Prie vairo – tik nulis promilių

LŽ red@lzinios.lt 2014-04-08 06:00
red@lzinios.lt 2014-04-08 06:00
Ateityje blaivybės priesakų gali tekti laikytis visiems vairuotojams. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me iš es­mės pri­tar­ta įsta­ty­mų pro­jek­tams, ku­rie leis Lie­tu­vo­je įves­ti nu­lio pro­mi­lių ri­bą kai ku­riems vai­ruo­to­jams.

Šių pro­jek­tų tiks­las – pa­ge­rin­ti eis­mo sau­gu­mą ke­liuo­se, su­ma­žin­ti ke­lių eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­čia ir žūs­ta žmo­nės, skai­čių. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų dar­bo gru­pė, ini­ci­ja­vu­si šiuos pa­kei­ti­mus, par­en­gė siū­ly­mus dėl eis­mo sau­gai pa­vo­jų ke­lian­čių vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bės griež­ti­ni­mo.

Pla­nuo­ja­ma nu­sta­ty­ti nu­lio pro­mi­lių leis­ti­ną al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je ne tik pra­de­dan­tie­siems, ko­mer­ci­nio ir ve­žan­čio pa­vo­jin­guo­sius kro­vi­nius trans­por­to, bet ir tak­si au­to­mo­bi­lių, mo­to­cik­lų, mo­pe­dų, tri­ra­čių, leng­vų­jų ke­tur­ra­čių, ke­tur­ra­čių ir ga­lin­gų­jų ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jams. Taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už vai­kų ve­ži­mo mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais tvar­kos pa­žei­di­mus ir už vai­kams skir­tų sau­gos sė­dy­nių ne­nau­do­ji­mą au­to­mo­bi­liuo­se.

Griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę siū­lo­ma už va­žia­vi­mą esant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui ar už pa­žei­di­mą, kai vai­ruo­to­jas ne­sus­to­ja prieš pės­čių­jų pe­rė­ją. Taip pat no­ri­ma su­griež­tin­ti baus­mes už mo­pe­dų ir ke­tur­ra­čių mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jų da­ro­mus pa­žei­di­mus, už pa­žei­di­mus dėl ke­lių trans­por­to prie­mo­nių ašių ap­kro­vos ir di­džiau­sios leis­ti­nos ma­sės vir­ši­ji­mo, nu­ma­ty­ti at­sa­ko­my­bę už pa­dan­gų nau­do­ji­mo tvar­kos pa­žei­di­mus.

Įsta­ty­mų pro­jek­tai ar­ti­miau­siu me­tu bus tei­kia­mi svars­ty­ti Sei­mui, jiems jau yra pri­ta­ru­si Vals­ty­bi­nė eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja.

Iš­im­čių ga­li nelikti

Šiuo me­tu vai­ruo­ti lei­džia­ma, jei al­ko­ho­lio krau­jy­je yra iki 0,4 pro­mi­lės. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo sa­kė, kad at­ei­ty­je nu­lio pro­mi­lių rei­ka­la­vi­mas ga­li bū­ti įves­tas vi­siems vai­ruo­to­jams. „To­kia ga­li­my­bė nie­ka­da ne­at­mes­ti­na, pa­si­žiū­rė­si­me, ar tai duo­da tam ti­krą re­zul­ta­tą“, - aiš­ki­no jis.

Kar­tu mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad gir­tu­mo ma­ta­vi­mo prie­tai­sų pa­klai­da lems, kiek pro­mi­lių įpū­tęs vai­ruo­to­jas bus lai­ko­mas blai­viu. „Ne­ži­nau, kiek nuo ke­fy­ro ar gi­ros ko ga­li bū­ti, ne­su me­di­kas, esu tik che­mi­kas. Ži­no­ma, tam ti­kra pa­klai­da ga­li bū­ti, ir ne­ma­nau, kad ab­so­liu­taus nu­lio bus rei­ka­lau­ja­ma. Ma­nau, kad tai yra prie­tai­so pa­klai­dos dy­dis, jis pri­klau­so nuo to, ko­kius šian­dien prie­tai­sus ga­mi­na pra­mo­nė“, - kal­bė­jo R.Sin­ke­vi­čius. Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad apie treč­da­lis ava­ri­jų yra su­si­ju­sios su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu.

Mo­to­cik­li­nin­kai ri­zi­kuo­ja labiau

Kaip tei­gia­ma Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos eks­per­tų iš­va­do­se, nors mo­pe­dai ir ke­tur­ra­čiai, tri­ra­čiai ir dvi­ra­čiai mo­to­cik­lai su­da­ro tik 4 proc. vi­so au­to­mo­bi­lių par­ko, kas­met ke­liuo­se žūs­ta 5-7 šių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, dar apie 100 yra su­ža­lo­ja­ma.

Įsta­ty­mų pa­ke­te taip pat nu­ma­to­ma griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė už pa­kar­to­ti­nį pa­vo­jin­gą, chu­li­ga­niš­ką vai­ra­vi­mą aps­vai­gus nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų, drau­džia­mo švie­so­fo­ro sig­na­lo ne­pai­sy­mą, ne­sus­to­ji­mą prie pės­čių­jų pe­rė­jos. Taip pat sie­kia­ma su­griež­tin­ti baus­mes už su­nkių kro­vi­nių ga­be­ni­mą be lei­di­mo, už vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liais ir mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą.

Tak­si bei mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jams leis­ti­na al­ko­ho­lio ri­ba iki 0,2 pro­mi­lės ma­žė­ja jau nuo šių me­tų lie­pos mė­ne­sio. Šiuo me­tu šie ap­ri­bo­ji­mai ga­lio­ja tik pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams, taip pat vai­ruo­jan­tiems di­des­nės nei 3,5 t ma­sės ar dau­giau nei 9 sė­di­mų vie­tų au­to­mo­bi­lius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami