Prie vairo be vairuotojo pažymėjimo – tūkstančiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-01 06:00
Dažniau pareigūnams įkliūva asmenys, kurie vairuoja niekada neįgiję teisės vairuoti, o ne tie, kurie yra praradę šią teisę. LŽ archyvo nuotrauka
Ne­tu­ri tei­sės sės­ti prie vai­ro, bet vis tiek vai­ruo­ja – ava­rin­gu­mu gar­sė­jan­čio­je Lie­tu­vo­je jau ta­po įpras­ta. Per šiuos me­tus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) par­ei­gū­nai iš­aiš­ki­no jau be­veik 3000 as­me­nų, ku­rie vai­ra­vo už­mir­šę vie­ną par­ei­gą – įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti ati­tin­ka­mos ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes. Spjau­ti į įsta­ty­mus ir elg­tis nu­si­kals­ta­mai ska­ti­na ne­bau­džia­mu­mas ir val­džios be­jė­giš­ku­mas.

Kaip ro­do ke­lių po­li­ci­jos rei­dų re­zul­ta­tai, įsta­ty­mų pa­žei­dė­jai, pri­lygs­tan­tys nu­si­kal­tė­liams, drą­siai sė­da prie vai­ro ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės ne tik nuo­ša­lio­se vie­to­vė­se, bet ir mies­te. Štai per vie­ną pa­sta­rų­jų ry­ti­nių rei­dų tik vie­no­je vie­to­je Vil­niu­je vos per ke­lias va­lan­das į po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ran­kas pa­te­ko 4 vai­ruo­to­jai, ne­tu­rin­tys tei­sės vai­ruo­ti. Per vie­ną sa­vai­tę Vil­niaus aps­kri­ty­je su­lai­ky­ta 14 to­kių pa­žei­dė­jų. Ir tai – ne jau­nuo­liai ar pa­aug­liai. Prie vai­ro su­lai­ko­mi ar­ba žūs­ta ne­tu­rė­ję tei­sės vai­ruo­ti 40–48 me­tų vy­rai.

Bau­dos neatgraso

Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo Dei­vis Kul­vie­tis, LKPT Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas, šie­met iki ge­gu­žės 27 die­nos par­ei­gū­nai iš­aiš­ki­no 2828 trans­por­to prie­mo­nes vai­ra­vu­sius as­me­nis, ne­tu­rin­čius tei­sės vai­ruo­ti.

„To­kio nu­si­žen­gi­mo daž­nu­mas ne­prik­lau­so nuo su­stab­dy­mo vie­to­vės. Daž­niau par­ei­gū­nams įkliū­va as­me­nys, ku­rie vai­ruo­ja nie­ka­da ne­įgi­ję tei­sės vai­ruo­ti, o ne tie, ku­rie yra pra­ra­dę šią tei­sę, – sa­kė D. Kul­vie­tis ir pri­dū­rė: – Pri­va­lo bū­ti su­kur­ta efek­ty­vi to­kių nu­si­žen­gi­mų pre­ven­ci­ja. Ne­at­siž­vel­giant į am­žių, tu­ri bū­ti ska­ti­na­mas vai­ruo­to­jų są­mo­nin­gu­mas, taip pat tu­ri bū­ti ži­no­ma, kad toks žmo­gus ne­iš­vengs at­sa­ko­my­bė. To­kių žmo­nių, ku­rie vai­ruo­ja ne­įgi­ję to­kios tei­sės, at­žvil­giu bū­tų veiks­min­gos vi­sos prie­mo­nės, ma­nau, taip pat tos, ku­rios ri­bo­tų taip nu­si­žen­gu­sio as­mens veiks­nu­mą – pa­vyz­džiui, jis ne­ga­lė­tų gau­ti ne­mo­ka­mų me­di­ci­nos pa­slau­gų, ne­tek­tų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ar pa­na­šiai.“

LKPT at­sto­vas pri­dū­rė, kad as­me­nys, ne­tu­rin­tys tei­sės vai­ruo­ti, yra ne­at­sa­kin­gi ir ne­jaus­da­mi at­sa­ko­my­bės už sa­vo veiks­mus ke­lia di­de­lę grės­mę ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį LR Ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mas ne­tu­rint tei­sės vai­ruo­ti už­trau­kia bau­dą nuo 289 iki 434 eu­rų ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nį areš­tą.

Jei as­muo vai­ra­vo, kai pra­ra­do to­kią tei­sę, bau­da iš­au­ga nuo 434 iki 724 eu­rų.

Taip pat de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad vien per­da­vi­mas vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę as­me­niui, ne­tu­rin­čiam tei­sės vai­ruo­ti ar ne­tu­rin­čiam tei­sės vai­ruo­ti to­kios rū­šies trans­por­to prie­mo­nių, už­trau­kia bau­dą nuo 57 iki 115 eu­rų.

Ne­su­ge­ba su­vok­ti pasekmių

Kas truk­do tūks­tan­čiams gy­ven­to­jų prieš sė­dant prie vai­ro įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti? Ar tai le­mia at­sa­ko­my­bės trū­ku­mas ir bend­ras mo­ra­li­nis nuo­smu­kis bet ku­rio­je gy­ve­ni­mo sri­ty­je?

Kai ku­rie ne­tu­rin­tys vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo su­gau­ti ban­do tei­sin­tis, ne­va skurs­ta – esą tu­rė­jo pi­ni­gų tik ge­ro­kai su­pu­vu­siai ma­ši­nai įsi­gy­ti, o vai­ra­vi­mo kur­sai jiems ne­va per bran­gūs, to­dėl ir lei­džia sau vai­ruo­ti nie­ka­da ne­si­mo­kę nei eis­mo, nei vai­ra­vi­mo ir ne­tu­rė­da­mi tei­sės, ri­zi­kuo­da­mi sa­vo ir ap­lin­ki­nių gy­vy­be.

Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Da­rius Le­sic­kas to­kiu pa­si­tei­si­ni­mu ne­ti­ki. Pa­sak jo, dėl di­de­lės vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­jos jų pa­slau­gų kai­nos ti­krai nė­ra iš­pūs­tos. „Nors vai­ra­vi­mo kur­sai prie­ina­mi ne tik did­mies­čiuo­se, bet ir ma­žuo­se mies­te­liuo­se, kur re­gio­ni­nės vai­ra­vi­mo mo­kyk­los pa­čios su­si­ren­ka mo­ki­nius, at­si­ve­ža į mo­kyk­lą, vis tiek be tei­sių iš tie­sų tu­ri­me daug va­ži­nė­jan­čių. Ši si­tua­ci­ja su­nkiai spren­džia­ma ir, ma­tyt, su­nkiai bus iš­gy­ven­din­ta, jei nuo­lat gar­siai apie šią prob­le­mą ne­kal­bė­si­me“, – pa­žy­mė­jo D. Le­sic­kas.

Vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vas bu­vo lin­kęs ma­ny­ti, kad prie­žas­tis yra ne kas ki­ta, kaip ne­at­sa­kin­gas vi­suo­me­nės po­žiū­ris į eis­mo sau­gu­mą. „Mo­ky­ma­sis pas mus vis dar aso­ci­juo­ja­mas su baus­me, prie­var­ti­niu da­ly­ku. Vai­ra­vi­mo mo­kyk­los ban­do mo­ky­mo­si pro­ce­są pa­įvai­rin­ti, bet kaž­ko­kio šou iš rim­to da­ly­ko ne­pa­da­ry­si. Jei no­ro mo­ky­tis toks pi­lie­tis ne­tu­ri, eg­za­mi­nų bi­jo, o apie pa­sek­mes ne­la­bai su­si­mąs­to ar su­pran­ta, tai ir vai­ruo­ja ne­tu­rė­da­mas tam tei­sės“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Kaip gai­va­li­nė nelaimė

Tie­sa, pa­sak D. Le­sic­ko, yra ir iš­skir­ti­nė trans­por­to prie­mo­nių ka­te­go­ri­ja, ku­ria va­ži­nė­ti tie­siog „taip pri­im­ta“ – ne­tu­rint tei­sės – tai mo­to­cik­lai.

„Už tai at­sa­kin­ga ir vai­ruo­to­jus eg­za­mi­nuo­jan­ti „Re­gi­tra“. Mat A ka­te­go­ri­jos vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nas se­zo­ni­nis, o ei­lės jį iš­lai­ky­ti la­bai di­de­lės. Kol prie­ina ei­lė, no­rin­čiam vai­ruo­ti ten­ka lauk­ti la­bai il­gai, be to, ga­li tek­ti per­lai­ky­ti – taip ga­li tą va­sa­rą sa­vo ei­lės ir ne­be­su­lauk­ti. Dėl tų ei­lių jau ne­be pir­mi me­tai yra prob­le­ma. Tai ir ska­ti­na mo­to­cik­lų sa­vi­nin­kų sa­vi­va­lę – vai­ruo­ti ne­su­lau­kus eg­za­mi­no, ne­ga­vus pa­žy­mė­ji­mo ir ne­tu­rint tei­sės“, – pa­žy­mė­jo A. Le­sic­kas.

VĮ „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, per­nai lai­kiu­sių A eg­za­mi­ną vai­ruo­to­jų skai­čius iš­au­go net treč­da­liu. „At­siž­velg­da­mi į pra­ėju­sių me­tų au­gi­mą, ge­ro­kai pa­di­di­no­me sa­vo dar­bo pa­jė­gu­mą. Bet A ka­te­go­ri­ją lai­kan­čių­jų srau­tas ne­prog­no­zuo­ja­mas, mums jie – kaip gai­va­li­nė ne­lai­mė. Šie­met jau ma­to­me, kad šių eg­za­mi­nuo­ja­mų­jų srau­tas augs dar tiek pat, kiek per­nai. Ne­tu­ri­me prie­mo­nių prog­no­zuo­ti, kiek vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nių su­gal­vos kon­kre­čiais me­tais sės­ti prie mo­to­cik­lo vai­ro. Dėl jau­nų vai­ruo­to­jų šiek tiek ga­li­me prog­no­zuo­ti pa­gal de­mog­ra­fi­nius duo­me­nis. Bet di­de­lė da­lis A ka­te­go­ri­ją no­rin­čių įgy­ti žmo­nių yra vi­du­ti­nio am­žiaus“, – tei­si­no­si „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas.

Pa­sak jo, mo­to­cik­li­nin­kų dau­gė­ji­mo ten­den­ci­ja aki­vaiz­di vi­suo­se „Re­gi­tra“ pa­da­li­niuo­se, kur A ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­nas or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo ba­lan­džio 1 die­nos iki lap­kri­čio 10 die­nos.

„Žmo­nės ju­da po vi­są Lie­tu­vą. Jei vie­na­me mies­te eg­za­mi­no rei­kia lauk­ti il­giau, va­žiuo­ja į ki­tą. Vie­na ga­li­ma iš­ei­tis bū­tų, pri­klau­so­mai nuo oro są­ly­gų, pa­il­gin­ti lai­ko­tar­pį, kai vyk­do­mas šis se­zo­ni­nis eg­za­mi­nas. Tam tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mas dėl žie­mi­nių pa­dan­gų mo­to­cik­lams. Jei taip nu­tik­tų, ga­lė­tu­me grįž­ti prie anks­tes­nės (iki 2005 me­tų eg­za­mi­nas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas vi­sus me­tus – red.) tvar­kos, nors ši taip pat yra prob­le­miš­ka“, – svars­tė S. Šu­mi­nas.

Siū­lo ste­bė­ti kaimynus

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis pri­pa­ži­no, jog per pen­kis mė­ne­sius be­veik 3000 be tei­sės vai­ruo­ti su­čiup­tų pa­žei­dė­jų liu­di­ja apie vie­ną rim­čiau­sių sau­gaus eis­mo skau­du­lių.

„Vals­ty­bė pri­va­lo im­tis vi­sų įma­no­mų prie­mo­nių, kad už­kar­dy­tų to­kius pa­žei­di­mus, pri­va­lo bū­ti tai­ko­mos griež­čiau­sios sank­ci­jos. Lat­vi­jo­je, pa­vyz­džiui, bu­vo įgy­ven­din­ta pra­kti­ka, jog už vai­ro su­čiu­pus ne­blai­vų ar­ba ne­tu­rin­tį tei­sės vai­ruo­ti as­me­nį, au­to­mo­bi­lis ati­ma­mas ir jam ne­grą­ži­na­mas tol, kol ne­su­mo­ka­ma bau­da. Tai pa­si­tei­si­no. Toks spren­di­mas siū­ly­tas ir Lie­tu­vo­je, ta­čiau ne­priim­tas, nes ga­li­mai pa­žeis­tų Kons­ti­tu­ci­ją“, – sa­kė V.Pum­pu­tis.

Anot jo, ke­lių po­li­ci­jos pa­tru­lių au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­ta tech­ni­ka ske­nuo­ja pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių srau­tą. Jei fik­suo­ja­ma, jog ma­ši­nos sa­vi­nin­kas yra pra­ra­dęs tei­sę vai­ruo­ti, au­to­mo­bi­lis stab­do­mas. Aso­cia­lius as­me­nis, ku­rie ne­ven­gia vai­ruo­ti ne tik ne­tu­rė­da­mi tei­sės, bet ir iš­gė­rę, re­gio­nuo­se ge­rai ži­no vie­tos po­li­ci­jos pa­tru­liai. Pa­sak V. Pum­pu­čio, ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­si tvar­ka, kai skir­tos bau­dos ga­li bū­ti da­li­mis nu­ra­šo­mos iš pra­si­žen­gė­liui vals­ty­bės ski­ria­mų pa­šal­pų, taip pat pa­de­da su­val­dy­ti ar­šiau­sius pa­žei­dė­jus.

„Šiuo me­tu bau­dos ga­na griež­tos, o po­li­ci­jos eki­pa­žo kiek­vie­no­je gat­vė­je ne­pas­ta­ty­si. To­dėl di­džiau­sią dė­me­sį tu­ri­me skir­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mui ug­dy­ti. Jei­gu ma­tai, kad kai­my­nas sė­da už vai­ro ne­tu­rė­da­mas tei­sės, at­kal­bėk ar­ba pra­nešk po­li­ci­jai“, – pa­ta­rė val­di­nin­kas.

FAKTAI

Ge­gu­žės 13-osios, penk­ta­die­nio, va­ka­rą Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Li­be­riš­kio kai­me, Lap­kal­nio gat­vė­je, au­to­mo­bi­lis „Re­nault La­gu­na“, vai­ruo­ja­mas ne­tu­rin­čio tei­sės vai­ruo­ti 48 me­tų šio ra­jo­no gy­ven­to­jo, nu­va­žia­vo nuo ke­lio į de­ši­nę pu­sę ir tren­kė­si į me­dį. Vai­ruo­to­jas žu­vo.

Ge­gu­žės 14-osios, šeš­ta­die­nio, va­ka­rą Vil­niaus ra­jo­no Rie­šės se­niū­ni­jos Ka­li­no kai­me, Mo­lė­tų plen­to, Me­di­kiš­kių ir Rie­šės gat­vių san­kry­žo­je, re­gu­liuo­ja­mo­je švie­so­fo­ru, au­to­mo­bi­lis „Au­di A6“, vai­ruo­ja­mas 45 me­tų vil­nie­čio, at­si­tren­kė į ta pa­čia kryp­ti­mi an­tro­je eis­mo juo­sto­je ap­si­su­kan­tį au­to­mo­bi­lį „Re­nault Mas­ter“, ku­rį vai­ra­vo 37 me­tų vy­ras. Nuo smū­gio „Au­di“ dar tren­kė­si į stul­pą. Au­to­mo­bi­lio „Au­di“ vai­ruo­to­jas žu­vo (vy­ras ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti ). Nu­ken­tė­jo ir kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio „Re­nault“ vai­ruo­to­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Soleil  86.38.203.102 2016-06-02 11:53:01
Aš manau kad veiksminga priemonė važinėjantiems be teisių būtų ne visiškai neveiksmingos ir nesumokamos baudos, bet pasėdėti areštinėje bent porą savaičių. Automobilį automatiškai konfiskuoti.
1 0  Netinkamas komentaras
Juozas  88.216.115.130 2016-06-02 08:55:40
Yra išeitis ,- tai prisiminti Tarybinių laikų teisę , kai neturintys vairuotojo pažymėjimo negalėdavo pirkti jokio auto transporto , išskyrus dviratį. Kito vardu registruotą automobilį ar motociklą galėjai vairuoti tik turėdamas milicijos ( notarų nebuvo ) patvirtintą įgaliojimą.
1 1  Netinkamas komentaras
Vaidas  213.252.196.2 2016-06-01 12:04:30
Palyginus kultura LT keliuose su kad ir UK keliais, tai musu soferiukai tokis vaizdas kas antras be teisiu vazineja. Seniai deja skersa. O ir jaunimelis is mokyklu vairavimo svieziai isejes apskritai situacijose nesiorientuoja. Dar jei koks turingesnis bet ne galvos resursais tevukais savo flencui itaiso minikuperi, ziurek savaite kita ir jau kabo medy ar guli griovy.
1 0  Netinkamas komentaras
Rimas  188.69.192.86 2016-06-01 10:41:54
Lietuvoje klesti bendras moralinis degradavimas visose srityse.Elagiasi kaip sipajai.Dabar duokit pasichmelinti, arba pavaziuoti, o paskui galite nors ir susaudyti .Ir baudos cia nieko nepades.Jeigu isrinktieji elgaisi pagal norus, o ne pagal istatymus, tai ko noreti is eiliniu pilieciu.O Regitra yra monopolininke.Ir ji tvarkosi kaip jai yra naudingiau, o ne kaip pilieciams patogiau.
5 0  Netinkamas komentaras
Jules  78.60.193.10 2016-06-01 08:18:35
O su pažymėjimais ir diplomais kiek bukagalvių. Vairavimo kursai turėtų būti sugrąžinti į mokyklas per darbų pamokas, nes eiliniams žmonėms tie lupikautojų kursai jau tapo prabanga ir patyčiomis, neatrodo?
7 1  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami