Privers keisti vairuotojo pažymėjimus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-02 06:00
"Regitra" laukia, kad minios seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimus turėsiančių atnaujinti vairuotojų jos padalinius užplūs metų pabaigoje. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Iki 2017 me­tų va­sa­rio 3 die­nos 216 tūkst. ša­lies vai­ruo­to­jų pri­va­lės pa­si­keis­ti se­no pa­vyz­džio (la­mi­nuo­tus) pa­žy­mė­ji­mus nau­jais. Ka­dan­gi šių do­ku­men­tų ga­lio­ji­mo ter­mi­no pa­bai­gos nė­ra, da­liai vai­ruo­to­jų ky­la įta­ri­mų, kad vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ gal­būt su­ma­nė iš pa­žy­mė­ji­mų kei­ti­mo pa­si­pel­ny­ti.

Se­no pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus kei­čian­ti vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ apie pri­va­lo­mą jų at­nau­ji­ni­mą pa­skel­bė sau­sio vi­du­ry­je – li­kus dau­giau nei me­tams iki ter­mi­no, nuo ka­da su­ma­ny­ta užd­raus­ti nau­do­ti la­mi­nuo­tus do­ku­men­tus.

„Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­lius Pre­ve­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad anks­ti apie bū­si­mą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų at­nau­ji­ni­mą pra­ne­šu­si įmo­nė ti­ki­si, jog tai pa­dės se­nų do­ku­men­tų sa­vi­nin­kams. „Šių me­tų pa­bai­go­je ti­ki­mės ap­si­lan­kant ko­ne dvi­gu­bai dau­giau gy­ven­to­jų mū­sų įmo­nės pa­da­li­niuo­se. Ži­no­ma, iš­anks­ti­nis vai­ruo­to­jų ap­si­lan­ky­mas tau­py­tų jų pa­čių lai­ką, taip pat ir pi­ni­gus. Juk il­ges­nį lai­ką ga­mi­na­mas pa­žy­mė­ji­mas kai­nuo­ja pi­giau“, – ti­ki­no „Re­gi­tros“ va­do­vas.

Seno pavyzdžio (laminuoti) vairuotojo pažymėjimai Lietuvos vairuotojams buvo išduodami nuo 1992 metų ir tebegalioja.LŽ archyvo nuotrauka

Į ei­les iš­ri­kiuos šim­tus tūkstančių

„Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­pra­šius su­skai­čiuo­ti, kiek ša­lies vai­ruo­to­jų nau­do­ja­si se­no pa­vyz­džio pa­žy­mė­ji­mais, ga­vo­me to­kį „Re­gi­tros“ at­sa­ky­mą: „Pa­gal 2016 me­tų sau­sio 15 die­nos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų re­gis­tro duo­me­nis, prog­no­zuo­ja­ma, kad at­nau­jin­ti vai­ra­vi­mo tei­sę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą tu­rės per 216 tūkst. vai­ruo­to­jų.“ Įmo­nės at­sto­vė Au­re­li­ja Juo­dy­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad „pap­ras­tai ši­tiek žmo­nių „Re­gi­tro­je“ su­lau­kia­ma per vi­sus me­tus“.

„Rei­ka­lau­ja­mų pa­keis­ti se­no pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų da­lis su­da­ro apie 7 proc. vi­sų re­gis­tre į aps­kai­tą įtrauk­tų do­ku­men­tų, ku­rių nuo re­gis­tro su­kū­ri­mo da­tos šian­dien ga­lio­jan­čių yra apie 1,5 mi­li­jo­no“, – skai­čia­vo A.Juo­dy­tė.

Pa­sak D. Pre­ve­lio, šios įmo­nės duo­me­nų ana­li­zė ro­do, kad se­no pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­tys as­me­nys yra daug­maž to­ly­giai pa­sis­kirs­tę vi­so­je Lie­tu­vo­je – nė­ra di­de­lės kon­cen­tra­ci­jos vie­na­me ku­ria­me nors re­gio­ne. „Dau­giau­sia – 8 proc. – vai­ruo­to­jų, ku­riems bū­ti­na at­nau­jin­ti pa­žy­mė­ji­mus, gy­ve­na Vil­niu­je“, – nu­ro­dė D. Pre­ve­lis.

VĮ „Re­gi­tra“ at­sto­vė A.Juo­dy­tė iš da­lies pa­tvir­ti­no vi­suo­me­nė­je po­pu­lia­rią nuo­mo­nę, kad dau­gu­ma la­mi­nuo­tų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų tu­rė­to­jų yra vy­res­nio am­žiaus. Anot jos, di­džiau­sią vai­ruo­to­jų gru­pę, ku­rie bus pri­vers­ti keis­ti se­no pa­vyz­džio pa­žy­mė­ji­mus, su­da­ro vy­res­ni nei 60 me­tų vy­rai – jų ei­lė­se tu­rės iš­si­ri­kiuo­ti be­veik 46 tūks­tan­čiai. „To­kio pat am­žiaus mo­te­rų be­veik per­pus ma­žiau. Yra šiek tiek ir jau­nų gy­ven­to­jų. Tar­ki­me, am­žiaus gru­pė­je tarp 30 ir 39 me­tų se­no pa­vyz­džio pa­žy­mė­ji­mus te­be­nau­do­ja per 30 tūkst. vai­ruo­to­jų“, – var­di­jo A.Juo­dy­tė.

Gąs­di­na ne­ma­lo­nu­mais užsienyje

„Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas pers­pė­jo, kad su se­no pa­vyz­džio pa­žy­mė­ji­mais vis dar va­ži­nė­ja vai­ruo­to­jai, ku­rių so­cia­li­nis ak­ty­vu­mas yra mak­si­ma­lus. „To­dėl la­bai svar­bu, kad juos pa­siek­tų ži­nia apie bū­ti­ny­bę keis­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus, nes, ti­kė­ti­na, kad jiems die­na be au­to­mo­bi­lio ge­ro­kai su­trik­dy­tų nu­sis­to­vė­ju­sius įpro­čius ir įpras­tą ru­ti­ną“, – kal­bė­jo S. Šu­mi­nas.

Jo tei­gi­mu, ne­pa­to­gu­mai lai­ku pa­žy­mė­ji­mų ne­pa­si­kei­tu­sius vai­ruo­to­jus ga­li pa­siek­ti, sa­ky­ki­me, iš­vy­ku­sius pa­il­sė­ti į už­sie­nį. „Lie­tu­viai mėgs­ta nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius. Ta­čiau ki­tais me­tais tiems, ku­rie lai­ku ne­at­nau­jins vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų, to pa­da­ry­ti ga­li ir ne­pa­vyk­ti. An­tai nuo šal­tos žie­mos bėg­sian­tiems su la­mi­nuo­tais pa­žy­mė­ji­mais at­os­to­gų į už­sie­nį, tar­ki­me, į Tur­ki­ją, Grai­ki­ją ar Ita­li­ją, ten au­to­mo­bi­lio iš­si­nuo­mo­ti ga­li ne­pa­vyk­ti, nes par­ei­gū­nai ten tu­ri va­di­na­muo­sius do­ku­men­tų pa­vyz­džius, ku­riuo­se par­ašy­ta, kiek Lie­tu­vo­je ga­lio­ja la­mi­nuo­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas“, – kal­bė­jo S.Šu­mi­nas.

Įta­ria prie­var­tą dėl pasipelnymo

Vis dėl­to da­lis vai­ruo­to­jų ne­at­si­kra­to įta­ri­mų, kad keis­ti te­be­ga­lio­jan­čius la­mi­nuo­tus pa­žy­mė­ji­mus į ne­va mo­der­nias vai­ruo­to­jų kor­te­les ga­li bū­ti ver­čia­mi tik dėl ga­li­mo „Re­gi­tros“ sie­kio ne pir­mą kar­tą pa­si­pel­ny­ti vai­ruo­to­jų sąs­kai­ta.

„Kaž­kur skai­čiau, kad ta įmo­nė („Re­gi­tra“ – aut.) grin­džia sa­vo spren­di­mus tuo, jog ne­va keis­ti se­no pa­vyz­džio pa­žy­mė­ji­mus rei­ka­lau­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga. Do­mė­jau­si ir pa­aiš­kė­jo, kad Bend­ri­jos di­rek­ty­vo­se iš ti­krų­jų toks rei­ka­la­vi­mas yra, ta­čiau jis įsi­ga­lios tik 2033 me­tais. Dėl to su­nku su­pras­ti mo­ty­vus, ku­riais va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vo­je rei­ka­lau­ja­ma per prie­var­tą tai pa­da­ry­ti ne­del­siant. Ne­gi vai­ruo­to­jas ne­ga­li pats nu­spręs­ti, ar jam rei­kia, ar ne mo­der­nios vai­ruo­to­jo kor­te­lės? Ji šiuo me­tu kai­nuo­ja 14 eu­rų. Su­skai­čiuo­ki­me, kiek iš to­kios prie­var­tos vai­ruo­to­jams už­dirbs „Re­gi­tra“, – pik­ti­no­si į „Lie­tu­vos ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vil­nie­tis.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je Ry­šių su ži­niask­lai­da gru­pės va­do­vas Gied­rius Su­di­kas ne­tie­sio­giai pa­tvir­ti­no, kad Vil­niaus gy­ven­to­jas ga­li bū­ti tei­sus. EK at­sto­vo tei­gi­mu, va­do­vau­jan­tis ES di­rek­ty­vos 2006/126/EB 7 straips­niu, po 2013 me­tų sau­sio 19 die­nos iš­duo­tiems vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mams yra nu­sta­ty­ti 5, 10 ir 15 me­tų ga­lio­ji­mo ter­mi­nai. Bet, ti­ki­no G.Su­di­kas, „kas bus su pa­žy­mė­ji­mais, iš­duo­tais iki šio ter­mi­no, iš­sa­miau ga­lė­tų at­sa­ky­ti ne­bent Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos, nes tai yra na­cio­na­li­nė kom­pe­ten­ci­ja“. Vi­si la­mi­nuo­ti pa­žy­mė­ji­mai vai­ruo­to­jams bu­vo iš­duo­ti iki 2013-ųjų sau­sio 19-osios.

Tie­sa, „Re­gi­tra“ tu­ri sa­vo pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta pri­vers­ti vai­ruo­to­jus keis­ti ga­lio­jan­čius se­no pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus. Įmo­nės sie­kis už­si­dirb­ti, kaip ir bū­si­mos jos pa­ja­mos, ja­me ne­mi­ni­mas. „Nau­ji vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai tu­ri stip­res­nę ap­sau­gą, at­nau­jin­ta nuo­trau­ka lei­džia leng­vai iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nį, lai­ku su­sit­var­kius do­ku­men­tą su­tau­po­ma lai­ko, nes vi­zi­tai dėl svei­ka­tos pa­ti­kros ar į „Re­gi­trą“ yra su­pla­nuo­ti, ne­rei­kia gaiš­ti pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ei­lė­se, bran­giau mo­kė­ti už pa­žy­mė­ji­mo ga­mi­ni­mą sku­bos tvar­ka. Ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se su nau­jo­mis tei­sė­mis va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai yra par­ei­gū­nų su­tin­ka­mi kaip tvar­kin­gi eis­mo da­ly­viai“, – raš­tiš­ka­me at­sa­ky­me „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė A.Juo­dy­tė.

„Re­gi­tra“ taip pat pa­brė­žia, kad „po­li­ti­nį spren­di­mą dėl se­no pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų at­nau­ji­ni­mo pri­ėmė ne įmo­nė, o Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (17)
apta  78.63.200.134 2016-03-05 09:59:43
taigi pasidomekite kas regitroje idarbinti.O skuba keisti kad daugiau uzdirbti juk dauguma garbingo amziaus gali ir numirti nepasikeite teisiu o is kitos puses tai duoda terminuotas po 5 ar 10 metu vel ateisit o ne 2033
1 0  Netinkamas komentaras
mnbv  10.102.1.11 2016-03-03 16:03:24
Teisiu keitimas yra ne kaip kas kita kaip pasipelnijimas.
6 0  Netinkamas komentaras
Pillietis  84.55.13.176 2016-03-03 16:00:20
Sprendžiant pagal tai, kad vairuotojų teisių, kurios patvirtintos vairuotojo pažymėjime, kuriame neįrašyta jo galiojimo data, anuliavimas, nepasikeitus jų iki 2017 m. vasario N. dienos, nekomentuojamas ir nesulaukia aiškaus ir vienareikšmio atsakymo į klausimą, ar tai yra teisėta, nori-nenori perša įtarimą, kad tai yra dar viena valstybinės korupcijos išraiška. Todėl reikalautina, kad viešai ir kompetentingai atsakyta į šį klausimą, o nekomentuojamo "Regitros" darbuotojų: jie yra tik formalūs dokumento išrašytojai, suinteresuoti šiuo veiksmu.
4 0  Netinkamas komentaras
jei  81.29.18.76 2016-03-03 10:45:20
iš tikrųjų ES direktyva reikalauja vairuotojo pažymėjimus pakeisti iki 2033 metų, tai jų keitimas turėtų iki tada ir būti išdėstytas palaipsniui, ramiai. Ir - NEMOKAMAI, nes tai ne vairuotojų prašymas, o valstybės reikalas. Kas galėtų paneigti, kad ši skuba sugalvota tik lengvoRegitros (Ir "prietelių") pasipelnijimo tikslu?
8 0  Netinkamas komentaras
Autoriui  213.190.53.34 2016-03-03 08:07:18
Kovojame su sovietiniais simboliais, bet nematome, kad patys dar tebegyvename gūdžiame sovietmetyje. Atsimenate , kaip sovietmečiu per 3 dienas turėjome sunešti stambias 50 ir 100 rublių kupiūras, nes finansų ministras Pavlovas sugalvojo taip kovoti su nedarbinėmis pajamomis. Visi tvarkingai stovėjome eilėse, kad tas kelias kupiūras priduoti, nes uždirbant 120rb. jų daug neturėjome, o po to jau gauti naujas. Dabartiniai sovietmečio šaukliai Lietuvoje sugalvojo į eilę prie Regitros vienu metu sustatyti Kauno miestą, kad žmogeliai nesijaustų gyvenantys laisvoje šalyje.Protingi ,savo šalį mylintys žmonės, dokumentams pakeisti duotų 10 metų ir problema išsispręstų savaime, tiems kuriems reikia dabar juos pasikeistų, o garbaus amžiaus žmonės per tą laiką gal jau ir nbevairuos.. Bet juk ne toks yra biurokratų Lietuvoje tikslas.Jų tikslas yra , kad Lietuvoje sovietmetis nebūtų užmirštas ir žmogus nesijaustų laisvas. O kur dar iš to uždarbis čia ir dabar.Jūsų laikraštis, kovojantis su sovietiniais simboliais, turėtų kovoti ir su sovietmečio pasireiškimais laisvos Lietuvos kasdieniniame gyvenime, žmonėms neleidžiantiems laisvai gyventi laisvoje Lietuvoje.
10 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami