Prancūziškas dinamitas sprogdino Pernu trasą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-28 06:00
Bolidai "Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport" pasirengę startui Pernu (Estija) lenktynių trasoje "Auto24ring".  Algimanto Brazaičio nuotrauka
Pa­si­ma­ty­mas su nau­juo­ju spor­ti­niu „Peu­geot 308 GTi“ mo­der­nio­je Es­ti­jos Per­nu mies­to lenk­ty­nių tra­so­je „Au­to24­ring“ bu­vo la­bai trum­pas – aš­tuo­ni ra­tai žie­du maž­daug po dvi mi­nu­tes kiek­vie­nas, iš vi­so prie vai­ro pra­leis­ta apie 16 mi­nu­čių. Ta­čiau pra­ncū­ziš­kas bo­li­das ir per tą lai­ką su­spė­jo su­ža­vė­ti.

Prieš nau­jo­jo „Peu­geot 308“ spor­tiš­kos ver­si­jos GTi ban­dy­mus ins­truk­to­riai žur­na­lis­tams iš Bal­ti­jos ša­lių il­gai ka­lė į gal­vą, kaip tu­rė­tų bū­ti tai­syk­lin­gai va­žiuo­ja­ma žie­di­ne „Au­to24­ring“ tra­sa. Iš pra­džių toks įky­ru­mas pa­si­ro­dė ga­na keis­tas. Dau­gu­ma plunks­nos bro­lių Per­nu lenk­ty­nių tra­sa jau yra va­žia­vę, taip pat – ir lenk­ty­ni­niais au­to­mo­bi­liais, prie ku­rių pri­ski­ria­mas „Peu­geot 308 GTi by Peu­geot Sport“. Ma­ža to, da­lis ko­le­gų bo­li­dą iš­ban­dė per bir­že­lio vi­du­ry­je vy­ku­sį žur­na­lis­tų ra­lį. Tad ko ne­ri­mau­ti? Ta­čiau ins­truk­to­riai vis tiek gra­si­no, kad jei iš­girs, jog tra­so­je žvie­gia ku­rio nors ban­do­mo au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos, kas yra įpras­ta va­žiuo­jant žie­du, jo eki­pa­žui ban­dy­mas bus baig­tas.

Ty­lus žvėris

To­kio per­ne­lyg di­de­lio at­sar­gu­mo prie­žas­tis pa­aiš­kė­jo sė­dus prie ma­ši­nos vai­ro. Nors tai spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis, va­žiuo­ja jis ne­įti­kė­ti­nai ty­liai. Dėl to ga­li ir ne­pas­te­bė­ti, kaip įjun­gęs vos tre­čią pa­va­rą (iš ti­krų­jų tra­sos tie­sio­jo­je va­žia­vau ket­vir­ta) ga­li pa­siek­ti 180, 190, 200 ir dar di­des­nį grei­tį bei ne­su­val­dęs bo­li­do stai­gia­me po­sū­ky­je iš­lėk­ti iš tra­sos. To­dėl, kaip sa­kė ins­truk­to­riai, dar prieš po­sū­kį ma­ši­ną, ko­ja ker­tant per jos grei­čio pa­mi­ną, rei­kia pri­stab­dy­ti iki to­kio grei­čio, ku­ris leis­tų sau­giai įveik­ti stai­gius tra­sos lanks­tus. Da­lis jų su­da­rė be­veik sta­tų 90 laips­nių kam­pą.

Įsi­mi­nus griež­tus nu­ro­dy­mus val­dy­ti nau­ją­jį „Peu­geot 308 GTi by Peu­geot Sport“ ne­bu­vo su­nku. Tiks­lūs vai­ro ir pa­va­rų per­jun­gi­mo me­cha­niz­mai, į vai­ruo­to­jo ko­man­das žai­biš­kai rea­guo­jan­čios grei­čio ir stab­džio pa­mi­nos, pa­grei­tė­ji­mas iki 100 km/h vos per 6 se­kun­des nė aki­mir­ką ne­lei­do su­abe­jo­ti, kad va­žiuo­ji iš ti­krų­jų spor­ti­niu, o ne spor­tiš­ku au­to­mo­bi­liu.

Be­je, karš­tas pra­ncū­zų heč­be­kas ga­li pa­siek­ti di­džiau­sią 250 km/h grei­tį.

Ad­re­na­li­no jūroje

Ta­čiau kon­cer­no „PSA Peu­geot Ci­troen“ kons­truk­to­riai pa­si­rū­pi­no, kad ne­tgi at­skrie­jęs bo­li­du prie po­sū­kio ne­leis­ti­nai di­de­liu grei­čiu ne­iš­lėk­tum iš tra­sos. Nuo ga­li­mos ka­tas­tro­fos pir­miau­sia sau­go į „308 GTi“ mon­tuo­ja­mos prie­ki­nių stab­džių ap­ka­bos su ke­tu­riais stū­mok­liais ir mil­ži­niš­ki 380 mm skers­mens ke­ra­mi­niai stab­džių dis­kai. Bū­tent jie, ne­tgi stai­giai kir­tus ko­ja per au­to­mo­bi­lio stab­džius, lei­do į vi­sus po­sū­kius di­de­liu grei­čiu įva­žiuo­ti sta­bi­liai, ne­pra­ra­dus ma­ši­nos val­dy­mo.

Nuo tam ti­kro po­sū­kio taš­ko bet ku­rio­je lenk­ty­nių tra­so­je bū­ti­na vėl spaus­ti grei­čio pa­mi­ną. Ta­da au­to­mo­bi­lis bū­na sta­bi­les­nis, iš­va­žia­vęs iš lanks­to ge­riau at­ran­da rei­ka­lin­gą tra­sos tra­jek­to­ri­ją. Bet ir čia ga­li sly­pė­ti pa­vo­jai. Įva­žia­vus į po­sū­kį per di­de­liu grei­čiu ir vė­liau per stip­riai pa­spau­dus grei­čio pa­mi­ną, bo­li­das vėl­gi ga­li nu­slys­ti nuo tra­sos.

Mak­si­ma­lias 272 AG tu­rin­čio bo­li­do in­ži­nie­riai tam at­ve­jui su­gal­vo­jo įmon­tuo­ti „Tor­sen“ ri­bo­to pra­sly­di­mo prie­ki­nių ra­tų di­fe­ren­cia­lą. Jis lei­džia po­sū­ky­je pa­spau­dus grei­čio pa­mi­ną kliū­tį įveik­ti ne­pras­ly­dus į šo­ną.

Vis dėl­to net ir va­žiuo­jant ap­dai­riai ir sau­go­mam pa­čių šiuo­lai­kiš­kiau­sių sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jų, ban­dant nau­ją­jį „Peu­geot 308 GTi Peu­geot by Sport“, ad­re­na­li­no ne­trū­ko. Dau­giau­sia emo­ci­jų, aiš­ku, kė­lė tie­sūs tra­sos pa­grei­tė­ji­mo ruo­žai, ta­čiau ir įvei­kiant po­sū­kius bei lanks­tus jau­di­no di­džiu­lio grei­čio ir gre­sian­čio pa­vo­jaus pa­jau­ti­mas.

Ypa­tin­gas spal­vų derinys

Spor­ti­niai GTi mo­de­liai ku­ria­mi ne vien lenk­ty­nių tra­soms. Tra­sa jiems vei­kiau yra prie­mo­nė dė­me­siui pri­trauk­ti, o vė­liau ad­re­na­li­no se­mia­ma­si jau skrie­jant įpras­tais ke­liais. Gai­la, kad Lie­tu­vo­je to­kių ke­lių be­veik nė­ra. Tai­gi ir „Peu­geot 308 GTi Peu­geot by Sport“ kū­rė­jai, ma­tyt, kons­tra­vo pir­miau­sia tu­rė­da­mi gal­vo­je Vo­kie­ti­jos rin­ką ir jos au­to­ma­gis­tra­les, kur grei­tis ne­ri­bo­ja­mas.

Jei kas nors nau­ją­jį „Peu­geot 308 GTi Peu­geot by Sport“ ry­šis įsi­gy­ti ir Lie­tu­vo­je, įpras­tuo­se ke­liuo­se da­lį jų bus leng­va at­skir­ti iš ne­įp­ras­tos au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nės kė­bu­lo da­lies. Ji yra nu­da­žy­ta juo­dai ir ta­ry­tum at­ski­ria ba­ga­ži­nę nuo bo­li­do prie­kio, ku­ris yra skais­čiai rau­do­nas (angl. ul­ti­ma­te red).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami