Prie trijų ambasadų – skriaudžiamų vežėjų protestai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-29 12:10
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-29 12:10
Prie ambasadų trečiadienį surengtoje protesto akcijoje Lietuvos vežėjai reikalavo vienodų konkurencijos sąlygų. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Tre­čia­die­nio ry­tą Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­žė­jai su­ren­gė pro­tes­to ak­ci­jas prie Pra­ncū­zi­jos, Bel­gi­jos ir Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­dų Vil­niu­je. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ nuo­mo­ne, šio­se ša­ly­se pa­sta­ruo­ju me­tu pri­im­ti tei­sės ak­tai ne­są­ži­nin­gai ap­ri­bo­ja Lie­tu­vos ve­žė­jų kon­ku­ren­cin­gu­mą, o to­kį re­gu­lia­vi­mą ga­li­ma lai­ky­ti įsi­ki­ši­mu į ki­tų vals­ty­bių vi­daus rei­ka­lus.

„Pro­tes­to ak­ci­ja sie­kia­me dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad skir­tin­gų ES ša­lių ve­žė­jams, bend­ro­je ES rin­ko­je su­da­ro­mos ne­vie­no­dos są­ly­gos. Prieš mus bei ki­tų ry­ti­nių ES vals­ty­bių ve­žė­jus di­džio­sios ša­lys ėmė tai­ky­ti so­cia­li­nį dem­pin­gą. Spe­cia­liai ku­ria­mi to­kie įsta­ty­mai, kad su­ma­žin­tų mū­sų ve­žė­jų kon­ku­ren­cin­gu­mą“, - pa­brė­žė Lie­tu­vos ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Ry­šių su už­sie­nio ša­li­mis ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Dai­nius Ab­ra­ma­vi­čius.

Ka­bi­no­se mie­ga ne tik lie­tu­viai ir lenkai

Lie­tu­vos ve­žė­jus pik­ti­na Bel­gi­jo­je ir Pra­ncū­zi­jo­je įsi­ga­lio­ję rei­ka­la­vi­mai dėl kas­sa­vai­ti­nio poil­sio pra­lei­di­mo trans­por­to prie­mo­nės ka­bi­no­je, ku­riuos ly­di mil­ži­niš­kos bau­dos už nau­jų­jų tai­syk­lių pa­žei­di­mus.

„Protesto akcija siekiame dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingų ES šalių vežėjams, bendroje ES rinkoje sudaromos nevienodos sąlygos", - pažymėjo D. Abramavičius. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Pe­ti­ci­jo­je, ku­rią ve­žė­jai ke­ti­na įteik­ti Bel­gi­jos ir Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­riams, pa­žy­mi­ma, kad, pa­vyz­džiui, Pra­ncū­zi­jo­je yra tik 100 sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, ku­rias re­ko­men­duo­ja Tarp­tau­ti­nė ke­lių trans­por­to są­jun­ga (IRU), ta­čiau tik 14 iš jų sau­go­mos vi­są par­ą, o ša­lia jų – vos 3 vieš­bu­čiai. Už kas­sa­vai­ti­nio poil­sio pra­lei­di­mą vai­ruo­to­jui nu­ma­ty­ta iki 30 tūkst. eu­rų bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų. „Li­na­vos“ at­sto­vų tei­gi­mu, rea­liai to­se ša­ly­se nė­ra su­kur­tos nor­ma­lios inf­ras­truk­tū­ros, kad ga­li­ma bū­tų sau­giai pa­lik­ti ma­ši­ną ir, pa­vyz­džiui, nu­vyk­ti į vieš­bu­tį.

„Šis įsta­ty­mas Bel­gi­jo­je ir Pra­ncū­zi­jo­je jau vei­kia ir ke­le­tas mū­sų ve­žė­jų bu­vo nu­baus­ti. Jei vai­ruo­to­jas kas­sa­vai­ti­nio poil­sio ne­ap­sis­to­ja vieš­bu­ty­je ar mo­te­ly­je ir ne­tu­ri tai pa­tvir­ti­nan­čio kvi­to, jis bau­džia­mas. Įsta­ty­mas yra aki­vaiz­džiai pro­tek­cio­nis­ti­nis. Šiuo­lai­ki­nių vil­ki­kų ka­bi­no­se vai­ruo­to­jams yra su­da­ry­tos tin­ka­mos są­ly­gos poil­siui. Ka­bi­no­se il­si­si ne tik tarp­tau­ti­nius per­ve­ži­mus at­lie­kan­tys vai­ruo­to­jai iš Lie­tu­vos ar ki­tų Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, bet dau­gu­mos ES ša­lių vai­ruo­to­jai“, - pa­ste­bė­jo D. Ab­ra­ma­vi­čius.

Ty­ri­mo baig­ties neprognozuoja

Kar­tu sa­vo in­te­re­sus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je gi­nan­tys Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Če­ki­jos, Bul­ga­ri­jos, Ru­mu­ni­jos ve­žė­jai nuo­gąs­tau­ja ne tik dėl nau­jų įsta­ty­mų Pra­ncū­zi­jo­je ir Bel­gi­jo­je, bet ir nuo šių me­tų Vo­kie­ti­jo­je įsi­ga­lio­ju­sio rei­ka­la­vi­mo dar­buo­to­jams mo­kė­ti ne ma­žes­nį kaip 8,5 eu­ro va­lan­di­nį at­ly­gį. Šis rei­ka­la­vi­mas tai­ko­mas ir šio­je ša­ly­je esan­tiems vai­ruo­to­jams iš už­sie­nio. Nors da­lį sa­vo at­ly­gi­ni­mo vai­ruo­to­jai gau­na kaip ko­man­di­ruot­pi­ni­gius, Vo­kie­ti­ja iki šiol nė­ra pa­tei­ku­si ofi­cia­laus iš­aiš­ki­ni­mo, ka­da šios lė­šos pa­ten­ka į mi­ni­ma­laus va­lan­di­nio dar­bo už­mo­kes­čio ka­te­go­ri­ją, o ka­da ne.

„Lai­ki­nai iš­im­tis tai­ko­ma tik tran­zi­tu per Vo­kie­ti­ją vyk­do­miems per­ve­ži­mams. Ta­čiau jei kro­vi­nys iš­krau­na­mas ar­ba pa­krau­na­mas Vo­kie­ti­jo­je, mi­ni­ma­laus at­ly­gio įsta­ty­mas ga­lio­ja. Ne­aiš­ku, kaip pa­kryps Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos šiuo me­tu vyk­do­mas ty­ri­mas ir ar, mū­sų ver­ti­ni­mu, pro­tek­cio­nis­ti­niams šių ES vals­ty­bių veiks­mams bus už­kirs­tas ke­lias. Kol Ko­mi­si­ja spren­džia, mes ve­žė­jams ir jų vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja­me lai­ky­tis vi­sų nau­jų rei­ka­la­vi­mų“, - sa­kė „Li­na­vos“ at­sto­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami