Prie Baltijos mažėjo naudotų automobilių paklausa

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-24 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bal­ti­jos ša­lys to ne­ma­tė nuo pa­sau­li­nės eko­no­mi­nės kri­zės lai­kų – per tris šių me­tų ket­vir­čius 8 proc. su­ma­žė­jo į Es­ti­ją, Lat­vi­ją ir Lie­tu­vą pir­mą­kart įve­ža­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių.

Sau­sį-rug­sė­jį į Bal­ti­jos ša­lis bu­vo pir­mą­kart įvež­ta 147,8 tūkst. nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, per­nai tuo pa­čiu me­tu – 160,6 tūkst. – tai ro­do portalo au­to.plius.ty­ri­mai.ba­ro­me­tras.lt pa­tei­kia­mų duo­me­nų ana­li­zė.

Ki­taip ta­riant, tri­jų ša­lių va­ži­nė­tų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka su­si­trau­kė 12,8 tūkst. šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių. Įdo­mu, kad iš šio kie­kio net 91,4 proc. (11,7 tūkst.) su­da­rė į Lie­tu­vą ne­at­ke­lia­vę au­to­mo­bi­liai.

Ta­čiau mū­sų ša­lis tra­di­ciš­kai iš­li­ko nau­do­tų leng­vų­jų ma­ši­nų par­da­vi­mo ly­de­rė. Nuo sau­sio 1 d. iki spa­lio 1 d. lie­tu­viai nu­pir­ko ir­/ar per­par­da­vė 88,1 proc. nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 59,6 proc. vi­so Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je rea­li­zuo­to nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių kie­kio. Per­nai sau­sį-rug­sė­jį ši da­lis su­da­rė 62,1 proc. (ta­da mū­sų ša­lies vers­li­nin­kai rea­li­za­vo 99,8 tūkst. nau­do­tų ma­ši­nų).

Vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se iš nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­riau­sias bu­vo „Volks­wa­gen Pa­ssat“. Lie­tu­viai bu­vo la­biau­siai pa­mi­šę dėl šio mo­de­lio – per tris ket­vir­čius nu­pir­ko­me 6694 „pa­sa­tus“. Lat­viai jų įsi­gi­jo 1975, es­tai – 1256.

Po­pu­lia­riau­sių tarp Bal­ti­jos ša­lių pi­lie­čių sau­sio-rug­sė­jo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pen­ke­tu­kuo­se do­mi­na­vo vo­kiš­kos nau­do­tos ma­ši­nos, nors jų mo­de­liai ir sky­rė­si. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je an­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą bu­vo „O­pel Za­fi­ra“, Lat­vi­jo­je – „Au­di A4“, o Es­ti­jo­je – „Au­di A6“. Tri­jų vals­ty­bių po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pen­ke­tu­kuo­se bu­vo tik vie­na ne vo­kiš­kos kil­mės ma­ši­na – šve­diš­kas pa­di­din­to pra­va­žu­mo uni­ver­sa­las „Vol­vo V70“/“Vol­vo XC70“, ku­ris Lat­vi­jos po­pu­lia­ru­mo rei­tin­ge užė­mė 4 vie­tą.

Lie­tu­vos po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pen­ke­tu­kas, 2015 m. sau­sis-rugsėjis

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)
1.„Volks­wa­gen Passat“6694
2.„O­pel Zafira“4698
3.„Au­di A6“4330
4.„O­pel Astra“3849
5.„5 se­ri­jos BMW3817

Šal­ti­nis: pa­gal au­to.plius.ty­ri­mai.ba­ro­me­tras.lt.

Lat­vi­jos po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių pen­ke­tu­kas, 2015 m. sau­sis-rugsėjis

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)
1.„Volks­wa­gen Passat“1975
2.„Au­di A4“1828
3.„Au­di A6“1680
4.„Vol­vo V70/XC701647
5.„Volks­wa­gen Golf/Rabit“1645

Šal­ti­nis: pa­gal au­to.plius.ty­ri­mai.ba­ro­me­tras.lt.

Es­ti­jos po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių pen­ke­tu­kas, 2015 m. sau­sis-rugsėjis

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)
1.„Volks­wa­gen Passat“1256
2.„Au­di A6“1103
3.5 se­ri­jos BMW801
4.„Au­di A4“632
5.3 se­ri­jos BMW801

Šal­ti­nis: pa­gal au­to.plius.ty­ri­mai.ba­ro­me­tras.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami