Pristatytas naujasis „Mercedes-Benz“ GLC

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-23 13:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-23 13:26
Organizatorių nuotrauka
„Mer­ce­des-Benz“ vi­suo­me­nei pri­sta­tė pa­tį nau­jau­sią GLC mo­de­lį. Tai jo pirm­ta­ko GLK pa­grin­du su­kur­tas pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lis, ku­rio di­zai­ne įsi­vy­ra­vo su­bti­lios ir nuo­sek­lios li­ni­jas. 

Pa­sta­ruo­ju me­tu vo­kie­čių Daim­ler kon­cer­nas pri­sta­ty­da­vo dau­giau ag­re­sy­ves­nius ku­pė ti­po mo­de­lius su iš­raiš­kin­gais kon­tū­rais, pla­čio­mis ra­tų ba­zė­mis ir di­de­lė­mis oro pa­ėmi­mo an­go­mis. Ta­čiau nau­ja­sis „Mer­ce­des-Benz GLC“ au­to­mo­bi­lis tik iš pir­mos pa­žiū­ros at­ro­do per­ne­lyg ele­gan­tiš­kai.

Ap­ta­kus di­zai­nas tik pri­den­gia nau­jo­jo GLC ag­re­sy­vią­sias li­ni­jas ir iš pir­mo po­žiū­rio yra ele­gan­tiš­kas. Vis dėl­to prie­ky­je, ga­le ir šo­nuo­se po du­re­lė­mis esan­čios bliz­gaus me­ta­lo au­to­mo­bi­lio dug­no ap­dai­los iš­duo­da, kad šis au­to­mo­bi­lis yra pa­si­ren­gęs ir iš­vy­koms be­ke­le. Har­mo­ni­ja tarp grakš­tu­mo ir spor­tiš­ku­mo ra­fi­nuo­tai iš­lai­ko­ma ir au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne – me­džio, odos ap­dai­la ne­pa­liks abe­jin­gų, o iš­ryš­kin­tos in­ter­je­ro de­ta­lės ne­leis už­mirš­ti vai­ruo­jant ga­lin­gą au­to­mo­bi­lį.

Ne­ma­ty­tos de­ga­lų są­nau­dos

Vis dėl­to, au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas pri­sta­ty­da­mas šį mo­de­lį dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė ne di­zai­no ele­men­tams. Tei­gia­ma, kad nau­ja­sis „Mer­ce­des-Benz GLC“ mo­de­lis su­var­tos net 19 pro­cen­tų ma­žiau de­ga­lų nei jo pirm­ta­kas. Au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­ka, pa­nau­do­ti leng­vie­ji me­ta­lai ir va­rik­lių efek­ty­vu­mas lei­džia ne tik ženk­liai su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das, bet ir tiek pat su­ma­ži­na­ma oro tar­ša. „GLC 220 d 4MA­TIC“ vie­nam 100-ui ki­lo­me­trų su­nau­do­ja 5,0–5,5 li­tro de­ga­lų (pirm­ta­kas su­nau­do­da­vo 6,1–6,5l), o oro tar­ša su­ma­žė­jo nuo 159–169 CO2 g/km iki 129–143 CO2 g/km. Ir šiuos par­ame­trus de­mons­truo­ja 170 AG (125kW) „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­lio ga­lios ag­re­ga­tas.

„Mer­ce­des-Benz“ pir­mie­ji šia­me au­to­mo­bi­lių seg­men­te pri­sta­to hib­ri­di­nį mo­de­lį „GLC 350 e 4MA­TIC“, ku­rio hib­ri­di­nė sis­te­ma su pa­grin­di­niu va­rik­liu iš­vys­to net 327 AG (240kW). Šis au­to­mo­bi­lis į oro iš­mes vos 60 g CO2 vie­na­me ki­lo­me­tre, o 100 km grei­tį pa­sieks vos per 5,9 se­kun­dės.

Ai­bė pa­gal­bi­nių sis­te­mų vairuotojui

„Mer­ce­des-Benz“ yra pri­pa­žin­tas ino­va­ci­jų kū­rė­jas ir nau­ja­ja­me GLC mo­de­ly­je die­gia­mos pa­čios nau­jau­sios vai­ruo­to­jams gelbs­tin­čios ir vi­sų au­to­mo­bi­ly­je esan­čių ke­lei­vių sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­čios sis­te­mos: Col­li­sion pre­ven­tion as­sist plus, ap­sau­go nuo ava­ri­jų au­to­mo­bi­lio ga­lu; Bas plus sis­te­ma, ga­li fik­suo­ti pės­čiuo­sius ir ki­tas kliū­tis bei au­to­ma­tiš­kai to­kio­se si­tua­ci­jo­se su­stip­ri­na au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo efek­ty­vu­mą; pre-safe® stab­džių sis­te­ma, taip pat ga­li fik­suo­ti pės­čiuo­sius, ki­tus ne­ju­dan­čius au­to­mo­bi­lius ir ne­lei­džia įvyk­ti ava­ri­jai – už­fik­sa­vus ri­zi­ką, au­to­mo­bi­lis au­to­no­miš­kai stab­do­mas; Ac­ti­ve Ka­ne Kee­ping Assist sis­te­ma, at­pa­žįs­ta ke­lio dan­gą ir pa­de­da iš­lai­ky­ti au­to­mo­bi­lį vie­no­je eis­mo juo­sto­je; At­ten­tion assist sis­te­ma, pers­pė­ja vai­ruo­to­ją apie jo mie­guis­tu­mą, ga­li­mą ne­at­sar­gu­mą bei kiek lai­ko vai­ruo­to­jas va­žiuo­ja nuo pa­sku­ti­nės da­ry­tos per­trau­kos; bei ki­tos pa­gal­bi­nės sis­te­mos, skir­tos di­din­ti sau­gu­mą vai­ruo­jant bei kom­for­tą ke­lio­nė­je tiek die­nos, tiek nak­ties me­tu.

Ga­li­mi GLC va­rian­tai: Ga­lia kW / AG De­ga­lų są­nau­dos (l)

GLC 220 d 4MA­TIC 125/170 5.0 - 5.5

GLC 250 d 4MA­TIC 150/204 5.0 - 5.5

GLC 250 4MA­TIC 155/211 6.5 - 7.1

Pir­mie­ji „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­liai į gat­ves iš­rie­dės šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami