R. Sinkevičius: Lietuva turi puikias galimybes logistikos paslaugų plėtrai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-04 17:17
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-04 17:17
Rimantas Sinkevičius: "Lietuva turi puikias galimybes pažangios logistikos paslaugų plėtrai, todėl labai svarbu, kad kuo efektyviau būtų išnaudotos ES investicijos“. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nau­juo­ju ES fi­nan­sa­vi­mo pe­rio­du vi­sos in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riui sieks dau­giau nei 5 mlrd. eu­rų (17,25 mlrd. li­tų), "Lo­gis­ti­kos ir trans­por­to fo­ru­me 2014" tei­gė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Iš jų pla­nuo­ja­ma: 47 proc. Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių tink­lui mo­der­ni­zuo­ti, 36 proc. – ke­lių inf­ras­truk­tū­rai (26 proc. – eu­ro­pi­nėms ma­gis­tra­lėms, 6 proc. – sa­vi­val­dy­bių, 4 proc. – kraš­to ir ra­jo­ni­niams ke­liams). Net 3 proc. ES in­ves­ti­ci­jų nu­ma­to­ma skir­ti drau­giš­kam ap­lin­kai vie­ša­jam trans­por­tui įsi­gy­ti.

„Lie­tu­va nuo se­no ži­no­ma kaip pa­trauk­li tran­zi­to ša­lis. Ta­čiau, di­dė­jant kro­vi­nių srau­tams ir klien­tų lū­kes­čiams, ne­pa­kan­ka bū­ti vien pa­to­gio­je vie­to­je. Lie­tu­va tu­ri pui­kias ga­li­my­bes pa­žan­gios lo­gis­ti­kos pa­slau­gų plė­trai, to­dėl la­bai svar­bu, kad kuo efek­ty­viau bū­tų iš­nau­do­tos ES in­ves­ti­ci­jos“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R. Sin­ke­vi­čius.

ES trans­por­to po­li­ti­ko­je nu­ma­ty­ta, kad iki 2040 m. ge­le­žin­ke­lių ar­ba van­dens trans­por­tu tu­ri bū­ti ga­be­na­ma ne ma­žiau kaip 50 proc. kro­vi­nių, ku­rie ve­ža­mi dau­giau nei 300 km at­stu­mu.

Lie­tu­va į šią di­rek­ty­vą rea­ga­vo itin rim­tai: Vil­niaus ir Kau­no vie­šuo­siuo­se lo­gis­ti­kos cen­truo­se (VLC) sta­to­mi įvai­ria­rū­šiai ter­mi­na­lai. Tai, kad lo­gis­ti­kos sek­to­rius yra svar­bus stra­te­gi­nis pri­ori­te­tas, ilius­truo­ja fak­tas, jog pla­nuo­ja­mos in­ves­ti­ci­jos į VLC yra apie 100 mln. eu­rų (apie 345 mln. Lt).

Jau 2015 m. pa­bai­go­je „Rail Bal­ti­ca“ eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja pa­sieks Kau­ną. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, Kau­no įvai­ria­rū­šia­me ter­mi­na­le su­si­jungs dvi skir­tin­gos ge­le­žin­ke­lių sis­te­mos. Tai su­teiks di­de­les ga­li­my­bes re­gio­ne teik­ti trans­por­ta­vi­mo ir lo­gis­ti­kos pa­slau­gas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja daug dė­me­sio ski­ria ir įvai­ria­rū­šio trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros plė­trai bei mo­der­ni­za­vi­mui: 2007–2013 m. lai­ko­tar­piu iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų skir­ta be­veik 5,4 mlrd. li­tų. Di­džiau­sia da­lis – 59 proc. šių lė­šų ati­te­ko in­ves­ti­ci­joms į au­to­mo­bi­lių ke­lių inf­ras­truk­tū­rą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tik  78.61.100.10 2014-12-05 20:11:28
reikia visai nedaug, issirinkti protingus salies vadovus.Nereikia komjaunuoliskais uztaisais ir iniciatyvomis veikianciu personu. Nereikia skalyti ant kiekvieno kaimyno.Juk aplink is esmes visi zmones.Reikia buti saziningais sau ir Savo Valstybes zmonems.Ne garbe tarnauti kitasaliams. Tokiu musu negerbia niekas,o tik panaudoja kaip kilimelius koju nusivalymui.
1 0  Netinkamas komentaras
klausimas  78.58.161.41 2014-12-05 13:01:11
o kaip reikalai su lietuvos juru laivininkyste, berods irgi jums priklauso, ar visai nugyvenot do rucki ir supjaustysit, nieko negirdet
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-12-04 21:02:21
Be abejonės Lietuvos geografinė padėtis daro ją tranzito šalimi, turinčia dideles galimybes šiuolaikinės logistikos paslaugų plėtrai. Antai, ministras sako, kad transporto infrastruktūtros plėtrai bei modernizavimui per 7 metus iš ES gauta virš 5 mlrd. litų. Tačiau, kaip ją plėtoti, modernizuoti Lietuvos nelabai „žinota“ buvo. Tvarkytasi, tarsi gyventume tarpukario politinės padėties laikais. Nesuprantama kokias išskaičiavimais regionui Lietuvos teikiamas transporto ir logistikos paslaugas prireikė telkti Kaune, o ne pvz., Pietrytinėje Lietuvos dalyje ( Šeštokai, Alytus, Varėna, Vilnius). Kodėl krovinius iš Rytų į Šeštokus gabenti ne per Alytų, o per Kazlų Rūdą. Juk tokiu atveju kelias būtų bene 100 km. trumpesnis, vadinasi ir linijos konkurencingumas padidėtų. Be to, geležinkeliu pačiai Lietuvai atgabenamiems kroviniams centralizuoti logistikos centrai apskritai nonsensas. Nebent tam, kad paskui juos gabenti fūromis ir išmetomis dujomis užteršti orą. Arba dar - iš ES gautų 5,4 mlrd. apie 60% investuota į transporto kelius, o pvz., apie 20 km. geležinkelio ruoželiui Vilnius- Druskininkai atstatyti kokio milijono kažkodėl nerasta. Be to, akivaizdu, kad ekonomiškai ir politiškai naudinga būtų šią geležinkelio liniją nuo Druskininkų pratęsti iki Augustavo ar Balstogės. Žinoma, gal Lenkija pradžioja tam spirtųsi, tačiau tiesimo darbus iki jos sienos Lietuvai būtų galima padaryti, tada ir Lenkija neturėtų kur dingti nesutikdama. Žodžiu, iš ministro tvarkymosi matosi, kad jam ne Lietuvos, o partiniai, privatūs interesai labiau prie širdies.
1 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami