Problemų kamuojamų šalių gyventojai aktyviausiai perka automobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-21 06:00
Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius labiausiai Europos Sąjungoje išaugo (+136,6 proc.) išskirtinių angliškų "Jaguar" registravimas.   Gamintojo nuotrauka
Ge­gu­žę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo rin­ka ūg­te­lė­jo 16 proc. ir au­go 33-čią mė­ne­sį iš ei­lės. Šie­met nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tams ES įta­kos ne­da­ro nei su­dė­tin­ga geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja prie iš­ori­nių sie­nų, nei nuo­la­ti­niai eko­no­mis­tų gąs­di­ni­mai apie lė­tė­jan­tį ūkį. Tai ro­do, kad ES pi­lie­čių lū­kes­čiai dėl Bend­ri­jos eko­no­mi­kos at­ei­ties la­bai ge­ri.

Par­adok­sas, bet pra­ėju­sį mė­ne­sį nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka la­biau­siai pa­au­go to­se ES vals­ty­bė­se, ku­rias ka­muo­ja di­de­li eko­no­mi­niai su­nku­mai.

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jos (ACEA) nau­jau­sios at­as­kai­tos duo­me­ni­mis, ge­gu­žės mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų pir­muo­ju pa­va­sa­rio mė­ne­siu, la­biau­siai (+53,9 proc.) ūg­te­lė­jo Kip­ro, o an­tro­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį bu­vo Grai­ki­jos (+48,7 proc.) rin­ka. Į pir­mą­jį de­šim­tu­ką pa­gal tei­gia­mą rin­kos po­ky­tį pa­te­ko ir dvi Bal­ti­jos vals­ty­bės bei Len­ki­ja. Ge­riau­sią iš kai­my­nių mė­ne­sio au­gi­mo re­zul­ta­tą ge­gu­žę fik­sa­vo Lie­tu­va (+48,7 proc., 3-io­ji vie­ta), šeš­to­je vie­to­je at­si­dū­rė Es­ti­ja (+28,4 proc.), de­šim­to­je – Len­ki­ja (+21,3 proc.). Į de­šim­tu­ką ne­pa­te­ku­si Lat­vi­ja užė­mė 11-ą vie­tą (+20,5 proc.).

Di­na­miš­kiau­sios ES Ry­tų šalys

Dar įspū­din­giau at­ro­do tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos pen­kių mė­ne­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mas. Lie­tu­va užė­mė 20-ąją vie­tą (+26,2 proc.) po Kip­ro, Lat­vi­ja – 5-ąją (+20,2 proc.), Len­ki­ja – 9-ąją (+16,8 proc.), Es­ti­ja – 10-ąją (+15 proc.) vie­tas.

Iš ACEA at­as­kai­tos ma­ty­ti, kad per pir­mus pen­kis mė­ne­sius ES erd­vė­je spar­čiau­siai nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka au­go Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se na­rė­se. Pir­ma­ja­me di­na­miš­kiau­sios sau­sio-ge­gu­žės rin­kos de­šim­tu­ke – net sep­ty­nios ES nau­jo­kės, o iš Bend­ri­jos sen­bu­vių są­ra­še pui­kuo­ja­si tik jau mi­nė­tas Kip­ras, Ai­ri­ja ir Por­tu­ga­li­ja.

Stul­bi­na, kad į ge­gu­žę di­na­miš­kiau­siai au­gu­sios ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos de­šim­tu­ką pa­te­ko dvi di­džio­sios vals­ty­bės – Ita­li­ja (+27,3 proc.) ir Pra­ncū­zi­ja (+22,3 proc.). Pa­pras­tai au­gi­mas to­se ES vals­ty­bė­se, ku­rio­se par­duo­da­ma dau­giau­sia ma­ši­nų, yra iner­tiš­kas. Ka­dan­gi jo­se aps­kri­tai re­gis­truo­ja­ma ga­na daug au­to­mo­bi­lių, to­dėl ir au­gi­mas nuo aukš­to pa­ly­gi­na­mo­jo skai­čiaus daž­niau­siai bū­na ne­di­de­lis. Ste­bi­nan­ti pra­ėju­sio mė­ne­sio ita­lų ir pra­ncū­zų sėk­mė ro­do, kad di­džių­jų ša­lių rin­kos ga­li­my­bės dar to­li gra­žu ne­iš­sem­tos.

Ge­gu­žės mė­ne­sį dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių (286 931) vėl bu­vo re­gis­truo­ta Vo­kie­ti­jo­je, taip pat ši ša­lis par­odė ir la­bai ge­rą au­gi­mo (+11,9 proc.) re­zul­ta­tą. An­tro­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį li­ko Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (203 585; +2,5 proc.), tre­čio­je – Ita­li­ja (187 631; +27,3 proc.), ket­vir­to­je – Pra­ncū­zi­ja (175 331; +22,3 proc.), penk­to­je – Is­pa­ni­ja (113 671; +20,9 proc.).

Pa­ga­liau at­si­gau­na „japonai“

Ver­ti­nant ga­min­to­jus pa­gal įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių, ge­gu­žę pir­ma­vo vo­kie­čių „Volks­wa­gen Group“ (309 708; +9,3 proc.), o an­trą ir tre­čią po­zi­ci­jas užė­mė pra­ncū­zų „Peu­geot-Ci­troen As­so­cia­tion (PSA) Group“ (135 442; +18,7 proc.) ir „Re­nault Group“ (137 102; +28,7 proc.).

Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų ge­gu­že, pra­ėju­sį mė­ne­sį iš ga­min­to­jų ge­riau­sius sa­vo ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo au­gi­mo re­zul­ta­tus fik­sa­vo ja­po­nų „Hon­da“ ir „Maz­da“ (po +31 proc.), iš mar­kių – ang­lų „Ja­guar“ (5526; +136,6 proc.).

ES ša­lių de­šim­tu­kas pa­gal di­džiau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą 2016 m. gegužę

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Kipras1297 (843)**+53,9
2.Graikija13 489 (9071)+48,7
3.Lietuva2163 (1467)+47,4
4.Vengrija8506 (5874)+44,3
5.Čekija24 335 (18 113)+34,4
6.Estija2198 (1712)+28,4
7.Italija187 631 (147 405)+27,3
8.Slovakija8299 (6594)+25,9
9.Prancūzija175 331 (148 771)+22,3
10.Lenkija32 968 (27 186)+21,3
...11.Latvija1415 (1174)+20,5

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. ge­gu­žės mėn.

**2015 m. ge­gu­žės mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA

ES ša­lių de­šim­tu­kas pa­gal di­džiau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą 2016 m. sau­sį-gegužę

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Kipras5716 (3934)**+45,3
2.Lietuva8802 (6972)+26,2
3.Airija99710 (90 889)+23,3
4.Vengrija36 267 (29 676)+22,2
5.Latvija5760 (5622)+20,2
6.Slovakija35 600 (29 719)+19,8
7.Portugalija95 240 (79 589)+19,7
8.Kroatija19 579 (16 336)+17,7
9.Lenkija172 173 (147 382)+16,8
10.Estija9760 (8488)+15

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-V mėn.

**2015 m. I-V mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami