Populiarumas be išskirtinumo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-26 06:00
Lietuvos keliais važinėja iki 1000 legendinės markės automobilių. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Dar prieš de­šimt­me­tį Lie­tu­vos ke­liuo­se „Pors­che“ bu­vo to­kia re­te­ny­bė, kad jį iš­vy­dę kai kas net akis pa­si­trin­da­vo – ar ne­sap­nuo­ja. Šian­dien kles­tin­čių įmo­nių va­do­vus ten­ka nu­girs­ti be­si­kuž­dant: ar no­rint iš­sis­kir­ti, „por­šo“ vis dar pa­kan­ka?

Va­žiuo­ja tei­sin­gu keliu

Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra iki 1000 įvai­raus se­nu­mo ir mo­de­lių vo­kiš­ko au­to­mo­bi­liz­mo eta­lo­nu ta­pu­sios mar­kės au­to­mo­bi­lių. Skir­tin­gai nei į ma­si­nį var­to­to­ją orien­tuo­to­je pre­ky­bo­je, ku­rio­je ga­lio­ja dės­nis „dau­giau par­duo­si, ge­riau už­dirb­si“, pra­ban­gos pre­kių rin­ka kur kas su­bti­les­nė.

Ga­lin­tie­ji leis­ti sau įsi­gy­ti 200 tūkst. li­tų ir di­des­nės ver­tės au­to­mo­bi­lį mo­ka ne tik už tech­ni­nes ma­ši­nos ga­li­my­bes, di­zai­ną ir kom­for­tą. Kar­tu tai ir pres­ti­ži­nė re­ga­li­ja, by­lo­jan­ti apie sa­vi­nin­ko sėk­mę ir pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je. Jei ten­ka iš­girs­ti le­gen­dų apie „BMW X5” šei­mi­nin­kus, į sa­vo pa­si­di­džia­vi­mą tau­pu­mo su­me­ti­mais įmon­ta­vu­sius du­jų įran­gą, tai ana­lo­giš­ka is­to­ri­ja, ku­rio­je fi­gū­ruo­tų „Pors­che“, skam­ba it ne­vy­kęs pokš­tas.

Per­nai ru­de­nį pir­mą­jį ša­ly­je „Pors­che“ sa­lo­ną ati­da­riu­si „Mo­dus gru­pei“ pri­klau­san­ti bend­ro­vė „Pri­me Au­to“ pa­ma­žu įgy­ven­di­na iš­kel­tą tiks­lą - per me­tus Lie­tu­vo­je par­duo­ti apie 100 šios mar­kės au­to­mo­bi­lių. Per pir­mus sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius „Pri­me Au­to“ klien­tai įsi­gi­jo 43 au­to­mo­bi­lius.

„Pors­che“ au­to­mo­bi­liai iš­lie­ka vie­ni bran­giau­sių mū­sų rin­ko­je, to­dėl min­tis, kad gau­sė­jant jų ke­liuo­se šios mar­kės au­to­mo­bi­liai ga­lė­tų pra­ras­ti iš­skir­ti­nu­mą, mū­sų ne­gąs­di­na. Di­dė­jan­tis šios mar­kės au­to­mo­bi­lių ger­bė­jų bū­rys tik par­odo, kad ga­min­to­jas ei­na tei­sin­gu ir sėk­min­gu ke­liu“, - ne­abe­jo­jo „Pri­me Au­to“ par­da­vi­mų va­do­vas Au­ri­mas Me­liaus­kas.

Spor­tiš­kas taupumas

„Pors­che“ at­sto­vas at­sklei­dė, kad Bal­ti­jos re­gio­no ten­den­ci­jos su­tam­pa su pa­sau­li­ne par­da­vi­mo sta­tis­ti­ka. Po­pu­lia­riau­sias iš ga­min­to­jo siū­lo­mų au­to­mo­bi­lių ga­mos iš­lie­ka „Cayen­ne“ mies­to vi­su­rei­gis – dau­giau nei pu­sė par­duo­tų au­to­mo­bi­lių yra bū­tent šio mo­de­lio. Dar dau­giau ti­ki­ma­si iš at­nau­jin­to „Cayen­ne“, ku­ris į Lie­tu­vą at­ke­liaus šį ru­de­nį, - šiek tiek pa­ki­tu­si jo iš­orė, bet pla­tes­nė eko­no­miš­kų ir ga­lin­ges­nių va­rik­lių ga­ma.

„Gal­būt ne vi­si ži­no, ta­čiau „Pors­che“ kom­pa­ni­ja vie­na pir­mų­jų dar de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je iš­kė­lė sau tiks­lą – ge­rin­ti va­rik­lių efek­ty­vu­mą ir ma­žin­ti iš­me­ta­mo ang­lies diok­si­do kie­kį. Mū­sų są­mo­nė­je au­to­mo­bi­lio eko­lo­gi­ja ir spor­tiš­ku­mas yra su­nkiai su­tai­ko­mi da­ly­kai, ta­čiau bū­tent to link ei­na­ma. Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų spau­di­mas tik dar la­biau ska­ti­na siek­ti šio tiks­lo“, - tei­gė A. Me­liaus­kas.

Šį pa­va­sa­rį į sa­lo­ną at­ke­lia­vo ir spor­tiš­ka­sis „Ma­can“ vi­su­rei­gis. Pre­ky­ba juo ir­gi klos­to­si pa­gal lū­kes­čius – šį mo­de­lį Lie­tu­vo­je jau nu­spren­dė įsi­gy­ti dvi de­šim­tys pir­kė­jų. Kal­bant apie „Pors­che“ mo­to­rų ga­mą, po­pu­lia­riau­sias pa­si­rin­ki­mas yra tri­jų li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis. „Pors­che“ per­kan­tys lie­tu­viai la­biau links­ta į eko­no­miš­kes­nius, nors ir ma­žes­nio ga­lin­gu­mo dy­ze­li­nius va­rik­lius. Pa­ly­gi­ni­mui, ben­zi­nu va­ro­mas 3.0 l dar­bi­nio tū­rio „Ma­can S“ ag­re­ga­tas iš­su­ka 360 AG, o to pa­ties dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­nė ver­si­ja ge­ne­ruo­ja 258 „ark­lius“.

Duo­da so­li­dų pelną

„Pre­mium“ spor­ti­nius au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­ti „Pors­che“ pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus po įsi­gi­ji­mo ta­po auk­si­niu „Volks­wa­gen“ gru­pės, ku­ri kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą val­do nuo 2011-ųjų, ark­liu­ku. Už 11 mlrd. eu­rų iš Pors­che ir Piech šei­mų ak­ci­jų da­lį nu­pir­kęs kon­cer­nas kol kas ne­tu­ri nė ma­žiau­sio pre­teks­to gai­lė­tis šio įsi­gi­ji­mo.

„Pors­che“ veik­los pel­nas per­nai sie­kė 2,6 mlrd. eu­rų ir be­veik pa­si­vi­jo „Volks­wa­gen“ mar­kės pel­ną, ši 2013-ai­siais kon­cer­nui už­dir­bo 2,9 mlrd. eu­rų. Ver­ti­nant šiuos skai­čius ver­tė­tų ne­pa­mirš­ti, kad per­nai vi­sa­me pa­sau­ly­je ati­tin­ka­mai bu­vo par­duo­ta 155 tūkst. „Pors­che“ ir 4,7 mln. VW au­to­mo­bi­lių. Tai­gi apy­ti­kriai skai­čiuo­jant, jei iš vie­no nau­jo VW au­to­mo­bi­lio kon­cer­nas už­dir­ba kiek dau­giau nei 600 eu­rų, tai vie­nas par­duo­tas „Pors­che“ pel­no ei­lu­tę pa­pil­do be­veik 17 tūkst. eu­rų.

Jei VW gru­pės puo­šme­na ir to­liau iš­lai­kys to­kį par­da­vi­mą, ti­kė­ti­na, kad tiks­las per me­tus par­duo­ti 200 tūkst. au­to­mo­bi­lių bus pa­siek­tas jau ki­tą­met – tre­jais me­tais anks­čiau, nei pla­nuo­ta VW kon­cer­nui per­kant „Pors­che“.

Atnaujintas „Porsche Cayenne“ salonuose pasirodys šį rudenį. / AFP/Scanpix nuotrauka

Kom­pa­ni­jos va­do­vas Matt­hia­sas Muel­le­ris vo­kie­čių ži­niask­lai­dai duo­tuo­se in­ter­viu yra pa­brė­žęs, kad, net ir au­gant „Pors­che“ par­da­vi­mui, mar­kė nuo to ne­taps ma­žiau iš­skir­ti­nė. Net ir pa­sie­kus 200 tūkst. per me­tus par­da­vi­mą, vos ant 2-3 iš 1000 vi­sų pa­sau­ly­je nau­jai pa­ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių spin­dės juo­das „Pors­che“ ris­tū­nas.

Ga­li pa­kenk­ti kokybei

Kad ma­ši­na bū­tų prie­ina­ma ne tik ma­žai gru­pe­lei iš­rink­tų­jų, „Pors­che“ kom­pa­ni­ja tei­gia in­ves­tuo­jan­ti į kiek­vie­ną sa­vo klien­tą. Vie­na to­kių prie­mo­nių yra au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kus vie­ni­jan­tis „Tra­vel Club“ („Ke­lio­nių klu­bas“). Pa­vyz­džiui, esa­miems „Pors­che“ sa­vi­nin­kams prieš pri­sta­tant nau­ją­jį „Ma­can“ pir­mie­siems bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė leis­tis į dvie­jų die­nų ke­lio­nę nau­juo­ju mo­de­liu nuo Pi­rė­nų iki Bar­se­lo­nos.

O per­kan­čio „Pors­che 911 Club Cou­pe“ spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį bū­si­mo šei­mi­nin­ko var­das dar ga­myk­lo­je la­ze­riu iš­gra­vi­ruo­ja­mas ant ma­ši­nos kė­bu­lo. Kar­tu su au­to­mo­bi­liu at­ke­liau­ja ir as­me­ni­nis fo­toal­bu­mas, į ku­rį su­gu­lę vaiz­dai iš svar­biau­sių au­to­mo­bi­lio ga­my­bos eta­pų.

Ta­čiau tai, kad 3 li­trų tū­rio ben­zi­ni­nio „Ma­can S“ ba­zi­nė kai­na (58 tūkst. eu­rų) yra to­kia pa­ti kaip nau­jo „BMW X4 xDri­ve3­5i“, ver­čia su­ne­rim­ti kai ku­riuos au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tus. Šie tei­gia, kad kai­nų kar­te­lę nu­lei­džian­tis ga­min­to­jas ga­li pa­kenk­ti ne tik pre­kės ženk­lui, ne vie­ną de­šimt­me­tį by­lo­jan­čiam apie to­kio au­to­mo­bi­lio iš­skir­ti­nu­mą, bet ir pa­čių au­to­mo­bi­lių ko­ky­bei.

To­kias kal­bas pa­aš­tri­na ir ke­le­tas ne­sėk­min­gų epi­zo­dų. Šie­met „Pors­che“ jau te­ko at­šauk­ti se­ri­ją „911 GT3“ au­to­mo­bi­lių ir pa­keis­ti jų mo­to­rus nau­jais dėl prob­le­mų su va­rik­lio švais­tik­liais. Da­lį nau­jai par­duo­tų „Ma­can“ taip pat te­ko pa­pil­do­mai ti­krin­ti dėl ga­li­mų stab­džių stip­rin­tu­vo ge­di­mų.

Pa­si­gen­da inovacijų

„Eksk­liu­zy­vi­nių mar­kių au­to­mo­bi­liai yra ne­at­sie­ja­mi nuo ino­va­ci­jų, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais ne­ma­čiau, kad „Pors­che“ dė­tų reikš­min­gas pa­stan­gas kur­da­mi ir dieg­da­mi nau­jas tech­no­lo­gi­jas. „BMW i3“ ar „Tes­la Mo­del S“ yra ino­va­ci­jos. Tuo tar­pu „Pors­che“ pa­si­rink­tas ga­my­bos apim­ties au­gi­ni­mas vien dėl to, kad Ki­ni­jos pir­kė­jai ga­li nu­pirk­ti dar dau­giau au­to­mo­bi­lių nei šian­dien, yra ri­zi­kin­gas. Tai ga­li at­si­liep­ti mar­kės iš­skir­ti­nu­mui – gal ne per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus, bet žvel­giant į il­ga­lai­kę stra­te­gi­ją“, - kom­pa­ni­jos tak­ti­ką ver­ti­no Au­to­mo­bi­liz­mo ty­ri­mų cen­tro Duis­bur­ge va­do­vas Fer­di­nan­das Du­den­hoef­fe­ris.

Pa­ly­gi­ni­mui: Ita­li­jos eksk­liu­zy­vi­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai „Fer­ra­ri“ ir „Ma­se­ra­ti“, pri­klau­san­tys „Fiat Chrys­ler“ kon­cer­nui, yra pa­si­rin­kę kur kas kon­ser­va­ty­ves­nį pla­ną. „Fer­ra­ri“ va­das Lu­ca Cor­de­ro di Mon­te­ze­mo­lo yra ne kar­tą par­eiš­kęs, kad di­džiu­liais tem­pais au­gan­čio­je Ki­ni­jos rin­ko­je ar naf­tos do­le­rių per­te­ku­sio­se Per­si­jos įlan­kos ša­ly­se spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių kom­pa­ni­ja ga­lė­tų par­duo­ti kur kas dau­giau. Ta­čiau to ne­no­ri.

„Išs­kir­ti­nu­mas vai­di­na la­bai svar­bų vaid­me­nį. To­dėl mes esa­me vie­nin­te­lė sėk­min­ga au­to­mo­bi­lių kom­pa­ni­ja, at­ei­ty­je nu­spren­du­si ga­min­ti ir par­duo­ti ma­žiau au­to­mo­bi­lių nei šian­dien. Da­bar­ti­nio par­da­vi­mo pa­kan­ka“, - pra­ėju­sį mė­ne­sį sa­kė L. C. di Mon­te­ze­mol­lo.

"Bū­ti po­pu­lia­riam ne­rei­kia iš­sis­kir­ti" - klau­si­mas, kur dė­ti kab­le­lį šia­me sa­ki­ny­je, ne­teks pra­smės, jei „Pors­che“ par­da­vi­mas at­ei­nan­čiais me­tais spar­čiai augs, o pir­kė­jų pa­si­ten­ki­ni­mas šiais au­to­mo­bi­liais ir to­liau iš­liks. Vo­kie­čiai ga­li sėk­min­gai įro­dy­ti, kad ga­li­ma bū­ti ir po­pu­lia­riam, ir iš­skir­ti­niam, o kon­ku­ren­tams be­liks pa­vy­džiai dėb­so­ti į pi­ni­gus it ait­va­ras ne­šan­tį VW kon­cer­no ris­tū­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami