Populiariausi tarp ūkininkų – „Belarus“, „Case“, „Rostselmaš“, „Claas“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-31 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-31 06:00
Baltarusiški traktoriai "Belarus" lietuvių yra vertinami dėl jų pigumo, patikimumo ir nebrangios priežiūros.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Gal­būt kai kam šian­dien jau yra keis­ta ma­ty­ti kaip po­pu­lia­riau­sius Lie­tu­vo­je ru­siš­kus ir bal­ta­ru­siš­kus trak­to­rių bei kom­bai­nų pa­va­di­ni­mus ša­lia ame­ri­kie­tiš­kų ir vo­kiš­kų, ta­čiau pra­ėju­siais me­tais bū­tent toks bu­vo daž­niau­sias Lie­tu­vos žem­dir­bių pa­si­rin­ki­mas.

Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tro duo­me­ni­mis, per­nai mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti 4363 trak­to­riai, iš jų – 4141 (94,9 proc.) že­mės ūkio reik­mėms. Iš šio skai­čiaus 2015 me­tais nau­jų trak­to­rių bu­vo įre­gis­truo­ta vos 791 (19,1 proc.). Pra­ėju­siais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2014-ai­siais, nau­jų trak­to­rių rin­ka ūg­te­lė­jo net 30,7 pro­cen­to.

Bal­ta­ru­siš­ki trak­to­riai – be konkurencijos

Iš bend­ro 2015 me­tais Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trak­to­rių skai­čiaus (4363) net 705 (16,2 proc.) šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nės bu­vo bal­ta­ru­siš­kos. Tai – nau­ji ir nau­do­ti MTZ („Be­la­rus“) trak­to­riai. 1690 (38,7 proc.) nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių bu­vo at­vež­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), 980 (22,5 proc.) – iš Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gai (NVS) pri­klau­san­čių ša­lių. Dar 1694 trans­por­to prie­mo­nės (38,8 proc.) bu­vo ame­ri­kie­tiš­kos, tur­kiš­kos ir ki­to­kios kil­mės.

Nau­jų trak­to­rių seg­men­te san­ty­kis jau vi­sai ki­toks. Iš per­nai mū­sų ša­ly­je įre­gis­truo­tų 887 nau­jų trak­to­rių net 760 (85,7 proc.) bu­vo pa­ga­min­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Iš Bal­ta­ru­si­jos ir ki­tų NVS vals­ty­bių at­ke­lia­vo vos 56 (6,3 proc.), iš ki­tų ne ES ir ne NVS ša­lių – 71 (8 proc.) nau­jas trak­to­rius.

Iš 2015-ai­siais įre­gis­truo­tų že­mės ūkio reik­mėms nau­do­ja­mų trak­to­rių (4141), iš ES at­ke­lia­vo 1541 (37,2 proc.), iš NVS ša­lių – 675 (16,3 proc.), iš ki­tų vals­ty­bių – 1925 (46,5 proc.).

Tik­tai nau­jų ūki­nin­kų nau­do­ja­mų trak­to­rių (791) rin­ko­je net 672 (85 proc.) trans­por­to prie­mo­nės bu­vo at­ga­ben­tos iš ES, 54 (6,8 proc.) – iš NVS, 65 (7,2 proc.) – iš ki­tur.

Iš že­mės ūkio reik­mėms skir­tų Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų nau­jų trak­to­rių (791) mar­kių per­nai pir­ma­vo ame­ri­kie­tiš­ki „Ca­se“ (2015 me­tais šių trans­por­to prie­mo­nių bu­vo įre­gis­truo­ta 145, ar­ba 18,3 proc. vi­sų 2015 me­tais ūki­nin­kų įsi­gy­tų nau­jų trak­to­rių). An­trą vie­tą šio­je ka­te­go­ri­jo­je užė­mė dar vie­na ame­ri­kie­tiš­ka mar­kė „John Deer“ (137, 17,3 proc.), tre­čią – bel­giš­ki „New Hol­land“ (117, 14,8 proc.).

Aki­vaiz­dūs bend­ros nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių rin­kos ly­de­riai bal­ta­ru­siš­ki MTZ („Be­la­rus“) pra­ėju­sių me­tų po­pu­lia­riau­sių nau­jų trak­to­rių Lie­tu­vo­je rei­tin­ge užė­mė penk­tą vie­tą (54, 6,8 proc.).

„Rost­sel­maš“ do­mi­na­vo tarp nau­jų kombainų

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tre bu­vo įre­gis­truo­ti 1209 kom­bai­nai, ar­ba net 40,3 proc. dau­giau nei 2014-ai­siais (721). Iš 2015-ai­siais re­gis­truo­tų šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nų 336 (25 proc.) bu­vo nau­jos. Jų rin­kos ly­de­rė, kad ir kaip keis­tai at­ro­dy­tų, per­nai bu­vo „Rost­sel­maš“ iš Ru­si­jos. Šios mar­kės kom­bai­nų 2015-ai­siais pir­kė­jai įre­gis­tra­vo 168, ar­ba ly­giai pu­sę vi­sų per­nai re­gis­truo­tų nau­jų kom­bai­nų.

Įdo­mu, kad net 165 (75 proc.) nau­ji „Rost­sel­maš“ bu­vo įre­gis­truo­ti 2015 me­tų gruo­dį.

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos nau­do­tų kom­bai­nų rin­ko­je pir­ma­vo vo­kiš­ki „Claas“ (2015-ai­siais bu­vo įre­gis­truo­tos 246 šios mar­kės ma­ši­nos). Vo­kiš­ka mar­kė aps­kri­tai bu­vo po­pu­lia­riau­sia per­nykš­tė­je kom­bai­nų rin­ko­je, nes dar 63 „Claas“ kom­bai­nai bu­vo įre­gis­truo­ti kaip nau­ji. Tai­gi iš vi­so Lie­tu­vos įmo­nės ir ūki­nin­kai re­gis­tra­vo 309 vo­kiš­kus kom­bai­nus.

Ru­siš­ki „Rost­sel­maš“ kom­bai­nai po­pu­lia­riau­sių­jų rei­tin­ge 2015-ai­siais li­ko an­tro­je (195), da­niš­ki „Dron­nin­borg“ – tre­čio­je vie­to­je (145).

Tech­ni­kos iš Ry­tų vis mažėja

Ru­siš­kų „Rost­sel­maš“ do­mi­na­vi­mas 2015 me­tų nau­jų kom­bai­nų rin­ko­je yra re­ta iš­im­tis. Nau­jos že­mės ūkio tech­ni­kos ir pa­dar­gų dir­vo­nus jau se­niai už­ka­ria­vo va­ka­rie­tiš­ka tech­ni­ka. Ta­čiau nau­do­ti ru­siš­ki ir bal­ta­ru­siš­ki trak­to­riai ar kom­bai­nai vis dar po­pu­lia­rūs, nes jie yra la­bai pi­gūs ir ne­rei­ka­lau­ja su­dė­tin­gos tech­ni­nės prie­žiū­ros.

Gau­ti ope­ra­ty­vią in­for­ma­ci­ją apie vi­sos žem­dir­biams skir­tos tech­ni­kos ir pa­dar­gų rin­ką nė­ra ga­li­my­bių. Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras skel­bia in­for­ma­ci­ją tik apie tas ma­ši­nas, ku­rias pri­va­lu re­gis­truo­ti. Be trak­to­rių ir kom­bai­nų, prie to­kios tech­ni­kos dar pri­ski­ria­mi srut­ve­žiai, sa­vaei­giai purkš­tu­vai, sa­vaei­gės žo­liap­jo­vės, cu­kri­nių run­ke­lių kom­bai­nai, sa­vaei­giai smul­kin­tu­vai. Apie ki­tų dau­giau kaip 20 ka­te­go­ri­jų že­mės ūkio ma­ši­nų (pa­vyz­džiui, šie­nap­jo­vių, bul­via­ka­sių, sa­vi­kro­vių ma­ši­nų) ir pa­dar­gų (trak­to­ri­nių plū­gų, sė­ja­mų­jų, grėb­lių, var­ty­tu­vų ir t. t.) rin­ką vaiz­dą ga­li­ma su­si­da­ry­ti tik iš su­ra­šy­mo duo­me­nų. Bet ir jis var­gu ar at­spin­di rea­lią rin­kos pa­dė­tį. Pa­sku­ti­nis toks že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų įren­gi­nių su­ra­šy­mas bu­vo at­lik­tas 2010 me­tais, tai­gi ir jo duo­me­nys – jau še­še­rių me­tų se­nu­mo.

Iš nau­jau­sio že­mės ūkio tech­ni­kos, ku­rią pri­va­lu re­gis­truo­ti, re­gis­tro aiš­kė­ja, kad ru­siš­kos ir ukrai­nie­tiš­kos ma­ši­nos po­pu­lia­rios tik­tai tarp tų Lie­tu­vos ju­ri­di­nių ir fi­zi­nių as­me­nų, ku­rie per­ka trak­to­rius ir kom­bai­nus. Ki­tų, ne­tgi nau­do­tų ma­ši­nų ka­te­go­ri­jo­se jau do­mi­nuo­ja va­ka­rie­tiš­ka tech­ni­ka. Tar­kim, iš 2015 me­tais re­gis­truo­tų 33 sa­vaei­gių purkš­tu­vų ir 4 cu­kri­nių run­ke­lių kom­bai­nų ne­bu­vo nė vie­no, at­ke­lia­vu­sio iš Ry­tų.

Iš 19 žo­liap­jo­vių bu­vo tik­tai vie­na „Uch­toms­kio g.s.“, pa­ga­min­ta Ru­si­jo­je. Srut­ve­žių rin­ko­je pa­na­ši pa­dė­tis. Per­nai Lie­tu­vos ūkiai ir ūki­nin­kai re­gis­tra­vo 134 srut­ve­žius, iš ku­rių nau­do­ti ru­siš­ki ir bal­ta­ru­siš­ki bu­vo tik­tai 5 (3 – Bal­ta­ru­si­jo­je pa­ga­min­ti „Bob­ruis­kag­ro­mach“, 2 – iš Ru­si­jos at­ga­ben­ti RŽT).

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių mar­kės Lie­tu­vo­je 2015 metais

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„Belarus“705
2.„John Deer“405
3.„Case“315
4.„New Holland“181
5.„Zetor“121
6.„Deutz Fahr“105
7.„Mas­sey Ferguson“120
8.„Valtra“109
9.„Fendt“81
10.„Claas“52

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų že­mės ūky­je nau­do­ja­mų trak­to­rių mar­kės Lie­tu­vo­je 2015 metais

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„Case“145
2.„John Deer“137
3.„New Holland“117
4.„Zetor“88
5.MTZ („Be­la­rus“)54
6.„Deutz Fahr“51
7.„Valtra“43
8.„Mas­sey Ferguson“31
9.„Fendt“22
10.„Claas“19

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Nau­jų že­mės ūkiui skir­tų trak­to­rių re­gis­tra­vi­mas 2004–2015 metais

MetaiRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
2004981
20051373
20061532
20071580
20082185
20091490
20101477
20111222
2012935
20131831
2014548
2015791

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami