Prancūzai meta pirštinę vokiečiams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-23 06:00
Naujasis „Renault Talisman“ meta iššūkį Vokietijos gamintojų sedanams. Tomo Fedaravičiaus nuotrauka
„Volks­wa­gen Pa­ssat“, „Ško­da Su­perb“ ir net „Au­di A4“ nuo šių me­tų tu­ri nau­ją so­li­dų kon­ku­ren­tą, ku­ris kim­ba į at­la­pus pres­ti­ži­nia­me vi­du­ti­nio dy­džio se­da­nų seg­men­te – nau­ja­sis „Re­nault Ta­lis­man“ sto­ja į mū­šį dėl vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jų. Ta­čiau no­kau­tuo­ti šios kla­sės vo­kiš­kų se­da­nų leng­vai ne­pa­vyks.

Nau­ją­jį „Ta­lis­man“ per­nai iš ar­ti te­ko ap­žiū­rė­ti Frank­fur­to par­odo­je. Jo kū­ri­mui va­do­va­vęs kroa­tas Fra­no Šušn­ja­ras tuo­met ti­ki­no, jog į šį mo­de­lį „Re­nault“ in­ves­ta­vo vis­ką, ką šian­dien tu­ri pa­siū­ly­ti. Ti­kė­ta­si, jog pa­vyks pa­lauž­ti įsi­ti­ki­ni­mą, kad pra­ncū­zai ko­ky­biš­kai ga­li ga­min­ti tik heč­be­kus ir ko­mer­ci­nius vie­na­tū­rius au­to­mo­bi­lius.

Šį­kart LŽ iš­ban­dė nau­ją­jį „Ta­lis­man“ ne par­odos pa­vil­jo­ne ir su ge­riau­sios komp­lek­ta­ci­jos „Pa­ris Ini­tia­le“ pra­ncū­ziš­ku ris­tū­nu iš­dū­mę ne pa­čios ge­riau­sios ko­ky­bės žie­miš­kais lie­tu­viš­kais ke­liais.

Itin erd­vus salonas

„Ta­lis­man“ kė­bu­lą pro­jek­ta­vu­siems di­zai­ne­riams bū­tų ga­li­ma skir­ti daug liaup­sių, ta­čiau dar dau­giau staig­me­nų lau­kia iš­čius­ty­ta­me au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne. 10 ba­lų – už cen­tri­nę kon­so­lę ir ver­ti­ka­liai įtai­sy­tą di­de­lį lie­ti­mui jau­trų val­dy­mo ekra­ną. Su nu­sta­ty­mais, kol pri­pra­si­te prie nau­jos „R-Link 2“ mul­ti­me­di­jos sis­te­mos, teks pa­žais­ti, bet kai įpra­si­te, val­dy­mas bus itin pa­to­gus. Tik nie­kaip ne­sup­ra­to­me, kam rei­ka­lin­gas ant sky­de­lio prieš­ais vai­ruo­to­ją iš­len­dan­tis ma­žu­ly­tis perš­vie­čia­mas sky­de­lis. Jis tu­rė­tų ro­dy­ti grei­tį ir eis­mo ri­bo­ji­mo įspė­ji­mus, bet grei­čiau blaš­ko dė­me­sį, nei kuo nors pa­de­da. Kur kas šau­niau su­veik­tų pro­jek­ci­ja ant stik­lo. Ta­čiau tai, ko ne­rei­kia, ga­li­ma iš­jung­ti.

Ga­li­mų skir­tin­gų op­ci­jų „Ta­lis­man“ su­tei­kia į va­lias. Vien ko ver­ta tai, kad „Mul­ti-Sen­se“ tech­no­lo­gi­ja lei­džia su­as­me­nin­ti įvai­rius vai­ra­vi­mo ko­ky­bę le­mian­čius par­ame­trus, at­ski­rai nu­sta­čius va­žiuok­lės, amor­ti­za­to­rių ir va­rik­lio dar­bo par­ink­tis. Tai lei­džia per­so­na­li­zuo­tas „Per­so“ re­ži­mas, o ke­tu­ris iš anks­to nu­sta­ty­tus re­ži­mus „Com­fort“, „Sport“, „Neu­tral“ ir „E­co“ taip pat ga­li­ma pri­tai­ky­ti at­siž­vel­giant į są­ly­gas ke­ly­je ir sa­vo vai­ra­vi­mo sti­lių. Įdo­mu tai, kad pa­si­ren­kant skir­tin­gą re­ži­mą skir­tin­go­mis spal­vo­mis su­švin­ta ir prie­tai­sų sky­de­lis, val­dy­mo kon­so­lė bei sa­lo­ne įmon­tuo­tos LED švie­sos.

Tad jei su my­li­mą­ja ke­liau­ja­te ro­man­tiš­kos va­ka­rie­nės, jun­gia­te „Sport“ re­ži­mą, ir vie­nas erd­viau­sių kla­sė­je//// sa­lo­nų su­švin­ta rau­do­nai, o pra­ncū­ziš­ka ais­tra tie­siog pul­suo­ja ore. Mi­krok­li­ma­tą sa­lo­ne pa­lai­ko dvie­jų zo­nų kon­tro­lės sis­te­ma su drėg­mės ju­tik­liu. Kai už­fik­suo­ja­mas per di­de­lis oro drėg­nu­mas, au­to­ma­tiš­kai ko­re­guo­ja­mas sis­te­mos dar­bas – tai­gi bent teo­riš­kai su ra­so­jan­čių lan­gų prob­le­ma nie­kuo­met ne­su­si­dur­si­te.

Il­go­je ke­lio­nė­je pa­var­go nu­ga­ra ir no­ri­si ma­sa­žo? Prie pa­lai­mos pa­ban­dys pri­ar­tin­ti prie­ki­nės sė­dy­nės, tu­rin­čios ma­sa­žo funk­ci­ją. Be­je, ga­li­ma at­ski­rai ma­sa­žuo­ti tris zo­nas – pe­čius, nu­ga­rą ir klu­bų sri­tį. Gal­būt il­go­je ke­lio­nė­je tai ir bus veiks­min­ga, ta­čiau ne­si­ti­kė­ki­te, kad komp­re­so­rių val­do­mi sė­dy­nės vi­di­niai tū­riai pa­keis ma­sa­žis­tės ran­kas.

Veiks­min­ga „4 Con­trol“ sistema

Pra­ncū­zas pa­sa­ky­tų, kad gy­ve­ni­mas yra ais­tra, pa­na­šiai skam­ba ir „Re­nault“ šū­kis „Ais­tra gy­ve­ni­mui“, o ku­riant „Ta­lis­man“ eks­ter­je­rą ir in­ter­je­rą vi­si po­tė­piai taip pat at­lik­ti su ais­tra.

Ta­čiau pe­rei­ki­me prie svar­biau­sios da­lies. O kaip ke­ly­je? Ban­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­tas 1,6 li­tro „Twin Tur­bo“ dy­ze­lis ge­ne­ruo­ja 160 AG ir 380 Nm mak­si­ma­lų su­ki­mo mo­men­tą.

Kon­ku­ruo­jan­čia­me „Pas­sat“ mon­tuo­ja­mas 1,6 dy­ze­lis iš­spau­džia tik 120 AG. Ta­čiau vo­kie­čio dy­ze­lių ga­ma kur kas pla­tes­nė: jei tik no­rė­si­te ir mo­kė­si­te, su­si­komp­lek­tuo­si­te au­to­mo­bi­lį su 2,0 Bi-TDI va­rik­liu, kur pa­kin­ky­ti 240 „ark­lių“.

Sa­ky­tu­me, „Ta­lis­man“ 1,6 mo­to­ras yra tai, ko rei­kia, ne­no­rint iš­si­šok­ti. Be to, de­ga­lų są­nau­dos rea­lio­mis są­ly­go­mis yra apie 6 l – 100 km (pri­si­pa­žin­si­me, vien tik „E­co“ re­ži­mu to­li gra­žu ne­va­žia­vo­me), o tai taip pat nė­ra pra­stas re­zul­ta­tas. Star­tuo­da­mi iš vie­tos „Sport“ re­ži­mu, ti­krai nuo pa­pil­do­mos ap­kro­vos ne­pri­lip­si­te prie sė­dy­nės, o grei­tė­si­te to­ly­džiai ir so­li­džiai. Ki­ta ver­tus, šio­kį to­kį ne­ri­mą kė­lė dvie­jų san­ka­bų 6 laips­nių au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės ir va­rik­lio „su­sig­ro­ji­mas“. Vie­to­mis pa­va­rų dė­žė vis at­ro­dė ne­ap­sisp­ren­džian­ti, ku­rią pa­va­rą pa­si­rink­ti, ir tos dve­jo­nės ne­lei­do apie sa­ve pa­mirš­ti, ypač no­rint di­na­miš­kiau va­žiuo­ti mies­te.

Ne­ra­do­me jo­kių prie­kaiš­tų dėl vai­ro me­cha­niz­mo . Va­žiuok­lė ir amor­ti­za­to­riai taip pat ver­ti aukš­tų ba­lų, iš­sky­rus vie­ną „bet“: ma­žes­niu grei­čiu va­žiuo­jant ne­ly­giu ke­liu (pa­vyz­džiui, Vil­niaus se­na­mies­čio grin­di­niu) va­žiuok­lė ima elg­tis kaip bu­te­lį vy­no iš­len­kęs pra­ncū­zas – au­to­mo­bi­lis tie­siog svir­du­liuo­ja į šo­nus.

Ta­čiau šią nuo­dė­mę, daž­niau nar­dant ten, kur daug eis­mo ir švie­sų, o ne už­mies­ty­je, tu­rė­tų at­pirk­ti „4 Con­trol“ už­pa­ka­li­nių vai­ruo­ja­mų­jų ra­tų sis­te­ma. Ji itin pra­var­ti su­ma­ži­nant ap­si­su­ki­mo spin­du­lį, dėl to 4,85 m il­gio se­da­no ma­nev­ra­vi­mas tam­pa kur kas pa­pras­tes­ne už­duo­ti­mi net itin siau­ro­se erd­vė­se. Ta­čiau ši /////op­ci­ja prie­ina­ma tik su aukš­čiau­sia „Pa­ris Ini­tia­le“ komp­lek­ta­ci­ja, o ši, pri­min­si­me, 6 tūkst. eu­rų bran­ges­nė už laip­te­liu že­mes­nę „In­tens“ ver­si­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paulius  78.60.25.17 2016-02-25 19:46:39
Tai kad kaina nuo 23000 EUR, o mandravociausias 40000 EUR. Brangus tas Talismanas
0 0  Netinkamas komentaras
Idomus talismanas  78.56.213.127 2016-02-25 00:12:45
Tik klausimas a nebus ve skarbonke?>
0 0  Netinkamas komentaras
Artas  213.252.196.2 2016-02-23 16:23:06
Jei kainą padarys normalią, bus imančiu. Jei tiek kiek vokiečiai , tai pamirskit. Nebent vienas kitas del ivairoves. Bet tai kad Lietuva ne ivairoves salis... :))
0 1  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami