Prie Lietuvos sienų artėja kinai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-27 06:00
Masiškai pirkti kiniškus automobilius "Geely" ukrainiečius vilioja ir modernus jų dizainas. Gamintojo nuotrauka
Jau ar­ti­miau­siais me­tais Ki­ni­jos ma­ši­nų ga­min­to­jai ža­da at­si­riek­ti 6 proc. Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos. 2013 me­tais jų au­to­mo­bi­liai „Gee­ly“ bu­vo ge­riau­siai par­duo­da­mi Ukrai­no­je. Per­nai šis ki­nų pre­kės ženk­las pir­mą­kart pa­te­ko tarp dvi­de­šim­ties per­ka­miau­sių ma­ši­nų mar­kių Bal­ta­ru­si­jo­je.

Pra­ėju­siais me­tais ki­nų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je, kaip pra­ne­ša ša­lies au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­kos kom­pa­ni­ja „Av­tos­tat“, pa­di­dė­jo 1,1 proc. - iki maž­daug 100 tūkst. nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių ir ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių. Va­di­na­si, per­nai 3,7 proc. iš 2,6 mln. ru­sų nu­pirk­tų nau­jų ma­ši­nų bu­vo ki­niš­kos. Gal­būt šis skai­čius ir ne­atro­dy­tų di­de­lis, jei ta pa­ti sta­tis­ti­kos kom­pa­ni­ja ne­skelb­tų, kad 2012 me­tais ki­niš­kų au­to­mo­bi­lių da­lis Ru­si­jos rin­ko­je su­da­rė tik 2,6 pro­cen­to.

Dar spar­tes­niu tem­pu pre­ky­ba ki­nų trans­por­to prie­mo­nė­mis di­dė­ja Ukrai­no­je. Šios ša­lies ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Au­to­kon­sul­ting“ duo­me­ni­mis, net 12,4 proc. ukrai­nie­čių 2013-ai­siais nu­pirk­tų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių at­ke­lia­vo iš Ki­ni­jos.

Svar­biau­sias ko­zi­ris - ma­ža kaina

Iš tri­jų ša­lia Lie­tu­vos esan­čių sla­vų ša­lių kol kas vi­siš­kai men­kas ki­niš­kų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas fik­suo­ja­mas tik Bal­ta­ru­si­jo­je. Ta­čiau jos val­džia, siek­da­ma ras­ti at­sva­rą Va­ka­ruo­se ir Ja­po­ni­jo­je bei Pie­tų Ko­rė­jo­je ga­mi­na­moms ma­ši­noms, dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių aki­vaiz­džiai pro­te­guo­ja ki­nų trans­por­to prie­mo­nes. Tai ga­li reikš­ti, kad jau ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je ti­kė­ti­nas jų par­da­vi­mo šuo­lis.

Į Ukrai­ną vers­lo rei­ka­lais daž­nai vyks­tan­tis Vo­kie­ti­jos kon­cer­no BMW AG kon­sul­tan­tas Ro­lan­das Sta­tu­le­vi­čius dien­raš­čiui LŽ tei­gė, jog di­dė­jan­čiu ki­niš­kų au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mu bent jau tarp ukrai­nie­čių nė­ra ko ste­bė­tis. „Pa­gal su­tar­tį su vo­kie­čiais Ukrai­no­je pri­žiū­riu vie­tos BMW au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­ją. Re­gu­lia­riai lan­kau­si šio­je ša­ly­je jau tre­jus me­tus ir ma­tau, kaip čia po­pu­lia­rė­ja ki­niš­kų mar­kių ma­ši­nos. Dau­gu­ma Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tų au­to­mo­bi­lių, ku­riuos no­riai per­ka ukrai­nie­čiai, pri­klau­so vi­du­ti­nei kla­sei. Di­dė­jan­tį ki­niš­kų ma­ši­nų po­pu­lia­ru­mą pir­miau­sia aiš­kin­čiau ma­ža kai­na - jos pi­gios", - pa­brė­žė LŽ pa­šne­ko­vas.

Rolandas Statulevičius: "Kadaise neginčijamas naujų automobilių pardavimo lyderis Ukrainoje buvo "AvtoVAZ" - rusiškų „Lada“ sedanų ir hečbekų gamintojas."/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Ki­niš­kais kei­čia rusiškus

Ta­čiau R.Sta­tu­le­vi­čius pri­dū­rė, kad ukrai­nie­čių su­si­do­mė­ji­mą nau­jais ki­niš­kais au­to­mo­bi­liais ska­ti­na ir ki­tas da­ly­kas. „Ka­dai­se ne­gin­či­ja­mas nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo ly­de­ris Ukrai­no­je bu­vo ru­siš­kų „La­da“ se­da­nų ir heč­be­kų ga­min­to­jas "Av­to­VAZ". Vė­liau ša­lies rin­ką spar­čiai pra­dė­jo už­ka­riau­ti vie­to­je su­rink­tos ko­rė­jie­tiš­kų mar­kių ma­ši­nos. Nors Ukrai­no­je at­lie­ka­mi tik mi­ni­ma­lūs su­rin­ki­mo dar­bai, jie pa­de­da iš­veng­ti dra­ko­niš­kų mui­to mo­kes­čių įve­ža­moms ma­ši­noms, ku­rių kai­na dėl mui­tų daž­nai pa­ky­la net dvi­gu­bai. Ki­nai į Ukrai­nos rin­ką, ma­no duo­me­ni­mis, at­ėjo ne­se­niai, gal prieš tre­jus ar dve­jus me­tus, ta­čiau jau spė­jo at­si­riek­ti ne­men­ką jos da­lį. Ir ne vien dėl vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams prie­ina­mų kai­nų. Ki­niš­kų ir iš da­lies ko­rė­jie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių pra­na­šu­mas yra tai, kad juo­se už to­kią pat kai­ną, ko­kia siū­lo­mos ru­siš­kos ma­ši­nos, su­mon­tuo­ta kur kas dau­giau sau­gu­mo ir kom­for­to įran­gos, pa­vyz­džiui, elek­tri­niai lan­gai, kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­ma. Aki­vaiz­džiai ge­res­nis ir ki­niš­kų bei ko­rė­jie­tiš­kų ma­ši­nų vi­daus ir iš­orės di­zai­nas“, - aiš­ki­no R.Sta­tu­le­vi­čius.

Per­nai Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Gee­ly“ Ukrai­no­je par­da­vė 12,1 tūkst. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir bu­vo tre­čia tarp ga­min­to­jų. Šių me­tų ba­lan­dį, aso­cia­ci­jos „U­krau­top­rom“ duo­me­ni­mis, „Gee­ly“ au­to­mo­bi­liais pre­kiau­ta jau ge­riau­siai.

Šim­ta­mi­li­jo­ni­nės investicijos

Tur­tin­ges­nės įran­gos ir mo­der­nes­nio di­zai­no ki­niš­kos trans­por­to prie­mo­nės ne­abe­jo­ti­nai už­ka­riaus vis dau­giau vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jų ir Ru­si­jo­je bei Bal­ta­ru­si­jo­je. Juo­lab jog Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tų ma­ši­nų kai­nos, kad ir ko­kie bū­tų dra­ko­niš­ki mui­tai, tai­ko­mi iš tre­čių­jų ša­lių į Mui­tų są­jun­gos vals­ty­bes im­por­tuo­ja­miems nau­jiems au­to­mo­bi­liams, vis tiek pa­na­šios į tas, ku­rių ru­sai pra­šo už „La­da“ ar „Ni­va“. Pa­vyz­džiui, Bal­ta­ru­si­jo­je "Gee­ly" kai­nuo­ja nuo 12 790 JAV do­le­rių (apie 32 tūkst. li­tų), Ru­si­jo­je pui­kaus di­zai­no heč­be­kas „FAW Oley“ – nuo 430 tūkst. rub­lių (31,7 tūkst. li­tų). Tik la­bai ne­daug, gal pu­san­tro tūks­tan­čio li­tų, ma­žiau at­sieis nau­ja­sis „La­da Ves­ta“, ku­rį Tol­ja­ty­je (Ru­si­ja) įsi­kū­ru­si „Av­to­VAZ“ ga­myk­la ža­da jau ar­ti­miau­siu lai­ku pa­da­ry­ti sa­vo flag­ma­nu.

Ta­čiau ki­nai ir­gi ne­mie­ga. Vi­sai ne­se­niai Ru­si­jos lei­di­nys „Ko­mer­sant“ pa­skel­bė, kad jau ne­tru­kus Ki­ni­jos kon­cer­nas „Great Wall Mo­tor“ Tu­los sri­ty­je ža­da sta­ty­ti mil­ži­niš­ką au­to­mo­bi­lių ga­myk­lą, į ku­rią bus in­ves­tuo­ta apie 853 mln. JAV do­le­rių (maž­daug 1,6 mlrd. li­tų). Ti­kė­ti­na, jog pra­dė­jus ri­den­ti au­to­mo­bi­lius nuo kon­ve­je­rių Ru­si­jo­je ir nu­sto­jus juos vež­ti iš Ki­ni­jos, „Great“ taps dar pi­ges­ni ir atims dar di­des­nę da­lį py­ra­go iš vie­to­je pa­ga­min­tų ma­ši­nų rin­kos. Ma­ža to, „Great Wall Mo­tor“ - tik vie­nas iš dau­gy­bės Ki­ni­jos ga­min­to­jų, ke­ti­nan­čių in­ves­tuo­ti Ru­si­jo­je šim­tus mi­li­jo­nų ar jau in­ves­ta­vu­sių de­šim­tis mi­li­jo­nų JAV do­le­rių.

Po­pu­lia­riau­si ki­niš­kų mar­kių au­to­mo­bi­liai Ru­si­jo­je 2013 m.

VietaMarkėPar­duo­ta (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
1."Li­fan"27 467+34
2."Gee­ly"27 263+55
3."Great Wall"19 954+39
4."Che­ry"19 855+4.

*Pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais.

Šal­ti­nis: "Av­tos­tat"

Po­pu­lia­riau­sių mar­kių au­to­mo­bi­liai Ukrai­no­je 2014 m. ba­lan­dį, vnt.

1."Gee­ly"964
2."Toyo­ta"913
3.ZAZ775
4."Hyun­dai"382
5."Kia"326

Šal­ti­nis: "Ukrau­top­rom"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami