Prisiminimai apie žlugusius rusų automobilių projektus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-19 06:00
Elektromobilis "E-mobile". Gamintojo nuotraukos
Ru­si­ja grei­to­sio­mis per­ra­šo sa­vo ir ar­ti­miau­sių kai­my­nių is­to­ri­ją. Ta­čiau au­to­mo­bi­liz­mo is­to­ri­ją nė­ra taip leng­va per­ra­šy­ti įmai­šius į ją vien ge­rą sa­vi­gy­ros por­ci­ją. Tek­tų nu­ro­dy­ti, pa­vyz­džiui, pa­žan­giau­sių hib­ri­dų, elek­tro­mo­bi­lių ar elek­tro­mo­bi­lių pa­vyz­džių, ku­rių nė­ra.

To­dėl ru­sų por­ta­las au­to­news.lt tik su nos­tal­gi­ja svars­to "kas bū­tų, jei­gu bū­tų“. Pub­li­ka­ci­ja pa­va­din­ta „Gy­vi ir mi­ru­sie­ji: ko­kie ga­lė­jo bū­ti ru­siš­ki au­to­mo­bi­liai?". Ra­ši­ny­je pa­mi­nė­ti 8 mi­rę pro­jek­tai.

Pro­jek­tas „E-mobile“

Pa­sak au­to­news.lt, pats am­bi­cin­giau­sias pa­sta­rų­jų me­tų ru­sų pro­jek­tas – su­kur­ti elek­tro­mo­bi­lį, ku­ris tik­tų se­ri­ji­nei ga­my­bai. Am­bi­cin­gą pro­jek­tą ku­ra­vo ne šiaip kas, o Ru­si­jos oli­gar­chas Mi­chai­las Pro­cho­ro­vas, prieš ke­le­rius me­tus ne­tgi ban­dęs su­da­ry­ti kon­ku­ren­ci­ją Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Pro­jek­tą vyk­dė jam pri­klau­san­ti gru­pė „O­ne­xim“, o jos par­tne­ris bu­vo hol­din­gas „Ja­ro­vit“. Bu­vo skel­bia­ma, kad ru­sų su­kur­ta elek­tra va­ro­ma trans­por­to prie­mo­nė kai­nuos ne­įti­kė­ti­nai pi­giai – vos 350-500 tūkst. rub­lių (25,4 tūkst. - 36,3 tūkst. li­tų). Tie­sa, po ku­rio lai­ko „Ja­ro­vit“ va­do­vas And­re­jus Bi­riu­ko­vas pa­tiks­li­no, kad rea­li ru­siš­kos elek­tra va­ro­mos ma­ši­nos kai­na ga­li siek­ti apie 1 mln. rub­lių (72,6 tūkst. li­tų).

Vė­liau ži­niask­lai­do­je at­si­ra­do nau­jo­jo elek­tro­mo­bi­lio "E-mo­bi­le" nuo­trau­kų. Bu­vo tvir­ti­na­ma, kad tai bus mies­tui skir­ta kro­so­ve­rio ti­po vi­sais ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas trans­por­to prie­mo­nė, ku­ri tu­rės kli­ma­to kon­tro­lę, na­vi­ga­ci­nę sis­te­mą, švie­sos dio­dų ži­bin­tus. Esą į pro­jek­tą bu­vo in­ves­tuo­ti ke­li mi­li­jo­nai JAV do­le­rių.

Vis­kas bai­gė­si ne­ti­kė­tai. Au­to­news.ru tei­gi­mu, pro­jek­tas bu­vo pri­stab­dy­tas, o vi­sa su juo su­si­ju­si do­ku­men­ta­ci­ja už sim­bo­li­nį vie­no JAV do­le­rio mo­kes­tį par­duo­ta Ru­si­jos vy­riau­sy­bei.

Pro­jek­tas „Kortežas“

Ru­sai yra su­gal­vo­ję su­kur­ti ir pres­ti­ži­nį, ypa­tin­gos pa­skir­ties ga­ra­žams skir­tą li­mu­zi­ną, taip pat – pa­ly­dos se­da­ną, vi­su­rei­gį ir mi­kroau­to­bu­są ku­riais ne gė­da bū­tų va­ži­nė­ti ir, pa­vyz­džiui, Ru­si­jos pre­zi­den­tui ar prem­je­rui. Žo­džiu, ru­siš­kus „Lin­coln“ ar „Ca­dil­lac“ ana­lo­gus.

Pro­jek­tas bu­vo pra­dė­tas maž­daug tuo pat me­tu, kaip ir elek­tro­mo­bi­lio kū­ri­mas. Dar­bus vyk­dė au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jos bend­ro­vės „ZIL“ ir „Ma­rus­sia Mo­tors“. Bu­vo ne­tgi ži­no­mi au­to­mo­bi­lių pa­va­di­ni­mai, tu­rė­ję vai­ni­kuo­ti „Kor­te­žo“ pro­jek­tą. Se­ri­ji­nį li­mu­zi­ną bu­vo gal­vo­ja­ma pa­va­din­ti „Ma­rus­sia L2“, vi­su­rei­gį - „Ma­rus­sia F2“.

Ta­čiau ir šis pro­jek­tas, au­to­news.lt tei­gi­mu, bu­vo pri­stab­dy­tas. Prie­žas­tys, anot por­ta­lo, ne­ži­no­mos.

"Marussia F2".

"Marussia L1".

Pro­jek­tas „ru­siš­kas „Bugatti“

Ru­si­jos pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Ma­rus­sia Mo­tors“ bu­vo su­kū­ru­si ru­siš­ką se­ri­ji­nį su­per­bo­li­dą „Ma­rus­sia B2“, ku­ris, bu­vo ti­ki­ma­si, ga­lė­jo tap­ti kon­ku­ren­tu net ir grei­čiau­siam pa­sau­ly­je se­ri­ji­niam su­per­bo­li­dui „Bu­gat­ti Vey­ron“. 2010-ai­siais B2 - ste­bė­ti­nai į „Bu­gat­ti Vey­ron“ pa­na­šūs bo­li­dai ne­tgi bu­vo pra­dė­ję rie­dė­ti nuo kon­ve­je­rių. Jų pa­jė­gu­mas bu­vo nuo 300 AG iki 420 AG, kai­na – nuo 4,6 mln. iki 5,4 mln. rub­lių (apie 332,5-392,1 tūkst. li­tų). Tai maž­daug tris­kart ma­žiau nei kai­nuo­ja pi­giau­sias „Bu­gat­ti Vey­ron“. Ta­čiau ga­my­ba bu­vo su­stab­dy­ta. Prie­žas­tys? „Di­de­lės ga­my­bos iš­lai­dos ir la­bai men­ka pa­klau­sa“, - tvir­ti­na­ma por­ta­le au­to­news.ru. „Ma­rus­sia Mo­tors“ pro­jek­to gai­vin­ti esą ne­ža­da­ma.

"Marussia B2".

Pro­jek­tas „Miška“

Ru­sai bu­vo su­gal­vo­ję pra­dė­ti ga­min­ti ir ma­si­niam nau­do­ji­mui skir­tą kom­pak­ti­nį heč­be­ką, ku­ris tu­rė­jo bū­ti le­gen­di­nio „O­kos“ pa­li­kuo­nis. Pro­jek­to vyk­dy­to­jos – bed­ro­vės „Ver­ti­ka­lė­“ir „Miš­ka-Tu­la-Mask­va“ (iš čia – ir pro­jek­to pa­va­di­ni­mas). Nau­jas au­to­mo­bi­lis tu­rė­jo bū­ti la­bai pi­gus – kai­nuo­ti 170-195 tūkst. rub­lių (12,3-14,1 tūkst. li­tų). Dar 1997-ai­siais pra­dė­to pro­jek­to li­ki­mas, au­to­news.ru tei­gi­mu, da­bar ne­ži­no­mas. Tau­paus au­to­mo­bi­lio pro­to­ti­pas bu­vo su­kur­tas, ta­čiau jis to­liau ne­plė­to­ja­mas dėl to, kad „la­bai skys­tas „Miš­kos“ di­zai­nas“. Ne­va to­kios ma­ši­nos net ir už la­bai ma­žą kai­ną nie­kas ne­pirks.

"Miska"

Pro­jek­tas „ТагАЗ Aquila“

Ne­tgi ru­sų por­ta­las au­to­news.ru va­di­na „ТагАЗ Aqui­la“ pseu­dop­ro­jek­tu. Ta­gan­ro­go mies­te vei­kian­ti ma­ši­nų ga­myk­la nuo kon­ve­je­rių bu­vo pra­dė­ju­si ri­den­ti spor­ti­nius au­to­mo­bi­lius, ku­rių ra­tus su­ko ti­ki 107 AG ja­po­niš­kas „Mit­su­bis­hi“ mo­to­ras. Tie­sa, ne­bu­vo la­bai di­de­lė ir „ТагАЗ Aqui­la“ kai­na – au­to­mo­bi­lis, ku­rį va­di­no spor­ti­niu, kai­na­vo 415 tūkst. rub­lių (apie 30,1 tūkst. li­tų). Au­to­news.ru pa­žy­mi, kad ma­ši­ną ga­lė­ta rink­ti ir ki­to­je ga­myk­lo­je, ta­čiau anks­tes­ni „ТагАЗ Aqui­la“ sa­vi­nin­kai tu­rė­jo tiek pre­ten­zi­jų au­to­mo­bi­liui, kad jį nu­tar­ta ge­riau iš­vis pa­mirš­ti.

„ТагАЗ Aquila“

Pro­jek­tas „Rus­so-Bal­ti­que Impression“

Šis pro­jek­tas ne­bu­vo vi­siš­kai ori­gi­na­lus. „Rus­so-Bal­ti­que Im­pres­sion“ tu­rė­jo bū­ti su­kur­tas ant su­per­bo­li­do „Mer­ce­des-Benz CL65 AMG“ ba­zės. Se­ri­ji­nio su­per­bo­li­do ra­tus tu­rė­jo su­kti 612 AG mo­to­ras, o pra­ėju­sio de­šimt­me­čio vi­du­ry­je bu­vo pla­nuo­ta pra­dė­ti se­ri­ji­nę „Rus­so-Bal­ti­que Im­pres­sion“ ga­my­bą. „Ne­pai­sant ne­įp­ras­to au­to­mo­bi­lio di­zai­no, taip pat – to, kad ja­me bu­tų vei­kę lai­ko jau pa­ti­krin­ti „Mer­ce­des-Benz“ maz­gai ir ag­re­ga­tai, „Rus­so-Bal­ti­que Im­pres­sion“ taip ir ne­ta­po se­ri­ji­ne ma­ši­na. Pa­sku­ti­nį sy­kį ži­niask­lai­do­je apie su­per­bo­li­dą bu­vo už­si­min­ta 2006 me­tais“, - pa­žy­mė­jo au­to­news.ru.

"Russo-Baltic Impression"

Pro­jek­tas „Odė“

Pro­jek­to ini­cia­to­rius – ita­lų in­ži­nie­rius Al­ber­tas Stra­ca­ris. Bu­vo pla­nuo­ja­ma, kad au­to­mo­bi­lį nuo 1993 me­tų ro­man­tiš­ku pa­va­di­ni­mu „O­dė“ ga­mins Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių mil­ži­nas „Av­to­VAZ“ ir Ita­li­jos va­rik­lių ga­min­to­ja „En­gi­nes En­gi­nee­ring“. Nors „O­dė“ bu­vo va­di­na­mas spor­ti­ne ma­ši­na, jo kai­na bu­vo ne­di­de­lė – au­to­mo­bi­lis tu­rė­jo kai­nuo­ti nuo 10 tūkst. iki 15 tūkst. JAV do­le­rių (anuo­me­ti­niu kur­su - 40-60 tūkst. li­tų). Įdo­mu, jog „O­dę“ bū­tų va­ręs ru­siš­ko vi­su­rei­gio „Ni­va“ va­rik­lis“, jo va­žiuok­lė bū­tų bu­vu­si pa­sko­lin­ta iš ki­to ru­sų au­to­mo­bi­lio VAZ-2010, sė­dy­nės – iš VAZ-2107. Ta­čiau pla­nai ne­vir­to se­ri­ji­ne ga­my­ba. Sa­vo lai­ku, pa­sak au­to­news.ru, A.Stra­ca­ris dėl ne­sėk­mės kal­ti­no „pro­tu ne­su­vo­kia­mus pra­ei­to am­žiaus 10-to de­šimt­me­čio Ru­si­jos de­mo­kra­ti­jos veiks­mus, di­de­lį nu­si­kals­ta­mu­mą ir ko­rup­ci­ją“.

"Odė"

Pro­jek­tas „Dra­gon Astero“

1994-ai­siais Ru­si­jos kom­pa­ni­ja „Dra­gon Mo­tor Com­pa­ny“ bu­vo pra­dė­ju­si nuo kon­ve­je­rių ri­den­ti ant VAZ ba­zės su­kur­tą „Dra­gon As­te­ro“. Nuo pirm­ta­ko au­to­mo­bi­lis sky­rė­si tuo, kad jo kė­bu­las bu­vo pa­ga­min­tas iš plas­ti­ko ir tu­rė­jo ap­ta­kes­nes for­mas. Bu­vo spė­ta pa­ga­min­ti 30 „Dra­gon As­te­ro“, o vie­no jų kai­na sie­kė 12 tūkst. JAV do­le­rių (tuo­me­ti­niu kur­su – 36 tūkst. li­tų). Ta­čiau vos pra­dė­jęs įsi­bė­gė­ti pro­jek­tas bu­vo su­stab­dy­tas, ka­dan­gi nau­joms ma­ši­noms ne­bu­vo pa­klau­sos. Pa­sak por­ta­lo au­to­news.ru, šian­dien at­gai­vin­ti pro­jek­tą jau nė­ra pra­smės, ka­dan­gi jis „pa­se­no ir at­ro­do bu­vęs nai­vus“.

"Dragon Astero"

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami