Purkštukai – šiuolaikinių dyzelių Achilo kulnas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-20 06:00
Kadangi purkštukai yra labai jautri degalų sistemos sudedamoji dalis, nustatant jos gedimo priežastį, pirmiausia reikėtų tikrinti purkštukus. LŽ archyvo nuotraukos
Į dy­ze­li­nius au­to­mo­bi­lius mon­tuo­ja­mų mo­der­nių „Com­mon Rail“ (CR) va­rik­lių svar­biau­sia da­lis yra purkš­tu­kai. Teo­riš­kai jie tu­rė­tų ne­ges­da­mi lai­ky­ti bent 200 tūkst. ki­lo­me­trų (ži­no­ma, jei nau­do­ja­te ko­ky­biš­ką dy­ze­li­ną), ta­čiau gy­ve­ni­me bū­na vis­ko.

Dy­ze­li­nių va­rik­lių re­mon­to ser­vi­sų at­sto­vai tei­gia, jog to­li gra­žu ne vi­sų ga­min­to­jų purkš­tu­kai dir­ba vie­no­dai pa­ti­ki­mai, ir tik da­lį jų ga­li­ma ar­dy­ti bei re­mon­tuo­ti. Dėl šios pro­ce­dū­ros su­dė­tin­gu­mo ir nau­jų purkš­tu­kų bran­gu­mo ne­re­tai įsi­gy­ti nau­ją va­rik­lį yra pi­giau nei keis­ti su­ge­du­sio dy­ze­lio purkš­tu­kus. To­dėl prieš įsi­gy­jant dy­ze­li­nį CR au­to­mo­bi­lį ti­krai ne­pa­kenks įver­tin­ti, kiek pa­ti­ki­ma ir (ne)bran­gi yra kon­kre­taus va­rik­lio įpurš­ki­mo sis­te­ma.

„CR sis­te­mas pa­gal ti­pą pa­pras­čiau­sia skirs­ty­ti į dvi gru­pes – kla­si­ki­nį elek­tro­mag­ne­ti­nį ar­ba mo­der­niau­sią pje­zoe­lek­tri­nį įpurš­ki­mą. CR sis­te­mas va­rik­liams ga­mi­na ke­tu­rios bend­ro­vės: „Con­ti­nen­tal“, „Bosch“, „Den­so“ ir „Delp­hi“. Di­džiau­sią pa­tir­tį ga­mi­nant kla­si­ki­nes elek­tro­mag­ne­ti­nes CR sis­te­mas tu­ri vo­kie­čių „Bosch“, ši in­ži­ne­ri­jos mil­ži­nė taip pat ga­mi­na ir pje­zoe­lek­tri­nus purkš­tu­kus. Vo­kiš­kų au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mas mū­sų ša­ly­je ir tai, kad elek­tro­mag­ne­ti­nės „Bosch“ CR sis­te­mos yra leng­viau­siai pri­žiū­ri­mos, grei­čiau­siai ir le­mia, jog to­kių dy­ze­li­nių va­rik­lių meis­trų Lie­tu­vo­je ra­si­me dau­giau, o ir pats re­mon­tas vi­du­ti­niš­kai at­sieis pi­giau“, – nuo­mo­nę iš­sa­kė dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių ser­vi­so Vil­niu­je vyr. me­cha­ni­kas Au­re­li­jus Meš­kaus­kas.

Skir­tin­gai le­pūs degalams

Bend­ro­vė „Con­ti­nen­tal“ pa­grin­di­ne „Bosch“ kon­ku­ren­te ta­po įsi­gi­ju­si „Sie­mens“ tech­no­lo­gi­jas, to­dėl iki 2014 me­tų šie purkš­tu­kai va­rik­liuo­se pa­žy­mė­ti „Sie­mens“ var­du. Bri­tų bend­ro­vė „Delp­hi“ ir ja­po­nų „Den­so“ „Com­mon Rail“ sis­te­mų taip pat ne­su­kons­tra­vo nuo nu­lio, o pe­rė­mė įsi­gy­da­mos ki­tas bend­ro­ves ar­ba bend­ra­dar­biau­da­mos su jo­mis, pa­vyz­džiui, „Den­so“ – su „Bosch“ ir „Mag­net­ti Ma­rel­li“. „Con­ti­nen­tal“ į kon­ku­ren­ci­nę ko­vą įsi­trau­kė vė­liau­siai ir, skir­tin­gai nei ki­tos trys kon­ku­ren­tės, orien­tuo­ja­si tik į pje­zoe­lek­tri­nę CR tech­no­lo­gi­ją.

„Common Rail“ sistemos, kuriose įpurškimas valdomas atskirai kiekviename cilindre, užtikrintai stumia iš rinkos ankstesnes įpurškimo sistemas, todėl kad kelia mažiau triukšmo, o degalai sudega švariau ir ekonomiškiau.

Kaip sa­kė „Com­mon Rail“ va­rik­lius ir jiems pri­tai­ky­tas tech­no­lo­gi­jas sker­sai ir iš­il­gai iš­stu­di­ja­vęs A. Meš­kaus­kas, nuo­mo­nių dėl skir­tin­gų CR sis­te­mų pri­va­lu­mų ir trū­ku­mų ga­li­ma iš­girs­ti įvai­rių, ta­čiau yra ir ke­le­tas ob­jek­ty­vių ten­den­ci­jų, ku­rias rei­kė­tų iš­skir­ti.

„Kai žiū­ri­me į ga­min­to­jų rek­la­mas, vi­si jie gi­ria­si, kad purkš­tu­kai lai­kys bent 200 tūkst. ki­lo­me­trų, ta­čiau pra­kti­nė eksp­loa­ta­ci­ja at­sklei­džia dau­ge­lio jų trū­ku­mus. Pa­pras­čiau­sia kons­truk­ci­ja pa­si­žy­mi „Bosch“ purkš­tu­kai, jų ar­dy­mas nė­ra itin su­dė­tin­gas, ir jie ga­na pa­pras­tai re­mon­tuo­ja­mi. Pa­vyz­džiui, „O­pel CDTi“ va­rik­liai su šia tech­no­lo­gi­ja yra la­bai pa­tva­rūs ir kur kas ma­žiau jau­trūs de­ga­lų ko­ky­bei. Jiems pa­ti­ki­mu­mu ir pa­tva­ru­mu ne­nu­si­lei­džia ir „Den­so“ elek­tro­mag­ne­ti­niai purkš­tu­kai, o „Delp­hi“ prob­le­mos ga­li pra­si­dė­ti ir nu­va­žia­vus dau­giau ne­gu 100 tūkst. ki­lo­me­trų – šio ga­min­to­jo CR sis­te­ma ma­žiau­siai pa­tva­ri ir jau­triau­sia de­ga­lų ko­ky­bei. Ją ir re­mon­tuo­ti bran­giau nei ki­tų ga­min­to­jų, mat rei­kia keis­ti dau­giau da­lių“, – skir­tu­mus var­di­jo A. Meš­kaus­kas.

Vo­kiš­ko­sioms pa­tva­ru­mu pri­lygs­tan­čios „Den­so“ sis­te­mos dar prieš ke­le­tą me­tų tu­rė­jo vie­ną di­de­lį trū­ku­mą – ne­bu­vo ga­mi­na­mos jų at­sar­gi­nės da­lys. Da­bar dau­ge­lį „Den­so“ elek­tro­mag­ne­ti­nių CR sis­te­mų purkš­tu­kų jau ga­li­ma keis­ti nau­jais.

„Aps­kri­tai, sau iš ke­tu­rių ga­min­to­jų rink­čiau­si „Bosch“ sis­te­mą tu­rin­tį dy­ze­li­nį va­rik­lį. Va­žiuo­jant pir­muo­sius 200 tūkst. ki­lo­me­trų prob­le­mų grei­čiau­siai ne­kil­tų, o jei ir kil­tų, bū­tų kur kas pa­pras­čiau ir pi­giau re­mon­tuo­ti. Šio ga­min­to­jo purkš­tu­kų re­mon­tą ga­li at­lik­ti be­veik vi­si spe­cia­li­zuo­ti au­to­ser­vi­sai. „Delp­hi“ purkš­tu­kai re­mon­tuo­ja­mi, bet rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad juos re­mon­tuo­jant rei­kia keis­ti ant­ga­lius. „Den­so“ elek­tro­mag­ne­ti­niai purkš­tu­kai, kaip ir „Bosch“, eksp­loa­ta­ci­jos prob­le­mų tu­ri re­tai, ta­čiau jei pri­reiks tai­sy­ti, ja­po­niš­kų CR at­sar­gi­nių da­lių gau­ti ga­li bū­ti su­nkiau“, – sa­kė A.Meš­kaus­kas.

Vie­nin­te­lius ga­li­ma remontuoti

Tai­gi di­džią­ją da­lį kla­si­ki­nių elek­tro­mag­ne­ti­nių CR sis­te­mų pri­rei­kus ga­li­ma ar­dy­ti ir re­mon­tuo­ti. Ta­čiau vi­sai ki­ta link­me kal­ba pa­kryps­ta, jei kils prob­le­mų dėl pje­zoe­lek­tri­nių CR įpurš­ki­mo sis­te­mų. Kol kas jos, nors ir pa­ti­ki­mos bei pa­tva­rios, iš ti­krų­jų yra ne­ar­do­mos ir ne­re­mon­tuo­ja­mos. Vie­nin­te­liai ga­li bū­ti re­mon­tuo­ja­mi kai ku­rie „Con­ti­nen­tal“ pje­zoe­lek­tri­nių sis­te­mų purkš­tu­kai, ta­čiau ir šių at­sar­gi­nių da­lių la­bai ma­žai, o to­kio dar­bo be­sii­man­čių ser­vi­sų yra vie­ne­tai. Ne­pa­ti­ki­miau­siais, kaip ir elek­tro­mag­ne­ti­nių CR sis­te­mų at­ve­ju, A.Meš­kaus­kas pa­va­di­no „Delp­hi“ purkš­tu­kus, ku­rie ga­li su­kel­ti su­nku­mų jau va­žiuo­jant pir­muo­sius 100 tūkst. ki­lo­me­trų.

„Kal­bant apie pje­zoe­lek­tri­nes sis­te­mas, re­mon­tuo­ti pa­vyks ne­bent „Con­ti­nen­tal“, mon­tuo­ja­mas į PSA 2.0 HDi 16V va­rik­lius ir jų at­mai­nas. To­kius purkš­tu­kus ga­li­ma ap­tik­ti nau­jau­siuo­se „Ford“ bei „Vol­vo S40“ ir „Vol­vo S60“ mo­de­liuo­se. Vi­sa ki­ta – bergž­džias rei­ka­las. Teks im­tis kar­di­na­les­nių po­ky­čių“, – pa­tvir­ti­no dy­ze­li­nių mo­to­rų spe­cia­lis­tas.

Prob­le­mų pra­na­šas – juo­das dūmas

Ka­dan­gi purkš­tu­kai yra la­bai jau­tri de­ga­lų sis­te­mos su­de­da­mo­ji da­lis, nu­sta­tant jos ge­di­mo prie­žas­tį, pir­miau­sia rei­kė­tų pa­ti­krin­ti purkš­tu­kus. Pir­mie­ji aiš­kiau­si sig­na­lai, jog CR sis­te­ma su­si­du­ria su su­nku­mais – juo­dos spal­vos iš­me­ta­mo­sios du­jos, taip pat ne­to­ly­gus dar­bas lais­vą­ja ei­ga, au­to­mo­bi­lį su­dė­tin­ga pa­leis­ti. Taip pat ga­li iš­aug­ti de­ga­lų są­nau­dos, va­rik­lis pra­de­da per­kais­ti.

Daž­nai purkš­tu­kų ge­di­mas pa­si­reiš­kia ir gar­ses­niu va­rik­lio dar­bu, o va­rik­lio sklei­džia­mas gar­sas tam­pa pa­na­šus į iš­me­ti­mo ko­lek­to­riaus šniokš­ti­mą. De­ja, jei vai­ruo­to­jas ne­iš­girs­ta jo lai­ku, an­ga ap­link purkš­tu­ką ap­lim­pa ter­ša­lais, iš­si­ver­žian­čiais iš de­gi­mo ka­me­ros. Lai­kui bė­gant jie su­kie­tė­ja ir už­kem­ša pri­ėji­mą prie purkš­tu­ko. Toks ge­di­mas at­si­ran­da dėl aukš­to komp­re­si­jos slė­gio, aukš­to įpurš­ki­mo slė­gio, taip pat dėl ga­min­to­jų nau­do­ja­mų silp­nes­nių purkš­tu­kų tvir­ti­ni­mo ele­men­tų.

„Pri­ke­pu­sį purkš­tu­ką de­mon­tuo­ti yra kur kas su­dė­tin­giau, tam rei­kia lai­ko ir kan­try­bės. Jei vi­sos pa­grin­di­nės de­mon­ta­vi­mo pro­ce­dū­ros ne­duo­da re­zul­ta­tų, lie­ka vie­nin­te­lis bū­das. Ta­da purkš­tu­kas iš da­lies iš­ar­do­mas ir iš­ka­la­mas spe­cia­liu ran­ki­niu ar­ba hid­rau­li­niu at­bu­li­niu plak­tu­ku. Ta­čiau ne­re­tai nu­tin­ka taip, kad at­lie­kant šią ope­ra­ci­ją purkš­tu­kas nu­trūks­ta, tuo­met ten­ka nu­im­ti va­rik­lio gal­vu­tę ir iš­kal­ti li­ku­sį ele­men­tą iš vi­daus ar­ba jį iš­gręž­ti elek­tri­niu grąž­tu“, – pa­aiš­ki­no A. Meš­kaus­kas.

Ži­no­ma, ne vi­suo­met CR sis­te­mo­se gen­da tik purkš­tu­kai. Pa­si­tai­ko de­ga­lų slė­gio re­gu­lia­to­riaus, aukš­to slė­gio siurb­lio, įvai­rių ju­tik­lių ge­di­mų. Ne­sklan­dų purkš­tu­kų dar­bą – slė­gio po­ky­čius ir „ko­rek­ci­jas“ – ga­li­ma ne­sun­kiai ser­vi­se nu­sta­ty­ti spe­cia­liu ma­ta­vi­mo prie­tai­su.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
antoska  87.247.100.204 2015-10-20 18:04:31
dėkui už suteiktas žinias
10 1  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami