Prekyba naujais traktoriais vyko kukliai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-17 05:59
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-17 05:59
Pernai Lietuvos naujų traktorių rinkoje dominavo čekiški "Zetor".   LŽ archyvo nuotrauka
2014-ai­siais Lie­tu­vos nau­jų trak­to­rių rin­ko­je su­ži­bo nau­ja žvaigž­dė – ge­riau­siai par­duo­da­mas trak­to­rius bu­vo ma­žai lie­tu­viams gir­dė­tas če­kų „Ze­tor“. Ta­čiau ir jis ne­iš­gel­bė­jo pre­ky­bos nau­jais trak­to­riais, ku­ri bu­vo kuk­liau­sia per pa­sku­ti­nį de­šimt­me­tį.

Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) dien­raš­čiui LŽ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo nu­pirk­ti 548 nau­ji trak­to­riai, ar­ba net 80,1 proc. ma­žiau nei 2013 me­tais, kai mū­sų ūki­nin­kai bei įmo­nės įsi­gi­jo 1831 nau­ją trak­to­rių. Ma­žai kam pa­slap­tis, kad už­per­nai nau­jus trak­to­rius sku­bė­ta pirk­ti dėl to, kad nuo 2014 me­tų sau­sio 1-osios Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) lei­džia­ma re­gis­truo­ti tik „Eu­ro 4“ eko­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mą ati­tin­kan­čias šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes, o jos yra bran­ges­nės. Pri­si­pir­kus pi­ges­nių trak­to­rių už­per­nai, per­nai jų po­rei­kis na­tū­ra­liai at­slū­go. Ma­žė­jo jis ir dėl to, kad Lie­tu­vos dar ne­pa­sie­kė nau­jo ES 2014-2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio par­amos pi­ni­gai, už ku­riuos mū­sų ša­ly­je nu­per­ka­ma net 99 proc. trak­to­rių.

Ge­ro re­zul­ta­to nesitiki

Kai ku­rie LŽ kal­bin­ti eks­per­tai spė­jo, kad par­amos pi­ni­gų trū­ku­mas ne­tgi dau­giau nei įves­ti nau­ji rei­ka­la­vi­mai trak­to­rių eko­lo­gi­jai lė­mė, jog 2014-ai­siais Lie­tu­vo­je bu­vo nu­pirk­ta ma­žiau­siai nau­jų trak­to­rių nuo to lai­ko, kai 2004-ai­siais mū­sų ša­lis įsto­jo į ES. Bend­rai iki pra­ėju­sių me­tų ša­lies bend­ro­vės bei ūki­nin­kai įsi­gi­jo apie 15,3 tūkst. nau­jų trak­to­rių. Dau­giau­sia jų (2185) bu­vo įsi­gy­ta 2008-ai­siais. Per de­šimt me­tų an­tras blo­giau­sias re­zul­ta­tas bu­vo fik­suo­tas 2012 me­tais, kai Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti tik 935 nau­ji trak­to­riai. Bet ir tai bu­vo 41,4 proc. dau­giau nei per­nai.

Ma­rius Pra­nai­tis, „Ca­se“ trak­to­rių ga­min­to­jams at­sto­vau­jan­čios bend­ro­vės „Dot­nu­vos pro­jek­tai“ pro­duk­tų spe­cia­lis­tas, dien­raš­čiui LŽ pa­tvir­ti­no, kad la­bai pra­stą pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tą lė­mė pi­ni­gų sty­gius. „Šim­tu pro­cen­tų ga­liu ga­ran­tuo­ti, jog pre­ky­ba su­men­ko dėl iš­se­ku­sios eu­ro­pi­nės par­amos ūki­nin­kams ir že­mės ūkio bend­ro­vėms“, - tei­gė LŽ pa­šne­ko­vas.

Iš 548 nau­jų trak­to­rių, 2014-ai­siais par­duo­tų Lie­tu­vo­je, 472 (80,8 proc.) įsi­gi­jo bū­tent ūki­nin­kai ir že­mės ūkio bend­ro­vės.

M. Pra­nai­čio tei­gi­mu, šie­met nau­jų trak­to­rių par­da­vė­jai ir­gi ne­si­ti­ki stai­gaus pre­ky­bos šuo­lio. „Pa­raiš­kas gau­ti nau­jo 2014-2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio par­amą ūki­nin­kai bei že­mės ūkio bend­ro­vės ga­lės teik­ti tik nuo ge­gu­žės, to­dėl lei­di­mus pirk­ti nau­ją tech­ni­ką gaus ne­bent nuo lie­pos mė­ne­sio. Iki to lai­ko ne­abe­jo­ti­nai tu­rė­si­me mi­ni­ma­lų par­da­vi­mą, vė­liau rei­ka­lai gal­būt pa­ge­rės. Ta­čiau ne­tgi jiems pa­ge­rė­jus an­trą­jį pus­me­tį ge­ro me­ti­nio re­zul­ta­to var­gu ar ver­ta bus lauk­ti“, - svars­tė M. Pra­nai­tis.

„Be­la­rus“ kei­čia "Ze­tor"

ŽŪM sta­tis­ti­ka ro­do, kad per­nai nau­jų trak­to­rių rin­ko­je do­mi­na­vo Če­ki­jo­je ga­mi­na­mi „Ze­tor“, ku­rių bu­vo par­duo­ta 105, ar­ba 19,1 proc. bend­ro 2014-ai­siais par­duo­tos šios ka­te­go­ri­jos tech­ni­kos skai­čiaus. Jais pre­kiau­ja Pa­ne­vė­žy­je re­gis­truo­ta bend­ro­vė „Spe­cag­ra“. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį su jos va­do­vais dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tui ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

„Dot­nu­vos pro­jek­tų“ at­sto­vas M. Pra­nai­tis tei­gė, kad par­da­vė­jų ne­ste­bi­na če­kiš­kų trak­to­rių sėk­mė. „Pag­rin­di­nis jų pri­va­lu­mas – ma­žes­nė kai­na“, - sa­kė „Ca­se“ trak­to­rius par­da­vi­nė­jan­čios bend­ro­vės at­sto­vas.

At­ro­do, „Ze­tor“ nu­kon­ku­ra­vo Bal­ta­ru­si­jo­je ga­mi­na­mus pa­ly­gin­ti pi­gius „Be­la­rus“ mar­kių trak­to­rius, ku­rie ka­ra­liau­da­vo dar anks­tes­nių me­tų Lie­tu­vos nau­jų šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių rin­ko­je.

Že­mės ūky­je dir­ban­čių nau­jų trak­to­rių rin­kos ki­ti­mas 2004-2014 m.

MetaiPar­duo­ta nau­jų trak­to­rių (vnt.)
2004981
20051373
20061532
20071580
20082185
20091490
20101477
20111222
2012935
20131831
2014548

Šal­ti­nis: ŽŪM.

Po­pu­lia­riau­sių nau­jų trak­to­rių Lie­tu­vo­je pen­ke­tu­kas 2014 m.

VietaMarkėPar­duo­ta (vnt.)
1."Ze­tor"105
2-3."Be­la­rus"78
2-3."Ca­se"78
4."John Deer"76
5."Val­tra"38

Šal­ti­nis: ŽŪM.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami