Prabangusis „Volvo XC90 Excellence“ startuos Šanchajaus automobilių parodoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-15 10:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-15 10:34
Naujajame visureigyje "Volvo XC90 Excellence" jo keleivių lauks daugybė patogumų, tarp jų - ir masažas.   Gamintojo nuotrauka
Tarp­tau­ti­nė­je Šan­cha­jaus au­to­mo­bi­lių par­odo­je „Vol­vo Cars“ pri­sta­tys pra­ban­giau­sią per 88 gy­va­vi­mo me­tus Šve­di­jos kom­pa­ni­jos su­kur­tą trans­por­to prie­mo­nę – ele­gan­tiš­ką ir ra­fi­nuo­tą 4 vie­tų ne­se­niai pri­sta­ty­to XC90 ver­si­ją.

„Vol­vo“ di­zai­ne­riai ir in­ži­nie­riai su­kū­rė „XC90 Ex­cel­len­ce“, kad ga­lė­tų sa­vo klien­tams pa­siū­ly­ti iš­skir­ti­nę ir sa­vi­tą vai­ra­vi­mo pa­tir­tį, api­man­čią vė­liau­sias skan­di­na­viš­kas di­zai­no, kom­for­to ir sti­liaus nau­jo­ves, sa­ko­ma ki­nų val­do­mo Šve­di­jos kon­cer­no pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pa­sak jo, „XC90 Ex­cel­len­ce“ su­kur­tas pa­lie­kant nau­jo­jo „Vol­vo XC90“ vi­su­rei­gio ba­zę, ta­čiau tai ir yra vi­si jų pa­na­šu­mai. „XC90 Ex­cel­len­ce“ yra ke­tu­rios sė­di­mo­sios vie­tos (ori­gi­na­lia­me vi­su­rei­gy­je – sep­ty­nios), to­dėl au­to­mo­bi­lio ga­le sė­din­tiems ke­lei­viams su­ku­ria­ma ne­įti­kė­ti­nai daug pa­pil­do­mos erd­vės, dėl ku­rios jie ga­li mė­gau­tis iš­skir­ti­ne ke­lio­nės pa­tir­ti­mi.

Vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vių lauks aukš­čiau­sios kla­sės kom­for­tas – pa­to­giai įsi­tai­sę erd­vio­se sė­dy­nė­se jie ga­lės mė­gau­tis ma­sa­žu, erd­ves­ne vie­ta ko­joms bei nau­do­tis iš­trau­kia­mu ju­ti­mui jau­triu val­dy­mo ekra­nu, at­si­len­kian­čiais sta­liu­kais, šal­dy­tu­vu su bu­te­lių ir stik­li­nių lai­kik­liais, šil­dan­čiu/­vė­si­nan­čiu puo­de­lių lai­kik­liu bei ran­kų dar­bo kriš­to­li­nė­mis stik­li­nė­mis, ku­rias pa­ga­mi­no ge­riau­sia Šve­di­jos stik­lo di­zai­no bend­ro­vė „Or­re­fors“.

„Šis au­to­mo­bi­lis yra ge­riau­sia, ką šiuo me­tu ga­li­me pa­siū­ly­ti, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Tho­mas In­gen­lat­has, „Vol­vo Cars“ di­zai­no sky­riaus vy­res­ny­sis vi­cep­re­zi­den­tas. – Mes su­kū­rė­me pra­ban­giau­sią skan­di­na­viš­ko di­zai­no įsi­kū­ni­ji­mą. „Vol­vo“ dar nie­ka­da ne­bu­vo su­kū­ru­si to­kio au­to­mo­bi­lio – jis par­odo, ką reiš­kia „Vol­vo“ var­das šiais lai­kais“.

„XC90 Ex­cel­len­ce“ sa­vo ke­lei­viams siū­lo pa­ko­jus, ypa­tin­gą apš­vie­ti­mą, apš­vies­tą sau­go­ji­mo erd­vę bei iš­skir­ti­nę švie­sią ar­ba ang­lies spal­vos ap­dai­lą, ba­ga­ži­nę da­li­jan­čią ap­sau­gą, pa­pil­do­mą gar­so izo­lia­ci­ją ir „Pi­rel­li“ pa­dan­gas su triukš­mą slo­pi­nan­čia sis­te­ma (angl. Pi­rel­li Noi­se Can­cel­ling Sys­tem – PNCS).

„XC90 Ex­cel­len­ce“ ke­lei­viai taip pat ga­lės mė­gau­tis spe­cia­liai jiems siū­lo­ma „Bo­wers & Wil­kins“ gar­so sis­te­ma, prie jau esa­mos 19 gar­sia­kal­bių sis­te­mos pri­de­da­mas dar vie­nas gar­sia­kal­bis, to­dėl at­ku­ria­mas ne­pri­lygs­ta­mas aukš­tos ko­ky­bės gar­sas, o ga­li­nių sė­dy­nių ke­lei­viai ga­li mė­gau­tis įspū­din­gu erd­vi­niu efek­tu.

„Su­kū­rė­me pa­čias kom­for­tiš­kiau­sias ga­li­nes sė­dy­nes pa­sau­ly­je, – tei­gia Th. In­gen­lat­has. – Re­zul­ta­tas – aukš­čiau­sios ko­ky­bės ap­lin­ka, tin­ka­ma tiek poil­siui, tiek vers­lui“.

Sie­kiant pa­brėž­ti gry­no oro svar­bą, ku­ri itin ver­ti­na­ma Šve­di­jo­je, „XC90 Ex­cel­len­ce“ komp­lek­tuo­ja­mas su jo­ni­niu oro va­ly­mo įren­gi­niu, in­teg­ruo­tu kli­ma­to sis­te­mo­je „Clean­Zo­ne“. Jo­ni­nis oro va­ly­mo įren­gi­nys vei­kia tei­gia­mai įkrau­da­mas elek­tro­nus ore esan­čiuo­se kie­to­sio­se da­le­lė­se (pa­vyz­džiui, dul­kė­se ar­ba dū­muo­se), to­dėl jos yra pa­ša­li­na­mos iš sa­lo­no ap­lin­kos.

„XC90 Ex­cel­len­ce“ taip pat įreng­tas odi­nis prie­tai­sų sky­de­lis su kon­tras­tin­go­mis siū­lė­mis, o sa­lo­no sto­go ap­mu­ša­lų spal­va de­ri­na­ma su gry­na chro­mi­nė oda, ku­rios pa­vir­šius iš ge­ro­sios pu­sės dirb­ti­nai pa­šiauš­tas (tarp­tau­ti­niuo­se žo­dy­nuo­se ši me­džia­ga va­di­na­ma "nu­bu­ku"). Eks­ter­je­rą puo­šia „Ex­cel­len­ce“ ženk­liu­kas, pa­brė­žian­tis, ko­kį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ja­te, bei chro­muo­ta B ir C sta­tramš­čių ap­dai­la.

Nau­ja­sis „Vol­vo XC90“, ku­ris rin­kai bu­vo pri­sta­ty­tas 2014 m. rugp­jū­tį, yra itin po­pu­lia­rus tarp klien­tų, ieš­kan­čių pra­ban­gaus vi­su­rei­gio. Dau­giau ne­gu 24 000 šio mo­de­lio vie­ne­tų bu­vo už­sa­ky­ta, kai au­to­mo­bi­lis dar ne­bu­vo pa­sie­kęs „Vol­vo“ sa­lo­nų. Tai sie­kia apie pu­sę „Vol­vo“ lauk­to už­sa­ky­mų mas­to 2015 m.

„XC90 Ex­cel­len­ce“ tu­ri vi­sas funk­ci­jas, ku­rios at­ne­šė sėk­mę XC90, pa­vyz­džiui, pir­mau­jan­čias pa­sau­ly­je sau­gu­mo funk­ci­jas, nau­jas va­rik­lio tech­no­lo­gi­jas ir ne­pri­lygs­ta­mą ga­lios ir de­ga­lų su­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mo de­ri­nį.

„Vol­vo XC90 Ex­cel­len­ce“ pa­sau­lio rin­ko­se pa­si­ro­dys šių me­tų an­tro­je pu­sė­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami