Pusę milijardo prasiskolinusi „Orlen Lietuva” ieško kaltųjų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-06 06:00
I.Fafara (kairėje) ir A.Czyzewskis aiškino, kad bendrovės "Orlen Lietruva" ateitis daug priklausys nuo mūsų Vyriausybės ir jos valdomų įmonių sprendimų.  LŽ archyvo nuotrauka
„Ne­lei­si­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ gy­ven­ti „Or­len Lie­tu­vos“ sąs­kai­ta“, - va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je par­eiš­kė Len­ki­jos naf­tos mil­ži­nės „PKN Or­len” vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ada­mas Czy­zews­kis. Jis ir len­kų an­tri­nės naf­tos per­dir­bi­mo bend­ro­vės „Or­len Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ire­neus­zas Fa­fa­ra žur­na­lis­tams aiš­ki­no, kas kal­tas dėl šim­ta­mi­li­jo­ni­nių nuo­sto­lių duo­bės, iš ku­rios pa­sta­ruo­ju me­tu nie­kaip ne­iš­li­pa Ma­žei­kiuo­se re­gis­truo­ta įmo­nė.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Len­ki­jos kon­cer­no „PKN Or­len“ ir bend­ro­vės „Or­len Lie­tu­va" va­do­vai ti­ki­no ėmę­si vis­ko, kad įmo­nė bū­tų tech­no­lo­giš­kai efek­ty­vi ir tin­ka­mai val­do­ma. „Pa­da­rė­me vis­ką, kas bu­vo įma­no­ma. In­ves­ta­vo­me į Ma­žei­kių ga­myk­lą dau­giau kaip mi­li­jar­dą li­tų, pa­kei­tė­me val­dy­mo sis­te­mą, ra­di­ka­liai su­ma­ži­no­me užim­tu­mą at­lei­dę da­lį dar­buo­to­jų“, - var­di­jo I.Fa­fa­ra. Ta­čiau įmo­nei, kaip pri­pa­ži­no „Or­len Lie­tu­vos“ va­do­vas, vis tiek te­ko „pra­dė­ti dar 135 dar­buo­to­jų at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą“, to­dėl šiuo me­tu ji pri­vers­ta dirb­ti tik 60 proc. pa­jė­gu­mu.

Di­džiau­sia ša­ly­je naf­tos per­dir­bi­mu už­sii­man­ti „Or­len Lie­tu­va“ iš­gy­ve­na ti­krai ne ge­riau­sius lai­kus. Bend­ro­vė skel­bia 2013-ai­siais pa­ty­ru­si 94 mln. JAV do­le­rių (maž­daug 237 mln. li­tų) nuo­sto­lių, nors dar už­per­nai bu­vo ga­vu­si apie 80 mln. JAV do­le­rių (200 mln. li­tų) gry­no­jo pel­no. Per­nai 22,5 mlrd. li­tų apy­var­tą skai­čia­vu­si „Or­len Lie­tu­va“ šiuo me­tu pri­si­pa­žįs­ta tu­rin­ti 510 mln. li­tų sko­lą. Nie­ko ge­ro bend­ro­vei ne­ža­da ir 2014-ie­ji. Pir­mą­jį ket­vir­tį maž­daug 9 mln. to­nų ža­lios naf­tos per me­tus iki šiol per­dirb­da­vu­si įmo­nė ga­vo net 43 proc. ma­žiau pa­ja­mų už par­duo­tus pro­duk­tus, nei bu­vo pla­nuo­ta iš anks­to.

Kai­nų painiava

Iš pra­džių A.Czy­zews­kis dau­giau kal­bė­jo apie bend­ro­vei „Or­len Lie­tu­vai“ ne­pa­lan­kią pa­sau­lio naf­tos rin­ką. Ta­čiau jo aiš­ki­ni­mai bu­vo pa­inūs. Vie­nas „PKN Or­len“ va­do­vų sa­kė, esą šian­dien naf­tos sek­to­rius yra glo­ba­lus – kai­nos vi­sur vie­no­dos, ne­prik­lau­so nuo ga­my­bos są­nau­dų. „Jo­kia ga­myk­la ne­tu­ri įta­kos kai­noms, ku­rio­mis ji par­duo­da sa­vo ga­mi­nius. Kaip ir ne­tu­ri įta­kos ža­lia­vų kai­nai. Naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­los ne­da­ro įta­kos pel­no mar­žai“, – dės­tė jis.

Dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­to pa­klaus­tas, ar „Or­len Lie­tu­va“ per­ka naf­tą pa­gal „Platts“ in­dek­są, ku­rį tvir­ti­na to pa­ties pa­va­di­ni­mo tarp­tau­ti­nė agen­tū­ra, „PKN Or­len“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas pa­tiks­li­no, kad „ža­lia­va, va­do­vau­jan­tis „Platts“ in­dek­su, per­ka­ma tik Eu­ro­po­je, o Ame­ri­ko­je kai­nai nu­sta­ty­ti tai­ko­mas ki­tas - „Ar­gus“ - in­dek­sas“. To­dėl, anot A.Czy­zews­kio, ana­pus At­lan­to to­na ska­lū­nų naf­tos kai­nuo­ja 8 JAV do­le­riais (apie 20 li­tų) ma­žiau nei Eu­ro­po­je. Ka­dan­gi kon­ku­ren­ci­nės JAV ir ki­tų re­gio­nų ga­min­to­jų są­ly­gos ta­po ne­vie­no­dos, iš Ame­ri­kos rin­kos, ku­riai dar ne­se­niai ga­be­no 9 proc. sa­vo pro­duk­ci­jos, bu­vo pri­vers­ta pa­si­trauk­ti ir „Or­len Lie­tu­va“,.

Ta­čiau, kaip tei­gė „PKN Or­len“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas, jei JAV pa­nai­kin­tų drau­di­mą pirk­ti ska­lū­nų naf­tą ša­lims, su ku­rio­mis ne­tu­ri lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­čių, bet jas sie­ja ka­ri­nės są­jun­gos ry­šiai NA­TO, ame­ri­kie­čių par­duo­da­mos ža­lia­vos kai­na pa­kil­tų ir be­veik su­si­ly­gin­tų su Eu­ro­po­je par­duo­da­mos naf­tos „Brent“ kai­na. „Pap­ras­tai šios rū­šies naf­ta rin­ko­je kai­nuo­ja 1 JAV do­le­riu (apie 2,5 li­to) pi­giau. To­kia kai­na ir su­grįž­tų“, - kal­bė­jo A.Czy­zews­kis. Ta­da, anot jo, at­si­ras­tų ga­li­my­bė bend­ro­vei „Or­len Lie­tu­va“ su­grįž­ti į Ame­ri­ką.

Aš­triau­sios strė­lės - geležinkelininkams

Vė­liau „PKN Or­len“ ir „Or­len Lie­tu­vos“ va­do­vai vis dau­giau kri­ti­kos strė­lių ėmė lai­dy­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ir jos val­do­mų įmo­nių, ypač „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, link. „Ne­lei­si­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ gy­ven­ti „Or­len Lie­tu­vos“ sąs­kai­ta“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je net par­eiš­kė A.Czy­zews­kis.

Tie­sa, sva­rių ar­gu­men­tų, ko­dėl „PKN Or­len“ ir jos an­tri­nei įmo­nei Lie­tu­vo­je taip ne­pa­tin­ka lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo bend­ro­vė, pre­le­gen­tai iš es­mės ne­pa­tei­kė. „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ sa­vo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tei­gia, jog „Or­len Lie­tu­va“ nu­ro­do, kad 2013 me­tais ge­le­žin­ke­lio pa­slau­gos jai kai­na­vo 293 mln. li­tų, o tai su­da­ro vos 1,4 proc. Ma­žei­kių įmo­nės apy­var­tos. Ta­me pa­čia­me pra­ne­ši­me taip pat sa­ko­ma, kad abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu su­da­ry­ta su­tar­tis ga­lio­ja iki 2024 me­tų, ta­čiau „Or­len Lie­tu­va“ pra­šo pa­pil­do­mų nuo­lai­dų už 30 mln. li­tų per me­tus, kas ati­tin­ka 0,14 proc. Ma­žei­kių ga­myk­los są­nau­dų. "Ar to­kia su­ma ti­krai bū­tų es­mi­nis veiks­nys gel­bė­jant naf­tos bend­ro­vę?“ - klau­sė dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tas.

Ir I.Fa­fa­ra, ir A.Czy­zews­kis pa­tvir­ti­no „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pa­teik­tus skai­čius, bet nuo tie­saus at­sa­ky­mo iš­si­su­ko. „Mes tik no­ri­me, kad „Or­len Lie­tu­vos“ ga­be­na­mai pro­duk­ci­ja bū­tų tai­ko­mi to­kie pat ta­ri­fai, ko­kie da­bar tai­ko­mi iš Bal­ta­ru­si­jos ve­ža­moms pre­kėms. Mū­sų ži­nio­mis, jie ga­li bū­ti ma­žes­ni 20 proc., o su vi­so­mis pa­pil­do­mo­mis nuo­lai­do­mis ir su­si­ta­ri­mais – gal­būt sie­kia net 30 proc.“, - kal­bė­jo bend­ro­vės „Or­len Lie­tu­va“ va­do­vas.

I.Fa­fa­ra taip pat pik­ti­no­si, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ net še­še­rius me­tus ne­ga­li iš­spręs­ti Ren­gės ruo­žo, ku­riuo iš Ma­žei­kių len­kų kom­pa­ni­ja ga­lė­tų trum­pes­niu ke­liu ga­ben­ti sa­vo pro­duk­ci­ją į Ry­gos uos­tą, nors ja­me do­mi­nuo­ja ru­siš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nės, at­nau­ji­ni­mo dar­bų fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mo. „Net fi­nan­sa­vi­mas dar nė­ra iš­spręs­tas! Apie re­kons­truk­ci­ją čia nė ne­kal­ba­ma. Toks el­ge­sys man vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­mas“, - pri­si­pa­ži­no „Or­len Lie­tu­vos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Be­je, iš­kart po „PKN Or­len“ ir bend­ro­vės „Or­len Lie­tu­va“ spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pa­si­ro­dė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pra­ne­ši­mas ži­niask­lai­dai, ku­ria­me Lie­tu­vos įmo­nė ne­igia jai me­ta­mus kal­ti­ni­mus. „E­sa­me pa­tei­kę „Or­len Lie­tu­vai“ siū­ly­mus ne­mo­kė­ti inf­ras­truk­tū­ros mo­kes­čio. Šio mo­kes­čio de­da­mo­ji yra for­mu­lė­je, pa­gal ku­rią aps­kai­čiuo­ja­mas ga­lu­ti­nis ta­ri­fas. Tai su­da­ry­tų maž­daug 12 proc. nuo­lai­dą da­bar­ti­niam ta­ri­fui, ar­ba dau­giau kaip 20 mln. li­tų per me­tus. „Or­len Lie­tu­va“ šį pa­siū­ly­mą at­me­tė“, - pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jonas  87.205.239.124 2014-05-06 16:39:03
protingi ir profesionalūs Lž žurnalisto klausimai, kas reta LT žiniasklaidoje
5 0  Netinkamas komentaras
Manau  79.133.242.23 2014-05-06 10:06:12
Jei PKN ORLEN nesusitvarko su darbu, gali parduoti bendrovę tam, kuris susitvarkys. Juk negali Lietuva dengti šios bendrovės nuostolius.
7 0  Netinkamas komentaras
Manau  79.133.242.23 2014-05-06 10:06:11
Jei PKN ORLEN nesusitvarko su darbu, gali parduoti bendrovę tam, kuris susitvarkys. Juk negali Lietuva dengti šios bendrovės nuostolius.
5 0  Netinkamas komentaras
Manau  79.133.242.23 2014-05-06 10:06:07
Jei PKN ORLEN nesusitvarko su darbu, gali parduoti bendrovę tam, kuris susitvarkys. Juk negali Lietuva dengti šios bendrovės nuostolius.
4 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami