R. Sinkevičius: Lietuva baiminasi geležinkelių rinkos liberalizavimo

BNS 2015-02-19 15:14
BNS
2015-02-19 15:14
Rimantas Sinkevičius. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­va ne­suin­te­re­suo­ta li­be­ra­li­zuo­ti kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais rin­kos, nes tai leis­tų į ją at­ei­ti Ru­si­jos ar ki­tų ša­lių ve­žė­jams ir kil­tų grės­mė ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Be to, dėl jų veik­los ga­lė­tų su­ma­žė­ti kro­vi­nių srau­tas į Klai­pė­dos uos­tą, tei­gia su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras. Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius ma­no, kad at­ver­ti rin­ką rei­kė­tų, kai sta­bi­li­zuo­sis geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų svars­to­mas 4-asis ge­le­žin­ke­lių pa­ke­tas nu­ma­to, kad ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­rą ir ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mo pa­slau­gas val­dy­tų skir­tin­gos įmo­nės, ir to­kiam rin­kos at­vė­ri­mui ša­lis prieš­ta­rau­ja.

„Y­ra po­li­ti­nė-ko­mer­ci­nė da­lis, ji api­ma, kad ati­da­ry­ti ge­le­žin­ke­lio rin­ką, tai yra, leis­ti vež­ti pa­si­nau­do­jant Lie­tu­vos inf­ras­truk­tū­ra lais­vai, bet kam. Bū­da­mi pa­sie­nio vals­ty­be, mes ma­to­me grės­mę, kad ki­tų ša­lių, tre­čių­jų ša­lių re­gis­truo­tos fir­mos, kad ir ES, ga­li to­kius kon­kur­sus dem­pin­guo­jant lai­mė­ti ir at­si­ras si­tua­ci­ja, kai ru­sų ka­pi­ta­lo ko­kia nors kom­pa­ni­ja veš Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais tran­zi­tu kro­vi­nius, pa­vyz­džiui, per Lie­tu­vą į Ka­li­ning­ra­dą ar pa­na­šiai. Ir, sa­ky­kim, dėl ko­kių nors prie­žas­čių nu­sto­jus vež­ti į uos­tą (...) kro­vi­nių srau­tas ir tran­zi­tas ga­li su­trik­ti“, - ket­vir­ta­die­nį Kau­ne žur­na­lis­tams sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Anot jo, rin­ką bū­tų ga­li­ma li­be­ra­li­zuo­ti vė­liau, kai bus sta­bi­les­nė geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja.

„Sa­ko­me mū­sų par­tne­riams, kad gal ne­sku­bė­ki­me at­ver­ti rin­kos, gal at­ver­ki­me tą rin­ką pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai ar­ba įsi­ti­ki­nus, kad vie­ti­nės kom­pa­ni­jos, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 30, ku­rios tu­ri li­cen­ci­jas vež­ti kro­vi­nius, kad jos ne­nu­ken­tė­tų vie­naip ar ki­taip ir kad ne­kil­tų grės­mės Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Dėl to mes to­kią po­zi­ci­ją esa­me ofi­cia­liai iš­sa­kę ir mus su­pran­ta ir vo­kie­čiai (...), tie, ku­rie ri­bo­ja­si su tre­čio­sio­mis vals­ty­bė­mis sa­vo te­ri­to­ri­jo­mis taip pat su­pran­ta to­kias grės­mes“, - tei­gė mi­nis­tras.

Ta­čiau Lie­tu­va, pa­sak R.Sin­ke­vi­čiaus, su­tin­ka, kad bū­tų įkur­ta Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­lių agen­tū­ra, kaip nu­ma­to vie­na 4-ojo ES ge­le­žin­ke­lio pa­ke­to da­lis: „Dėl tech­ni­nio po­bū­džio, dėl sau­gos rei­ka­la­vi­mų su­bend­ri­ni­mų, Lie­tu­va ne­tu­ri iš­skir­ti­nių rei­ka­la­vi­mų ar no­rų. Ir mes pri­ta­ria­me tech­ni­nės da­lies pri­ėmi­mui. Tą da­ro ir lat­viai, ir kai­my­nai es­tai“.

R.Sin­ke­vi­čius sa­kė, kad su Lat­vi­jos trans­por­to mi­nis­tru Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį ap­ta­rė, kad tech­ni­nė ir ko­mer­ci­nė da­lys tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mos at­ski­rai.

4-asis ge­le­žin­ke­lių pa­ke­tas kol kas nė­ra pa­tvir­tin­tas. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jį pa­siū­lė prieš dve­jus me­tus, ta­čiau su­ta­ri­mo vals­ty­bės na­rės šiuo klau­si­mu ne­ra­do. Skir­tin­gų nuo­mo­nių lai­ko­si ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas. Ta­čiau ti­ki­ma­si, kad šie­met pa­vyks ras­ti su­ta­ri­mą bent dėl tech­ni­nės di­rek­ty­vos da­lies.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-02-19 17:53:57
Ne vien tik dėl dempingavimo esant liberalizuotai rinkai Lietuvos geležinkeliai gali netekti tranzitinių krovinių, bet jų netekti gali ir dėl to, kas, beje, yra akivaizdu, kad krovinius bei keleivius per Lietuvą planuojama pravežti kuo ilgesniu keliu, t.y., pvz., iš Vilniaus ne tiesiai per Varėną, Alytų į Šeštokus arba net nuo Varėnos ir per Druskininkus, o per Kauną, Kazlų Rūdą, t.y. apie pora šimtų kilometrų ilgesniu keliu. Tad tokius valdžios bobiškus savanaudiškus gudravimus ir griautų pervežimų rinkos geležinkeliais liberalizavimas. Taigi šiuo atveju valdžios prieštaravimų rinkai priežastis panašu visai nedempingavimo galimybė. Tampa akivaizdu, kad Lietuvoje strateginis taškas tranzitinių krovinių ir keleivių pervežimams geležinkeliais, esant liberalizuotai rinkai, tegali būti Vilnius, o ne Kaunas.
0 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami