Prabangiausiųjų sąraše karaliauja britai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-16 06:00
Pats brangiausias šiais metais Lietuvoje įregistruotas naujas automobilis – trečdalį milijono eurų kainuojantis „Bentley Mulsanne“ (bazinės komplektacijos). „Unilad.co.uk“ nuotrauka
Vi­du­ti­nis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­ko am­žius vir­ši­ja 10 me­tų, ta­čiau šie­met ša­ly­je ge­ro­kai pa­dau­gė­jo bran­gių spor­ti­nių ma­ši­nų. Tur­tin­gi lie­tu­viai 2016-ai­siais jau spė­jo įsi­gy­ti ne tik šim­tus tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­čių vi­su­rei­gių ar li­mu­zi­nų, bet ir ke­le­tą su­pe­rau­to­mo­bi­lių.

Trans­por­to por­ta­las Au­top­lius.lt su­da­rė pra­ban­giau­sių šie­met Lie­tu­vo­je nu­pirk­tų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ką. Nors aps­kri­tai ša­lies ma­ši­nų par­ke do­mi­nuo­ja vo­kiš­kos trans­por­to prie­mo­nės, net 6 iš 10 bran­giau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių yra iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos.

10. BMW i8

Kai­na – nuo 146 tūkst. eu­rų. Šis mo­de­lis yra Ba­va­ri­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­no ne­se­niai su­kur­tos „i“ di­vi­zi­jos pa­si­di­džia­vi­mas. Tai – nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų, pra­ban­gos ir di­na­mi­kos kok­tei­lis. Spren­džiant iš ba­zi­nės kai­nos, ga­li­ma teig­ti, jog tai pats bran­giau­sias hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis Lie­tu­vo­je.

Va­rik­lis: 1,5 li­tro, 3 ci­lind­rų ei­lė­je, ben­zi­ni­nis su tur­bo­komp­re­so­riu­mi (+ elek­tri­nis). Ga­lia – 362 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 570 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 250 km/val. (ap­ri­bo­tas). Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.) per 4,4 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 2,1 li­tro 100 km ke­lio.

9. „Pors­che 911R“

Kai­na – nuo 190 tūkst. eu­rų. Šių me­tų va­sa­rą Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ta vi­siš­kai nau­ja, iš­skir­ti­nė kul­ti­nio „Pors­che 911“ mo­de­lio ver­si­ja, pa­žy­mė­ta rai­de R ir dviem juo­sto­mis, ei­nan­čio­mis per vi­są kė­bu­lą. 911R – karš­čiau­sias at­mos­fe­ri­nis 991 se­ri­jos „Pors­che“ mo­de­lis, ne­skai­tant lenk­ty­nių tra­soms su­pro­jek­tuo­tų GT3 bei GT3RS.

Va­rik­lis: 4 li­trų, 6 ci­lind­rų, ho­ri­zon­ta­liai opo­zi­ci­nis, ben­zi­ni­nis. Ga­lia – 500 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 460 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 323 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.) per 3,8 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 13,3 l/100 km.

8. „Bent­ley Con­ti­nen­tal GT“

Kai­na – nuo 192 tūkst. eu­rų. Vie­nas daž­niau su­tin­ka­mų itin pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vos ke­liuo­se – „Bent­ley Con­ti­nen­tal GT“. Šis bri­tiš­kos ele­gan­ci­jos pa­vyz­dys trau­kia Lie­tu­vos tur­tuo­lius ne tik dėl pui­kių di­na­mi­nių sa­vy­bių, bet ir iš­skir­ti­nių pa­to­gu­mų. Per me­tus mū­sų ša­lies ke­liuo­se at­si­ran­da bent ke­li to­kie mo­de­liai.

Va­rik­lis: 6 li­trų, W12, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 575–635 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 700–820 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 330 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.​) per 4 se­kun­des. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 14,1 l/100 km.

7. „Bent­ley Bentayga“

Kai­na – nuo 192 tūkst. eu­rų. „Ben­tay­ga“ – vie­nas pra­ban­giau­sių vi­su­rei­gių pa­sau­ly­je. Šį au­to­mo­bi­lį bri­tai kū­rė ke­liais eta­pais. Su­lau­kę ne­igia­mos reak­ci­jos dėl kon­cep­ci­nio mo­de­lio di­zai­no, „Bent­ley“ spe­cia­lis­tai pa­to­bu­li­no jo kė­bu­lo li­ni­jas. Ži­no­da­mi, kad vi­su­rei­gių ti­po au­to­mo­bi­liai pa­sau­ly­je vis po­pu­lia­rė­ja, kar­tu su to­kiais pre­kės ženk­lais kaip „Ma­se­ra­ti“ ar „Lam­borg­hi­ni“, bri­tai nu­spren­dė per­kel­ti vi­są sa­vo ži­nių ba­ga­žą į SUV kla­sę.

Va­rik­lis: 6 li­trų, W12, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 600 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 900 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 301 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.) per 4,1 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 13,1 l/100 km.

6. „Fer­ra­ri Ca­li­for­nia“

Kai­na – nuo 193 tūkst. eu­rų. Vi­sai ne­se­niai Lie­tu­vo­je įvy­ko ava­ri­ja, apie ku­rią kal­bė­jo vi­si au­to­mo­bi­lių mė­gė­jai. Per ją bu­vo „nu­ra­šy­tas“ vie­nas iš ke­lių ša­ly­je re­gis­truo­tų „Fer­ra­ri Ca­li­for­nia“. Bū­tent toks au­to­mo­bi­lis pa­ten­ka į bran­giau­sių 2016 me­tais nu­pirk­tų nau­jų ma­ši­nų de­šim­tu­ką. 2014-ai­siais de­biu­ta­vęs at­nau­jin­tas mo­de­lis „Ca­li­for­nia“ – pir­ma­sis mo­der­nus „Fer­ra­ri“, tu­rin­tis tur­bo­komp­re­so­rius.

Va­rik­lis: 6 li­trų, W12, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 600 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 900 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 301 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.) per 4,1 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 13,1 l/100 km.

5. „Bent­ley Flying Spur“

Kai­na – nuo 200 tūkst. eu­rų. Iš­tai­gin­gas li­mu­zi­nas „Bent­ley Flying Spur“ pa­ten­ka į bran­giau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių pen­ke­tu­ką Lie­tu­vo­je. Iš es­mės tai šiek tiek di­des­nė „Con­ti­nen­tal GT“ ver­si­ja, ta­čiau bri­tai šiuo mo­de­liu tai­ko­si ne tik į vai­ruo­to­jus, bet ir į ke­lei­vius, sė­din­čius ant už­pa­ka­li­nių sė­dy­nių. Itin pra­ban­gaus se­da­no įran­gos są­ra­šas pa­gal sa­vo apim­tį ga­li pri­lyg­ti ne­bent uni­ver­si­te­to ma­gis­tran­to bai­gia­ma­jam dar­bui.

Va­rik­lis: 6 li­trų, W12, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 625 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 800 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 322 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.​) per 4,3 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 14,7 l/100 km.

4. „Fer­ra­ri 488 GTB“

Kai­na – nuo 209 tūkst. eu­rų. 2015 me­tais „Fer­ra­ri“ ga­ma šiek tiek pa­si­kei­tė. Kul­ti­nis „458 Ita­lia“ bu­vo pa­keis­tas nau­ju, nuo sa­vo pirm­ta­ko iš pir­mo žvilgs­nio ma­žai be­sis­ki­rian­čiu 488 mo­de­liu. Ita­liš­ko su­pe­rau­to­mo­bi­lio de­biu­tas pri­mi­nė, kad „Fer­ra­ri“ kons­truk­to­riai mąs­to ne tik apie skai­čius, bet ir apie emi­si­ją – ga­lin­gas va­rik­lis, tu­rin­tis du tur­bo­komp­re­so­rius, pa­sie­kia di­des­nę ga­lią ir su­ki­mo mo­men­tą, be to, pa­si­žy­mi ge­res­niais efek­ty­vu­mo ro­dik­liais.

Va­rik­lis: 3,9 li­tro, V8, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 670 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 760 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 330 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.​) per 3 se­kun­des. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 11,4 l/100 km.

3. „McLa­ren 650S“

Kai­na – nuo 234 tūkst. eu­rų. Bran­giau­sių au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ko bron­zi­nin­kas, ino­va­ty­vu­sis bri­tų in­ži­ne­ri­jos še­dev­ras „McLa­ren 650S“ – itin re­tas, vie­nas iš dvie­jų šios mar­kės au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je. Tai MP4–12C mo­de­lio įpė­di­nis, pa­gal par­da­vi­mą ne­sun­kiai pra­no­kęs sa­vo pirm­ta­ką. „McLa­ren“ su­pe­rau­to­mo­bi­liai liaup­si­na­mi ne tik dėl kos­mi­nių di­na­mi­nių sa­vy­bių, bet ir dėl la­bai pa­žan­gios pa­ka­bos ele­men­tų. Tei­gia­ma, jog ke­lio ne­ly­gu­mus šios mar­kės mo­de­liai su­ge­ria ne pra­sčiau ne­gu pra­ban­gūs li­mu­zi­nai.

Va­rik­lis: 3,8 li­tro, V8, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 650 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 680 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 333 km per va­lan­dą. Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.​) per 2,8 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 11,7 l/100 km.

2. „Rolls-Roy­ce Ghost“

Kai­na – nuo 263 tūkst. eu­rų. Vai­duok­liu (angl. Ghost) pra­min­tas „Rolls-Roy­ce“ – pra­ban­gos vir­šū­nė. Anot šio Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kon­cer­no at­sto­vų, „Rolls-Roy­ce“ su ki­tais au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jais ne­si­var­žo. Jie kon­ku­ruo­ja su pra­ban­gos pre­kė­mis – aukš­čiau­sios kla­sės lai­kro­džiais ir ne­su­vo­kia­mas su­mas kai­nuo­jan­čiais pa­na­šiais da­ly­kais. Ar ži­no­jo­te, kad to­kio au­to­mo­bi­lio sa­lo­no ap­dai­la ga­li bū­ti pa­ga­min­ta iš jū­sų kie­me užau­gin­to me­džio? Sa­vai­me su­pran­ta­ma, už pa­pil­do­mą kai­ną.

Va­rik­lis: 6,6 li­tro, V12, ben­zi­ni­nis su dviem tur­bo­komp­re­so­riais. Ga­lia – 570–612 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 820–840 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 250 km/val. (ap­ri­bo­tas). Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.​) per 4,9 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos (vi­du­ti­nės) – 14,3 l/100 km.

1. „Bent­ley Mul­san­ne“

Kai­na – nuo 289 tūkst. eu­rų. Pats bran­giau­sias šiais me­tais Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tas nau­jas au­to­mo­bi­lis – be­veik treč­da­lį mi­li­jo­no eu­rų kai­nuo­jan­tis „Bent­ley Mul­san­ne“. Tai – 2,7 to­nos sve­rian­tis pra­ban­gus krui­zi­nis lai­vas su ra­tais. Ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kad to­kiam au­to­mo­bi­liui įsi­gy­ti rei­kė­tų be­veik 500 vi­du­ti­nių Lie­tu­vos at­ly­gi­ni­mų. „Mul­san­ne“ yra be­veik du kar­tus bran­ges­nis už pi­giau­sią šio de­šim­tu­ko at­sto­vą – hib­ri­di­nį BMW i8.

Ga­lia – 512–537 AG, su­ki­mo mo­men­tas – 1020–1100 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis – 295–305 km/val. (ap­ri­bo­tas). Įsi­bė­gė­ja (0–100 km/val.​) per 4,9 se­kun­dės. De­ga­lų są­nau­dos – 14,3 l/100 km.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami