Prasidėjus vasarai lietuviai apsipirko

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-07 06:00
Praėjusį mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota apie dešimtadalį mažiau naujų automobilių "Škoda" nei gegužę.  Gamintojo nuotrauka
Pra­ėju­sį mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų bir­že­liu, Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 29 proc. dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių. Per pra­ėju­sį pus­me­tį rin­ka pa­sis­tie­bė 15 pro­cen­tų.

Tai pre­li­mi­na­rūs ty­ri­mų bend­ro­vės "Au­to­ty­ri­mai" duo­me­nys, gau­ti, anot pa­čių ty­rė­jų, pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką iš­ana­li­za­vus vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) "Re­gi­tra" pa­teik­tą pra­di­nę re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ką. „Au­to­ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, bir­že­lį lie­tu­viai įre­gis­tra­vo 1804 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas, per še­šis mė­ne­sius – 9688. Pa­čios „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys yra daug ma­žes­ni. Įmo­nė sa­vo tink­la­la­py­je re­gi­tra.lt skel­bia bir­že­lio mė­ne­sį įre­gis­tra­vu­si 1570 nau­jų au­to­mo­bi­lių, per pus­me­tį – 7791.

As­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių bumas

Bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ at­as­kai­to­je vėl pa­žy­mi­ma, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį prie rin­kos au­gi­mo „i­tin sva­riai“ pri­si­dė­jo reeks­por­to pa­klau­sa:. „Au­to­ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, net 262 bir­že­lį įre­gis­truo­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai bu­vo iš­re­gis­truo­ti dar iki mė­ne­sio pa­bai­gos, o dar bent 32 bus iš­re­gis­truo­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Nau­jų as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas pra­ėju­sį mė­ne­sį šok­te­lė­jo 30 proc. - iki 1590, o leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių – 22 proc. (iki 214). Kal­bant apie at­ski­ras dar­bo die­nas, pa­ti sėk­min­giau­sia bu­vo bir­že­lio 30-oji, kai Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo net 176 nau­jus au­to­mo­bi­lius, blo­giau­sia - bir­že­lio 25 die­na, tą­dien bu­vo įre­gis­truo­ta vos 19 au­to­mo­bi­lių.

Kri­to „O­pel“ ir „Škoda“

Pa­sak bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“, pra­ėju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je to­liau pir­ma­vo "Fiat" (įre­gis­truo­ta 313 šios mar­kės leng­vų­jų ma­ši­nų), an­trą­ją vie­tą iš­sau­go­jo "Volks­wa­gen" (265), o į tre­čią­ją pa­ki­lo "Toyo­ta" (209). Iš pres­ti­ži­nių mar­kių ly­de­rio po­zi­ci­jos ne­už­lei­do BMW (59).

VĮ „Re­gi­tra“ pa­tei­kia­ma­me po­pu­lia­riau­sių bir­že­lio nau­jų au­to­mo­bi­lių rei­tin­ge su „Au­to­ty­ri­mų“ pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka duo­me­nys su­tam­pa tik dėl BMW. Anot „Re­gi­tros“, pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ti 272 „Fiat“, 221 „Volks­wa­gen“ ir 200 „Toyo­ta“.

Iš VĮ „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mo ge­riau­siai bir­že­lio mė­ne­sį re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ko ma­žiau nei ge­gu­žę įre­gis­truo­ta dvie­jų mar­kių leng­vų­jų ma­ši­nų - „O­pel“ (-33,3 proc..) ir „Ško­da“ (-8,9 proc.). La­biau­siai ki­lo (30,5 proc.) ki­lo BMW re­gis­tra­vi­mas.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės 2015 m. bir­že­lio mėn.

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Fiat"272+6,6
2."Volks­wa­gen"221+23,1
3."Toyo­ta"200+23
4."Škoda152-8,9
5."Nis­san"114+3,5
6."Ford"69+15,9
7."Kia"51+13,7
8.BMW59+30,5
9."Re­nault"56+14,2
10."Opel"50-33,3

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. ge­gu­žės mėn.

Šal­ti­nis: VĮ "Re­gi­tra".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami