Praėjusią savaitę toliau daugėjo eismo įvykių ir sužeistųjų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-10 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-10 06:00
Neatsargūs manevrai gali vairuotojams ir jų automobiliams liūdnai baigtis netgi vasariškai gerame kelyje.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę, lie­pos 1–7 die­no­mis (penk­ta­die­nį-ket­vir­ta­die­nį), mū­sų ša­lies ke­liuo­se, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 81 eis­mo įvy­kis, ku­riuo­se žu­vo 2 žmo­nės – 77 me­tų au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja ir 79 me­tų ke­lei­vė.

Su­žeis­tas 101 žmo­gus, tarp jų – 12 ne­pil­na­me­čių. Įvy­kiuo­se dau­giau­sia nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­jų – 43 ir ke­lei­vių – 30, 14 pės­čių­jų, 12 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, 2 ki­ti as­me­nys.

LKPT duo­me­ni­mis, šiais me­tais (iki lie­pos 8 d.) Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 88 žmo­nės, t. y. 18, ar­ba 17 proc., ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Tarp žu­vu­sių­jų – 6 ne­pil­na­me­čiai.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) tink­la­la­pis lakd.lt skel­bia apie dra­ma­tiš­kai au­gan­tį ava­ri­jų ir su­žeis­tų jo­se eis­mo da­ly­vių skai­čių. Lakd.lt duo­me­ni­mis, nuo me­tų pra­džios iki lie­pos 8-osios ša­ly­je įvy­ko 1384 eis­mo įvy­kiai, ar­ba 13,2 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką 2015-ai­siais. Sau­sio 1 d. – lie­pos 8 d., pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, 11,3 proc. (nuo 1677 iki 1867) pa­dau­gė­jo ir su­žeis­tų­jų ke­liuo­se. Tai – 90 su­žeis­tų eis­mo da­ly­vių dau­giau nei per­nai nuo me­tų pra­džios iki lie­pos 8-osios. Pa­vyz­džiui, dar ge­gu­žės 19 die­ną tas skir­tu­mas sie­kė 50 žmo­nių.

Pir­mi­niais LKPT duo­me­ni­mis, per sa­vai­tę į 10 eis­mo įvy­kių pa­te­ko mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai, bu­vo su­žeis­ta 10 žmo­nių. Ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, da­ly­va­vo 8 įvy­kiuo­se, ku­riuo­se su­žei­di­mus pa­ty­rė 11 žmo­nių.

Dau­giau­sia žmo­nių bu­vo su­žeis­ta lie­pos 2-osios, šeš­ta­die­nio, pa­va­ka­rę (apie 17.17 val.). Ra­sei­nių ra­jo­ne, Dum­šiš­kių kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ke­ly­je Ario­ga­la-Ra­sei­niai-Kryž­kal­nis, au­to­mo­bi­lis „Vol­vo V70“, vai­ruo­ja­mas 22 me­tų mo­ters (2 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žas), ho­ri­zon­ta­lia­me vin­gy­je, drau­džia­mo­je vie­to­je len­kė au­to­mo­bi­lį „Da­cia Lo­gan“ ir, įva­žia­vęs į prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­stą su­si­dū­rė su ki­tu au­to­mo­bi­liu „Vol­vo V70“. Šio įvy­kio me­tu su­žeis­ti au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 81 me­tų vy­ras, 51-erių, 50-ties ir 17 me­tų ke­lei­viai bei pir­mo­jo „Vol­vo“ vai­ruo­to­ja. Gar­baus am­žiaus vai­ruo­to­jas ir ne­pil­na­me­tis pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­trū­ko žū­čių, įvy­ku­sių dėl ne­pa­tei­si­na­mai ne­at­sar­gaus vai­ruo­to­jų el­ge­sio ke­ly­je, nors są­ly­gos val­dy­ti au­to­mo­bi­lius va­sa­rą ir ne­bu­vo la­bai su­dė­tin­gos.

Lie­pos 5-osios, an­tra­die­nio, po­pie­tę (apie 14.25 val.), Šiau­lių ra­jo­ne, ke­ly­je Šiau­liai-Pa­kruo­jis-Pa­sva­lys, esant sau­sai ke­lio dan­gai, tie­sia­me ke­lio ruo­že, au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Golf“, vai­ruo­ja­mas 77 me­tų Pa­kruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jos, lenk­da­mas du kro­vi­ni­nius au­to­mo­bi­lius, įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­stą, kur su­si­dū­rė su va­žia­vu­siu kro­vi­ni­niu mi­kroau­to­bu­su „Volks­wa­gen Craf­ter“. Nuo smū­gio šis au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to ant šo­no. Įvy­kio me­tu žu­vo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja. Su­žeis­ti an­tro­jo au­to­mo­bi­lio 36 me­tų vai­ruo­to­jas ir su juo va­žia­vu­sios ke­lei­vės, 35-erių mo­te­ris ir 4-erių me­tu­kų mer­gai­tė. Vi­si jie bu­vo pri­sta­ty­ti į li­go­ni­nę, kur gy­dy­to­jams su­tei­kus med. pa­gal­bą, iš­leis­ti gy­dy­tis į ma­nus.

Tos pa­čios die­nos ry­te (apie 10.00 val.) Vil­niaus ra­jo­ne, Kar­vio kai­me, A. Gied­rai­čio gat­vė­je, esant šla­piai ke­lio dan­gai, vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „Volks­wa­gen Pa­ssat“ ne­su­val­dė 78 me­tų vy­ras. Ke­lio vin­gy­je į de­ši­nę au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į ke­lio šlai­tą. Žu­vo 79 me­tų ke­lei­vė, sė­dė­ju­si ga­li­nė­je sė­dy­nė­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami