Prieš rugsėjo 1-ąją – viltis sutramdyti vaikų žūtis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-27 06:00
Rugsėjo pirmomis dienomis ypač didelės kelių policijos pajėgos budės prie mokymo įstaigų. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Po­li­ci­ja ir ke­li­nin­kai ak­ty­viai ren­gia­si nau­jų moks­lo me­tų pra­džiai. Sau­gant mo­ki­nių gy­vy­bes ža­da­ma stip­rin­ti kon­tro­lę ke­liuo­se, ak­ty­viau plė­to­ti švie­čia­mą­ją veik­lą.

Per pir­mą­jį 2014-ųjų pus­me­tį ša­lies eis­mo įvy­kiuo­se, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) duo­me­ni­mis, žu­vo 11 vai­kų, ar­ba net 120 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai (5).

Kaip skel­bia LKPT at­as­kai­ta, nuo sau­sio iki bir­že­lio įvy­ko 333 eis­mo įvy­kiai, per ku­riuos nu­ken­tė­jo vai­kai. Tai – 8,5 proc. dau­giau nei per pir­mus še­šis 2013 me­tų mė­ne­sius.

Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius Vla­dis­lo­vas Mo­lis svars­tė, kad tra­giš­kų ava­ri­jų, ku­rių au­ko­mis ta­po vai­kai, šie­met ga­lė­jo pa­dau­gė­ti dėl ne­įp­ras­tai šil­tų Lie­tu­vai orų. „Šiais me­tais šil­ta­sis se­zo­nas iš es­mės pra­si­dė­jo ko­vą, - sa­kė dien­raš­čio LŽ pa­šne­ko­vas. - Ty­ri­mai ro­do, kad va­sa­rą eis­mo įvy­kių skai­čius iš­au­ga 26 pro­cen­tais. Ma­nau, šie­met šis au­gi­mas pra­si­dė­jo anks­čiau – kar­tu su at­ši­lu­siais orais. Jud­rūs ir ne­nus­tygs­tan­tys, ta­čiau Ke­lių eis­mo tai­syk­les men­kai iš­ma­nan­tys vai­kai, ma­nau, bu­vo pir­mie­ji iš tų, ku­rie ri­zi­ka­vo tap­ti at­ši­lu­sių orų au­ko­mis.“

Skau­dūs 300 procentų

V Mo­lio žo­džius ne­tie­sio­giai pa­tvir­ti­na ir LKPT pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka. Anot jos, per pir­mą­jį pus­me­tį net 300 proc. pa­dau­gė­jo eis­mo įvy­kių, kai žu­vo vai­kai dvi­ra­ti­nin­kai. „Snin­gant vai­kas dvi­ra­čiu į ke­lią ti­krai ne­iš­va­žiuos. Ta­čiau jis tai da­ro nuo­lat, kai už lan­go švie­čia sau­lu­tė. Šiais me­tais ji kai­triai švie­tė nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio. Štai jums ir re­zul­ta­tas“, - svars­tė VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ va­do­vas.

Įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­va­sa­rį vis dar te­be­vyks­ta pa­mo­kos. „Kaip ro­do il­ga­me­tė pra­kti­ka, vai­kai daž­niau­siai žūs­ta ke­liau­da­mi į mo­kyk­lą ir grįž­da­mi iš jos. Ka­dan­gi šie­met Lie­tu­vą užp­lū­do anks­ty­va ši­lu­ma, daug vai­kų ke­lio­nėms į mo­ky­mo įstai­gas rin­ko­si dvi­ra­čius“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Vladislovas Molis: „Judrūs ir nenustygstantys, tačiau Kelių eismo taisykles menkai išmanantys vaikai, manau, buvo pirmieji iš tų, kurie rizikavo tapti atšilusių orų aukomis.“/LŽ archyvo nuotrauka

Auk­lės švie­čia­mo­sio­mis akcijomis

Per 2014 me­tų sau­sį-bir­že­lį ava­ri­jo­se žu­vo 4 vai­kai dvi­ra­ti­nin­kai, o žu­vu­sių­jų pės­čių­jų bu­vo per­pus ma­žiau – 2. Per­nai per tą lai­ką bu­vo fik­suo­tas ly­giai toks pat skai­čius. Pa­sak M. Rin­ke­vi­čiaus, daž­niau­sios pės­čių­jų vai­kų klai­dos - ke­ly­je jie sku­ba, iš­bė­ga iš už sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio ar ki­tos kliū­ties, iš­ei­na į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ne­ap­si­dai­rę ir pan. Daž­na skau­džių ne­lai­mių prie­žas­tis yra ta, kad sto­te­lė­se iš­li­pę iš marš­ru­ti­nio ar mo­kyk­li­nio au­to­bu­so bė­ga pro jo ga­lą ar prie­kį per ke­lią.

Siek­da­ma su­ma­žin­ti ava­rin­gu­mą Lie­tu­vos ke­liuo­se VĮ ,,Au­to­ma­gis­tra­lė“ ir nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džio­je or­ga­ni­zuos švie­čia­mą­ją ak­ci­ją – pro­pa­guos sau­gų eis­mą.

Pa­sak VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, bend­ra­dar­biau­jant su Elek­trė­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, per ak­ci­ją Elek­trė­nų, Vie­vio mies­tų mo­kyk­lų ir Elek­trė­nų, Vie­vio se­niū­ni­jų mo­kyk­lų mo­ki­niams bus skai­to­mos pa­skai­tos apie sau­gų eis­mą, at­lie­ka­mi su jais pra­kti­niai už­siė­mi­mai, kaip rei­kia elg­tis ke­ly­je, kaip sau­giai pe­rei­ti ke­lią ar va­žiuo­ti juo dvi­ra­čiu, kaip kirs­ti pės­čių­jų pe­rė­ją, aiš­ki­na­ma, ku­ria ke­lio pu­se ei­ti ar va­žiuo­ti, kaip elg­tis ei­nant ar va­žiuo­jant tam­siuo­ju par­os me­tu.

“Bus kal­ba­ma apie švie­są at­spin­din­čių at­švai­tų svar­bą ir kaip juos tin­ka­mai ne­šio­ti. Mo­ki­niams bus da­li­ja­mi švie­są at­spin­din­tys at­švai­tai, vai­kiš­kos kny­ge­lės eis­mo sau­gu­mo te­ma­ti­ka. Ke­lius pri­žiū­rin­čios įmo­nės kas­met iš­da­li­ja tūks­tan­čius at­švai­tų, ta­čiau, de­ja, tie at­švai­tai dar ma­žai ne­šio­ja­mi, ypač jų ven­gia su­au­gu­sie­ji. Vai­kams įpro­tį juos ne­šio­ti pir­miau­sia tu­rė­tų įskie­py­ti tė­vai“, - sa­kė VĮ ,,Au­to­ma­gis­tra­lė“ sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo in­ži­nie­rius Rus­la­nas Ru­sa­ko­vas.

Po­li­ci­ja bus la­bai aktyvi

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams di­de­les pre­ven­ci­nes kon­tro­lės prie­mo­nes pla­nuo­ja ir LKPT.

Rugp­jū­čio 25–rug­sė­jo 14 die­no­mis bus at­lie­ka­ma at­švai­tų, ki­tų švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų nau­do­ji­mo tam­siuo­ju par­os me­tu kon­tro­lė. Per pir­mas dvi moks­lo me­tų die­nas – rug­sė­jo 1-ąją ir 2-ąją - bus ti­kri­na­mas trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mas, aps­vai­gi­mas nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Rug­sė­jo 1-7 die­no­mis bus at­lie­ka­ma trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio, pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo kon­tro­lė.

Rug­sė­jo 8–14 die­no­mis bus kon­tro­liuo­ja­ma, kaip nau­do­ja­mos pri­va­lo­mos sau­gos prie­mo­nės (sau­gos dir­žai, vai­kų ve­ži­mas au­to­mo­bi­liuo­se). Tai Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL ini­ci­juo­ta sau­gaus eis­mo ak­ci­ja, vyk­do­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių.

Rug­sė­jo 22–28 die­no­mis vėl bus at­lie­ka­ma pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lė.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Autgomagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami