Prabangiuosius "Audi" gamins robotai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-14 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-14 06:00
"Audi" tikisi, kad jų naudojami robotai automobiliams rinkti nekels pavojaus žmonėms.  LŽ archyvo nuotrauka
Šiuo me­tu au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­se dar­buo­ja­si dau­gy­bė ro­bo­tų. Jie lanks­to me­ta­lą, įvai­rūs ma­ni­pu­lia­to­riai at­lie­ka su­dė­tin­gas su­rin­ki­mo ope­ra­ci­jas, dar­buo­ja­si kenks­min­go­se ap­lin­ko­se da­žy­mo ir gal­va­ni­za­ci­jos ce­chuo­se ar pa­na­šiai. Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių "Au­di" ga­min­to­ja ro­bo­tams ža­da pa­ti­kė­ti dar dau­giau dar­bų.

Kar­tu vo­kie­čiai tei­gia, kad jų dau­giau dar­bų at­lik­sian­tys ro­bo­tai ne­kels nė men­kiau­sios grės­mės žmo­nėms.

Prob­le­ma ta, kad da­bar net ir pa­tys to­bu­liau­si ro­bo­tai dau­ge­liu at­ve­jų ro­bo­tas iš­lie­ka žmo­gui pa­vo­jin­ga ma­ši­na. Vien dar­buo­to­jų bu­vi­mas vei­kian­čios „me­cha­ni­nės ran­kos” siek­ties zo­no­je ar au­to­no­mi­nio sa­vaei­gio krau­tu­vo ke­ly­je ga­li tap­ti su­nkių trau­mų ar net mir­ti­nų ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų prie­žas­ti­mi. Tad įpras­to­mis są­ly­go­mis ro­bo­tai dir­ba mak­si­ma­liai at­skir­ti nuo žmo­nių, o juos ap­tar­nau­jan­tys dar­buo­to­jai yra iš­ėję su­griež­tin­tus dar­bų sau­gos kur­sus ir ne­pa­mirš­ta, jog dir­ba pa­di­din­tos ri­zi­kos zo­no­je.

Ko­le­giš­ka sąveika

„Au­di“ bend­ro­vės ga­my­bos or­ga­ni­za­to­riai įsi­ti­ki­nę, kad at­ėjo lai­kas keis­ti žmo­gaus ir ro­bo­to są­vei­kos for­mą. Tech­no­lo­gi­jos jau lei­džia su­kons­truo­ti ša­lia dir­ban­tiems žmo­nėms sau­gius ro­bo­tus, su ku­riais jie dirb­tų kaip su „ko­le­go­mis”, o ne val­dy­tų nuo­to­li­niu bū­du kaip sau­gos bar­je­rais užt­ver­tas pa­di­din­to pa­vo­jaus ma­ši­nas.

Nu­ma­ty­ti du ga­li­mi žmo­gaus są­vei­kos su ro­bo­tu ti­pai. Pir­muo­ju at­ve­ju ro­bo­ti­zuo­ta ran­ka su spe­cia­liais čiup­tu­vais pa­duo­da dar­bi­nin­kui rei­kia­mą da­lį, su ku­ria jis at­lie­ka jam pa­ves­tą dar­bi­nę ope­ra­ci­ją.

Šio ti­po bend­ra­dar­bia­vi­mas grei­tai bus įdieg­tas prie „Au­di“ A4­/A5/Q5 mo­de­lių su­rin­ki­mo kon­ve­je­rių In­golš­ta­to (Vo­kie­ti­ja) ga­myk­lo­je, kur dar­buo­to­jų bri­ga­das pa­si­pil­dys nau­jas ro­bo­tas, pa­va­din­tas „PART­4you” (liet.: 4 da­lys tau). Pa­vyz­džiui, iki šiol no­rint įmon­tuo­ti au­ši­ni­mo sis­te­mos ba­ke­lį, rei­kė­da­vo pa­si­lenk­ti, pa­im­ti ba­ke­lį iš dė­žės ir vėl­gi pa­si­len­kus įtvir­tin­ti jį au­to­mo­bi­ly­je. Nuo šiol ba­ke­lį pa­duos ro­bo­tas, tad dar­bi­nin­kui ma­žiau rei­kės lanks­ty­ti nu­ga­rą. Juk ši pir­mo žvilgs­nio ne­su­dė­tin­ga dar­bi­nė ope­ra­ci­ja il­gai­niui daž­nai tam­pa nu­ga­ros trau­mų ir pro­fe­si­nių li­gų prie­žas­ti­mi.

Prof­są­jun­gos žiū­ri atsargiai

Kai tai­ko­mas an­tra­sis dar­bo su ro­bo­tais ti­pas, dar­bi­nin­kas įde­da rei­kia­mą da­lį į spe­cia­lų ro­bo­to lai­kik­lį ir juo at­lie­ka nu­ma­ty­tą su­dė­tin­gą veiks­mą – pri­kli­juo­ja, pri­su­ka varž­tais, su­vi­ri­na ir pa­na­šiai.

Abiem at­ve­jais ro­bo­tai ro­bo­tai tu­ri pa­žan­gias vaiz­do ka­me­ras ir sau­gos ju­tik­lius, už­ker­tan­čius ke­lią su­žeis­ti ša­lia dir­ban­čius žmo­nes. Be to, ju­dan­čios ro­bo­tų da­lys ap­trauk­tos ga­li­mus smū­gius švel­ni­nan­čia žmo­gaus odą pri­me­nan­čia minkš­ta dirb­ti­ne me­džia­ga.

„A­tei­ties ga­myk­lo­se žmo­gaus ir ro­bo­to są­vei­ka taps dar glau­des­nė. Tai su­teiks ga­li­my­bę au­to­ma­ti­zuo­ti dau­giau ga­my­bos ope­ra­ci­jų ir žy­miai pa­di­din­ti su­nkaus dar­bo vie­tų er­go­no­miš­ku­mą. Bet tai ne­bus vi­siš­kai au­to­ma­ti­nės ga­myk­los be žmo­nių. Žmo­nės vis tiek kon­tro­liuos ga­my­bos pro­ce­są ir mū­sų bend­ro­vė nuo­lat tu­rės aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų po­rei­kį”, - nau­jo­ves op­ti­mis­tiš­kai ver­ti­na „Au­di“ bend­ro­vės ga­my­bos va­do­vas dr. Hu­ber­tas Valt­lis.

Šiek tiek at­sar­giau si­tua­ci­ją ver­ti­na „Au­di“ prof­są­jun­gos va­do­vas Pė­te­ris Mo­šas. Jis sa­ko, kad „žmo­gaus ir ma­ši­nos są­vei­kos to­bu­li­ni­mą iš pri­nci­po rei­kė­tų ver­tin­ti tei­gia­mai“. Ta­čiau, anot P. Mo­šo, bū­ti­na įdė­miai ste­bė­ti, kur ši plė­tra ga­li nu­ves­ti. „Ji ne­tu­ri me­cha­niš­kai nai­kin­ti dar­bo vie­tų ar­ba pa­da­ry­ti dar­buo­to­jus vi­siš­kai pri­klau­so­mus nuo ma­ši­nų”- tei­gia prof­są­jun­gos ak­ty­vis­tas.

Nau­jo ti­po ro­bo­tai pir­miau­siai bus su­mon­tuo­ti In­golš­ta­to ga­myk­lo­je Vo­kie­ti­jo­je, vė­liau ki­to­se ga­myk­lo­se už­sie­ny­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami