Politika atgraso rusus nuo ukrainietiškų automobilių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-26 07:45
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-26 07:45
Pastarasiais mėnesiais Ukrainoje pagamintų naujų automobilių eksportas į Rusiją iš esmės sustojo.   LŽ archyvo nuotrauka
Ka­ri­nis dvie­jų sla­vų tau­tų konf­lik­tas ne­igia­mai at­si­lie­pia Ukrai­nos ir Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams – ru­sai be­veik nu­sig­rę­žė nuo nau­jų ukrai­nie­tiš­kų ma­ši­nų sa­vo ša­ly­je. Ka­tas­tro­fiš­kai ma­žiau nau­jų ma­ši­nų, tarp jų - ir Ru­si­jo­je pa­ga­min­tų, per­ka ir pa­tys ukrai­nie­čiai.

Kaip ro­do aso­cia­ci­jos „U­krain­top­rom“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys, Ru­si­jos iš­pro­vo­kuo­tos kri­zės kre­čia­mo­je Ukrai­no­je par­da­vė­jai ba­lan­džio mė­ne­sį su­ge­bė­jo par­duo­ti 7765 leng­vą­sias ke­lei­vi­nes ir ko­mer­ci­nes ma­ši­nas, ar­ba net 70,3 proc. ma­žiau nei 2013-ųjų tą pa­tį mė­ne­sį. Tarp tų pre­ki­nių ženk­lų, ku­rių par­da­vi­mai kri­to la­biau­siai, ket­vir­tą re­zul­ta­tą par­odė dar vi­sai ne­se­niai Ukrai­no­je bep­ro­tiš­kai po­pu­lia­ri VAZ mar­kė – ba­lan­dį jos par­da­vi­mo kry­tis su­da­rė net 79,8 proc. Dau­giau nu­kri­to tik­tai pre­ky­ba pra­ncū­ziš­kos mar­kės „Ci­troen“ ir ko­rė­jiš­kais „Hyun­dai“ bei „Kia“ - ati­tin­ka­mai 89,1 proc., 86 proc. ir 85,5 proc. To­dėl eks­per­tai da­ro prie­lai­dą, kad Ukrai­nos vai­ruo­to­jai ir įmo­nės spe­cia­liai nu­ga­ros Ru­si­jo­je pa­ga­min­tiems nau­jiems au­to­mo­bi­liams ne­atg­rę­žia, o nuo­smu­kį le­mia pa­di­dė­jęs pir­kė­jų at­sar­gu­mas dėl konf­lik­to. Ga­li­mas daik­tas, kad vi­sai ki­to­kia pa­dė­tis klos­to­si Ru­si­jo­je.

Ukrai­nie­tiš­ki au­to­mo­bi­liai - tabu

Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių rin­ką kri­zė kre­čia an­tri me­tai iš ei­lės. Vie­tos Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to (AGK) duo­me­ni­mis, 2013 me­tais ru­sai įsi­gi­jo 5 proc. ma­žiau nei užp­raė­ju­siais me­tais. Pa­dė­tis ne­kry­po į ge­rą­ją pu­sę ir šie­met. Ne­se­niai AGK pa­skel­bė, kad sau­sį-va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2013 me­tų lai­ko­tar­piu, Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka su­si­trau­kė 4 proc. - iki 829 046 au­to­mo­bi­lių.

At­krei­pia dė­me­sį, kad ru­sai be­veik vi­sai nu­sto­jo pirk­ti Ukrai­no­je pa­ga­min­tus nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius. Ka­dan­gi bend­ras rin­kos Ru­si­jo­je smu­ki­mas su­da­rė vos ke­lis pro­cen­tus, o ukrai­nie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių nu­pirk­ta de­šim­ti­mis kar­tų ma­žiau, ga­li­mas daik­tas, kad ši­taip el­gia­ma­si ir dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių.

To­dėl nie­ko ne­ste­bi­na, kad Ukrai­no­je, Čer­ka­suo­se, ga­mi­na­mos „Bog­dan“ mar­kės ma­ši­nos at­si­dū­rė an­tro­je ei­lu­tė­je są­ra­šo, ku­ria­me nu­ro­do­mos di­džiau­sią nuo­smu­kį sau­sio-ba­lan­džio mė­ne­sį Ru­si­jo­je pa­ty­ru­sių ma­ši­nų mar­kės. Pre­ky­ba „Bog­dan“ au­to­mo­bi­liais kri­to net 91 proc. Pir­ma­vo są­ra­še ru­siš­ki IŽ au­to­mo­bi­liai (-95 proc.), ta­čiau, pa­vyz­džiui, per pir­mus ke­tu­ris 2013-ųjų mė­ne­sius jų bu­vo nu­pirk­ta vos 374, o per tą pa­tį lai­ką ukrai­nie­tiš­kų „Bog­dan“ ru­sai įsi­gi­jo 1092.

Nuo sau­sio iki va­sa­rio Ru­si­jo­je tra­giš­kai, nuo 1331 per­nai iki 352 au­to­mo­bi­lių, smu­ko ir gar­siau­sios Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių mar­kės ZAZ par­da­vi­mas, o nuo­smu­kis su­da­rė 74 proc. ir bu­vo ket­vir­tas tarp au­to­mo­bi­lių mar­kių. Tre­čio­je vie­to­je pa­gal smu­ki­mą li­ko „Dod­ge“ (-80 proc.), ta­čiau šių ma­ši­nų Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ta vos 15.

Bal­ti­jos ša­lys len­kia įspūdingai

Po­pu­lia­ri nuo­mo­nė, kad nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas to­je ar ki­to­je ša­ly­je bent iš da­lis at­spin­di ir vals­ty­bės pra­gy­ve­ni­mo ly­gį. Lie­tu­vo­je daug dis­ku­tuo­ja­ma, kas šian­dien ge­riau gy­ve­na – ru­sai ar Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čios Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va. Jei pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ver­ti­ni­me vien tik pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką, Ru­si­ją lenk­tu­me dvi­gu­bai ir dau­giau.

2013-ai­siais ru­sai nu­pir­ko 2,8 mln. nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų, tai­gi 1000 gy­ven­to­jų te­ko 2 nau­ji au­to­mo­bi­liai. Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo re­gis­truo­ta, ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ duo­me­ni­mis, 12 152 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba po 4 vie­nam tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų. Lat­viai ir es­tai re­gis­tra­vo ati­tin­ka­mai 10 637 ir 19 500 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba po 5 ir 15 ma­ši­nų 1000 gy­ven­to­jų. Iš­ei­tų, kad Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų bu­vo re­gis­truo­ta du­kart dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių nei Ru­si­jo­je, o Es­ti­jo­je – net 7-kart. Šių me­tų pra­džios duo­me­nys ro­do, kad skir­tu­mas tarp Ru­si­jos ir Bal­ti­jos ša­lių pa­gal nau­jų ma­ši­nų par­da­vi­mą 1000 gy­ven­to­jų to­liau augs pa­sta­rų­jų nau­dai.

Au­to­mo­bi­lių mar­kės, ku­rių au­to­mo­bi­lių Ru­si­jo­je 2014 m. sau­sį-ba­lan­dį bu­vo par­duo­ta daugiausia

VietaMarkėKiekisPo­ky­tis (proc.)*
1."La­da"128 633-15
2."Re­nault"63 647-54
3."Kia"60 0330
4."Nis­san"57 579+30
5."Toyo­ta"50 160+12
6."Chev­ro­let"48 586-7
7."Volsk­wa­gen"45 828-7
8."Mit­su­bis­hi"27 943+6
9."Ško­da"26 616+2
10."Opel"24 493-8
...44.ZAZ352-74
...50."Bog­dan"92-91.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. I-IV mėn.

Šal­ti­nis: AGK.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami