Pradeda vairuoti, o atsakomybės – nulis

LŽ red@lzinios.lt 2015-08-11 06:00

red@lzinios.lt 2015-08-11 06:00
Šiemet dėl pradedančiųjų vairuotojų kaltės žuvo 2 žmonės, o 103 eismo dalyviai buvo sužeisti. LŽ archyvo nuotrauka
Šiais me­tais (ge­gu­žės 1-rugp­jū­čio 1 d.) ša­lies ke­liuo­se įvy­ko 583 eis­mo įvy­kai, ku­riuo­se da­ly­va­vo vai­ruo­to­jai, tu­rin­tys ma­žes­nį nei dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą. 133 iš šių įvy­kių nu­ken­tė­jo žmo­nės. Net 76 eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais pri­pa­žin­ti pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai. Dėl to­kių vai­ruo­to­jų kal­tės žu­vo 2 ir 103 eis­mo da­ly­viai bu­vo su­žeis­ti.

Kaip pra­ne­ša Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT), pa­grin­di­nė tra­giš­kų ne­lai­mių, kai eis­mo įvy­kiuo­se da­ly­va­vo jau­ni vai­ruo­to­jai, prie­žas­tis bu­vo di­de­lis va­žia­vi­mo grei­tis, ne­pa­kan­ka­mi vai­ra­vi­mo įgū­džiai, nu­si­kals­ta­mas ne­at­sar­gu­mas, ne­at­sa­kin­gas ir ne­to­le­ruo­ti­nas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas.

„Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pra­šo jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių at­sa­kin­gu­mo, draus­min­gu­mo ir bran­du­mo. Kvie­čia­me lai­ky­tis vi­sų eis­mo da­ly­vių par­ei­gų, da­ly­vau­jant eis­me jaus­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo ir ki­tų svei­ka­tą bei gy­vy­bę. Kar­tu pri­me­na­me, kad pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams leis­ti­nas ne­blai­vu­mo laips­nis – 0 pro­mi­lių. Ne­to­le­ruo­ki­te vai­ra­vi­mo aps­vai­gus, ne­si­leis­ki­te bū­ti ve­ža­mi ne­blai­vių ar aps­vai­gu­sių, ne­tu­rin­čių tei­sės vai­ruo­ti as­me­nų“, – ra­gi­na­ma LKPT pra­ne­ši­me.

Jau­nie­siems vai­ruo­to­jams ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai taip pat pri­myg­ti­nai siū­lo lai­ky­tis sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ma­nev­ruo­ti ati­džiai ir at­sa­kin­gai. Po­li­ci­ja taip pat ak­cen­tuo­ja sau­gos tai­syk­lių lai­ky­mą­si: vai­ruo­to­jai pri­va­lo draus­ti ke­lei­viams va­žiuo­ti per­sis­vė­rus per ati­da­ry­tus au­to­mo­bi­lio lan­gus, iš­lįs­ti pro stog­lan­gį, ki­taip elg­tis ne­sau­giai, ri­zi­kuo­jant svei­ka­ta ar net gy­vy­be.

Taip pat LKPT at­krei­pia vi­sų da­ly­vau­jan­čių­jų eis­me dė­me­sį į tai, kad esant karš­tam orui vai­ruo­ti ga­li bū­ti pa­vo­jin­ga. Dėl to pra­šo­me at­kreip­ti dė­me­sį į sa­vi­jau­tą, ger­ti pa­kan­ka­mai van­dens, ne­vai­ruo­ti su­sir­gus ar­ba pa­var­gus. Esant eks­tre­ma­liai aukš­tai lau­ko tem­pe­ra­tū­rai vai­ruo­to­jai tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti ir trans­por­to prie­mo­nių pa­dan­gų būk­le, ypač il­ges­nių ke­lio­nių me­tu.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pri­me­na vi­suo­me­nei, kad esant karš­tiems orams su­in­ten­sy­vė­ja eis­mas prie poil­sia­vie­čių, van­dens tel­ki­nių. Be­si­tę­siant vai­kų va­sa­ros at­os­to­goms, už­mies­čio ke­liuo­se dau­giau ir pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų, jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių.

Triu­kai mo­to­cik­lu kai­nuos brangiai

Va­sa­rą ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai taip pat kur kas dau­giau dė­me­sio ski­ria mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jams. Rei­dų me­tu vyk­do­mas vie­ša­sis ir ne­vie­ša­sis pa­tru­lia­vi­mas.

Ke­lių po­li­ci­ja skai­čiuo­ja, jog šie­met ša­lies ke­liuo­se įvy­ko 106 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai: žu­vo 7 mo­to­cik­lais va­žia­vę as­me­nys (6 vai­ruo­to­jai ir 1 ke­lei­vis), su­žeis­ti 92 mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai ir 20 ke­lei­vių.

Per vie­ną to­kį pa­sta­rą­jį rei­dą, Pa­ne­vė­žy­je, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­ste­bė­jo di­de­liu grei­čiu iš pre­ky­bos cen­tro aikš­te­lės iš­va­žiuo­jan­tį mo­to­cik­lą „Ya­ma­ha YZF-R1“, ku­ris dar pa­di­di­no grei­tį. Pa­kė­lęs prie­ki­nę mo­to­cik­lo da­lį, mo­to­cik­li­nin­kas va­žia­vo ant vie­no ra­to. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai gat­vė­je, ku­rio­je leis­ti­nas grei­tis 50 km/val., už­fik­sa­vo mo­to­cik­lo grei­tį – 113 km/val.

Va­žiuo­da­mas ke­lio vi­du­riu, mo­to­cik­las su­kė­lė są­my­šį tarp tai­syk­lin­gai va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių, pri­ver­tė juos keis­ti va­žia­vi­mo kryp­tį, stai­giai stab­dy­ti. Toks va­žia­vi­mo bū­das ne­abe­jo­ti­nai su­kė­lė pa­vo­jų eis­mo sau­gu­mui. Par­ei­gū­nai pa­si­vi­jo mo­to­cik­lą „Ya­ma­ha“ ir jį su­stab­dė.

Ski­ria­mą­ja juo­sta ant vie­no ra­to lė­kęs 22 me­tų jau­nuo­lis ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti, ko­dėl taip ne­at­sar­giai ir pa­vo­jin­gai vai­ra­vo. Chu­li­ga­niš­kai elg­da­ma­sis jis su­kė­lė grės­mę ne tik sau, bet ir ki­tų eis­mo da­ly­vių svei­ka­tai ir gy­vy­bei.

Par­ei­gū­nai jau­nam mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jui su­ra­šė ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą. Teis­mas spręs, ko­kia nuo­bau­da bus pa­skir­ta už pa­vo­jin­gą ir ke­lian­tį grės­mę sau­giam eis­mui vai­ra­vi­mą, ke­lis kar­tus pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus, taip pat už grei­čio vir­ši­ji­mą dau­giau nei du kar­tus. Įsta­ty­mas už to­kius pa­žei­di­mus nu­ma­to nuo 115 iki 434 eu­rų pi­ni­gi­nę bau­dą, tei­sė vai­ruo­ti ga­li bū­ti ati­mta nuo vie­no iki še­šių mė­ne­sių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami