Prekybą naujais traktoriais atgaivino parama

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-09 06:00
Kol nebuvo galutinai patvirtinta europinė parama, traktorių ir kitos žemės ūkio technikos pardavėjai dalijo ūkininkams bei bendrovėms techniką ir į skolą. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro duo­me­ni­mis, 2015 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je iš vi­so įre­gis­truo­ti 77 nau­ji ra­ti­niai trak­to­riai, ar­ba 28,5 proc. dau­giau nei pra­ėju­sį spa­lį (55).

Dar prieš po­rą mė­ne­sių bu­vo jun­ta­mas sąs­tin­gis ir nau­jų trak­to­rių, ir aps­kri­tai nau­jos že­mės ūky­je skir­tos dirb­ti tech­ni­kos rin­ko­je. And­riaus Ja­ko, Lie­tu­vos že­mės ūkio tech­ni­kos aso­cia­ci­jos (LŽŪ­TA) va­do­vo, tei­gi­mu, pra­ėju­sį mė­ne­sį rin­ka at­si­ga­vo „su­ži­no­jus, kad į Lie­tu­vą jau at­ke­lia­vo par­amos pi­ni­gai iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plė­trai“. „Jau ku­ris lai­kas aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čios įmo­nės trak­to­rius ir ki­tą nau­ją že­mės ūkio tech­ni­ką žem­dir­biams duo­da­vo iš­kart ne­gau­da­mos pi­ni­gų, nes ži­no­jo, kad jie vis tiek at­eis kaip par­ama iš eu­ro­pi­nių fon­dų, o lė­šoms at­ke­lia­vus jas tiks­liai at­gaus. Šiuo me­tu da­lis įmo­nių jau at­siė­mė pi­ni­gus, o ki­tos jų dar lau­kia, nes yra la­bai griež­tos par­amos sky­ri­mo tai­syk­lės, rei­kia at­lik­ti daug il­gai trun­kan­čių biu­ro­kra­ti­nių pro­ce­dū­rų“, – sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Rin­ką gai­vi­na parama

Pa­sak A. Ja­ko, kom­bai­nus ir kai ku­rią ki­tą že­mės ūkio tech­ni­ką LŽŪ­TA na­rės į sko­lą da­li­jo jau va­sa­rą, dar ne­pra­si­dė­jus der­liaus nu­ėmi­mo va­jui. „Stip­res­nis nei anks­čiau re­gis­tra­vi­mo pa­ge­rė­ji­mas bu­vo lap­kri­tį jus­ti dėl to, kad eu­ro­pi­nės par­amos trak­to­riams ir ki­tai že­mės ūkio tech­ni­kai, ku­rios įsi­gi­ji­mas yra fi­nan­suo­ja­mas iš 2014–2020 me­tų Kai­mo plė­tros prog­ra­mai skir­tų lė­šų, pa­grįs­tu­mą jau įver­ti­no ją ad­mi­nis­truo­jan­ti Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mų agen­tū­ra, dėl to gruo­dį lau­kia­ma ir jos at­sis­kai­ty­mų pa­di­dė­ji­mo su ūki­nin­kais. Pa­skui jie pi­ni­gus per­ves ir par­da­vė­jams. Šie ūki­nin­kams ir že­mės ūkio bend­ro­vėms į sko­lą drą­siai tech­ni­ką duo­da dėl to, jog dau­ge­lį sa­vo par­tne­rių ge­rai pa­žįs­ta, ži­no, kad jie vi­si yra są­ži­nin­gi“, – kons­ta­ta­vo A. Ja­kas.

LŽŪ­TA va­do­vo tvir­ti­ni­mu, nė­ra ko bai­min­tis, kad vė­liau že­mės ūkio tech­ni­kos par­da­vi­mas su­ma­žės. „Da­bar yra pra­si­dė­jęs nau­ja­sis 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nis lai­ko­tar­pis, pirk­ti nau­jai že­mės ūkio tech­ni­kai lė­šos yra pa­skirs­ty­tos to­ly­giai vi­siems li­ku­siems ket­ve­riems me­tams, tad ti­ki­mės ir to­ly­gaus par­da­vi­mo“, – at­ei­ties prog­no­zė­mis pa­si­da­li­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Do­mi­na­vo „John Deer“

2014 me­tais Lie­tu­vos ra­ti­nių trak­to­rių rin­ko­je do­mi­na­vo iš Če­ki­jos im­por­tuo­ja­mi „Ze­tor“. Anot Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro, per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 548 nau­ji ra­ti­niai trak­to­riai. Iš jų 105 bu­vo „Ze­tor“, ku­ris ir ta­po po­pu­lia­riau­siu me­tų ra­ti­niu trak­to­riu­mi. Par­da­vę po 78 trak­to­rius an­trą ir tre­čią vie­tas pa­si­da­li­jo MTZ („Be­la­rus“) ir „Ca­se“.

Re­gis­tro duo­me­ni­mis, me­tų pra­džia ra­ti­nių trak­to­rių par­da­vė­jams ne­ža­dė­jo nie­ko ge­ro. Sau­sį ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys šių trans­por­to prie­mo­nių nu­pir­ko 48, ko­vą – 39, va­sa­rį – aps­kri­tai tik­tai 19. Tei­gia­ma, kad vė­liau nau­jų trak­to­rių rin­ką iš­ju­di­no jau­niems ūki­nin­kams skir­ta eu­ro­pi­nė par­ama. Bir­že­lį Lie­tu­vo­je jau bu­vo įre­gis­truo­ti 92, lie­pą – 86 nau­ji trak­to­riai. Pa­skui rin­ka iki lap­kri­čio mė­ne­sio trau­kė­si.

Nuo šių me­tų sau­sio iki gruo­džio 1 die­nos jau įre­gis­truo­ti 734 nau­ji trak­to­riai. Po­pu­lia­riau­si iš jų yra ame­ri­kie­tiš­ki „John Deer“ (įre­gis­truo­ta 119 trak­to­rių) ir „Ca­se“ (97), tre­čio­je vie­to­je – bal­ta­ru­siš­ki MTZ („Be­la­rus“), jų nu­pirk­ta 90.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų ra­ti­nių trak­to­rių mar­kės Lie­tu­vo­je, 2015 m. sau­sis-lapkritis

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„John Deer“119
2.„Case“97
3.MTZ („Be­la­rus“)90
4.„New Holland“75
5.„Valtra“60

Šal­ti­nis: Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų registras

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami