Pretekstas pasipinigauti: sveriami automobiliai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-28 06:00
Nors automobilio konstrukcijos pakeitimus ekspertai nesunkiai gali nustatyti "iš akies", iš Prancūzijos, Nyderlandų ir Danijos atvežtoms naudotoms mašinoms kažin kodėl tai netaikoma. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo lie­pos 1 die­nos ga­lio­jan­čios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos ir jo įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai to­liau pik­ti­na tiek vai­ruo­to­jus, tiek vers­li­nin­kus. Šį­kart "Lie­tu­vos ži­nioms" pa­sis­kun­dė iš Pra­ncū­zi­jos į Lie­tu­vą apy­nau­jas ma­ši­nas im­por­tuo­jan­tys vers­li­nin­kai - jie tvir­ti­na pa­si­ju­tę dis­kri­mi­nuo­ja­mi ar net apip­lė­šia­mi.

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo vil­nie­čiai im­por­tuo­to­jai, įsi­ga­lio­jus nau­jai Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo re­dak­ci­jai, po 2009 me­tų ba­lan­džio 29 die­nos Pra­ncū­zi­jo­je pa­ga­min­tą ir į Lie­tu­vą at­ga­ben­tą au­to­mo­bi­lį, jei tech­ni­nia­me pa­se ne­nu­ro­dy­tas jo svo­ris, pri­va­lu pa­sver­ti. Ki­taip ne­bus leis­ta pe­rei­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) ir, aiš­ku, įre­gis­truo­ti ma­ši­nos.

„Gal ir ne­bū­tų la­bai di­de­lio var­go dėl to svė­ri­mo, jei ne ke­le­tas įtar­ti­nų da­ly­kų. Tar­ki­me, Vil­niaus tech­ni­nės eks­per­ti­zės cen­trai ka­žin ko­dėl nu­krei­pia at­lik­ti svo­rio ma­ta­vi­mus tik į vie­ną vie­tą, esan­čią at­okia­me Kir­ti­mų mi­kro­ra­jo­ne. Čia už au­to­mo­bi­lio svė­ri­mą rei­ka­lau­ja­ma mil­ži­niš­kų pi­ni­gų - be­veik po 100 li­tų. Ži­nau, kad ki­tur sos­ti­nė­je ga­li­ma iš­si­vers­ti ir su 20 li­tų, ta­čiau ki­tų cen­trų pa­žy­mos eks­per­tams ne­tin­ka. Jei į Lie­tu­vą at­si­ve­ži iš kar­to ke­lias­de­šimt au­to­mo­bi­lių, svė­ri­mas smar­kiai ker­ta per ki­še­nę“, - guo­dė­si LŽ pa­šne­ko­vai. Jie pik­ti­no­si, kad Lie­tu­vo­je vei­kian­tys tech­ni­nių eks­per­ti­zių cen­trai mel­žia iš Pra­ncū­zi­jos į mū­sų ša­lį ma­ši­nas ga­be­nan­čius vers­li­nin­kus.

Į vo­kiš­kus - ki­toks požiūris

Pa­si­ro­do, į au­to­mo­bi­lius, at­vež­tus iš Vo­kie­ti­jos, tech­ni­nės eks­per­ti­zės cen­truo­se žiū­ri­ma li­be­ra­liau. Tei­si­na­ma­si, esą jų tech­ni­niai pa­sai vi­suo­met tvar­kin­gi, įra­šy­tas ir ma­ši­nų svo­ris. „Mums, pra­ncū­ziš­kų au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­jams, pa­ta­ria­ma prie­kaiš­tus reikš­ti ga­min­to­jams, ku­rie tech­ni­nia­me ma­ši­nos pa­se ne­re­tai ne tik jos svo­rio, bet ir ki­tų par­ame­trų ne­nu­ro­do. Vo­kie­čių do­ku­men­tai vi­suo­met bū­na su­tvar­ky­ti. Bet ar­gi mes, im­por­tuo­to­jai, kal­ti, kad Pra­ncū­zi­jo­je pri­gi­jo tra­di­ci­ja pil­dy­ti do­ku­men­tus ki­taip nei Vo­kie­ti­jo­je?“ - klau­sė vers­li­nin­kai.

Anot jų, prieš įsi­ga­lio­jant Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms ne­rei­kė­jo sver­ti au­to­mo­bi­lių, at­vež­tų iš Pra­ncū­zi­jos. „2009-ai­siais ir vė­liau pa­ga­min­tos ma­ši­nos yra pa­ly­gin­ti nau­jos, vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ vi­są jų do­ku­men­ta­ci­ją ga­li leng­vai ras­ti ga­min­to­jų duo­me­nų ba­zė­se. Bet įsi­ga­lio­jus nau­joms pa­tai­soms re­gis­tra­ci­jos tvar­ka pa­si­kei­tė iš es­mės“, - ste­bė­jo­si im­por­tuo­to­jai.

Ne svė­ri­mas, o ekspertizė

LŽ iš­siaiš­ki­no, kad Vil­niu­je šiuo me­tu ga­lio­jan­tis au­to­mo­bi­lio svė­ri­mo įkai­nis, ku­ris sie­kia, vers­li­nin­kų žo­džiais, „i­ki šim­to li­tų“, nė­ra pats di­džiau­sias Lie­tu­vo­je. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­do­je ma­ši­nas sve­rian­ti bend­ro­vė „Trans­ko­na“ ima dau­giau. In­ter­ne­te nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu at­si­lie­pęs ir Al­gi­man­tu pri­sis­ta­tęs įmo­nės dar­buo­to­jas sa­kė, kad uos­ta­mies­ty­je pa­sver­ti leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį kai­nuo­ja 150 li­tų, o ko­mer­ci­nę trans­por­to prie­mo­nę - dar bran­giau.

Ma­ža to, ma­ši­na į tech­ni­nės eks­per­ti­zės cen­trą pri­va­lo at­vyk­ti pil­nu ba­ku de­ga­lų. „Žiū­ri­me, ar ji ati­tin­ka ga­myk­li­nį svo­rį. Ga­myk­lo­je au­to­mo­bi­lio svo­ris nu­sta­to­mas ta­da, kai ba­kas yra 90 proc. už­pil­dy­tas. Ma­ši­no­je taip pat tu­ri sė­dė­ti vai­ruo­to­jas, bū­ti at­sar­gi­nis ra­tas, įran­kių dė­žė ir t. t.“, - dien­raš­tį LŽ in­for­ma­vo UAB Kau­no tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­jas.

Tie­sa, nei klai­pė­diš­kis, nei kau­nie­tis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kaip nu­sta­to­mas ma­ši­nos svė­ri­mo ta­ri­fas. Tai iš­dės­tė Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios eks­per­ti­zių bend­ro­vės „Trans­por­to stu­di­jos“ vy­riau­sia­sis eks­per­tas Ra­mū­nas Vė­la­vi­čius. Jo tei­gi­mu, „kal­bant apie au­to­mo­bi­lių svė­ri­mą ne­rei­kė­tų ak­cen­tuo­ti vien ma­ši­nos svo­rio nu­sta­ty­mo“.

Ramūnas Vėlavičius: "Ekspertizės atliekamos tiems automobiliams, kurių techninėje dokumentacijoje trūksta vieno ar kelių duomenų, o mašinos svoris - vienas iš jų." / LŽ archyvo nuotrauka

„Vals­ty­bė ne­re­gu­liuo­ja eks­per­ti­zių kai­nų, to­dėl ta­ri­fai nu­sta­to­mi įmo­nių va­do­vų įsa­ky­mais. Eks­per­ti­zės at­lie­ka­mos tiems au­to­mo­bi­liams, ku­rių tech­ni­nė­je do­ku­men­ta­ci­jo­je trūks­ta vie­no ar ke­lių duo­me­nų. Ma­ši­nos svo­ris - vie­nas iš jų“, - aiš­ki­no R. Vė­la­vi­čius. Anot eks­per­to, jei au­to­mo­bi­lio tech­ni­nia­me pa­se trūks­ta bent vie­no duo­mens, pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus jis ne­ga­li bū­ti re­gis­truo­ja­mas Lie­tu­vo­je. „Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad ša­ly­je re­gis­truo­ja­mos tik tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rių ti­pas yra pa­tvir­tin­tas. Pa­ties ti­po pa­tvir­ti­ni­mo, ki­taip - ati­tik­ties ver­ti­ni­mo, kri­te­ri­jus įsa­ky­mais pa­tvir­ti­no su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ir Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) vir­ši­nin­kas. To rei­ka­lau­ja ir 1999 me­tais pri­im­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

R. Vė­la­vi­čius pri­mi­nė, kad eks­per­ti­zės pro­ce­dū­ros ati­ma la­bai daug lai­ko. „Vien do­ku­men­tų for­mi­ni­mas kiek už­trun­ka!“ - pa­brė­žė eks­per­tas. To­dėl, anot jo, ir eks­per­ti­zės kai­na to­kia di­de­lė.

Tai­sys nor­mi­nius aktus

Vis dėl­to R. Vė­la­vi­čius pri­pa­ži­no, kad da­bar ga­lio­jan­tys nor­mi­niai ak­tai nė­ra to­bu­li. „Kiek ži­nau, tas prob­le­mas ban­do­ma spręs­ti. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ins­pek­ci­ja (VKTI – aut.) tam ti­kriems po­ky­čiams lyg ir ren­gia­si“, - at­sar­giai kal­bė­jo jis.

Su­nku su­vok­ti, ko­dėl tech­ni­nes eks­per­ti­zes rei­ka­lau­ja­ma at­lik­ti tik apy­nau­jiems, dau­giau­sia 5 me­tų au­to­mo­bi­liams. Juk jų tech­ni­nė būk­lė bent jau teo­riš­kai tu­rė­tų bū­ti ge­res­nė nei nau­do­tų de­šim­ties ar dar se­nes­nių ma­ši­nų, ku­rių Lie­tu­vo­je nu­per­ka­ma dau­giau­sia.

Dėl tech­ni­nių eks­per­ti­zių rei­ka­lin­gu­mo R. Vė­la­vi­čius pa­aiš­ki­no štai ką: „Eks­per­tai žiū­ri komp­lek­siš­kai. Ki­taip ta­riant, ma­no, kad jei nė­ra vie­no duo­mens, ga­li bū­ti ir ki­tų trū­ku­mų. Di­džiau­sias jų – per­dirb­ta, pa­keis­ta kons­truk­ci­ja. Jei­gu ma­ši­na sve­ria dau­giau ar ma­žiau, ne­gu yra nu­ro­dęs ga­min­to­jas, o gra­fa apie jos svo­rį ne­už­pil­dy­ta, ga­li bū­ti pa­keis­ta kons­truk­ci­ja. Tai eks­per­tas ir pri­va­lo įver­tin­ti.“

„Trans­por­to stu­di­jų“ at­sto­vas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kas pa­si­kei­čia, jei au­to­mo­bi­lių, tar­ki­me, at­vež­tų iš Vo­kie­ti­jos, do­ku­men­tai bū­na tvar­kin­gi ir svo­ris juo­se nu­ro­dy­tas. Ar kas nors ga­li duo­ti ga­ran­ti­ją, kad šių trans­por­to prie­mo­nių kons­truk­ci­ja nie­kuo­met ne­bu­vo keis­ta? Ko­dėl to­kiu at­ve­ju iš vo­kiš­kų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų be­veik ne­rei­ka­lau­ja­ma da­ry­ti eks­per­ti­zių?

R. Vė­la­vi­čius pri­pa­ži­no, jog nu­sta­ty­ti, „ar yra au­to­mo­bi­lio kons­truk­ci­jos pa­kei­ti­mų, ga­li­ma ir re­gis­truo­jant jį bei at­lie­kant tech­ni­nę ap­žiū­rą“. Ir tai ne­su­dė­tin­ga pa­da­ry­ti net "iš akies" - vi­sai ne­bū­ti­na ma­ši­nos sver­ti. „Jei per­da­ry­mo po­žy­miai ma­to­mi, aiš­kūs, to­kiu at­ve­ju ski­ria­ma eks­per­ti­zė“, - sa­kė jis. Ta­čiau eks­per­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad „čia jau ki­ti po­žy­miai“. „O re­gis­tra­ci­jos duo­me­nų ne­bu­vi­mas yra vie­nas po­žy­mių, kad su ta trans­por­to prie­mo­ne kaž­kas ne taip“, - dės­tė LŽ pa­šne­ko­vas.

Šiaip ar taip, vis tiek ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl pra­ncū­ziš­ki au­to­mo­bi­liai, sto­ko­jant duo­me­nų apie juos, iš­kart siun­čia­mi at­lik­ti tech­ni­nės eks­per­ti­zės, o vo­kiš­ki – tik ta­da, kai „aiš­kiai ma­ty­ti per­da­ry­mo po­žy­mių“? R. Vė­la­vi­čius at­sa­kė: „Pra­si­dė­jus šiai veik­lai nuo lie­pos 1 die­nos aiš­kė­ja, kad kai ku­rioms vals­ty­bėms tie­siog bū­din­ga ne­nu­ro­dy­ti vie­no­kių ar ki­to­kių duo­me­nų. Tarp to­kių ša­lių yra ne vien Pra­ncū­zi­ja, bet ir Ny­der­lan­dai, Da­ni­ja. Kiek ži­nau, tas prob­le­mas ban­do­ma spręs­ti.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami