Policija pradeda matuoti vidutinį važiavimo greitį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-16 15:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-16 15:21
Šian­dien ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je A5 Kau­nas-Ma­ri­jam­po­lė-Su­val­kai, nuo 29,131 iki 34,004 km (4873 me­trų at­kar­po­je) po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pra­de­da nau­do­ti nau­ją trans­por­to prie­mo­nių grei­čio kon­tro­lės sis­te­mą. 

Šio­je at­kar­po­je pra­di­nia­me ir ga­li­nia­me taš­kuo­se vaiz­do ka­me­ros fik­suos trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nius nu­me­rius ir sis­te­mos pa­gal­ba su­skai­čia­vus lai­ką, per ku­rį trans­por­to prie­mo­nė įvei­kė šį at­stu­mą, bus nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis grei­tis, per ku­rį bu­vo įveik­ta ši at­kar­pa. Tai nė­ra sta­cio­na­rus grei­čio ma­tuok­lis, vei­kian­tis šiuo me­tu, ir fik­suo­jan­tis grei­tį kon­kre­čio­je vie­to­je, tai sek­to­ri­niu pri­nci­pu vei­kian­ti sis­te­ma.

Pa­sak po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Li­no Per­na­vo, dieg­da­mi nau­ją grei­čio ma­ta­vi­mo bū­dą se­ka­me iš­si­vys­čiu­sių ša­lių pa­vyz­džiu ir pe­ri­ma­me tei­sin­gą bei ypač nau­din­gą pa­tir­tį, o pa­si­rink­da­mi eks­pe­ri­men­ti­ne ke­lio „Via Bal­ti­ca“ at­kar­pą tai da­ro­me ne­at­si­tik­ti­nai. Šis ke­lias pa­ženk­lin­tas vie­no­mis tra­giš­kiau­sių, gau­siau­sių ir skau­džiau­sių eis­mo ne­lai­mių vi­so­je ša­ly­je. Ana­lo­giš­kos sis­te­mos yra įdieg­tos ir sėk­min­gai vei­kia ki­to­se iš­si­vys­čiu­sio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se.

Pa­brėž­da­mas nau­jų ma­ta­vi­mo prie­tai­sų nau­dą, po­li­ci­jos va­do­vas ak­cen­ta­vo: „Šių grei­čio ma­tuok­lių in­dė­lį įžvel­gia­me ne tik sau­gaus ke­lia­vi­mo, bet ir ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo sri­ty­je. Ap­ri­bo­da­mi Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jų ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nų fi­zi­nį kon­tak­tą bend­rau­jant, ra­šant pa­žei­di­mo pro­to­ko­lus, ke­ti­na­me ko­vo­ti su ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis, vis dar ne­ap­lei­džian­čio­mis šios po­li­ci­jos veik­los sri­ties. Pil­nai įdie­gus šią sis­te­mą, at­ei­ty­je ga­lė­tu­mė­me at­si­sa­ky­ti ran­ki­nio grei­čio ma­ta­vi­mo, ku­rį vy­ko ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai“-kal­bė­jo L. Per­na­vas. Jis iš­reiš­kė vil­tį, kad Vy­riau­sy­bė pa­lai­kys šią idė­ją ir skirs tam lė­šų.

Šis ke­lias pa­si­rink­tas dėl to, kad tai vie­nas iš svar­biau­sių Eu­ro­pos tran­zi­ti­nių ke­lių, ei­nan­čių per Lie­tu­vą, ir yra vie­nas iš ava­rin­giau­sių. Šiuo me­tu jau pa­da­ry­ti pa­skai­čia­vi­mai, koks šios at­kar­pos įvei­ki­mo vi­du­ti­nis grei­tis (88 km/h) ne­pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių vai­ruo­to­jai vir­šys vi­du­ti­nį grei­tį, lau­kia bau­dos ar net ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas. Mė­ne­sį tes­tuo­jant šią sis­te­mą, jau bu­vo už­fik­suo­ta ne vie­na trans­por­to prie­mo­nė, ku­ri vi­du­ti­nį grei­tį vir­ši­jo dau­giau kaip 50 km/val., o už to­kį pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta bau­da nuo 289 iki 434 eu­ro ir tei­sės vai­ru­ti at­ėmi­mas nuo 1 iki 6 mė­ne­sių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taigi Romui  5.20.174.212 2015-07-19 21:14:15
Būtent Amerikos ir kitų vakarų šalių pavyzdžiu Lietuva ir seka. Kaip Amerikoj, ten nebuvau ir nežinau, tačiau Anglijoj kamerų nepalyginamai daugiau nei Lietuvoj, o viršijus greitį sulauki kvitelio apsimokėti. O su neblaiviais Amerikoj tikrai griežčiau, ne vienas lietuvaitis, pabėgęs iš ,,durnių'' Lietuvos, yra cypėj pasėdėjęs.
0 0  Netinkamas komentaras
ROMAS  108.85.193.12 2015-07-18 04:23:48
KOKIA LAISVE LIETUVOJE TAVE SEKA ANT KIEKVIENO KAMPO .PRISTATYTA GREICIO MATUOKLIU TIK VALSTYBEI PINIGUS IS ZMONIU ATIMINETI .NESUPRANTU KIEK DAR LIETUVIAI LIETUVOJE GALI KENTETI SI ABSURDA.AMERIKA MILZINISKA SALIS NERA KO LYGINTI SU LIETUVA ,BET CIA NIEKAS TAIP NEGAUDO GERICIAU VAZUOJANCIU KAIP KAD LIETUVOJE .IR APLAMAI LIETUVOJ GREITIS TOKS MAZAS KAD SU NORMALIA MASINA NEINA NET VAZUOTI TOKIAIS GREICIAIS .VIENU ZODZIU DURNIU SALIS IR TIEKJ ACIU DIEVUI DAVE PROTO ISVAZUOTI IS TENAI DAUGAIAU NIEKADA I LIETUVA NEGRYSIU KOL DEBILAI VALDYS LITUVA
1 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami