Pro spindinčių ežerų akis - senoviniais automobiliais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-04 11:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-04 11:38
Algimanto Brazaičio nuotraukos
Ga­li­ma drą­siai tvir­tin­ti, jog tiek an­tik­va­ri­nės au­to­tech­ni­kos, kiek jos bir­že­lio 14-ąją rie­dės Za­ra­sų mies­to gat­vė­mis ir ra­jo­no ke­liais, šio vie­no gra­žiau­sių ša­lies kam­pe­lių žmo­nės dar nė­ra re­gė­ję.

Tuo la­bai ste­bė­tis ne­de­rė­tų, nes mi­nė­tą bir­že­lio vi­du­rio šeš­ta­die­nį eže­rų kraš­te vyks is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­lis, ku­rį ren­gia Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja „Tran­seks­ta“, o ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ti pa­ves­ta VšĮ „Sau­gus ra­tas“.

„Džiau­giuo­si, kad ge­ro įver­ti­ni­mo su­si­lau­kė per­nai mū­sų su­reng­tas pir­ma­sis toks ra­lis, pa­ska­ti­nęs steng­tis, kad šie­me­ti­nis dar la­biau pa­tik­tų tiek ren­gi­nio da­ly­viams, tiek žiū­ro­vams, ku­rių dė­me­sio sto­ka ti­krai ne­sis­kun­džia­me, - sa­ko var­žy­bų di­rek­to­rius Val­das Juo­zas Vi­lū­nas. – Ša­ly­je kaip ant mie­lių au­gan­tis su­si­do­mė­ji­mas an­tik­va­ri­ne au­to­tech­ni­ka – tai ne duo­klė ma­dai. Rei­kia tik džiaug­tis, kad is­to­ri­niai au­to­mo­bi­liai ar mo­to­cik­lai vis la­biau do­mi­na ne tik se­no­vi­nės tech­ni­kos res­tau­ra­to­rius, ver­ti­nan­čius ne­su­ga­din­tą ori­gi­na­lu­mą ir ke­lių de­šimt­me­čių se­nu­mo tech­ni­kos gro­žį. Tei­sus bu­vo ge­nia­lu­sis au­to­mo­bi­lių kons­truk­to­rius Hen­ris For­das tvir­ti­nęs, jog se­no­vi­nė tech­ni­ka įgy­ja ti­krą­ją sa­vo ver­tę tik iš­vai­ruo­ta į ke­lius, o ne dul­kė­da­ma pri­va­čiuo­se ga­ra­žuo­se“.

Va­do­vau­da­mie­si to­kio­mis min­ti­mis bir­že­lio 14 d. Za­ra­suo­se pra­si­dė­sian­čia­me ra­ly­je jo ren­gė­jai pa­kvie­tė da­ly­vau­ti is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių, mo­to­cik­lų ir su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jus ar jų sa­vi­nin­kus.

Ra­lio ren­gė­jus itin nu­džiu­gi­no Za­ra­sų me­ro Ar­vy­do Ste­po­na­vi­čiaus ge­ra­no­riš­kas po­žiū­ris į ren­gi­nį. Me­ras ne tik įstei­gė tau­rę ra­lio nu­ga­lė­to­jams, bet ir su­bū­rė vie­ti­nių en­tu­zias­tų gru­pę, ku­ri pa­da­rys vis­ką, kad ren­gi­nys tap­tų pui­kia šven­te ne tik jo da­ly­viams, bet ir žiū­ro­vams, ku­rie įspū­din­gų au­to­mo­bi­lių ka­val­ka­dos lauks tar­pi­niuo­se fi­ni­šuo­se.

Is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ra­liui Za­ra­sų ra­jo­no ke­liais star­tas bus duo­tas 11 val. Za­ra­sų cen­tri­nė­je aikš­tė­je prieš­ais sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau žiū­ro­vai prieš star­tą čia iš­ri­kiuo­ta da­ly­vių tech­ni­ka ga­lės gė­rė­tis dar anks­čiau, iki star­to.

133,9 ki­lo­me­tro il­gio ra­lio marš­ru­tas driek­sis pa­čio­mis vaiz­din­giau­sio­mis ra­jo­no vie­to­vė­mis as­fal­to ke­liais. Tad žy­gio da­ly­viai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą ga­lės gė­rė­tis ne tik įspū­din­giau­siais Lie­tu­vos Švei­ca­ri­ja va­di­na­mo Za­ra­sų ra­jo­no vaiz­dais, bet ir da­ly­vau­ti fo­to-ki­no se­si­jo­se prie

se­niau­sio bei sto­riau­sio Lie­tu­vo­je ir vie­no se­niau­sių Eu­ro­po­je, 1500 me­tų skai­čiuo­jan­čio Lie­tu­vos gam­tos pa­mink­lo - Stel­mu­žės ąžuo­lo, nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­to An­ta­za­vės dva­ro, uni­ka­lios ne­oro­ma­ni­nio sti­liaus su ryš­kiais ne­ogo­ti­kos bruo­žais ak­me­ni­nės Sa­la­ko baž­ny­čios ir kt.

„Se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jų ne­tu­rė­tų gąs­din­ti žy­gio pa­va­di­ni­me at­si­ra­dęs žo­dis „ra­lis“, - sa­ko var­žy­bų vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ras Re­mi­gi­jus Der­man­tas. – Ren­gi­nio da­ly­viai ne­lėks kaip akis iš­de­gę, o va­žiuos oriai, maž­daug 50-60 km/val. vi­du­ti­niu grei­čiu, kaip ir de­ra to­kių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams. Nu­ma­ty­tas ir poil­sis gam­to­je, žo­le­lių ar­ba­tos, švie­žio sū­rio ir me­daus ra­ga­vi­mai, o kad žy­gį ly­dė­tų ir var­žy­biš­ku­mo ele­men­tas, ra­lio da­ly­vių lau­kia dvi tiks­laus pra­va­žia­vi­mo rung­tys“.

Ko ge­ro vie­nu įsta­biau­sių šio ra­lio ak­cen­tų tu­rė­tų tap­ti jo fi­ni­šas. Apie 17 val. ra­lis fi­ni­šuos kaip fe­nik­sas iš pe­le­nų ky­lan­čia­me Va­sak­nų dva­re, ša­lia to pa­ties pa­va­di­ni­mo eže­ro, kur jau an­trą die­ną šur­mu­liuos pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je ren­gia­mas tris die­nas tris nak­tis truk­sian­tis alaus fes­ti­va­lis, pa­sak dva­ro šei­mi­nin­ko Al­fon­so Kė­vi­šo, at­ei­ty­je gal­būt tap­sian­tis to­kia pat alaus mė­gė­jų šven­te, kaip gar­sio­ji Miun­che­no „Ok­to­ber­fest“.

Žy­gio da­ly­viai, ap­da­lin­ti tau­rė­mis, pri­zais ir dip­lo­mais, ga­lės ke­lio dul­kes nu­plau­ti ra­gau­da­mi bent vie­nos rū­šies iš čia pu­to­sian­čio dau­giau nei 30 skir­tin­gų sko­nių ir sti­lių alaus, ku­rį, be­je, bus ga­li­ma ra­gau­ti ne kaip įpras­ta iš pil­nų bo­ka­lų, o 100 ml de­gus­ta­ci­nė­mis do­zė­mis, al­kį nu­mal­šin­ti ne­tra­di­ci­niais mais­to pa­tie­ka­lais, o su­si­ta­rę iš anks­to, ir lik­ti nak­vy­nei dva­ro me­nė­se.

Jau už­si­re­gis­tra­vu­sių da­ly­vau­ti ra­ly­je par­aiš­kos liu­di­ja, jog pa­ga­ny­ti akis žiū­ro­vams ti­krai bus į ką. Ra­ly­je ga­lė­si­me gė­rė­tis ori­gi­na­liais ir itin re­tais „Pors­che 924“, „Ford-Cap­ri“, „Fiat 126“, pir­muo­ju gar­sio­sios se­ri­jos sep­tin­tu­ku – BMW 735, lū­kes­čius pra­no­ku­siu „Volks­wa­gen Kaf­fer“, Ame­ri­kos ga­min­to­jus iš­gar­si­nu­siu, net 7 li­trų dar­bo tū­rio va­rik­lį tu­rin­čiu penk­to­sios kar­tos 1977 me­tų ga­my­bos „Ca­dil­lac de Vil­le“, dau­ge­lio mū­sų jau­nys­tę me­nan­čiais, ori­gi­na­liais ir tvis­kan­čiais, tar­si va­kar nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­ju­siais „ži­gu­liu­kais“ – „VAZ 2101“ ir „VAZ 2108“ ir ki­tais žvilgs­nį ke­rin­čiais au­to­mo­bi­liais bei mo­to­cik­lais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami