Prastomis oro sąlygomis – avarijų derlius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-14 16:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-14 16:46
Kelią prie pliusinės temperatūros padengęs „juodojo ledo“ sluoksnis paspendžia spąstus neatsargiems vairuotojams. LŽ archyvo nuotrauka
Trum­pė­jan­čios ru­dens die­nos, pra­si­de­dan­tis lie­taus bei ūka­no­tų ry­tų se­zo­nas blo­gi­na vai­ra­vi­mo są­ly­gas ir ga­li su­kel­ti ne­ma­lo­nių nu­ti­ki­mų ke­ly­je.

Au­to­mo­bi­lių spor­to meis­tras ir tre­ne­ris Hen­ri­kas Ka­za­kaus­kas tei­gi­mu, jog daž­na ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų prie­žas­tis bū­na ke­lią ap­trau­kęs „juo­das le­das“. „Tem­pe­ra­tū­rai nu­si­lei­dus iki 4 laips­nių ši­lu­mos daž­nai pa­ste­bi­mas reiš­ki­nys, ku­rį va­di­na­me „juo­du le­du“. At­ro­dy­tų, jog prie to­kios tem­pe­ra­tū­ros le­do ne­tu­rė­tų bū­ti, jo ir ne­si­ma­to, ta­čiau ne­ti­kė­tai au­to­mo­bi­lis pra­de­da čiuož­ti. Dėl šios prie­žas­ties bū­ti­na lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo tarp au­to­mo­bi­lių bei ne­vir­šy­ti leis­ti­no grei­čio, ypač va­žiuo­jant per drėg­nus ar ne­nu­va­ly­tus nuo la­pų ke­lius“, – pa­ta­rė H.Ka­za­kaus­kas.

Drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ spe­cia­lis­tai pa­tei­kė 5 pa­pil­do­mus pa­ta­ri­mus, ką da­ry­ti sie­kiant iš­veng­ti ne­lai­min­gų nu­ti­ki­mų, kuo­met oro są­ly­gos yra pra­stos:

1. Ti­krin­ki­te pa­dan­gų pro­tek­to­rių gy­lį. Pa­dan­gų pro­tek­to­rių gy­lys yra tie­sio­giai su­si­jęs su jū­sų stab­dy­mo ke­lio il­giu. Kuo pa­dan­gos la­biau nu­si­dė­vė­ju­sios – tuo pa­vo­jin­ges­nės tam­pa ne­ti­kė­tos aki­mir­kos, kai prieš jus iš­ny­ra pra­stai ma­to­mas ki­tas eis­mo da­ly­vis. Dėl šios prie­žas­ties pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­ti­krin­ki­te pa­dan­gų pro­tek­to­rių gy­lį, o jei­gu jis ar­tė­ja prie ne­leis­ti­nos ri­bos – pa­si­keis­ki­te pa­dan­gas.

2. Va­ly­ki­te lan­gus iš vi­daus. Pra­de­dant šil­dy­ti au­to­mo­bi­lį vi­di­nė lan­go pu­sė grei­čiau ap­si­trau­kia rie­ba­li­niu sluoks­niu, ku­ris ap­sun­ki­na ma­to­mu­mą. Pa­tar­ti­na lan­gus iš vi­daus nu­si­va­ly­ti bent kar­tą į mė­ne­sį, o dar ge­riau – kar­tą į dvi sa­vai­tes.

3. Pa­si­keis­ki­te va­ly­tu­vus. Au­to­mo­bi­lių va­ly­tu­vų gu­mos dėl šal­čių su­trū­ki­nė­ja, to­dėl pa­tar­ti­na kas­met prieš šal­tą­jį se­zo­ną juos pa­si­keis­ti. Jei­gu pa­ste­bi­te, jog va­lant lan­gus, jie pil­nai ne­nu­si­va­lo ar­ba ant jų yra pa­lie­ka­mi drėg­mės ir ne­šva­ru­mų „ruo­žai“, jū­sų va­ly­tu­vai jau yra pa­si­dė­vė­ję ir daž­nai ne tik ne­pa­ge­ri­na, bet ir pa­blo­gi­na ma­to­mu­mą. Tad pa­ste­bė­jus to­kius „ruo­žus“ ver­ta pa­mąs­ty­ti apie nau­jų va­ly­tu­vų įsi­gi­ji­mą.

4. Lai­ky­ki­tės ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Nors tai­syk­lių rei­kia lai­ky­tis vi­sa­da, ru­dens se­zo­nu de­rė­tų į tai at­siž­velg­ti kur kas at­sa­kin­giau: esant blo­gam ma­to­mu­mui ar drėg­nai ir sli­džiai ke­lio dan­gai, grei­tai su­stab­dy­ti ga­li bū­ti su­nkiau nei įpras­tai, o stab­dy­mo ke­lias ga­li bū­ti il­ges­nis. To­dėl bū­ti­na ne­vir­šy­ti lei­džia­mo grei­čio bei lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo.

5. Gerb­ki­te ki­tus eis­mo da­ly­vius. Esant pra­stoms oro są­ly­goms, pa­gar­ba vie­ni ki­tiems yra be­ne pa­grin­di­nė prie­mo­nė, no­rint iš­veng­ti ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Bū­ki­te kul­tū­rin­gi ke­ly­je, at­kreip­ki­te dė­me­sį į pės­čiuo­sius ir dvi­ra­ti­nin­kus. Lai­ky­ki­tės sa­vo ke­lio pu­sės, ypač pra­si­len­kiant su ki­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis siau­ruo­se, tam­siuo­se ar miš­ko ke­liuo­se bei at­kreip­ki­te dė­me­sį į švie­sas, ar kar­tais ne­aki­na­te prieš­ais va­žiuo­jan­čio vai­ruo­to­jo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami