Premjerai sutarė kuo greičiau įsteigti bendrą „Rail Baltica“ įmonę

BNS 2014-06-21 12:00
BNS
2014-06-21 12:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šeš­ta­die­nį Ta­li­ne prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su Lat­vi­jos prem­je­re Laim­do­ta Strau­ju­ma ir Es­ti­jos Vy­riau­sy­bės va­do­vu Taa­vi Roi­va­su pa­si­ra­šė bend­rą par­eiš­ki­mą dėl pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ir su­ta­rė dėl grei­tes­nio bend­ros įmo­nės įkū­ri­mo.

„Su­tar­ta ne­del­siant im­tis vi­sų rei­kia­mų žings­nių na­cio­na­li­niu ly­giu, kad bū­tų pa­tvir­tin­ta ir pa­si­ra­šy­ta ak­ci­nin­kų su­tar­tis bei kuo grei­čiau įsteig­ta bend­ra „Rail Bal­ti­ca“ įmo­nė. Taip pat po­li­ti­nė­je dek­la­ra­ci­jo­je įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad Vil­nius yra „Rail Bal­ti­ca2“ pro­jek­to da­lis ir jį bus sie­kia­ma fi­nan­suo­ti iš eu­ro­pi­nių lė­šų“, – Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas sa­ko Lie­tu­vos prem­je­ras.

Bend­ra tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nė ku­ruos pro­jek­to vyk­dy­mą, taip pat teiks par­aiš­kas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai dėl ge­le­žin­ke­lio sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mo. Treč­da­lį įmo­nės ak­ci­jų tu­rė­tų val­dy­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nė įmo­nė „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­ba, o li­ku­sias ak­ci­jas - Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bend­ro­vės.

Prem­je­rų par­eiš­ki­me pa­tvir­ti­na­ma, jog svar­bu įgy­ven­din­ti „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą kaip šiuo­lai­ki­nės dvi­gu­bos 1435 mm plo­čio vė­žės elek­tri­nių trau­ki­nių li­ni­ją su di­džiau­siu nu­ma­ty­tu 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu at­kar­po­je „Ta­li­nas–­Per­nu–­Ry­ga–­Pa­ne­vė­žys–­Kau­nas“ bei iki Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos. Taip pat iš­reiš­kia­ma par­ama, kad į marš­ru­tą bū­tų įtrauk­ta at­kar­pa „Vil­nius–­Kau­nas“.

Bal­ti­jos ša­lių mi­nis­trai pir­mi­nin­kai su­ta­rė tęs­ti veik­lą, įskai­tant pro­jek­tų par­aiš­kų par­en­gi­mą ir pa­tei­ki­mą jį fi­nan­suo­ti pa­gal Eu­ro­pos inf­ras­truk­tū­ros tink­lų prie­mo­nę (EITP).

Pa­sak Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vy­riau­sy­bių va­do­vų, plė­to­jant re­gio­ni­nį dia­lo­gą, ren­gian­tis ir įgy­ven­di­nant „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą, bu­vo itin svar­bi nuo­la­ti­nė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) par­ama.

To­dėl šeš­ta­die­nį Es­ti­jos sos­ti­nė­je A.But­ke­vi­čius, L.Strau­ju­ma ir T.Roi­va­sas su­si­tin­ka su EK pir­mi­nin­ku Jo­se Ma­nue­liu Bar­ro­su (Žo­ze Ma­nue­liu Ba­ro­su) ap­tar­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų par­tne­rys­tės su­tar­tis, re­gio­ni­nius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus ir su sau­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus.

Ta­li­ne A.But­ke­vi­čius taip pat pa­kvie­tė Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vy­riau­sy­bių va­do­vus į Klai­pė­dos su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo ati­da­ry­mą šių me­tų spa­lį.

„Tai bus is­to­ri­nė die­na šven­čiant nau­jai pa­sta­ty­to SGD lai­vo-sau­gyk­los „In­de­pen­den­ce“ (liet. „Nep­rik­lau­so­my­bė“) at­vy­ki­mą į Klai­pė­dos uos­tą“, – sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Bend­ras „Rail Bal­ti­ca“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je – kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je – apie 300 ki­lo­me­trų.

Lie­tu­va iki 2015 me­tų pa­bai­gos nu­ma­to nu­ties­ti 1,3 mlrd. li­tų ver­tės nau­ją eu­ro­pi­nės 1435 mi­li­me­trų vė­žės ge­le­žin­ke­lį nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no, o įgy­ven­di­nant bend­rą tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pro­jek­tą - po 5-7 me­tų - dar apie 4,4 mlrd. li­tų ver­tės nuo Kau­no iki Lat­vi­jos sie­nos su at­ša­ka iki Vil­niaus. Šiuo me­tu ge­le­žin­ke­lis Lie­tu­vo­je yra ru­siš­kos 1520 mi­li­me­trų vė­žės.

Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis su­jungs Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kažkaip „Rail Baltica“ atžvilgiu Kaunas   78.60.231.248 2014-06-22 16:21:36
Klausimas tik toks, ar Butkevičius (socdemai) stengdamasis, kaip įmanydamas įpiršti Vilniui 100 km. ilgio vėžės atšaką užuot pakeitus vėžės maršrutą per Vilnių. Juk į tai turi lygią teisę su Baltijos, kitų šalių sostinėmis, be to, ekonominiu atžvilgiu svarbu, kad yra dukart didesnis už Kauną. Tai viena. Antra, einant "Rail Baltica" vėžės maršrutui nuo Panevėžio per Kauną, Elką, Balstogę, ruože Panevėžys - Balstogė susidaro apie 300 km. ilgesnis kelias negu einant vėžės maršrutui Panevėžys-Vilnius-Druskininkai -Balstogė tame pačiame ruože: Panevėžys- Balstogė (per Vilnių). Taigi akivaizdu, kad yra būtina ne 100 km. vėžės atšaką "prakišinėti", o spręsti vėžės maršruto pakeitimą - nuo Panevėžio ne per Kauną, o – Vilnių, Druskininkus. Iš to nauda būtų visoms Baltijos šalims. Akivaizdu, kad vėžės maršrutui einant per Kauną iš Vilniaus "Rail Baltica" bus išvykstama ir į jį atvykstama naudojantis ne Kauno, o Balstogės stotimi, kursuojant tarp Vilniaus ir Balstogės specialiems autobusams. Kelionės "Rail Baltica" iš Balstogės būtų apie 300 km trumpesnė. Trumpai sakant, vėžės maršrutui einant per Kauną pajamas už Vilniaus naudojimasi "Rail Baltica" gaus Balstogė (Lenkija), o ne Lietuva. Kokie dėl to susidaro Lietuvai nuostoliai – skaičiavimai nepateikiami. Beje, šio europinės vėžės geležinkelio tikslas buvo trumpiausiu keliu, einant per Baltijos šalių sostines ir Varšuvą, sujungti jas, o vėliau ir Helsinkį, su Berlynu. Tačiau parengtame šios vėžės projekte kažkodėl Lietuvos sostine patapo Kaunas!... Gal visgi Prezidentė ryšis padėti Butkevičiui suprasti kuomet iš „Rail Baltica“ nauda Lietuvai, o ne Lenkijai yra..., pagaliau paklaus kiek dar gali „Rail Baltica“ atžvilgiu Vilnių laikyti Pelenės vietoje.
3 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami