­nin­kus, tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus bei ki­tus eis­mo da­ly­vius - pir­miau­sia pa­žei­dė­jai bus įspė­ja­mi.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ry­tis Vo­sy­lius BNS tvir­ti­no, kad dvi­ra­ti­nin­kų, ku­rie ne­pai­sys nau­jų rei­ka­la­vi­mų, „nie­kas pir­mo­mis die­no­mis ne­puls baus­ti, pra­džio­je bus pre­ven­ci­nis dar­bas“.

„Aiš­ku, rei­ka­la­vi­mai yra, žmo­nės su jais su­pa­žin­din­ti, pra­dė­si­me ir rei­ka­lau­ti. Nors tiks­li­nių prie­mo­nių nė­ra nu­ma­ty­ta“, - sa­kė jis.

Nuo lie­pos 1-osios dvi­ra­ti­nin­kai, ku­rie ju­da va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, pri­va­lo net ir švie­siu par­os me­tu tu­rė­ti bei įjung­ti dvi­ra­čio ži­bin­tus (prie­ky­je - bal­tą, ga­le - rau­do­ną) ar­ba dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę. Tam­siu par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui nuo šiol yra pri­va­lo­mi ir ži­bin­tai, ir lie­me­nė.

Dar vie­na nau­jo­vė dvi­ra­ti­nin­kams - leis­tas dvi­ra­čių eis­mas ša­li­gat­viais (iki šiol tai ne­bu­vo reg­la­men­tuo­ta) - va­žiuo­jant jais ar­ba pa­žy­mė­tais dvi­ra­čių ta­kais švie­siu par­os me­tu rei­ka­la­vi­mai įjung­ti ži­bin­tus ar­ba dė­vė­ti lie­me­nę ne­ga­lio­ja. Be to, va­žiuo­jant ke­liu vy­res­niems nei 18 me­tų as­me­nims tik re­ko­men­duo­ja­ma už­si­dė­ti šal­mą (ne­pil­na­me­čiams tai - pri­va­lo­ma).

Ke­liu dvi­ra­čiais va­žiuo­ti nuo šiol ga­li ne jau­nes­ni nei 14 me­tų as­me­nys ar­ba ne jau­nes­ni nei 12 me­tų as­me­nys, jei jie yra iš­klau­sę sau­gaus eis­mo kur­są ir tu­ri tai pa­tvir­ti­nan­tį pa­žy­mė­ji­mą. Su su­au­gu­sių­jų prie­žiū­ra ke­liu ga­li va­žiuo­ti ir 8 me­tų ar vy­res­ni dvi­ra­ti­nin­kai.

R.Vo­sy­lius taip pat tvir­ti­no, kad nors įsta­ty­me yra nu­ro­dy­ta, jog lie­me­nė tu­ri bū­ti at­spin­din­ti švie­są, gel­to­nos, oran­ži­nės ar rau­do­nos spal­vos, tai ga­li bū­ti bet ko­kia ki­ta vir­šu­ti­nės ap­ran­gos da­lis - marš­ki­nė­liai, striu­kė ar pan.

Anot jo, tech­ni­nių prob­le­mų, kaip skir­ti nuo­bau­das, ne­tu­rė­tų kil­ti - net jei rei­ka­la­vi­mus pa­žei­dęs dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas ne­pa­teiks as­mens do­ku­men­to (jo tu­rė­ti dvi­ra­ti­nin­kai ir to­liau ne­pri­va­lo), as­muo bus nu­fo­tog­ra­fuo­ja­mas, jo as­mens duo­me­nys bus su­ren­ka­mi ki­tais bū­dais.

Svar­būs pa­si­kei­ti­mai ir tak­si bei mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jams - jie nuo šiol pri­ski­ria­mi vai­ruo­to­jų ka­te­go­ri­jai, ku­riems leis­ti­na al­ko­ho­lio krau­jy­je ri­ba ne­ga­lės vir­šy­ti 0,2 pro­mi­lės. Be jų, ap­ri­bo­ji­mai ga­lio­ja ir as­me­nims, vai­ruo­jan­tiems dau­giau nei 9 sė­di­mų vie­tų trans­por­to prie­mo­nes, ve­žan­tiems su­nkes­nius nei 3,5 to­nos kro­vi­nius ir pra­de­dan­tie­siems (ne­tu­rin­tiems 2 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žo) vai­ruo­to­jams.

Anot R.Vo­sy­liaus, tai - tik įžan­ga prieš pa­si­kei­ti­mus, įsi­ga­lio­sian­čius nuo 2015-ųjų sau­sio 1-osios, kuo­met vi­siems mi­nė­tiems as­me­nims (be to - dar ir pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­žė­jams) leis­ti­na al­ko­ho­lio ri­ba su­ma­žės iki 0 pro­mi­lių.

„Mo­ty­vai yra to­kie, kad tie as­me­nys, t,y. tak­si vai­ruo­to­jai, kaip ir au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai ar kro­vi­nių ve­žė­jai dir­ba ke­ly­je“, - sa­kė R.Vo­sy­lius.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nams nuo lie­pos 1-osios su­teik­ta tei­sė pa­nai­kin­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mą, jei trans­por­to prie­mo­nė ne­ati­tin­ka pa­grin­di­nių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų: yra de­for­muo­tas au­to­mo­bi­lio sta­trams­tis, lon­že­ro­nas, rė­mas ar pa­ka­ba, ne­vei­kia vai­ro ar stab­džių sis­te­mos, yra su­vei­ku­si oro pa­gal­vių sis­te­ma. Tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mas ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas ir prie­ka­boms, jei jos ar jų pri­ka­bi­ni­mo me­cha­niz­mai yra su­ga­din­ti.

Vai­ruo­to­jai nuo šiol pri­va­lo pa­ša­lin­ti šiuos trū­ku­mus per 90 die­nų - jei par­ei­gū­nams pa­nai­ki­nus tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mą ar ga­lio­ji­mui pa­si­bai­gus vai­ruo­to­jai ne­sus­kubs su­sit­var­ky­ti, au­to­mo­bi­lis po 3 mė­ne­sių bus iš­re­gis­truo­ja­mas.

R.Vo­sy­lius pri­pa­ži­no, kad tai leis leng­viau spręs­ti dar vie­ną - kie­muo­se be prie­žiū­ros pa­lik­tų au­to­mo­bi­lių prob­le­mą.

„Ir da­bar ne­eksp­loa­tuo­ja­ma trans­por­to prie­mo­nė ga­li bū­ti nu­vež­ta, prieš tai įspė­jus au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­ką. Tai, kad ji ne­eksp­loa­tuo­ja­ma, įro­di­nė­ja­ma įvai­riai: ar­ba ji pra­dė­ta ar­dy­ti, ar­ba tech­ni­nė ap­žiū­ra pe­rei­ta prieš 10 me­tų. Nors vien tai, kad ji bus iš­re­gis­truo­ta, ne­su­teiks iš­skir­ti­nės tei­sės trans­por­to prie­mo­nę nu­vilk­ti, tai yra vie­nas iš ar­gu­men­tų, kad trans­por­to prie­mo­nė ne­nau­do­ja­ma“, - sa­kė Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vas.

Jis pri­pa­ži­no, kad par­ei­gū­nams su­teik­ta tei­sė vie­to­je pa­nai­kin­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mą ga­li lem­ti ir di­des­nę ko­rup­ci­jos ri­zi­ką. Ta­čiau, anot jo, par­ei­gū­nams tai nė­ra nau­jie­na - jie tei­sę pri­im­ti to­kius spren­di­mus tu­rė­jo jau nuo 2008-ųjų, ta­čiau tik tuo­met, kai au­to­mo­bi­liai yra su­ga­din­ti per eis­mo įvy­kį.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se taip pat nu­ma­to­ma, kad as­me­niui, iš ku­rio tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ati­mta du­kart už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam ar aps­vai­gu­siam nuo nar­ko­ti­kų ar ki­tų me­džia­gų, tei­sė vai­ruo­ti ga­li bū­ti grą­ži­na­ma tik po 10 me­tų.

Ta pa­ti sank­ci­ja vai­ruo­to­jams nu­ma­to­ma ir tais at­ve­jais, kai tei­sė vai­ruo­ti bu­vo jau tris­kart pa­nai­kin­ta dėl ki­tų ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.

R.Vo­sy­lius ti­ki­no, kad įsta­ty­mas ne­bus tai­ko­mas at­ga­li­ne da­ta, t.y. pri­imant spren­di­mą dėl tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mo bus ver­ti­na­mi tik nau­ji, po 2014 me­tų bir­že­lio 30 d. pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai.

Nuo šiol tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tys ta­čiau trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vę as­me­nys vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą anks­čiau­siai ga­lės gau­ti tik pra­ėjus me­tams nuo pa­žei­di­mo (iki šiol jo­kie ap­ri­bo­ji­mai ne­bu­vo tai­ko­mi).

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai taip pat nu­ma­to ga­li­my­bę trans­por­to prie­mo­nei su­teik­ti lai­ki­ną, vie­nos par­os truk­mės tehc­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo pa­žy­mė­ji­mą.

Pa­si­kei­tė ir rei­ka­la­vi­mai ga­lin­gie­siems ke­tu­ra­čiams - juos vai­ruo­ti nuo šiol ga­li tik tu­rin­tys A ir B ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Ke­tur­ra­čiams bus iš­duo­da­mi ir vals­ty­bi­niai nu­me­riai, ku­rie ga­lios tik Lie­tu­vo­je, t.y. už­sie­nio vals­ty­bė­se šio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis ne­bus ga­li­ma va­ži­nė­ti.

Šiems sau­gaus eis­mo pa­kei­ti­mams Sei­mas pri­ta­rė prieš me­tus, 2013-ųjų bir­že­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami