Probleminius vokiškus automobilius pradės tobulinti pavasarį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-03 06:00
„Volkswagen“ markės automobiliai populiarumo Lietuvoje nepraranda. LŽ archyvo nuotrauka
Dėl iš­me­ta­mų­jų du­jų duo­me­nis dy­ze­li­niuo­se „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liuo­se klas­to­jan­čios įran­gos pa­sau­ly­je ki­lęs skan­da­las, skam­biai pa­va­din­tas „dy­zel­gei­tu“, Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­jo įta­kos šios vo­kie­čių mar­kės po­pu­lia­ru­mui. Vien per pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį nau­jų „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­lių lie­tu­viai įsi­gi­jo net 40 proc. dau­giau nei per tą pa­tį anks­tes­nių me­tų lai­ko­tar­pį.

Anks­čiau skai­čiuo­ta, kad Lie­tu­vo­je su dy­ze­li­niais va­rik­liais, pa­žy­mė­tais ko­du EA 189, yra 4805 leng­vie­ji ke­lei­vi­niai ir 1692 ko­mer­ci­niai „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liai. To­kius pat va­rik­lius tu­ri ir 294 „Au­di“ mo­de­liai. Tie­sa, ti­krie­ji jų skai­čiai ga­li bū­ti šiek tiek di­des­ni, nei skelb­ta anks­čiau.

Kaip LŽ in­for­ma­vo „Volks­wa­gen“ ir „Au­di“ mar­kėms Lie­tu­vo­je bei Lat­vi­jo­je, taip pat „Volks­wa­gen“ mar­kei Es­ti­jo­je at­sto­vau­jan­čios bend­ro­vės „Mol­ler Bal­tic“ rin­ko­da­ros va­do­vė An­da Bud­levs­ka, pir­mie­ji klien­tai su tai­sy­ti­nais au­to­mo­bi­liais į ga­min­to­jo at­sto­vų dirb­tu­ves bus pa­šauk­ti pir­mo­sio­mis ko­vo die­no­mis.

„Tai nė­ra au­to­mo­bi­lių at­šau­ki­mas, o kvie­ti­mas į ser­vi­są. Au­to­mo­bi­liai yra at­šau­kia­mi tuo­met, kai juo­se ap­tin­ka­mas tech­ni­nis de­fek­tas. Šiuo at­ve­ju tech­ni­nių va­rik­lių de­fek­tų nė­ra – ap­tik­ta tik ne­ati­tik­tis iš­me­ta­mų­jų du­jų emi­si­jų stan­dar­tams“, – pa­žy­mė­jo A.Bud­levs­ka. „Mol­ler Bal­tic“ at­sto­vė pa­brė­žė, kad vi­si prob­le­mi­niai au­to­mo­bi­liai yra bei lie­ka sau­gūs ir be ap­ri­bo­ji­mų tin­ka­mi va­ži­nė­ti vie­šo­jo su­si­sie­ki­mo ke­liais.

Su­si­do­mė­jo vos vienas

Pir­miau­sia į ser­vi­sus bus pa­kvies­ti „Volks­wa­gen“ ir „Au­di“ au­to­mo­bi­lius su 2,0 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liais įsi­gi­ję pir­kė­jai. Šie au­to­mo­bi­liai bus pra­dė­ti to­bu­lin­ti nuo ko­vo pra­džios. Nuo bir­že­lio bus kvie­čia­mi prob­le­mi­nius dy­ze­li­nius au­to­mo­bi­lius su 1,2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liais įsi­gi­ję lie­tu­viai, o nuo spa­lio – 1,6 l dy­ze­lių sa­vi­nin­kai.

Pir­mai­siais dviem at­ve­jais bus perp­rog­ra­muo­ja­mi au­to­mo­bi­lių kom­piu­te­riai, ir tai už­truks ne il­giau nei pus­va­lan­dį. Kiek dau­giau prob­le­mų ke­lia spren­di­mas, skir­tas 1,6 l dy­ze­liams. Mat bus ne tik tvar­ko­ma prog­ra­mi­nė įran­ga, bet ir prieš oro ma­sės ju­tik­lį įmon­tuo­ja­mas srau­to kei­tik­lis.

„Per šiuos me­tus su­tvar­ky­si­me vi­sus au­to­mo­bi­lius. Tech­ni­niai spren­di­mai yra aiš­kūs, pa­tvir­tin­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų. Mū­sų ser­vi­so per­so­na­las jau yra ap­mo­ky­tas. Vi­sas pa­stan­gas da­bar ski­ria­me or­ga­ni­za­ci­niam dar­bui. Kiek­vie­nas klien­tas gaus as­me­ni­nį kvie­ti­mą at­vyk­ti jam pa­to­giau­siu me­tu. Pa­ti pro­ce­dū­ra truks apie pus­va­lan­dį, kiek­vie­nam klien­tui esa­me pa­si­ren­gę su­teik­ti pa­kai­ti­nį au­to­mo­bi­lį. Or­ga­ni­zuo­si­me dar­bus taip, kad ne­bū­tų jo­kių ei­lių. No­riu tik dar kar­tą pa­tvir­tin­ti, jog tech­ni­nis spren­di­mas yra ne­abe­jo­ti­nai tei­sin­gas – nei va­rik­lio ga­lin­gu­mui, nei mak­si­ma­liam grei­čiui, nei de­ga­lų są­nau­doms tai įta­kos ne­tu­rės“, – sa­kė „Mol­ler Au­to Sa­va­no­riai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Vy­tau­tas Kar­la­vi­čius.

Klien­tų, ku­rių „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liuo­se bu­vo su­mon­tuo­ta per­tek­li­nį azo­to ok­si­dų (NOx) iš­me­ti­mą mas­kuo­jan­ti įran­ga, su­si­do­mė­ji­mo ly­gį L.Kar­la­vi­čius įvar­di­jo, kaip „vi­du­ti­niš­kai že­mą“. Dar ma­žiau dė­me­sio, su­si­ju­sio su „dy­zel­gei­to“ prob­le­ma, su­lau­kė „Au­di“ Lie­tu­vo­je at­sto­vai. Į juos sa­va­no­riš­kai krei­pė­si vos vie­nas prob­le­mi­nį au­to­mo­bi­lį tu­rin­tis klien­tas.

Ti­ki­si aug­ti dešimtadaliu

L. Kar­la­vi­čiaus tei­gi­mu, „dy­zel­gei­to“ skan­da­las ga­min­to­jo at­sto­vams Lie­tu­vo­je jo­kio ma­to­mo smū­gio ne­su­da­vė. Tai įro­dė ir au­gan­tis ma­ši­nų par­da­vi­mas.

„Džiau­gia­mės, kad lie­tu­viai šiuo psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gu me­tu įro­dė iš­ti­ki­my­bę „Volks­wa­gen“ mar­kei ir at­lei­do lai­ki­ną pa­kly­di­mą. Mū­sų sa­lo­nų Vil­niu­je par­da­vi­mas per vi­sus me­tus iš­au­go ket­vir­ta­da­liu. Pri­si­dė­jo ir tai, kad bu­vo ati­da­ry­tas nau­jas sa­lo­nas „Mol­ler Au­to Sa­va­no­riai“. Po ak­ty­vių pra­ėju­sių me­tų šie­met ti­ki­mės svei­ko 10 proc. par­da­vi­mo au­gi­mo“, – tei­gė L. Kar­la­vi­čius.

Kaip ro­do „Au­to­ty­ri­mų“ duo­me­nys, Lie­tu­vo­je „Volks­wa­gen“ par­da­vi­mas pa­sku­ti­nį me­tų ket­vir­tį di­dė­jo dau­giau­sia – 40,1 proc., Lat­vi­jo­je – 5 proc., au­to­mo­bi­lių par­duo­ta ati­tin­ka­mai 877 ir 666. Nau­jų „Volks­wa­gen“ mar­kės ma­ši­nų ma­žiau par­duo­ta tik Es­ti­jo­je. Čia 2015 me­tais, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu už­per­nai, par­da­vi­mas smu­ko 12,5 proc., o mar­kė pa­gal po­pu­lia­ru­mą iš an­tro­sios pen­ke­tu­ko vie­tos nu­kri­to į ket­vir­tą­ją.

Dy­ze­lių pir­ko daugiau

Ge­riau­siai par­duo­da­mo nau­do­to au­to­mo­bi­lio ti­tu­lą pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį taip pat iš­sau­go­jo „Volks­wa­gen Pa­ssat“. Nors šio mo­de­lio par­da­vi­mas, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2014 me­tais, kri­to 15,7 proc., jų įsi­gy­ta 1925. Tarp nau­jai įvež­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se taip pat do­mi­na­vo „Volks­wa­gen“.

„Praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­nį ket­vir­tį vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mar­kių pen­ke­tu­kuo­se iš­li­ko tie pa­tys pir­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą įgi­ję var­dai. Ne staig­me­na, kad „Volks­wa­gen“ mar­kės au­to­mo­bi­liai už­ti­krin­tai pir­mau­ja vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se. Nors Lie­tu­vo­je „Volks­wa­gen“ mar­kės nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas smuk­te­lė­jo la­biau­siai iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių – 16,9 proc., pa­sku­ti­nį ket­vir­tį jų par­duo­ta 5428. Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je šio pre­kės ženk­lo trans­por­to prie­mo­nių įsi­gy­ta ati­tin­ka­mai 2270 ir 1104“, – rin­kos ten­den­ci­jas įvar­di­jo trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas Ma­tas Bu­ze­lis.

Pa­sak jo, lie­tu­viai ne­at­si­sa­ko ir tra­di­ciš­kai po­pu­lia­rių dy­ze­li­nių va­rik­lių – ne­tgi prieš­in­gai. Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je nu­pirk­ta 91,3 tūkst. dy­ze­li­nu va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių, tai 1,75 proc. punk­tais dau­giau nei 2014 me­tais. Šiuo me­tu to­kio ti­po au­to­mo­bi­lių uži­ma­ma rin­kos da­lis su­da­ro 78,9 proc. vi­sų nau­jai įvež­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos.

Ati­tin­ka­mai ša­ly­je su­men­ko ben­zi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių da­lis – iki 17,7 pro­cen­to. Pra­ėju­siais me­tais jų Lie­tu­vo­je par­duo­ta 20,5 tūks­tan­čio.

Lat­vi­jo­je, kaip ir Lie­tu­vo­je, dau­gė­jo dy­ze­li­nu va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių. Jų da­lis šiuo me­tu ša­ly­je su­da­ro 81,5 proc. vi­sų nau­jai įvež­tų au­to­mo­bi­lių, o tai yra 42,6 tūks­tan­čio.

Nors Es­ti­jo­je ben­zi­nu va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių yra per 3 kar­tus ma­žiau (23,9 proc.) nei dy­ze­li­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių (74,7 proc.), čia pra­ėju­siais me­tais kiek dau­giau nei 1 proc. punk­tu dau­gė­jo bū­tent ben­zi­ni­nių trans­por­to priemonių

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Deutschland  78.56.213.127 2016-02-04 07:09:21
Uber Alles! Kitokios auto nei vw gyvenime niekada nepirkciau. Na dar skoda nebent kur irgi vw priklauso, arba toyota zmonai is bedos.
1 0  Netinkamas komentaras
Valius  90.137.130.15 2016-02-04 06:44:03
Kai pas mus kas trecias su 20m senumo dyzel garveziu vaxineja taj tuos azotus del kuriu cia parinas galima vietoj gelyciu uostyt.
0 0  Netinkamas komentaras
Ner ko meluot  77.219.243.254 2016-02-03 17:15:31
O LT ant aplikosaugos dar simta metu pofig. Kia vertu nesam industrielizuoti ar uzaiterse.
1 0  Netinkamas komentaras
Dima  213.252.196.2 2016-02-03 16:34:26
Šūdo malimas čia su tom emisijom ir amerikonų bandymas nusodint vokiečius.
0 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami