Prekeiviai skaičiavo nevienodą derlių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-05 06:00
Palyginti su 2014 metais, pernai pilkų lengvųjų automobilių paklausa mūsų šalyje išaugo net 12 procentų.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
2015-ie­ji Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių is­to­ri­jo­je tu­rė­tų bū­ti pa­žy­mė­ti kaip pir­mi me­tai po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, kai nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka trau­kė­si, o re­gis­truo­tų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (M1 kla­sės) pa­dau­gė­jo.

Ana­li­zuo­jant vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ pa­teik­tus per­nykš­čių me­tų trans­por­to prie­mo­nių duo­me­nis aiš­kė­jo, kad aps­kri­tai trans­por­to prie­mo­nių par­da­vė­jams 2015-ie­ji ne­bu­vo la­bai sėk­min­gi – bend­ra trans­por­to prie­mo­nių rin­ka smuk­te­lė­jo 13,8 pro­cen­to. „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, 2015 me­tais mū­sų ša­lies įmo­nės ir fi­zi­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 187 885 nau­jas ir nau­do­tas trans­por­to prie­mo­nes, 2014-ai­siais – 213 766. Vis dėl­to nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 18,8 proc. (16 881) dau­giau nei už­per­nai (14 214).

Prieš­ta­ra­vi­mų stichija

Ta­čiau nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams dėl to džiaug­tis var­gu ar ver­tė­tų. Iki šiol Lie­tu­vos nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka bu­vo la­bai glau­džiai su­sie­ta su eko­no­mi­niais ir po­li­ti­niais po­ky­čiais Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ukrai­no­je ir ki­to­se Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS) vals­ty­bė­se, ku­rios ir šian­dien vis dar yra pa­grin­di­nės per mū­sų ša­lį ke­liau­jan­čių se­nie­nų pir­kė­jos. Per­nai dau­gu­mos NVS eko­no­mi­ka dra­ma­tiš­kai smu­ko, o tai bu­vo aki­vaiz­du ir re­gis­truo­jant nau­do­tas ma­ši­nas Lie­tu­vo­je.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kai gy­vy­bės įkvė­pė at­si­gau­nan­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­ka ir lū­kes­čiai, kad tai grei­tu lai­ku įvyks ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Ta­čiau dar ne­išau­šus 2016 me­tams jau bu­vo aiš­ku, jog tė­ra la­bai ma­žai vil­ties, kad 2016-ai­siais ES ūkis at­si­ties, o tai ga­li ne­igia­mai pa­veik­ti ir tų ša­lių, ku­rios ti­kė­jo­si spar­tes­nio Bend­ri­jos at­si­ga­vi­mo, gy­ven­to­jų bei įmo­nių lū­kes­čius. Pui­kiai ži­no­ma, kad nuo jų la­bai pri­klau­so, į ku­rią pu­sę – ne­igia­mą ar tei­gia­mą – pa­kryps ir nau­jų ma­ši­nų pa­klau­sa.

Ana­li­zuo­jant per­nai ir 2014 me­tų nau­do­tų trans­por­to rin­ką aiš­kė­jo, kad 2015-ai­siais nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas smu­ko šiek tiek ma­žiau nei aps­kri­tai nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka. VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, 2015 me­tais bu­vo įre­gis­truo­ti 146 039 nau­do­ti M1 kla­sės au­to­mo­bi­liai, ar­ba 13,3 proc. ma­žiau nei 2014-ai­siais (165 482).

Gruo­dis – tarp blogiausiųjų

VĮ „Re­gi­tra“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015 me­tų gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 1191 nau­jas leng­va­sis ke­lei­vi­nis au­to­mo­bi­lis, ar­ba 17,9 proc. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį už­per­nai (1010). Re­zul­ta­tas džiu­gin­tų, jei akių ne­ba­dy­tų ki­tas svar­bus ro­dik­lis. Ana­li­zuo­jant „Re­gi­tros“ pa­teik­tą sta­tis­ti­ką aki­vaiz­du, kad pra­ėjęs gruo­dis pa­gal pir­mą­kart įre­gis­truo­tų nau­jų M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nių skai­čių bu­vo an­tras pats pra­sčiau­sias 2015-ųjų mė­nuo. Juo­da­ja­me rei­tin­ge pir­mą­ją vie­tą per­nai užė­mė ma­žiau die­nų tu­rin­tis va­sa­ris (tą mė­ne­sį įre­gis­truo­ti 1055 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai), tre­čią­ją – rugp­jū­tis (1192).

Ar šis fak­tas ga­li sig­na­li­zuo­ti tai, kad jau grei­tai at­eis liūd­nes­ni lai­kai ir nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų par­da­vė­jams? Jei sprę­si­me pa­gal dar anks­tes­nių me­tų re­zul­ta­tus, iš to da­ry­ti to­li sie­kian­čias iš­va­das ne­ver­ta. Už­per­nai gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre at­si­ra­do 1010 nau­jų įra­šų apie įre­gis­truo­tas nau­jas M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nes, o tai bu­vo ir­gi an­tras blo­giau­sias re­zul­ta­tas 2014-ai­siais – po rugp­jū­čio, kai bu­vo įre­gis­truo­ti 938 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai. An­tra vie­ta blo­giau­sių mė­ne­sių rei­tin­ge gruo­džiui bu­vo te­ku­si ir 2013 me­tais.

Anot „Re­gi­tros“, ge­rus 2015-ųjų gruo­džio nau­jų M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus, pa­ly­gin­ti su už­per­nai tuo pa­čiu mė­ne­siu, dau­giau­sia lė­mė net 3,5 kar­to pa­šo­kęs „Re­nault“, 2,7 kar­to – „Toyo­tos“, po 2,6 kar­to „Volks­wa­gen“ ir „Ško­dos“ re­gis­tra­vi­mas. Iš pen­kių po­pu­lia­riau­sių mar­kių la­biau­siai – net 1,5 kar­to – pra­ėju­sį mė­ne­sį kri­to ita­liš­kos „Fiat“ re­gis­tra­vi­mas.

Pa­mė­go pilkus

VĮ „Re­gi­tra“ pa­tei­kė ir dau­giau įdo­mios in­for­ma­ci­jos apie ką tik pa­si­bai­gu­sių me­tų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo ypa­tu­mus. Tar­kim, su­skai­čia­vo, ko­kiai trans­por­to prie­mo­nių spal­vai 2015-ai­siais lie­tu­viai tei­kė pir­me­ny­bę.

Pa­si­ro­do, net 36 proc. per­nai įre­gis­truo­tų nau­jų leng­vų­jų bu­vo pil­kos (kai kas dar ją va­di­na si­dab­ri­ne) spal­vos. 2014 me­tais pil­ka M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nių spal­va ir­gi bu­vo po­pu­lia­riau­sia, bet ta­da ją rin­ko­si 24 proc. pir­kė­jų.

2015 me­tais tarp įre­gis­truo­tų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių pa­dau­gė­jo ir juo­dos spal­vos ma­ši­nų (nuo 10 proc. 2014-ai­siais iki 16 proc. per­nai), už­tat kri­to rau­do­nos (nuo 15 proc. iki 10 proc.), bal­tos (nuo 9 proc. iki 6 proc.), ža­lios (nuo 12 proc. iki 10 proc.) po­pu­lia­ru­mas. Vie­no­dai po­pu­lia­rios (po 18 proc.) per­nai ir už­per­nai bu­vo mė­ly­nos spal­vos M1 kla­sės ma­ši­nos.

2015 m. rei­tin­gas pa­gal įre­gis­truo­tų nau­jų M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių kiekį

VietaMėnuoĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1.Balandis1709
2.Birželis1571
3.Spalis1561
4.Liepa1543
5.Rugsėjis1522
6.Gegužė1442
7.Lapkritis1431
8.Sausis1404
9.Kovas1260
10.Rugpjūtis1192
11.Gruodis1191
12.Vasaris1055.

Šal­ti­nis: pa­gal VĮ „Re­gi­tra“.

2015 m. po­pu­lia­riau­sių Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre įre­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių de­šim­tu­kas pa­gal markę

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)
1.„Volkswagen“237 020
2.„Audi“164 357
3.„Opel“119 748
4.„Renault“78 825
5.„Ford“77 449
6.„Toyota“68 191
7.„Mer­ce­des-Benz“59 501
8.BMW54 610
9.„Peugeot“46 427
10.„Volvo“45 237.

Šal­ti­nis: VĮ „Re­gi­tra“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami