Prasti amortizatoriai apsunkina automobilio valdymą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-04 06:00
Neturint reikiamų įgūdžių, amortizatorių keitimą geriau patikėti profesionalams. LŽ archyvo nuotrauka
Au­to­me­cha­ni­kų ra­gi­ni­mai pe­rio­diš­kai ti­krin­ti amor­ti­za­to­rių būk­lę nė­ra iš pirš­to lauž­ti. Va­sa­rą lei­dę­si į il­ges­nes ke­lio­nes, ne­truk­si­me pa­ste­bė­ti, jei dėl pra­stų amor­ti­za­to­rių au­to­mo­bi­lis tam­pa kap­ri­zin­gas, va­žiuo­ti tam­pa ne­kom­for­tiš­ka, o ma­ši­ną ke­ly­je su­nkiau su­val­dy­ti.

Sten­das vis­ko nepasako

Ne vie­nas vai­ruo­to­jas iš sa­vo pa­tir­ties pa­tvir­tins, kad ge­ri amor­ti­za­to­riai – tai pa­to­gu­mo, sta­bi­lu­mo ir sau­gu­mo są­ly­ga. Daug įta­kos va­žia­vi­mo sau­gu­mui ir au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei būk­lei tu­rin­tys amor­ti­za­to­riai su­ma­ži­na vib­ra­ci­ją, ne­lei­džia au­to­mo­bi­liui šo­ki­nė­ti va­žiuo­jant ne­ly­giu pa­vir­šiu­mi ir kris­ti į ke­lių duo­bes.

Ta­čiau pra­dė­jus gi­lin­tis į tai, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis yra ge­riau­sia ti­krin­ti amor­ti­za­to­rių būk­lę, aiš­kė­ja, kad net pa­ty­ru­sių me­cha­ni­kų nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu iš­sis­ki­ria.

Šiuo­lai­ki­nės au­to­mo­bi­lių tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo cen­tria vis daž­niau įren­gia vib­ra­ci­jos sten­dus pa­ka­bos prob­le­moms diag­no­zuo­ti. Spe­cia­li plat­for­ma svy­ruo­ja tam ti­kru daž­niu ir amp­li­tu­de, o kom­piu­te­ris ana­li­zuo­ja ant jos sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio pa­ka­bos el­ge­sį grei­tai, šiuo­lai­kiš­kai ir re­zul­ta­tus pa­išo tiks­liais gra­fi­kais.

„To­kio tes­to ga­li ir ne­pa­kak­ti, nes yra ne­ma­žai fak­to­rių, ku­rie ga­li iš­krai­py­ti vib­ra­ci­jos sten­do ro­do­mus re­zul­ta­tus. Ne­pa­si­ti­kė­ji­mą to­kių sten­dų diag­nos­ti­ka ro­do net pats stam­biau­sias pa­sau­ly­je amor­ti­za­to­rių ga­min­to­jas „Mon­roe“. Mat tie pa­tys pa­ka­bi­ni­mo dar­bo pa­žei­di­mo simp­to­mai ga­li bū­ti at­si­ra­dę dėl vi­siš­kai skir­tin­gų pa­ka­bos maz­gų su­si­dė­vė­ji­mo.Tad tiks­liai nu­ro­dy­ti pa­žei­di­mo kal­ti­nin­ką to­kiu tes­tu su­dė­tin­ga“, - at­krei­pė dė­me­sį au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas Ro­kas Mak­ši­mas.

Pa­pras­čiau­sia ti­krin­ti siūbuojant

Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­kan­ka­mai tiks­lu yra va­do­vau­tis stan­dar­ti­ne ga­min­to­jų re­ko­men­da­ci­ja ir amor­ti­za­to­rius pri­va­lo­mai keis­ti po kiek­vie­nų nu­va­žiuo­tų 80 tūkst. ki­lo­me­trų, jei ga­min­to­jas ne­nu­ro­dė ki­to ri­bi­nio nu­rie­dė­to ke­lio at­stu­mo.

„A­mor­ti­za­to­rių vož­tu­vai ir tar­pik­liai nuo­lat dė­vi­si. Tai ne­iš­ven­gia­mas pro­ce­sas, kaip ir, pa­vyz­džiui, stab­džio trin­ke­lių su­si­dė­vė­ji­mas. Dė­vė­ji­mo­si tem­pas la­bai pri­klau­so nuo kiek­vie­no in­di­vi­dua­laus vai­ra­vi­mo sti­liaus ir ke­lių būk­lės. Skir­tin­gai nei stab­džių trin­ke­lės, ku­rios daug­maž iš­sau­go sa­vo tech­ni­nes sa­vy­bes di­džią­ją da­lį nau­do­ji­mo lai­ko, amor­ti­za­to­rių cha­rak­te­ris­ti­kos blo­gė­ja laips­niš­kai“, - pa­aiš­ki­no R.Mak­ši­mas. Jis pri­dū­rė, kad amor­ti­za­to­rių diag­nos­ti­ką rei­kė­tų at­lik­ti kas maž­daug 20 tūkst. nu­va­žiuo­tų ki­lo­me­trų.

Tai­gi ko­kiais me­to­dais pro­fe­sio­na­lus au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas re­ko­men­duo­tų pa­ti­krin­ti, ar amor­ti­za­to­riai vis dar svei­ki ir va­žia­vi­mas su jais po­ten­cia­liai ne­si­baigs liūd­nai? R. Mak­ši­mas pir­miau­sia siū­lė amor­ti­za­to­rius ti­krin­ti vai­ruo­to­jams ge­rai ži­no­mu, pa­pras­tu me­to­du – siū­buo­jant au­to­mo­bi­lį.

Taip ti­kri­nant rei­kia tie­siog spaus­ti ir pa­leis­ti ati­tin­ka­mus kė­bu­lo kam­pus. Kė­bu­las tu­rė­tų vi­siš­kai nu­sto­ti ju­dė­ti ne dau­giau ne­gu po dvie­jų siū­ba­vi­mų. Ta­čiau šis ele­men­ta­rus bū­das vi­sų de­fek­tų ti­krai ne­pa­dės at­skleis­ti. Juo daž­niau­siai pa­vyks­ta iš­aiš­kin­ti tik vi­siš­kai „mi­ru­sį“ amor­ti­za­to­rių, ir tai ne vi­sa­da. Ge­di­mas ga­li slėp­tis ir po su­rū­di­ju­siais pa­ka­bos šar­ny­rais.

Keis­ti rei­kia atsargiai

Iden­ti­fi­kuo­jant amor­ti­za­to­rių ge­di­mus, ga­li­ma pa­si­telk­ti ir ap­žiū­rą. Tie­sa, „iš akies“ pa­vyks nu­sta­ty­ti tik la­bai rim­tus pa­žei­di­mus. Vie­nas iš aiš­kiau­sių sig­na­lų apie ne­tin­ka­mai vei­kian­tį amor­ti­za­to­rių yra ne­to­ly­gus pa­dan­gų pro­tek­to­riaus su­si­dė­vė­ji­mas. To­kiu at­ve­ju per vi­są il­gį daž­niau­siai at­si­ran­da dė­mės.

„Taip pat vi­zua­liai ga­li­ma pa­ma­ty­ti, ar pats amor­ti­za­to­riaus kor­pu­sas yra šva­rus. Dir­ban­tis amor­ti­za­to­riaus sta­trams­tis nau­do­ja svy­ra­vi­mų ener­gi­ją, ku­ri, kaip mo­ko ener­gi­jos tver­mės dės­nis, nie­kur ne­dings­ta, o virs­ta ši­lu­ma. Su­si­kau­pęs pur­vas la­bai pa­blo­gi­na kor­pu­so su­ge­bė­ji­mą sklai­dy­ti šią ši­lu­mą. Dar­bas aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je smar­kiai trum­pi­na amor­ti­za­to­riaus tar­na­vi­mo lai­ko. Kor­pu­sas taip pat ne­tu­ri bū­ti de­for­muo­tas. An­traip, net jei­gu stū­mok­lis ju­da lais­vai, amor­ti­za­to­riaus stan­du­mo cha­rak­te­ris­ti­kos ga­li bū­ti pa­žeis­tos“, - sa­kė R.Mak­ši­mas.

Au­to­me­cha­ni­kas pa­ta­rė ap­žiū­rė­ti ir stū­mok­lio ko­tą. Jei­gu jis krei­vas, tai gre­sia stri­gi­mu eksp­loa­ta­vi­mo me­tu.

„Ko­ro­zi­jos žy­mės, įvai­rūs įbrė­ži­mai grei­tai pa­žei­džia chro­mo dan­gos tar­pik­lį ir amor­ti­za­to­rius ne­ten­ka her­me­tiš­ku­mo. Amor­ti­za­to­riaus kei­ti­mą rei­kė­tų pa­ti­kė­ti pro­fe­sio­na­lams. Jei amor­ti­za­to­rius ne­teks her­me­tiš­ku­mo, jis ne­veiks ir teks dė­ti nau­ją“, - pa­žy­mė­jo R.Mak­ši­mas.

Pa­bai­go­je rei­kė­tų įsi­ti­kin­ti, ar tvar­kin­gos amor­ti­za­to­riaus tvir­ti­ni­mo vie­tos – ar vi­si tvir­ti­ni­mo srie­giai svei­ki. Taip pat bū­ti­na ati­džiai ap­žiū­rė­ti gu­mi­nes amor­ti­za­to­rių įvo­res. Kar­tais įvo­rių su­si­dė­vė­ji­mas ga­li at­si­ras­ti net ir pa­ly­gin­ti nau­ja­me amor­ti­za­to­riu­je, jei­gu jis ne­tei­sin­gai įsta­ty­tas. Jei įvo­rės su­si­dė­vė­ju­sios se­na­me amor­ti­za­to­riu­je – tai na­tū­ra­lu. Jį rei­kės keis­ti nau­ju.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami