Pranašystė iš Los Andželo – vandenilinė automobilių ateitis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-25 06:00
„Chevrolet Chaparral 2X“. Organizatorių nuotrauka
Apie Los An­dže­lą sa­ko­ma, jog tai mies­tas, ku­ria­me nie­kas ne­vaikš­to pės­čio­mis – vi­si prie vai­ro. Dar šis JAV did­mies­tis gar­sė­ja kaip pa­sau­lio pra­mo­gų vers­lo sos­ti­nė. Tad vi­sai ne­keis­ta, kad Los An­dže­lo au­to­mo­bi­lių par­odo­je ne tik pri­sta­to­mi nau­ji mo­de­liai, bū­si­mi kon­cep­tai ir at­ei­ties tech­no­lo­gi­jos, bet ir ne­trūks­ta ho­li­vu­di­nio bliz­ge­sio.

Aki­na­mas gra­žuo­lių spindesys

Tiems, kam au­to­mo­bi­lio eks­ter­je­ras ir in­ter­je­ras svar­biau už tai, ką ran­di ati­da­ręs ka­po­tą, Los An­dže­las - iš­ga­ny­mo vie­ta. Net da­lis ga­min­to­jų trum­pam pa­kei­čia orien­ta­ci­ją ir, užuot pa­brė­žę nau­jus in­ži­ne­ri­nius sa­vo su­kur­tų še­dev­rų pri­va­lu­mus, kur kas dau­giau dė­me­sio ski­ria jų iš­orei bei šios pa­to­bu­li­ni­mui.

Iš­skir­ti­nės se­ri­jos mo­de­liai čia su­lau­kia vi­so pa­gei­dau­ja­mo dė­me­sio, į pra­ktiš­ku­mą Los An­dže­lui tie­siog nu­sisp­jau­ti. Ne­bent re­sur­sų tau­so­ji­mas, už­mo­vus eko­lo­gi­jos ap­val­ka­lą, įkū­ni­ja­mas kos­mi­nia­me elek­tri­nia­me su­pe­rau­to­mo­bi­ly­je, dėl ku­rių pa­mi­šę Ka­li­for­ni­jo­je įsi­kū­ru­sio Si­li­cio tech­no­lo­gi­jų slė­nio moks­liu­kai mi­li­jo­nie­riai, ar­ba van­de­ni­liu va­ro­ma­me kos­mo­so lai­ve. Ei­li­niams eko­no­mi­jos gar­bin­to­jams lem­ta pa­spok­so­ti į iki to­bu­ly­bės nu­lai­žy­tus par­odos eks­po­na­tus, nes ieš­ko­ti au­to­mo­bi­lio sau čia at­vyks­ta tie pir­kė­jai, ku­rie už pa­to­bu­lin­tą „Pors­che Pa­na­me­ra Tur­bo S Exe­cu­ti­ve“, "pa­kin­ky­tą" 4,8 li­tro V8 va­rik­liu (570 AG) su dviem tur­bi­no­mis, ne­gai­li 264 tūkst. JAV do­le­rių (725 tūkst. li­tų).

Šiek tiek per bran­gu? Gal tuo­met pa­si­pui­kuo­ti jums tik­tų žvė­ris, var­du „Ra­ke­ta“, ku­rį su­kons­tra­vo „Gal­pin Au­to Sport“ su gar­siu au­to­mo­bi­lių kū­rė­jų Hen­ri­ku Fis­ke­riu. „Ra­ke­ta“ - tai ne kas ki­ta, kaip 725 AG iš ang­lies pluoš­to iš­lie­tas „Ford Mus­tang“, į ku­rį pa­si­žiū­rė­ję at­pa­žįs­ta­me Ame­ri­kos le­gen­da ta­pu­sį 1968-ųjų lai­dos „Shel­by GT500“. Par­odo­je prie „Ra­ke­tos“ amą pra­ra­dę „Mus­tang“ ger­bė­jai vien­bal­siai nu­ta­rė, kad tai pa­ti gra­žiau­sia ka­da nors pa­ga­min­ta šio mo­de­lio ver­si­ja, o ir kai­na ne­per­žen­gia svei­ko pro­to ri­bų – vi­so la­bo 100 tūkst. JAV do­le­rių (275 tūkst. li­tų).

Kam mie­les­ni ne pre­ri­jų mus­tan­gai, o grakš­čios, bet kar­tu žvė­riš­kos vi­ta­li­nės jė­gos pil­nos di­džio­sios ka­tės, ga­lė­jo akis pa­ga­ny­ti į „Ja­guar F-Ty­pe“. Šiam bri­tai įtai­sė nau­ją vai­ra­vi­mo eks­ta­zę ga­ran­tuo­jan­čią 6 laips­nių me­cha­ni­nę pa­va­rų dė­žę. 2016 me­tais star­tuo­sian­tys nau­jie­ji „F-Ty­pe“ 550 AG ge­ne­ruo­jan­čio mo­to­ro sū­kius pa­skirs­tys vi­siems ke­tu­riems ra­tams. Bus iš­leis­tas ir „F-Ty­pe“ su silp­nes­niu 380 AG ag­re­ga­tu. Jis va­ro­mas už­pa­ka­li­niais ra­tais, ta­čiau šei­mi­nin­kui pa­no­rė­jus vie­nu myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu bus ga­li­ma įjung­ti ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų (AWD) re­ži­mą.

Lyg iš XXII am­žiaus at­ei­tį vaiz­duo­jan­čio fil­mo nu­žen­gu­si „Chev­ro­let Cha­par­ral 2X“ vi­zi­ja įaud­ri­no par­odos lan­ky­to­jų fan­ta­zi­ją, ta­čiau aky­les­ni in­ži­nie­riai su­sku­bo aps­kai­čiuo­ti ir įver­tin­ti, kad toks au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti ne­bent kom­piu­te­ri­nia­me lenk­ty­nių žai­di­me, tad ir kon­cep­ci­ja skir­ta tik au­to­mo­bi­lių di­zai­ne­rių vaiz­duo­tei la­vin­ti, bet ne me­cha­ni­kų pa­sis­ma­gi­ni­mui. Gal ir tie­sa, bet pri­si­min­ki­me, kad ir Ju­les'o Ver­ne'o pa­sa­ko­ji­mai apie at­ei­ties po­van­de­ni­nius lai­vus prieš pu­san­tro šimt­me­čio bu­vo lai­ko­mi svai­gių­jų skys­čių pa­dau­gi­nu­sio ra­šy­to­jo svai­čio­ji­mais.

Mū­šis van­de­ni­li­nė­mis bombomis

Pa­sa­ky­si­te – fan­ta­zuo­ti sma­gu, bet kur lie­tu­vio šir­džiai mie­liau­sios „Toyo­ta“, „Volks­wa­gen“, „Au­di“? Ži­no­ma, kad Los An­dže­las ne­ap­siė­jo ir be vo­kie­čių bei ja­po­nų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės flag­ma­nų. Vis dėl­to ma­žie­ji ga­li ste­bin­ti, bet nu­spręs­ti, ar nau­jos ma­dos bus pa­siū­ly­tos pla­čia­jai ma­sei, – di­džių­jų rei­ka­las.

Pra­dė­ki­me nuo hu­mo­ro jaus­mo ne­sto­ko­jan­čios „Toyo­tos. Au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės pa­sau­ly­je sa­vo ga­my­bos mas­tais ly­de­riau­jan­tis Ja­po­ni­jos kon­cer­nas - it ja­po­nų bu­ši­do ko­vo­to­jas, ku­ris, skir­tin­gai nei ki­ti ag­re­sy­vią fi­zio­no­mi­ją nu­tai­sę mu­šei­kos, prieš ženg­da­mas į rin­gą pra­links­mi­na žiū­ro­vus per­si­ren­gęs mėgs­ta­mu ani­ma­ci­niu per­so­na­žu... o po pen­kių mi­nu­čių gul­do dvi­gu­bai stam­bes­nius pik­čiur­nas ant men­čių.

Tai­gi „Toyo­ta“, ku­rios es­mi­nis įvaiz­dis – šei­mos au­to­mo­bi­lis, Los An­dže­lo par­odos lan­ky­to­jus pa­si­ti­ko Kem­pi­niu­ku Pla­čia­kel­niu vir­tu­siu mi­ni­ve­nu „Toyo­ta Sien­na“. Ma­žie­siems lan­ky­to­jams – tiek džiaugs­mo! Jei po ko­kio pus­me­čio šei­mos su­si­rin­ki­me bus bal­suo­ja­ma, ko­kį au­to­mo­bi­lį pirk­ti, ne­abe­jo­ti­nai po­rą bal­sų „Toyo­ta“ jau už­si­ti­kri­no. Ga­min­to­jo pa­vil­jo­ne de­mons­truo­ti į „ža­liuo­sius“ orien­tuo­ti „Prius C“ ir „Prius V“ hib­ri­dai di­de­liais po­ky­čiais, be kė­bu­lo pa­dai­li­ni­mų, ne­nus­te­bi­no.

Kur kas la­biau in­tri­ga­vo nau­ja­sis „Mi­rai“ mo­de­lis. Ir ne tuo, kaip at­ro­do, ne mul­ti­me­di­jos ga­li­my­bė­mis ar žvė­riš­ka jė­gai­ne. Va­ro­mas „Mi­rai“ ne ben­zi­nu, ne elek­tra, o van­de­ni­liu. Tai pa­grin­di­nė į van­de­ni­li­nio au­to­mo­bi­lio pro­jek­to lo­ši­mą mi­li­jar­dus in­ves­ta­vu­sių ja­po­nų kor­ta. „Toyo­ta“ ti­ki, kad van­de­ni­lis at­ei­ty­je ga­li tap­ti do­mi­nuo­jan­čiais ir vi­siš­kai ap­lin­kos ne­ter­šian­čiais de­ga­lais.

Kol kas van­de­ni­lio de­ga­li­nių tink­las plė­to­ja­mas Ka­li­for­ni­jo­je, jei bus pri­im­tas pa­lan­kiai (o tam ja­po­nai pa­si­ry­žę mes­ti stam­biau­sius ko­zi­rius), tech­no­lo­gi­ja plis to­liau po JAV. Van­de­ni­liu va­ro­mas elek­tri­nis „Mi­rai“ prie­ky­je mon­tuo­ja­mas mo­to­ras iš­su­ka 152 AG, o į Eu­ro­pą ke­ti­na at­rie­dė­ti 2015 ru­de­nį. Tvir­ti­na­ma, kad Vo­kie­ti­jos rin­kai skir­ta kai­na prieš mo­kes­čius sieks 60 tūkst. eu­rų (nuo 207 tūkst. li­tų).

„Volks­wa­gen“ at­sa­kas „Toyo­tai“ - van­de­ni­lio de­ga­lų ce­lė­mis ap­rū­pin­ti „Golf Sport­Wa­gen“ ir „Pas­sat“, va­ro­mi iš „e-Golf“ pa­sis­ko­lin­to ir šiek tiek pa­to­bu­lin­to 134 AG mo­to­ro. Ki­tais sa­vo eks­po­na­tais VW ga­min­to­jai tai­kė į ge­riau­siu pa­sau­lio au­to­mo­bi­liu per­nai pri­pa­žin­to nau­jo­jo „Golf“ ger­bė­jus, pa­siū­ly­da­mi spor­ti­nes šio mo­de­lio va­ria­ci­jas. Ar­čiau­siai to­bu­lu­mo yra „Volks­wa­gen Golf R 400“. Į sal­dai­nio pa­kuo­tę įpyš­kin­tas ke­tu­rių ci­lind­rų dvie­jų li­trų va­rik­lis su ke­tu­rio­mis tur­bi­no­mis. Ar ži­no­te, ką tai reiš­kia? Nie­ko lė­to, bet šį tą ne­ti­kė­to - kol kas kon­cep­ti­nį „Volks­wa­gen Golf“, va­ro­mą 400 „ark­lių“.

„Au­di“ į van­de­ni­lio mū­šį žen­gia su „A7 Sport­back H-Tron Quat­tro“ ir siū­lo ne tik van­de­ni­lio ce­lė­mis va­ro­mą elek­tros mo­to­rą, bet hib­ri­dą, ku­ria­me van­de­ni­lio tech­no­lo­gi­ja su­jung­ta su ga­li­my­be įkrau­ti au­to­mo­bi­lį ir iš elek­tros tink­lo. Pri­pil­džius van­de­ni­lio ce­les ir au­to­mo­bi­lį įkro­vus, juo ga­li­ma įveik­ti 500 ki­lo­me­trų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami