Priekaba gali sugadinti atostogas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-15 06:00
Namelį su ratais tempiantys vairuotojai privalo įsitikinti, ar šis atitinka TA reikalavimus, ir pasirūpinti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. LŽ archyvo nuotrauka
Prie au­to­mo­bi­lio pri­ka­bi­na­mas na­me­lis per sa­vait­ga­lio iš­vy­kas ar per at­os­to­gas ne tik su­tei­kia pa­pil­do­mos lais­vės bei lei­džia pi­giau ir pa­to­giau ap­sis­to­ti kem­pin­guo­se. Ne vie­nam ke­liau­to­jui ky­la prob­le­mų, kai pa­aiš­kė­ja, kad jis ne­pa­si­rū­pi­no at­lik­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) ar­ba įsi­gy­ti pri­va­lo­mo­sios ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo liudijimo

Au­to­mo­bi­lio na­me­lis ar prie­ka­ba, kaip ir pa­ti ma­ši­na, tu­ri bū­ti tech­niš­kai tvar­kin­gi ir apd­raus­ti. VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, prie­ka­bos šiuo me­tu su­da­ro be­veik 9 proc. vi­sų į tech­ni­nes ap­žiū­ras at­vyks­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių.

„Bū­tent šie rei­ka­la­vi­mai daž­niau­siai pa­žei­džia­mi – nė­ra tech­ni­nės ap­žiū­ros ar­ba ne­ga­lio­ja drau­di­mas. Tai pa­grin­di­niai pa­žei­di­mai“, – pa­žy­mė­jo Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Ke­lių pa­tru­lių kuo­pos va­das Ra­mū­nas Kem­zū­ra.

Vis dau­giau nuomojančiųjų

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­brė­žia, kad už prie­ka­bą be tech­ni­nės ap­žiū­ros teks pa­klo­ti to­kią pa­čią bau­dą kaip ir už au­to­mo­bi­lio ana­lo­giš­ką pa­žei­di­mą.

„Re­tai, bet pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai bū­na su­ga­din­tas ka­bi­ni­mo įtai­so ap­sau­gi­nis me­cha­niz­mas. Pri­ka­bi­nus prie­ka­bą ar na­me­lį su ra­tais, bū­ti­nas ap­sau­gi­nis me­cha­niz­mas. Jei yra to­kie pa­žei­di­mai, bau­džia­ma dėl to, kad ne­at­lik­ta tech­ni­nė ap­žiū­ra, o bau­da – to­kia pa­ti kaip ir ne­tu­rint au­to­mo­bi­lio tech­ni­nės ap­žiū­ros“, – pa­žy­mė­jo R. Kem­zū­ra.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su prie­ka­bo­mis, vis ma­žė­ja, nes ma­žė­ja ir pa­čių prie­ka­bų.

„Pas­te­bi­me, kad kuo to­liau, tuo re­čiau leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nės tem­pia ne­tvar­kin­gas prie­ka­bas. La­bai ne­daug to­kių at­ve­jų. Gal­būt tai lė­mė dau­gy­bė at­si­ra­du­sių jų nuo­mos punk­tų. Ma­tyt, šie iš­stū­mė nuo­sa­vas prie­ka­bas. Žmo­gui tur­būt ne­ap­si­mo­ka ri­zi­kuo­ti, temp­ti ne­tvar­kin­gą nuo­sa­vą prie­ka­bą ir gau­ti bau­dą, ge­riau jau iš­si­nuo­mo­ti. Spė­ja­me, kad rin­ka bū­tent taip pa­sis­kirs­tė. Ma­nau, kad tai lė­mė pa­žei­di­mų ma­žė­ji­mą“, – kal­bė­jo R. Kem­zū­ra.

Ka­da rei­kia BE kategorijos

Vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vų tei­gi­mu, nors BE ka­te­go­ri­jos kur­sai nė­ra pa­tys po­pu­lia­riau­si, ta­čiau no­rin­čių­jų juos lan­ky­ti at­si­ran­da – daž­nai tai bū­na au­to­mo­bi­lių, žir­gų ar lai­vy­bos spor­to en­tu­zias­tai. Vai­ra­vi­mo mo­kyk­los BE ka­te­go­ri­jos mo­ky­mams šiuo me­tu daž­niau­siai nau­do­ja vi­su­rei­gio ir prie­ka­bos jun­gi­nius, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia 4,5–5 to­nas.

Vai­ruo­to­jams, prie au­to­mo­bi­lio ka­bi­nan­tiems na­me­lį ar prie­ka­bą, taip pat de­rė­tų at­min­ti, jog tu­rint B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis ga­li bū­ti su­jung­tas su prie­ka­ba, ku­rios di­džiau­sia lei­džia­mo­ji ma­sė ne di­des­nė kaip 750 ki­log­ra­mų.

Au­to­mo­bi­liai taip pat ga­li bū­ti su­jung­ti su prie­ka­ba, ku­rios di­džiau­sia lei­džia­mo­ji ma­sė di­des­nė kaip 750 kg, ta­čiau šio jun­gi­nio di­džiau­sia lei­džia­mo­ji ma­sė tu­ri bū­ti ne di­des­nė kaip 4250 ki­log­ra­mų.

Au­to­mo­bi­lio ir prie­ka­bos jun­gi­nį, ku­rio di­džiau­sia lei­džia­mo­ji ma­sė di­des­nė kaip 3500 kg, lei­džia­ma vai­ruo­ti tik iš­lai­kius įgū­džių ir elg­se­nos pa­ti­kri­ni­mo eg­za­mi­ną „Re­gi­tro­je“.

Dvi­ra­čių ne­įt­vir­ti­na tinkamai

Prie­ka­bos nuo­mai pi­ni­gų pa­gai­lė­ję vai­ruo­to­jai ne­re­tai sa­vo va­sa­ros at­os­to­gų man­tą ban­do su­tal­pin­ti ant sto­go – ir ne vi­suo­met tai da­ro sau­giai, tin­ka­mai įtvir­tin­da­mi kro­vi­nį.

Bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vo Rai­mon­do Bie­liaus­ko tei­gi­mu, kiek­vie­ną va­sa­rą pa­si­tai­ko ne­ma­žai at­ve­jų, kai į drau­di­kus krei­pia­si gy­ven­to­jai, ku­rių au­to­mo­bi­lius ap­ga­di­no ant jų už­kri­tę iš­orė­je ve­ža­mi daik­tai. „Daž­niau­siai nuo­sto­lių pri­da­ro ant trans­por­to prie­mo­nių nu­kri­tę, jas apib­rai­žę, stik­lus įskė­lę ar veid­ro­dė­lius nu­lau­žę dvi­ra­čiai, ve­ža­mi ant au­to­mo­bi­lio sto­go ar pri­tvir­tin­ti prie jo kė­bu­lo. Taip pat gy­ven­to­jai to­kiu bū­du šil­tuo­ju me­tų lai­ku mėgs­ta trans­por­tuo­ti bur­len­tes, bang­len­tes ir val­tis. Daž­nai jos bū­na ga­na su­nkios, to­dėl kris­da­mos pri­da­ro di­de­lių nuo­sto­lių“, – pa­sa­ko­jo R. Bie­liaus­kas.

Ne­pa­dės net kasko

Vis dėl­to sa­vo au­to­mo­bi­lio ap­ga­di­ni­mas, anot drau­di­mo eks­per­to, nė­ra pats blo­giau­sias da­ly­kas, ku­ris ga­li nu­tik­ti ne­at­sar­giai ve­žant kro­vi­nius.

„Va­žiuo­jant at­si­lais­vi­nę ir nuo au­to­mo­bi­lio nu­kri­tę daik­tai su­ke­lia iš­ties pa­vo­jin­gas ava­ri­nes si­tua­ci­jas. Iš pa­skos ar ša­lia va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, jų vai­ruo­to­jai bei ke­lei­viai to­kiais at­ve­jais at­si­du­ria rim­ta­me pa­vo­ju­je ir ne­re­tai nu­ken­čia. Kal­tas šio­se si­tua­ci­jo­se, be abe­jo, lie­ka vai­ruo­to­jas, ne­už­ti­kri­nęs, kad jo kro­vi­niai bū­tų ve­ža­mi sau­giai“, – sa­kė R. Bie­liaus­kas.

Jo tei­gi­mu, vai­ruo­to­jai nau­do­da­mi prie au­to­mo­bi­lio sto­go ar kė­bu­lo pri­tvir­ti­na­mas ba­ga­ži­nes daik­tams vež­ti vi­suo­met tu­rė­tų bent ke­lis kar­tus pa­ti­krin­ti, ar kro­vi­niai įtvir­tin­ti, pri­ka­bin­ti ir pri­riš­ti tvir­tai, lai­kan­tis ins­truk­ci­jų. Ke­lio­nės me­tu ki­lus abe­jo­nių dėl ve­ža­mo kro­vi­nio sau­gu­mo, pa­si­gir­dus įtar­ti­niems gar­sams, rei­kė­tų esant ga­li­my­bei ne­del­siant su­sto­ti ir pa­ti­krin­ti, ar su kro­vi­niu vis­kas ge­rai. Be to, ve­žant kro­vi­nius au­to­mo­bi­lio iš­orė­je rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad dėl jų pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio ga­ba­ri­tai, to­dėl ma­nev­ruo­ja­ma tu­rė­tų bū­ti at­sar­giau.

„Ti­pi­niai su kro­vi­nių ve­ži­mu su­si­ję eis­mo įvy­kiai įvyks­ta ir dėl to, kad žmo­nės pa­pras­čiau­siai pa­mirš­ta, jog ant sto­go yra pri­sit­vir­ti­nę po­rą dvi­ra­čių ar val­tį. La­bai daž­nai vai­ruo­to­jai, ne­įver­ti­nę to, kad kro­vi­nys au­to­mo­bi­liui pri­de­da pa­pil­do­mų cen­ti­me­trų, va­žiuo­ja pro že­mes­nius įva­žia­vi­mus ar var­tus, juos kliu­do, iš­lau­žia įvai­rias iš­ka­bas. To­kiais at­ve­jais ir nu­ken­čia žmo­nių ve­ža­mas tur­tas, ir pri­da­ro­ma ža­los ki­tiems as­me­nims“, – pa­žy­mė­jo R. Bie­liaus­kas.

Sau­gų kro­vi­nių ga­be­ni­mą, anot drau­di­mo eks­per­to, tu­ri už­ti­krin­ti kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas, to­dėl dėl ne­sau­giai ve­ža­mų daik­tų pa­tir­tą ža­lą, ga­lio­jant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mui, drau­di­mo bend­ro­vės at­ly­gi­na tik tre­čio­sioms ša­lims. Ne­at­sar­giai kro­vi­nius ve­žu­sio vai­ruo­to­jo pa­tir­ti nuo­sto­liai nė­ra pri­ski­ria­mi drau­džia­mie­siems įvy­kiams, to­dėl jų pa­tir­ta ža­la nė­ra at­ly­gi­na­ma net ir ap­sid­rau­dus kas­ko drau­di­mu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami