Psichologas: „kelių ereliai“ grumiasi su turtuoliais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-12 12:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-12 12:46
LŽ archyvo nuotrauka
At­ši­lus orams, vai­ruo­to­jai vis stip­riau spau­džia ak­se­le­ra­to­riaus pe­da­lą, vir­ši­ja­mas grei­tis, pa­žei­di­nė­ja­mos ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET), tad di­dė­ja ir ava­ri­jų ke­liuo­se skai­čius.

Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA eks­per­tai pa­ste­bi, kad pa­gal el­ge­sį ke­ly­je, ga­li­ma iš­skir­ti ke­lis pa­grin­di­nius eis­mo įvy­kių su­kė­lė­jų ir da­ly­vių ti­pus. Dau­giau­sia prob­le­mų ke­ly­je su­ke­lia „ke­lių ere­liai“.

Pa­sak psi­cho­lo­go To­mo La­gū­na­vi­čiaus, Lie­tu­vos ke­liuo­se vyks­ta ko­vos dėl aukš­tes­nio so­cia­li­nio sta­tu­so. Au­to­mo­bi­lis – vie­na iš do­mi­na­vi­mo ir val­džios par­ody­mo prie­mo­nių.

„Kuo ma­ši­na di­des­nė ir bran­ges­nė, kuo jos nu­me­riai įdo­mes­ni, tuo aukš­tes­nį so­cia­li­nį sta­tu­są ji par­odo. Kuo sta­tu­sas aukš­tes­nis, tuo ma­žiau tai­syk­lių ga­li lai­ky­tis, kuo že­mes­nis, tuo dau­giau tai­syk­lių. Vy­rai ke­ly­je nuo­lat kon­ku­ruo­ja dėl sa­vo sta­tu­so. Ge­ros ma­ši­nos ne­tu­rin­tis vy­ras ga­lią ban­do pa­de­mons­truo­ti net ir tu­rė­da­mas ko­kį „gol­fą“. To­kiu at­ve­ju šis vai­ruo­to­jas ban­do do­mi­nuo­ti ban­dy­da­mas ap­lenk­ti ki­tas ma­ši­nas, da­ry­da­mas įvai­rius ma­nev­rus. Be­je, šia­me žai­di­me daž­niau­siai da­ly­vau­ja tik vy­rai. Jie nuo­lat vie­nas ki­tam ban­do įro­dy­ti, ku­ris yra ge­res­nis ir toks reiš­ki­nys nie­kad ne­iš­nyks. Anks­čiau bu­vo ark­liai, ka­rie­tos, o da­bar au­to­mo­bi­liai“, – ko­men­ta­vo psi­cho­lo­gas T. La­gū­na­vi­čius.

Pa­sak eks­per­to, va­di­na­mie­ji „ke­lių ere­liai“ – daž­niau­siai ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys ir aukš­to­mis par­ei­go­mis ne­ga­lin­tys pa­si­gir­ti vy­rai. Tad do­mi­nuo­ti jie ban­do ke­ly­je. Daž­niau­siai jie vai­ruo­ja pi­gius au­to­mo­bi­lius, o sa­vo sta­tu­są ban­do pa­kel­ti pa­žei­di­nė­da­mi KET.

Pa­si­tu­rin­čių­jų dominavimas

Di­de­les pa­ja­mas gau­nan­tys vy­rai ke­ly­je ban­do do­mi­nuo­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis. T. La­gū­na­vi­čius tei­gia, kad šio ti­po žmo­nės, prieš­in­gai nei „ke­lių ere­liai“, ke­ly­je ne­laks­to. No­rint par­ody­ti sa­vo sta­tu­są, jiems ne­bū­ti­na su­kel­ti ne­pa­to­gu­mų ki­tiems vai­ruo­to­jams. Aukš­to so­cia­li­nio sluoks­nio at­sto­vų svar­bą par­odo jų au­to­mo­bi­lis. To­kie vy­rai daž­niau­siai per­ka bran­gius, di­de­lius dži­pus.

„Tur­tuo­liai ga­li sau leis­ti ne­pai­sy­ti tai­syk­lių, bet jie gat­vė­mis ne­le­kia. Šio sta­tu­so žmo­nės do­mi­nuo­ja ki­taip, ban­dy­da­mi užim­ti te­ri­to­ri­jas. Toks vy­ras ga­li ma­ši­ną pa­lik­ti ten, kur ne­ga­li­ma, pa­sis­ta­ty­ti prie įėji­mo ar­ba į ne­įga­lių­jų vie­tą. Jis tie­siog leng­vai su­si­mo­kės bau­dą“, – tei­gė psi­cho­lo­gas.

Vai­ruo­to­jų tipai

Pa­sak ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vo And­riaus Žiu­ke­lio, gat­vė­mis laks­tan­tys „ke­lių ere­liai“ ne­re­tai tam­pa ava­ri­jų da­ly­viais. Jų vai­ra­vi­mo ma­nie­ra ir KET ne­pai­sy­mas klai­di­na bei er­zi­na ki­tus vai­ruo­to­jus, dėl to ne­re­tai įvyks­ta ne­lai­mės.

„Ke­lių „e­re­liai” – tai vai­ruo­to­jai, ma­nan­tys, kad jų vai­ra­vi­mo įgū­džiai yra ge­res­ni už ki­tų vai­ruo­to­jų. Jie tu­ri po­lin­kį vai­ruo­ti gru­biai, da­ry­ti stai­gius po­sū­kius, grei­tai lenk­ti ki­tą au­to­mo­bi­lį, net ir kai iš prie­kio ar­tė­ja au­to­mo­bi­lis, mėgs­ta už­lin­di­nė­ti tarp ki­tų ma­ši­nų ir pa­lik­ti ne­di­de­lį tar­pą tarp ki­tų au­to­mo­bi­lių. To­kie veiks­mai ga­li su­kel­ti ava­ri­nes si­tua­ci­jas. Šie vai­ruo­to­jai la­bai mėgs­ta grei­tį. Jie ban­do lenk­ti ki­tus au­to­mo­bi­lius net pi­ko me­tu, jiems net ir iš­ti­si­nė ke­lio juo­sta ar drau­džian­tys tą da­ry­ti ženk­lai – ne kliū­tis. To­kie veiks­mai su­ke­lia eis­mo įvy­kius. Jie er­zi­na ir pra­de­dan­čiuo­sius ir at­sar­gius vai­ruo­to­jus, mat no­rė­da­mi pa­de­mons­truo­ti sa­vo įgū­džius ne­re­tai ki­tus vai­ruo­to­jus ban­do ap­lenk­ti, šū­kau­ja, sig­na­li­zuo­ja, ro­do ges­tus“, – ko­men­ta­vo A. Žiu­ke­lis.

Di­de­lį pa­vo­jų ke­liuo­se taip pat ir ke­lia gir­ti vai­ruo­to­jai. Ar­tė­jant va­sa­ros se­zo­nui jų pa­dau­gė­ja. Ne­re­tai šie už vai­ro sė­da net ir ne­tu­rė­da­mi tei­sių.

Bend­ro­vės BTA duo­me­ni­mis, per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai už­fik­suo­ja­ma per 1700 eis­mo įvy­kių. Ne­ma­ža da­lis jų nu­tin­ka dėl to, kad vai­ruo­to­jai už­sii­ma pa­ša­li­ne veik­la. Pa­sak spe­cia­lis­to, pa­ša­li­nė veik­la truk­do vai­ruo­to­jui su­si­kaup­ti, blaš­ko jo dė­me­sį, dėl to ke­ly­je ir nu­tin­ka įvai­rių ava­ri­nių si­tua­ci­jų. „Spin­ter ty­ri­mai“ at­sklei­dė, kad mo­te­rys daž­niau­siai už vai­ro da­žo­si lū­pas bei tu­šu par­yš­ki­na blaks­tie­nas, vy­rai prie vai­ro kal­ba te­le­fo­nu ir rū­ko.

Pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai ke­ly­je daž­nai va­žiuo­ja per lė­tai ir taip stab­do eis­mą. Be to, ge­rai ne­pa­ži­no­da­mi ke­lių, ne­ži­no iš ku­rių juo­stų jiems rei­kia su­kti. Taip vė­luo­da­mi per­si­ri­kiuo­ti pi­ko me­tu lau­kia, kol juos kas nors už­leis ir stab­do vi­są sa­vo eis­mo juo­stą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
chi chi chi  78.56.177.145 2015-05-13 14:23:15
Vadinamieji blatnieji numeriai (007, 777, 001 ir pan.) yra ne tiek socialinis statusas, kiek diagnozė
3 0  Netinkamas komentaras
cha cha cha  85.206.16.57 2015-05-12 13:25:51
socialinis statusas - dirba Gariūnuose, yra neišsilavinęs ir nekultūringas mužikas, bet važinėja Bentliu - koks jo socialinis statusas? Beje, ir vieni, ir kiti yra kenčiantys nuo nepasitikėjimo savimi. Jeigu jau žmogui daiktais reikia kažką kažkam įrodinėti, tai jau ženklas, kad kažkas netvarkoj su jo saviverte.
4 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami